Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 26. jul 2018.

CrnomGorom

ŠAVNIK

U poddurmitor-

skoj varošici je naselje koje

Šavničani zovu Sicilija. Sa lije-

ve strane tek asfaltirane ulice

dvospratne stambene zgra-

de, a desno vrtić. Prolaznici

i namjernici ako zađu u ovaj

kraj ne mogu, a da ne primi-

jete iznad jednog ulaza tablu

na kojoj piše „Ulica ZLATNE

LAVICE“.

Zvanično se ova uličica ne

zove tako i to su nampotvr-

dila djeca koja su u hladovini

igrala „ne ljuti se čovječe“, ali

na pitanje otkud taj natpis,

jedna ljupka djevojčica reče

namda je to očekivano, jer

Šavnik je, između ostalog,

prepoznat i po rukometašica-

ma. I, istina je.

Porijeklom su iz Šavnika obje

Đurđine, Malović i Jauković,

a umlađim reprezentativnim

selekcijama bile su i Nenezić,

Đurđić, Bajović... Djevojčica

ponosno reče da i ona trenira

rukomet. Ko zna, možda baš i

nju nekad vidimo u timu zlat-

nih lavica.

Ra.P.

Foto-priča iz Šavnika

UlicaZlatnih lavica

BIJELOPOLJE

Ministri pro-

svjete i sporta, Damir Šehović

iNikolaJanović, i predsjednik

opštinePetar Smolović, potpi-

sali sumemorandumo sarad-

nji koji podrazumijeva adap-

taciju saleOŠ ,,Marko

Miljanov“ - saopšteno je izMi-

nistarstvaprosvjete.

U taj projekat biće uloženo

170.000 eura. Ministarstvo

sporta i opština uložiće oko

77.000 eura, a Ministarstvo

prosvjete 100.000.

Šehović jenajaviodaćenared-

nih dana biti raspisan tender,

pa će do kraja godine učenici

imati priliku da se bave spor-

tom u potpuno rekonstruisa-

noj sali.

- Projekat realizujemo u želji

da naša djeca steknu navike

kojeseodnose nazdravestilo-

ve života - kazao je Šehović.

MinistarNikolaJanovićkazao

je da ulaganjem dodatnih

sredstava žele da omoguće

djeci i omladini kvalitetniju

rekreaciju i još bolje uslove za

nastavu fizičkog vaspitanja,

treninge i sportska takmiče-

nja.

Predsjednik bjelopoljske op-

štine kazao je da je projekat

odličan primjer međusektor-

skesaradnjedvaministarstvai

lokalne samouprave.

T.Č.

BIJELOPOLJE:

Projekat opštine i ministarstava

Urediće saluOŠ

,,MarkoMiljanov“

PLUŽINE

Prostor kodmosta na Tari ubuduće će koristiti za

parking. To je uređeno kako bi turisti koji dolaze na rafting, u Šće-

pan Polju, u Parku prirode „Piva“ imali bolje uslove za boravak, a

doprinijeće i smanjenju gužvi u toku sezone.

Mjesta ima za 30 vozila.

Sa tog prostora uklonjeni su objekti koji nijesu upotrebljavani

godinama.

S. D.

PLUŽINE:

Otvoren parking na Šćepan Polju

Mjesta ima za30vozila

BIĆEMANJEGUŽVE:

ParkingporedmostanaTari

CETINJE

Prijestonica je

obezbijedilabesplatanpre-

vozdoMjesne zajednice

TrešnjevouKatunskoj nahi-

ji. Odskoro, na toj relaciji

omogućen jeprevoz zađake

koji putujudoosnovnih ško-

lanaCetinju.

Na teritoriji prijestonice su 24

mjesne zajednice, a čak 21 je na

seoskom području, odnosno u

Katunskoj i Riječkoj nahiji.

UkupnapovršinaCetinjaje910

kvadratnih kilometara, a poje-

dinanaseljaodgrada suudalje-

na50ili60kilometara.Autobu-

ske linije postoje do sela u

Katunskoj nahiji - do Trešnje-

va, odnosno zahvaljujući liniji

Cetinje -Nikšićprevozpostoji i

doČeva i BijelihPoljana.

Do Riječke nahije nema orga-

nizovanog prevoza iz grada.

DVAPOLASKA

Načelnik Službe za zajedničke

poslove u prijestonici Nikola

Radović kaže da se prevoz put-

nika do Trešnjeva odvija auto-

busom.

-PrevoznarelacijiCetinje-Du-

bovik - Ćeklići - Bjelice - Cuci –

Trešnjevo,besplatanjeiorgani-

zovan svakog dana. Polasci su u

7 časova sa Trešnjeva i u 16 ča-

sova saCetinja –kažeRadović.

Nedjeljomi srijedomorganizo-

vana je međugradska linija Ce-

tinje –Nikšić prekoČeva.

