Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 26. jul 2018.

Hronika

CETINJE

– Cetinjani M. V.

(59) i V. P. (44) uhapšeni su

zbogsumnjedasupočinilikri-

vičnodjelonasilničkoponaša-

nje.M.V.seprijavomteretiiza

nanošenje teških tjelesnihpo-

vreda. Oni su se sastali u mje-

stuČevo, verbalno se sukobili,

a potom su se i obračunali. M.

V. jevišeputaudarioV.P. ugla-

vu i ruku tupimpredmetom.

Nakon saslušanja kod tužioca,

osumnjičenima je određen

pritvor i oni su sprovedeni u

ZIKS.

C.H.

PODGORICA

–N. V. (35) i S.

F. (38) izPodgorice uhapše-

ni su jer su inspektori pre-

tresomnjihovogvozilapro-

našli okopet kilograma

marihuane.

Njima se na teret stavlja da su

počinili krivično djelo neovla-

šćena proizvodnja, držanje i

stavljanje u promet opojnih

droga.

U saopštenju policije navodi

se da sukontrolisane bezbjed-

nosnointeresantneosobekoje

su bile u vozilu danilovgrad-

skih tablica. Pretresomje pro-

nađeno pet većih pvc pakova-

nja ukojima je bilamarihuana

težine pet kilograma.

Osumnjičeni će biti privedeni

na saslušanje uViše tužilaštvo

uPodgorici.

C.H.

PODGORICA

- Nikšićanin Vladislav Patrić (32) nestao je

juče ujutru u Perastu, prenosi portal Analitika.

Posljednji put je viđen juče oko 9:30, na autobuskom staja-

lištu za Risan.

Mladić je visok oko 190 cm, ima smeđu dužu kosu i oči,

srednje je građe.

Porodica moli sve koji imaju neke informacije da se

jave najbližoj stanici policije ili na broj telefona 067 334 428

PODGORICA

– Specijalno

državno tužilaštvoobusta-

vilo je istraguprotivdevet

osoba - vladinih službenika i

članovakomisije, koji su se

teretili da suzloupotrebom

položajaprilikomdodjele

državnepomoći preduzeću

„MelgonijaPrimorka“dr-

žavni budžet oštetili zaviše

od4.000.000eura– to je za

Pobjedupotvrdioadvokat

RatkoPantović.

Istraga je obustavljena protiv

savjetnika u crnogorskoj am-

basadi uBriseluPredraga Sta-

matovića,generalnogsekreta-

ra Zajednice opština Crne

Gore Refika Bojadžića i neka-

dašnjeg člana borda direktora

Elektroprivrede Borisa Buš-

kovića, službenika Ministar-

stva finansija Šefika Kurtagi-

ća, Mitra Bajčete, Sonje

Bećović, službenika u Mini-

starstvu poljoprivrede Darka

Konjevića, Irene Mijanović i

VukicePerović.

Tih devet osoba u narednom

periodu biće saslušano u svoj-

stvu svjedoka.

Na listi okrivljenih suNebojša

Bošković, Biljana Bošković,

Svetozar Marković, Milenko

Marković, Vinko Marović i

ČrtomirMesarič.

StavTužilaštva jeda jedržava,

osimčetvoromilionskeštete,u

ovom slučaju na indirektan

način oštećena 15 miliona eu-

ra.

U ovom slučaju vještak finan-

sijske struke je dostavio i do-

punu nalaza čiji se rezultati

podudaraju sa izjavom okriv-

ljenog Nebojše Boškovića,

osnivača preduzeća ,,Melgo-

nija“, koji je pred tužiocem

ispričao sve omalverzacijama

uovompredmetu.

Prema navodima iz naredbe

za istragu Specijalnog tužilaš-

tva, Bošković se tereti da je za-

jedno sa bivšim direktorom

NLB-a Črtomirom Mesari-

čem, 2008. godine osmislio

kriminalni plan da se preko

njegovih firmi Krizma trejd,

Krizma motors i Melgonija

Primorka, u programiranom

stečaju Primorke kupi imovi-

na tog preduzeća po povolj-

nimuslovima.

