Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 26. jul 2018.

Hronika

PODGORICA

- Specijalni tu-

žilacSašaČađenović juče jeu

podgoričkomVišemsuduod

krivičnogvijeća sutkinjeSu-

zaneMugoše zatražioda iz

spisapredmeta izdvoji iskaze

agenata ruske službeGRU

EduardaŠišmakova (Širo-

kov) i VladimiraPopovakoje

sudali Istražnoj upravi Ru-

skeFederacije, ana zahtjev

crnogorskihvlasti.

Popov i Šišmakov terete se da

subili na čelukriminalneorga-

nizacije, koja je, premanavodi-

ma optužnice, planirala trajnu

destabilizacijuCrneGoreiubi-

stvo tadašnjeg premijera Mila

Đukanovića, 16. oktobra 2016.

godine.

NOVI ZAHTJEV

Tužilac Čađenović objasnio je

daseiskaziŠišmakovaiPopova

ne mogu koristiti u krivičnom

postupku jer nijesu saslušani u

svojstvu okrivljenih, a na šta

ukazujeformainačinnakojisu

im pitanja postavljana. Iz tog

razloga Tužilaštvo je, kako Ča-

đenović tvrdi, ruskim pravo-

sudnimorganimauputilonovu

zamolnicu za saslušanje Šiš-

makova i Popova.

Dokument nije sačinilo tuži-

laštvo i sud Ruske Federacije,

već Istražna uprava Ruske Fe-

deracije za gradMoskvu.

- Ove osobe nijesu saslušane u

svojstvu okrivljenih. Tužilaš-

tvo je zbog toga zatražilo po-

novno izjašnjavanje. Pored

manjkavosti dokumenata, iz

njih proizilazi da su (Šišmakov

i Popov) ruski državljani, te da

nisupripadnicizapadnihipro-

zapadnih službi, kao ni držav-

ljani država zapadne Evrope -

istakao je tužilacČađenović.

Sa druge strane branilac Šiš-

makova, advokatRadonjaDra-

kulović, smatra da zapisnici o

saslušanju Širokova i Popova

potvrđujuodbranuoptuženih.

- Potvrđujuda imje svenamje-

šteno odSDT-a - smatra on.

Pred ruskim istražiteljima

Eduard Šišmakov je dao izjavu

kao Eduard Širokov, zbog toga

što je u vrijeme kada je počinio

krivično djelo kojemu se u na-

šoj državi stavlja na teret pod

timimenomi prezimenombo-

raviouSrbiji.

Iako je negirao navode optuž-

nog akta koji ga terete da je sa

sunarodnikom Vladimirom

Popovom bio glavni mozak

operacijeza16.oktobar,Šišma-

kov (Širokov), nije sporio su-

srete sa srpskim državljani-

nom Aleksandrom Sašom

Sinđelićem.

POSJETASRBIJI

Takođe, ni Popov ne demantu-

je da je bio u Beogradu 2016. u

jednom od centralnih parkova

grada,idaje„svjedočiosusretu

Šišmakova i jednog čovjeka“

čiji identitet, navodno, nije

znao.

Šišmakov je ispričao da se sa

Sinđelićemdvaputasreo–jed-

nomuMoskvi u proljeće 2015.

godine i kasnije, udrugoj polo-

vinioktobraistegodine,kadaje

„službeno“ biouBeogradu.

Susret sa srpskim državljani-

nom 2015. godine u Moskvi,

prilikom posjete muzeju Veli-

kog otadžbinskog rata, prema

kazivanju agenta GRU bio je

„spontan“, a povod za poznan-

stvo bila je „specifična unifor-

ma i upadljiva kapa koju je no-

sio Sinđelić“.

Prema kazivanju Šišmakova,

on se još oddjetinjstva „intere-

sovao za istoriju stvaranja na-

cionalnihpokreta i organizaci-

ja“, pa mu je Sinđelić bio vrlo

zanimljiv sagovornik.

Tokom viđenja u Moskvi raz-

mijenili su brojeve telefona i

dogovorili da će mu Sinđelić,

kada Šišmakov posjeti Srbiju,

organizovati„susretsarukovo-

diocima pokreta četnika“.

Šišmakov se u iskazu datom u

ruskomtužilaštvuosvrnuo i na

drugi susret sa Sinđelićemsre-

dinom oktobra 2016. kada je,

kako kaže, „službeno posjetio

Srbiju“.

Zvanično, Šišmakov se, pod

imenom Širokov, obreo u Beo-

graduradi„pripremematerija-

la za pisanje članaka o učešću

Dunavske flote u Prvom svjet-

skom ratu“, a između ostalog i

da „prikupi podatke gdje su sa-

hranjeni ruski vojnici koji su

poginuli na Balkanu 1916–

1924“.

Sva ta „interesovanja“ uticala

su da se Šišmakov nađe u Beo-

gradu i to baš u oktobru 2016.

godine, nešto prije održavanja

izbora uCrnoj Gori.

