Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 25. jul 2018.

Društvo

PODGORICA

–Fondacija

„Budi human“ jeuproteklih

godinu i dvamjesecapriku-

pilavišeod290.000eura, od

čega je sa 193.000 finansirala

liječenje šestorodjece - sa-

opštio je jučenakonferenciji

zanovinare izvršni direktor

tehumanitarneorganizacije

GoranJovanović.

Onjenaglasioda još 12mališa-

na čeka pomoć, a na portalu

budihuman.me

su njihova

imena i detalji za one koji su

zainteresovani da doniraju

novac i tako im pomognu da

ozdrave.

ANEKS

-Na računimanjihdvanaesto-

ro za koje prikupljamo sred-

stva nalazi se preostalih

103.822eura. Pozivamsvegra-

đane da pomognu djeci kako

bi na liječenje otišla što prije -

dodao je Jovanović.

Najavio je da će humanitarna

organizacija na čijem je on če-

lu uskoro uraditi i aneks ugo-

vora, da bi pomogli djeci koja

već imaju pomoć od Fonda

zdravstva u pogledu dodatnih

troškova.

- Karcinom nije samo obolje-

nje djeteta, to je oboljenje cije-

le porodice. Iziskuje velike

materijalne troškove, kao što

su specifična ishrana, ljekovi

koji nekad nijesu podržani ili

plaćeni, razni putni troškovi.

To u jednomdijelu plaća Fond

zdravstva, ali uvijek postoje

neki dodatni troškovi, pa želi-

mo da sredstvima koja su na

računu pomognemo njima.

Naša ideja je da djeci koja se li-

ječe u Podgorici damo pomoć

od 3.000 eura, u Beogradu

5.000 eura, a u inostranstvu

15.000 eura - rekao je Jovano-

vić.

Ufondacijiadministratoripri-

maju zahtjeve od roditelja ko-

ji, kako je istakao Jovanović,

moraju da postupe po pravil-

nikukoji senalazinasajtufon-

dacije i da dostave dokumen-

taciju.

- Čim roditelji dostave doku-

mentaciju, stručna komisija

koja se sastoji od tri renomira-

na ljekara, revidira dokumen-

taciju. Nakon što dobijemo

potvrdu komisije, da to dijete

zaslužuje pomoć, mi ćemo u

skladu sa tim i pomagati - re-

kao je on.

DONACIJE

Jovanović je negirao glasine

da organizacija na čijem je če-

luprisvaja novac oddonacija.

-Svakieurokojikorisnikdoni-

ramožeda se isprati nanašem

sajtu. Uspjeli smo da sredstva,

koja su donirana putemSMS-

a, zajedno sa operaterima i

Ministarstvomfinansija, oslo-

bodimo odprovizije koju ope-

rateri treba da uzimaju, kao i

PDV-a. Kad neko donira euro,

kompletan taj euro ide za lije-

čenje tihmališana. Isto to važi

i za uplate na račun - naglasio

je Jovanović.

On je pojasnio da Fondacija

„Budihuman“imanamjeruda

u budućnosti pomaže i osoba-

mastarijimod21godinu,alida

su za to, kako je kazao, potreb-

na finansijska sredstva.

Predstavnica kompanije „Ve-

zuv Vulkano“, Marijana Zec,

kazala je da je Fondacija Budi

humanuradilamnogozadjecu

kojasuseunajranijemperiodu

suočila sa opakimbolestima.

- Izražavajući veliko poštova-

njepremaradufondacije,naša

kompanija je odlučila da po-

mogne tako što ćemo donirati

12.000 eura na godišnjem ni-

vou - najavila jeZec.

Oni su juče uručili i laptop

fondaciji.

K. J.

PODGORICA

–SekretarVi-

jeća zanacionalnubezbjed-

nostVeselinVeljovićkonku-

risao je zadirektoraUprave

policije i gotovo je izvjesno

da ćeunarednomperioduon

pokrivati tu funkciju.

Iakoseproteklihmjeseci ube-

zbjednosnim službama govo-

rilio o kandidaturi sadašnjeg

vršioca dužnosti Veska Da-

mjanovića za mjesto direkto-

ra, onnije predaodokumenta.