Naime,Bošković je, premano-

dima Tužilaštva, u dogovoru

saMesaričem formirao fiktiv-

no preduzeće na Kipru ,,Mel-

gonia holding limited“. Ova

kompanija osnovala je predu-

zeće u Crnoj Gori ,,Melgonia“

koje jepreuzeloobavezekom-

panija Krizma trejd i Krizma

motors koje su kupile barsku

kompanijuPrimorka.

KupovinaPrimorkejefinansi-

rana izkreditakoji je2010. go-

dine obezbijedila NLB, a na

osnovu neistinito prikazanog

finansijskog stanjau preduze-

ćima Krizma trejd i Krizma

motors i prikazivanjem da će

se namjenski kredit koristiti

za oživljavanje proizvodnje u

Primorci i isplatu obaveza

radnicima. Kredit je isplaćen i

na osnovu zaključka Vlade o

reprogramu prethodnog du-

ga, iako zahtjev nije bio usvo-

jen niti su sredstva kojim se

reprogramira dug prošla pro-

ceduru dodjele državne po-

moći.

Osimovih garancija, založena

je i cjelokupna imovina Pri-

morke, objekti, oprema i ze-

mljište površine 66.000 kva-

drata, koje je u stvari u

vlasništvu države. Pošto kre-

dit nije vraćan uredno, banka

jeaktiviralagarancijeihipote-

ku i na taj način postala vla-

snik zemljišta, opreme i obje-

ka t a b i v š e Pr imo r ke u

vrijednosti od 15.000.000 eu-

ra, kao i Vladine garancije u

iznosuod četirimiliona eura.

Prema navodima iz naredbe

za pokretanje istrage, Sveto-

BIJELOPOLJE

–ProtivM. B. (74) izBije-

logPoljapodnijeta jekrivičnaprijava jer

jepretresomnjegovog stanapronađena

većakoličinaoružja imunicije.

Osumnjičenomse stavljana teret da jepoči-

nio krivično djelo nedozvoljeno držanje

oružja i eksplozivnihmaterija.

Policija je prilikom pretresa kodM. B. pro-

našla pištolj „CZ“ M57 kalibra 7,62 milime-

tara sa okvirom i šest metaka, dvije lovačke

puške, pušku „M48“, bajonet za pušku

„M48“, 58 komada puščane municije kali-

bra 7,9milimetara, 42 komada puščanemu-

nicije kalibra 7,62 milimetra i pet komada

municije nepoznatog kalibra u ilegalnom

posjedu.

Oduzeto oružje i municija biće upućeni u

Forenzički centar zbog vještačenja.

C.H.

SLUČAJ PRIMORKA:

Saslušanja o zloupotrebama prilikomdodjele dr

Obustavljena istragaprotivde

vladinihslužbenika i članova

Nestao

Nikšićanin

Vladislav

Patrić

Uhapšene dvije osobe u Podgorici

Krijumčarili pet

kilogramamarihuane

Zavodzaizvršenjekrivičnihsankcija

Prijava protiv Bjelopoljca

Ustanu imao tri puške,

pištolj imuniciju

Istraga o petnaestočlanoj grupi koja se sumnjiči za više krivičnih djela

Mršića tereteda je radio

posloveza „škaljarce“

PODGORICA

–Kotoranin

NikolaMršić tereti seda je

biodiokriminalne grupeko-

ja jeučestvovalauvišekri-

vičnihdjela,međukojima su i

planiranja likvidacija. Osim

zaučešćeuubistvuGorana

Lenca, istražiteljiMršića tra-

že zbogoptužbi da jeponalo-

gu„škaljarske“ grupeobav-

ljaoposlove zamaterijalnu

nadoknadu– saznajaPobje-

da izviše izvora.

Mršiću se za učešće u ubistvu

Gorana Lenca sudi u odsustvu

jer je nedostupan crnogorskim

vlastima.

Prema navodima optužnice,

Mršić je 16. septembra prošle

godine u 19.15 časova, na po-

moćnom stadionu FK Bokelj, s

umišljajem ubio Lenca i poku-

šaoda ubijeMilana Jovićevića.

U aktu Tužilaštva se navodi da

je Mršić na stadion došao sa

unaprijed pripremljenimoruž-

jem, koje je držaoukesi.

Lenc je ubijen u ratu kavačkog i

škaljarskog kriminalnog klana.