Prvooptuženi kao motiv po-

novnog susreta sa Sinđelićem

navodi navodnu pomoć koju je

srpski državljanin trebalo da

mu pruži prilikom dogovara-

njaintervjuasarukovodiocima

četničkog pokreta.

- Sastali smo se u parku koji se

nalazi u centru grada. Izložio

samSašisvojumolbuipokazao

mu unaprijed pripremljen spi-

sakpitanjanakoja samželioda

dobijem odgovore tokom in-

tervjuasačetnicima.Sašameje

saslušao i rekaoda jeu tomtre-

nutku jako zauzet i da nemože

da organizuje susret za koji

sam ga pitao - ispričao je Šiš-

makov u ruskomtužilaštvu.

Sinđelić ga je, kako kaže, uvje-

riodaćenjegovezahtjeveispu-

niti neki drugi put, kad ponovo

posjeti Srbiju.

Šišmakov je bio kategoričanda

nijeorganizovaogrupuuCrnoj

Gori, Srbiji i Rusiji za izvršenje

krivičnih djela. Tvrdio je da ni-

je izdavao direktive Sinđeliću

za 16. oktobar, niti je organizo-

vaodolazakvećegbroja ljudi iz

Srbije kakobi učestvovali ude-

monstracijama Demokratskog

fronta.

IVladimirPopovjenegiraona-

vode iz optužnice, tvrdeći da je

i on sredinom oktobra 2016.

godine došao u Srbiju „po za-

datku izdavačke kuće ‘Straho-

vaja pressa’ – redakcije časopi-

sa „Morsko strahovanije“, gdje

je izvršni direktor i dopisnik.

Cilj posjete je, kako je kazao,

reportaža o arhitektonskim

spomenicima koji se nalaze u

Srbiji. Popov u iskazu tvrdi da

je ,,sasvim slučajno bio samo

svjedok susreta“ Eduarda Šiš-

makova i nepoznatog muškar-

ca.

ISKAZDEDEIĆA

Juče je u sudnici Višeg suda u

svojstvu svjedoka iskaz video-

linkom dao lider Srpske liste

DobriloDedeić.

On je negirao poznanstvo pa

čak i jednu izgovorenu riječ sa

SašomSinđelić, kao i da je ure-

đivao sajt ,,Srpski vukovi“ koji

se bavi zaštitom lika i djela

svjedoka saradnika.

Istakao je i da nikada nije na

tom sajtu kao ni na bilo kojem

drugom postavljao dokumen-

taciju iz krivičnog procesa za

pokušaj terorizma koji se vodi

predVišimsudomuPodgorici,

ili dokumenta koja su u vezi sa

timkrivičnimpredmetom.

- Ne znam ni kako se zove taj

sajt, ni koje stranice se nalaze

pod Sinđelićevom kontrolom.

Do trenutka dok advokat Ra-

dosavljević to nije pomenuo,

nisamni znao za taj sajt. Ured-

nik samportala ,,Ujedinjenje“ i

mi smo se sporadično bavili te-

mama vezano za ovaj proces,

ali niko od novinara na portal

nije postavio bilo koji doku-

ment koji se tiče ovog procesa

–pojasnio jeDedeić.

Dedeić je ustvrdio i da ne zna

ništa o događajima iz 2016. go-

dine zbog kojeg su se na optu-

ženičkoj klupi našli njegovi

nekadašnjipolitičkiistomišlje-

nici Andrija Mandić i Milan

Knežević,kaoisrpskidržavlja-

ni uhapšeni zbog optužbi da su

učestvovali u organizaciji na-

silnogupadauSkupštinuokto-

bra 2016. godine.

-Tonijebiopredmetmog inte-

resovanja, ni tada a ni kasnije.

U tom vremenskom intervalu

politička organizacija na čijem

samčelunije izlazilana izbore.

S obzirom na to da ništa ne

znamodogađajimaiz2016.go-

dine, apsolutno nijesam spre-

manda raspravljamopozadini

svega što se tada dešavalo, jer

ne raspolažem validnim infor-

macijama - istakao je on.

Dedeić je kazao da, iako nije

ponosan na činjenicu da je

uvučen u proces prevashodno

zbogreperkusijakojepostojeu

javnosti, ipak je zadovoljan što

mu je svjedočenjemomoguće-

no da demantuje ono što je ra-

nije saopštenou sudnici.

Na kraju svjedočenja je istakao

daneželidasemiješau,kakoje

ocijenio,fingiranisukobDPS-a

i DF-a.

Odgovarajući na pitanje tužio-

ca Saše Čađenovića, Dedeić je

kazaodaodokrivljenihpozna-

jeAndrijuMandića, sakojimje

više od decenije bio politički

saborac, ali da posljednjih go-

dina sa njimnema nikakvu ko-

munikaciju.

Komentarišućiiskazovogsvje-

doka, specijalni tužilac Čađe-

nović je podsjetio da je odbra-

na pomenula Dedeićevo ime i

na taj način pokušala da tog

svjedoka, kao i neke druge,

uvuče u izvršenje krivičnih

djela koja su predmet postup-

ka.