Damjanović je na čelu policije

umjesto Slavka Stojanovića,

koji je podnio ostavku nakon

što su u centru Podgorice ubi-

jeni Miloš Šaković i Radivoje

Jovanović, koji je bio slučajna

žrtva obračuna kriminalaca.

ProteklihgodinaVeljovićjebio

užižizbogvišetužilačkihistra-

ga, ali za pokretanje postupaka

nije bilo dokaza. Utvrđeno je

da u njegovom i postupanju

njegovihsaradnikanijebiloni-

kakve zloupotrebe položaja,

niti bilo kakve krivične odgo-

vornosti.

Nezvanično nam je saopšteno

da će dolaskom Veljovića na

mjesto direktora uslijediti

brojne kadrovske promjene.

Direktora Uprave policije Vla-

di predlaže ministar unutraš-

njih poslova, a od premijera

DuškaMarkovićazavisidaliće

Veljović ponovo šefovati poli-

cijom.

Veljovićjebiodugogodišnjiko-

mandantSpecijalneantiterori-

stičke jedinice, apotomi direk-

tor Uprave policije, od oktobra

2005. do kraja decembra 2011.

godine.

Bio je i savjetnik predsjednika

CrneGoreFilipaVujonovićaza

oblast bezbjednost i odbrana.

Završio jeVojnuakademijuko-

pnene vojske u Beogradu sa,

kakojenavedenoubiografijina

sajtu predsjednika Crne Gore,

prosječnom ocjenom 8,3. Ma-

gistrirao je na Pravnom fakul-

tetu Univerziteta Crne Gore u

Podgorici na temu „Međuna-

rodno priznanje države u me-

đunarodnomjavnompravu“.

Nakon završetka Vojne akade-

mije, do septembra 1992. godi-

ne, službovao je u izviđačko-

diverzantskim jedinicama

JNA, nakon čega je prešao u

MUPCrneGore.

Krajemnovembra 2014. Veljo-

vić je imenovan za sekretara

Vijeća za nacionalnu bezbjed-

nost.

A.G.

PODGORICA

–Prvaparada

ponosa „SeaSidePride“, or-

ganizovanaprijepet godina

uBudvi, bila jekatalizator

promjena i jasnaporukada

jeLGBTIQpopulacija i te

kakodioovedržave i druš-

tva i danećeda živi u strahu

i tišini – saopštila je juče

predsjednicaLGBTforuma

ProgresBojanaJokić.

Istakla je da „uprkos tome što

su mnogi govorili da u Crnoj

Gori neće bitimoguće organi-

zovati paradu ponosa barem

još deset ili dvadeset godina,

timLGBTforumaProgresdo-

kazao je suprotno“.

Povodom obilježavanja pete

godišnjice prvog prajda u Cr-

noj Gori, upravni odbor ove

NVO juče je konstatovao da

„prva parada nije bila samo

protest i šetnja za ljudska pra-

va i dostojanstvo svih, već

predstavlja dio savremene cr-

nogorske istorije i svojevrsni

začetak LGBTIQ pokreta u

njegovoj današnjoj formi“.

- Iako je za organizovanje sa-

me parade postojalo snažno

protivljenje dijela javnosti,

pojedinihpolitičkihsubjekata

i predstavnika vjerskih zajed-

nica, ona se ipak održala 24.

jula 2013. Ostaće upamćena

po neviđenoj količini nasilja i

mržnje koja je bila usmjerena

na organizatore i prisutne

učesnike, ali i po svom sveu-

kupnomznačaju i uticaju koji

i danas osjećamo. Ovaj istorij-

ski događaj za crnogorski

LGBTIQ pokret i cjelokupno

društvo je rezultat neumorne

borbe i potpune posvećenosti

LGBT f oruma Progres,

LGBTIQ zajednice, te naših

saveznika i saradnika – istakli

su iz ove nevladine organiza-

cije.

Jokić je navela da je od tada

ostvaren napredak u domenu

zakonodavnogokvirakoji štiti

ljudska pravaLGBTIQosoba.

