Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 26. jul 2018.

Politika

PODGORICA

Evropska unija

je zabavljena najprije ekonom-

skom i inansijskom krizom, pa

sad i migrantskom, jačanjem

populističkih pokreta u Evropi,

Bregzitom, što kod nas stvara

bojazan da će politika prošire-

nja, bez obzira na retoriku, otići

u drugi plan. To bi bilo politički

kobno za region, ali svakako ne

bi bilo dobro ni za EU. Evropa,

ako želi da bude konkurentna

na globalnomplanu, mora oču-

vati viziju ujedinjenja na cijelom

kontinentu, kazao je predsjed-

nik Crne Gore Milo Đukanović u

intervjuu agenciji Italpres.

Na pitanje kako ocjenjuje dnose

Crne Gore i Italije i da li postoje

otvorena pitanja na kojima

treba dodatno raditi, Đukano-

vić je rekao da je Rimbio na

vrhu njegove spoljnopolitičke

agende i prva adresa nakon što

je izabran na dužnost predsjed-

nika Crne Gore. Naglasio je da

bliskost naših zemalja gajimo

još od vremena kraljice Jelene.

- Italija je za Crnu Goru i u vri-

jeme socijalizma bila prozor u

razvijeni, demokratski svijet. Na

tim vjekovnimdobrim teme-

ljima sada zajedno osavreme-

njavamo naše odnose, u duhu

21. vijeka, kazao je Đukanović,

naglašavajući da je posebno

važno to što Italija snažno podr-

žava politiku proširenja EU, i

otvorenih vrata NATO za sve

zemlje regiona.

- Mi nemamo otvorenih pitanja

koja bi opterećivala naše odno-

se. Postoje samo velike otvore-

ne mogućnosti za unapređenje

saradnje u obostranom intere-

su, odgovorio je predsjednik

Crne Gore.

Govoreći o trenutnoj poziciji

Crne Gore u odnosu na region,

a u kontekstu EU integracija,

Đukanović je kazao da smo

za kratko vrijeme preskočili

vjekove.

- Nije slučajno što danas našu

zemlju partneri iz Evrope i svije-

ta zovu zemljomdobrih vijesti,

sidrom stabilnosti Balkana,

uspješnom evropskompričom.

Od praktično najnerazvijenije

jugoslovenske republike, koja

je primala dotacije iz saveznog

budžeta, danas je crnogorska

ekonomija lider na Zapadnom

Balkanu. Od 30 odsto prosječ-

nog standarda građanina Evro-

pe 2006, za relativno kratko

vrijeme došli smo do 46 odsto,

kazao je Đukanović, naglašava-

jući da imamo sve razloge da

budemo zadovoljni.

Predsjednik Crne Gore ističe

da je Crna Gora do kraja opre-

dijeljena za članstvo u Evrop-

skoj uniji, „zapravo za proces

sprovođenja reformi, za brže

usvajanje evropskih vrijednosti

i prije svega dostizanje evrop-

skog kvaliteta života za naše

građane“.

- Mi ćemo u regionu biti inici-

jativni da formulišemo zajed-

ničku politiku u odnosu prema

Evropskoj uniji, jer smatramo

da se kroz partnerski odnos

proces integracija naših zema-

lja može uspješno voditi u obo-

stranom interesu. Mi ne želimo

da gubimo vrijeme, radićemo

posvećeno na suštinskoj evro-

peizaciji društava na zapadnom

Balkanu, dok se EU bavi unu-

trašnjom konsolidacijom, kazao

je predsjednik Crne Gore.

R.P.

PODGORICA

Rumunijapo-

država integracijedržavaZa-

padnogBalkanauEvropsku

uniju, kazala je rumunska

premijerkaVasilika-Viorika

Dančila i poručilada će tobiti

jedanodprioritetabudućeg

predsjedavanjaRumunijeSa-

vjetomEU.

Dančila, koja boravi u zvanič-

noj posjeti Crnoj Gori, sastala

se juče sa premijeromDuškom

Markovićem, auobraćanjuno-

vinarima nakon sastanka je ka-

zalada svakuzemljukandidata

za EU treba ocijeniti pojedi-

načno.

- Zalažemo se za princip regate

- zasebne ocjene svake zemlje

kandidata, kazala je Dančila

novinarima nakon sastanka sa

Markovićem. Ona je čestitala

Crnoj Gori na dosadašnjim re-

zultatima.

- Moje prisustvo ovdje samo

nekolikomjeseci prije nego što

će Rumunija preuzeti predsje-

davanje SavjetomEU, dokaz je

našeg odlučnog angažmana da

podržimoCrnuGorunaevrop-

skomputu, rekla jeDančila.

Ona je kazala da će i ubuduće

dvije države još više pažnje po-

kloniti sektorskoj i saradnji u

oblasti energetike, edukacije,

kulture i turizma, kao iuoblasti

investicija.

-Odlučili smoda zajednoorga-

nizujemo ekonomski forum

koji bi predstavljao jedan od

prvih koraka kada je riječ o po-

spješivanju saradnje dvije dr-

žave, dodala jeDančila.

Marković je novinarima kazao

da se Crna Gora u prvoj godini

članstva u NATO-u pokazala

kao kredibilna saveznica koja

namjerava da nastavi istim

pravcem,osmišljenoistrateški.

- Cijenimo naročito posjetu

premijerkeDančileususret pr-

vompredsjedavanjuRumunije

Savjetom EU u prvoj polovini

naredne godine. Unaprijed če-

stitamo i želimo uspjeh Rumu-

niji tokom predsjedavanja, i

zahvaljujemo što su Crna Gora

i Zapadni Balkan već visoko na

njihovoj agendi, naveo je Mar-

ković. On je ocijenio da su od-

nosi dvije države na visokom

nivou.

- Naši odnosi su odlični, una-

prijeđeni savezništvom u NA-

TO. Rumunija nam je primjer

kaozemljakojajeuspješnogra-

dila svoj profil u okviru Alijan-

se, dodao jeMarković.

On je sa rumunskom kolegini-

com razgovarao o prioritetima

i očekivanjima Crne Gore u

pregovaračkomprocesu sa EU,

kao i o bezbjednosnimi aktuel-

nim političkim pitanjima u re-

gionu i Evropi.

J.Đ.

Premijerka Rumunije u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori

Dančila: Zalažemo

sezaprincip regate

PodrškaRumunije

izuzetnovažna

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović primio je premijerku

Rumunije Vioriku Dančilu i naglasio da je podrška Rumunije i

bliskih zemalja Crnoj Gori u evropskim integracijama izuzetno

važna. Premijerka Dančila poručila je da je njena država prija-

teljska, i da Crnu Goru snažno podržava na evropskomputu uz

očekivanje da ćemo tokompredsjedavanja Rumunije EU zatvo-

riti što više poglavlja.

PredsjednikMilo Đukanović u intervjuu agenciji Italpres

Bojimoseda

ćeproširenje

EUotići u

drugi plan

Premijeri Vasilika-ViorikaDančila

i DuškoMarković

MiloĐukanović