Sa druge strane, branilacMan-

dića, advokat Dušan Radosav-

ljević,podsjetiojedaovogsvje-

doka nije predložila odbrana

već tužilaštvo, kao i da je De-

deićjedanod14kojinijesuzna-

liništaonavodnimdogađajima

iz oktobra 2016. godine.

B.ROBOVIĆ

DobriloDedeić juče jeuVišemsuduneka-

dašnjegpolitičkogsaborcaAndrijuMandi-

ćaoptužiozanamjernouvlačenjeuproces

protiv optuženih za pokušaj terorističkog

napada.

Dedeić ističe da, uprkos činjenici da nema

veze sa svjedokom saradnikom Sašom

Sinđelićem, niti je uređivao njegov sajt

,,Srpski vukovi“, njegov nekadašnji partij-

ski kolegaMandić je preko advokata iznio

konstatacijekoje sumu, kako tvrdi, nanije-

le ličnuali i društvenu i političkuštetu.

- Nalogodavac kampanje protiv mene je

Andrija Mandić, a razlog zbog kojeg je to

urađeno nema veze s ovimkrivično-prav-

nimdogađajem. To ima logike i veze isklju-

čivo samojimpolitičkim sukobom sa An-

drijomMandićem.Vrlosamzainteresovan

da dokažemda nijesu tačne konstatacije

koje su iznijete namoj račun a sve kako bi

mi senanijela lična, porodična, društvena i

političkašteta - kazao jeDedeić.

Vozač skutera

zadržan

ULCINJ

– Vozaču skutera S. D. odre-

đeno je zadržavanje do 72 sata zbog

sumnje da je u utorak učestvovao u

pomorskoj nesreći na Velikoj plaži u

kojoj je stradala tridesetpetogodiš-

nja albanska državljanka nastanjena

u Slioveniji i njen desetogodišnji sin.

Sa njima su na „banani“ koju je

vukao skuter bila još dva člana fami-

lije –četrnaestogodišnja kćerka J. I.

koja je teško povrijeđena i njen otac

P. I. (36). Njima je odmah ukazana

ljekarska pomoć.

C. H.

Nastavljeno suđenje optuženima za pokušaj terorizma, tužilaštvo obrazložilo

zašto iskazi Šišmakova i Popova nemogu biti dokaz

Čađenović traži ponovno

saslušanje agenata GRU

avne pomoći

et

omisije

zarMarkovićjeponaloguBoš-

kovića pomogao da se sprove-

de kriminalan plan koji su

osmislili Mesarič i Bošković.

Nakon što je preuzeo Primor-

ku,BoškovićjeSvetozaraMar-

kovića postavio za izvršnog

direktora u toj barskoj kompa-

niji. Sa tepozicije, on je trebalo

da obezbijedi nesmetano uvo-

đenje Primorke u unaprijed

planirani stečaj.

A.G.

Sinđelićupotvrđenstatus

svjedoka saradnika

Srpskomdržavljaninu Saši Sinđeliću juče je potvrđen status

svjedoka saradnika na kraju ročišta optuženima za pokušaj

terorističkog napada na dan parlamentarnih izbora 16. okto-

bra 2016. godine. Odluku je donijelo krivično vijeće specijal-

nog odjeljenja kojim predsjedava sutkinja

SuzanaMugoša.

- Utvrđuje se da je svjedok saradnik Saša

Sinđelićdaoiskazoonomeštojenjemupo-

znato, dok će ocjena njegovog iskaza poje-

dinačno i uskladusadrugimpredstav-

ljenim dokazima biti predmet

konačne ocjene suda - kazala je

sutkinjaMugoša.

Prema navodima Zakona o kri-

vičnom postupku, član 129,

svjedok saradnik koji je u su-

du dao iskaz u skladu sa

odredbama iz člana 126 istog

zakonika ne može biti gonjen

za krivično djelo organizova-

nogkriminalazakojesevodipostu-

pak.

Istakao je da ne vidi logiku u tome

štojeMandićprekoadvokatasaop-

štiozanjegabez ijednogdokaza.

Dedeić:

Nalogodavackampanjeprotivmene jeMandić

SašaČađenović iMilivojeKatnić

Roganovića, kao i upokušajima

ubistva–NovljaninaDuškaRo-

ganovića i Podgoričanina Vje-

koslavaLambulića,teuiznuda-

ma, bombaškim napadima,

zelenašenju...

Na spisku osumnjičenih, osim

Radulovića, Brajovića i Vukoti-

ćasuRadošPetrušić,StefanRa-

dulović (22), Luka Radulović

(24), Ratko Martinović (38),

Darko Vicković (38), Nikola

Mandić (20), državljani Bosne i

Hercegovine Nenad Lubura

(52), Radoje Preradović (54),

MiladinDedović.Naredbomsu

obuhvaćeni i ZlatkoMatanović

iz Skadra i Nikšićanin Stefan

Perović.

A.G.

Samjestaubistva

Lenca

Primorka