Bivši fudbaler je, vjeruje se, bio

blizak ,,kavačanima“.

Za manje od godinu, istražitelji

suMršića povezali i sa četrnae-

stočlanom kriminalnom gru-

pom. Osimza njim, policija tra-

ga i za njegovim sugrađaninom

IgoromVukotićem i albanskim

državljaninomErogenomBraj-

ovićem, dok su ostali članovi

ove grupe upritvoru.

Nateretimsestavljavišekrivič-

nih djela, među kojima i plani-

ranje likvidacija glavnog speci-

jalnog tužiocaMilivojaKatnića

i funkcionera iz bezbjednosnih

službi. Sudeći premanavodima

iznaredbezasprovođenjeistra-

ge, kriminalna grupa formirana

je prije godinu s ciljem vršenja

više krivičnih djela u dogovoru

sa Kotoraninom IgoromVuko-

tićem, koji prema policijskim

evidencijamaslovi za jednogod

vođa „škaljarskog“ klana.

Grupa se sumnjiči da je namje-

ravala da ubije bivše i sadašnje

službenikebezbjednosnihsluž-

bi:D.G, Z. L,D.K, kao i S.K, sina

policijskog funkcionera.

Nametiovegrupebilisu,prema

nalazima istražitelja, i članovi

suprotstavljene grupe – „kava-

čani“: D. J, R. V, te dvojica braće

Policajci zvaničnonijesuobaviješteni da subilimetekriminalaca

Prema saznanjima Pobjede, odhapšenja

kriminalne grupe, osobe koje su se našle

na spisku za likvidaciju – među njima su

bivši i sadašnji visoko pozicionirani služ-

benici D. G, Z. L, D. K, kao i S. K, sin policij-

skogfunkcionera-nadležniizspecijalnog

tima i Agencije za nacionalnu bezbjed-

nost nijesuzvaničnoobavijestili šta imse

spremalo.

Na jučerašnjepozivePobjede, nabrojeve

telefonapoznateredakciji, nijebiloodgo-

voraodfunkcionerakoji subili označeni.

Pobjeda jeovimpovodom17. jula poslala

pitanja v.d. direktora Uprave policije Ve-

skuDamjanoviću i direktoru Agencije za

nacionalnubezbjednostDejanuPeruniči-

ću, ali jošnijesmodobili odgovore.

Pitalismoihdalisuobavijestilislužbenike

iz bezbjednosnih sektora da im je od ove

grupeprijetilaopasnostidalijenapravlje-

naprocjenanjihoveugroženosti,naosno-

vukojebi imbiladodijeljenazaštita.

Nezvanično saznajemo da niko od njih

nema policijsku zaštitu, što bi u slobod-

nomprevoduznačiloda imvišeneprijeti

opasnost.Koliko je logičanovaj zaključak

najboljegovori činjenicadasuIgorVuko-

tićiErogenBrajović,kojetužilaštvoozna-

čava kao organizatore ove kriminalne

grupe,nedostupnicrnogorskimistražite-

ljima.

Tajna akcija istražiteljapočela jenaosno-

vuoperativnihpodatakadasepriprema-

ju likvidacije istaknutihpolicijskih i bivših

službenikaANB.

Utvrđeno je da su njihove glave ucijenje-

ne na po 500.000 i 200.000 eura. Uku-

pnasumakojajebilaodređenazalikvida-

cijebila je - petmilionaeura.

koji su takođe članovi klana. U

proširenoj naredbi za sprovo-

đenje istrage se navodi da je

Ranko Radulović planirao da

ubije dvojicu Nikšićana - sino-

ve Milana Leza Vilotijevića,

osuđenog na 20 godina zatvora

zbog ubistva Slavka Radulovi-

ća, rođenog brata uhapšenog

RankaRadulovića.

Uloga Radulovića bila je da sa

umišljajem podstakne članove

kriminalne organizacije, na či-

jem je bio čelu, da počine ova

ubistva.

Ova grupa tereti se za učešće u

ubistvima Miloša Šakovića,

Dražena Čađenovića, Gorana

Lenca,ĐorđaSekulovića iNika

NikolaMršić

DvojicaCetinjana završila

uZIKS-uzbog tuče