- Polazak je u 7 časova sa Ceti-

nja, a povratak je izNikšića u 13

časova. Karta do Čeva košta 3,5

eura,doUbalačetiri,BijelihPo-

ljana 4,5 eura i Nikšića 5,5 eura

–kazao jeRadović.

Tokom školske godine svakog

radnog dana organizovan je

prevoz učenika na relaciji Ceti-

nje - Podgorica - Cetinje u 7, 12 i

u 16 časova.

Zahvaljujući upravi Etno sela

,,Sveti Georgije“ u mjestu Kr-

stac, tri puta dnevno saobraća

autobus do Njeguša i tog turi-

stičkog kompleksa.

Prijestonica u saradnji sa pri-

vatnim prevoznicima, orga-

nizuje i prevoz na gradskom i

međugradskompodručju.

ROMSKONASELJE

Tako je za učenike romskog na-

selja sa Zagrablja organizovan

besplatan prevoz dva puta

dnevno, u 7 i u 12 časova. Be-

splatan prevoz učenika obezbi-

jeđen je dva puta dnevno i na

relacijama: Cetinje - Zabrđe -

Očinići - Obzovica; Cetinje -

Bjeloši – Cetinje i Cetinje -

Lovćen – Cetinje – kazao je

Radović.

J.Đ.

CETINJE:

Bolje veze žitelja Katunske nahije sa gradom

Besplatanprevozdo

Trešnjevaautobusom

JEDNOSTAVNIJEDOPRIJESTONICE:

UlazuČevo

BAR

Delegacijadistrikta

kineskoggradaŠangaja -

Hongkou, posjetila je lokal-

nuupravu. Sapredsjedni-

komopštinedrZoranom

Srzentićemrazgovarali suo

unapređenju saradnje.

Predsjednik barske opštine

Zoran Srzentić kaže da su

razgovarali, prije svega, o sa-

radnji u turizmu, za što smo

veoma zainteresovani.

- Želimo da saradnja bude in-

tenzivnija, na nivou privred-

nihsubjekata, te smodogovo-

rili da u bliskoj budućnosti

Turistička organizacija Bara i

predstavnici distrikta Hon-

gkouuspostavedirektne kon-

takte. Očekujem da će to re-

zultirati dolaskom većeg

broja turista u Bar i na cijelo

naše primorje - istakao je Sr-

zentić.

Kineskudelegacijupredvodio

je Zhu Xiaozhong. On je ka-

zaodaćesvojojVladiprenijeti

porukuopotrebiunapređenja

saradnje.

- Ovdje je divno. Bar je veoma

lijep grad, bezbjedan i čist.

Planine,more,ljudi,svejefan-

tastično. Posjetićemo i Ska-

darsko jezero. Nadam se da

ćemo unaprijediti saradnju u

oblastizdravstva,turizma,ob-

razovanja i kulture - kazao je

Xiaozhong.

Predsjednik opštine Bar dr

Zoran Srzentić naglasio je da

je veoma važno liberalizovati

viznirežim,jerjekineskimtu-

ristima potrebna viza za ula-

zak u Crnu Goru, na čemu se

intenzivno radi.

- Radi se na reciprocitetu i to

treba usaglasiti. Broj kineskih

turista koji posjećuju evrop-

ske i nama susjedne zemlje,

govoridaograničenjakojapo-

stojemoraju što prije da budu

uklonjena. Ukidanje tih bari-

jera učinilo bi da taj broj bude

mnogoveći i kodnas -procije-

nio je gradonačelnikSrzentić.

Uplanu jedadelegacija opšti-

neBar uskoroposjeti Šangaj.

V.K. V.

BAR:

Opštinsko rukovodstvo ugostilo delegaciju grada Šangaja - Hongkou

Najvišeprostora za

saradnjuu turizmu

DOGOVORENAUZVRATNA

POSJETA:

Sa sastankauBaru

Prevoz doTrešnjeva

organizovan je svakog

dana, u 7 časova sa

Trešnjeva i u 16 časova

sa Cetinja

MOJKOVAC

U nedjelju će se na platou nekadašnjeg jalovišta

održati se sedma „Mojkovačka čorbijada“, koju organizuje Lokal-

na turistička organizacija, u saradnji sa Komunalnimpreduzećem

„Gradac“, pod pokroviteljstvomopštine.

U Turističkoj organizaciji očekuju da će na toj cjelodnevnoj mani-

festaciji dobre hrane, pića i, prije svega, nezaboravnog duženja,

učestvovati dvadesetak ekipa iz zemlje, ali i regiona. Za razliku

od prethodnih godina, kada su se nagrađivale tri najbolje čorbe,

ovog puta čorbijada neće biti takmičarskog karaktera. U Turistič-

koj organizaciji vjeruju da to neće uticati na interesovanje majsto-

ra čorbi za učešće na ovoj manifestaciji.

R. Ć.

Kuvaćezamerak

MOJKOVAC:

Na „Čorbijadi“ neće birati najbolje

PROJEKATVRIJEDAN 170.000

EURA :

Sapotpisivanjaugovora