- Moramo da pohvalimo nje-

govu usklađenost sa evrop-

skimimeđunarodnimnorma-

ma. Ali, ne možemo a da ne

sagledamo i onošto je svakod-

nevna stvarnost svih nas - na-

silje, diskriminacija, mržnja,

odbacivanje i nerazumijeva-

nje su nešto sa čime svi od nas

žive iz dana u dan. Iako je rad

institucija kao što su policija i

ombudsman značajno una-

prijeđen i poboljšan, te i vrije-

dan pohvale, cjelokupni si-

stem kao takav nije napravio

značajan pomak naprijed u

odnosu na 2013, ili 2010. kada

je Forum Progres osnovan –

smatra,izmeđuostalog,Jokić.

J. B.

PODGORICA

– Izvršni direktor hotela „Maestral“ Kristos

Cemperas uputio je pismoministru zdravlja Kenanu Hrapo-

viću u kom je pohvalio profesionalno i odgovorno ponaša-

nje doktora Hitne medicinske pomoći u Budvi Vuka Pešića

i medicinske sestre koji su, po pozivu, 6. juna došli u ovaj

hotel da pruže hitnu pomoć gostu, stranomdržavljaninu,

koji je upao u stanje dijabetičarskog šoka.

Poziv sa molbom za hitnu intervenciju, kako je navedeno u

pismu, upućen je oko 3.30 sati poslije ponoći, a vozilo hitne

pomoći stiglo je „u izuzetno kratkomvremenskomperiodu,

za nepunih 10minuta“.

- Profesionalizam koji je pokazao dr Vuk Pešić bio je na više

nego izuzetnomnivou. S obziromna to da je pacijent bio

stranac, dr Pešić je na tečnom engleskom jeziku komunici-

rao sa porodicompacijenta, vrlo smireno i davao instrukci-

je medicinskoj sestri, te je veoma stručno ukazana pomoć

pacijentu – rekao je Tsemperas u pismuministru.

Istakao je da je ovaj „hotel poznat po internacionalnim

gostima“, te da im je izuzetno značajno da se u svakoj situa-

ciji njihovi gosti osjećaju prijatno i sigurno.

- Upravo ovaj događaj i profesionalizamdoktora Pešića i

medicinske sestre su ostavili jak utisak, kako na gosta, tako

i na čitav menadžment naše kompanije i potvrdili da je

Crna Gora u svakom smislu sigurna i bezbjedna turistička

destinacija – poručio je Cemperas.

J. B.

Fondacija „Budi human“ najavila nove aktivnosti

Oddonacijaplatili su

liječenje šestmališana

Humanitarneakcije

Jovanović je najavio je da će u narednomperiodu organi-

zovati humanitarnu akciju „Jutarnjom kafom za liječenje

mališana“.

- Zamisao je da pozovemo sve crnogorske lokale, hotele,

ugostiteljske objekte, da se u Podgorici ili možda u čitavoj

Crnoj Gori napravi akcija tokom koje će građani svoju jutar-

nju kafu platiti slanjem SMS poruke. Na taj način ćemo aku-

mulirati sredstva kako bismo pomogli da se izliječe ona djeca

koja u tom trenutku budu prioritetna - pojasnio je Jovanović.

Naveo je da će sarađivati i sa hotelima koji će omogućiti djeci

sa sjevera da nauče da plivaju uz pomoć instruktora i da pro-

vedu na moru nekoliko dana sa roditeljima u predsezoni.

Sekretar Vijeća za nacionalnu bezbjednost

konkurisao za direktora Uprave policije

Kredibilan

kandidat

Premijer Duško Marković

izjavio je juče da je iz medija

dobio informaciju da je

Veselin Veljović kandidat

za direktora Uprave policije

i poručio da je on za njega

kredibilan kandidat.

Marković je, na konferenciji

za novinare nakon susreta

sa premijeromMađarske

ViktoromOrbanom, kazao

da je konkurs za šefa Upra-

ve policije javan i otvoren

za sve kandidate.

- Znate da je potreban

stav ministra unutrašnjih

poslova, Vlade, Odbora za

bezbjednost i Skupštine.

Kada prođe ta procedura,

vidjećemo da li će Veljović

biti direktor Uprave policije.

Što se mene lično tiče, on je

kredibilan kandidat - kazao

je premijer.

J. Đ.

Veljović se

vraćauslužbu

Naša ideja je da djeci koja se liječe u Podgorici damo

pomoć od 3.000 eura, u Beogradu 5.000 eura, a u

inostranstvu 15.000 eura - kazao je izvršni direktor

Fondacije „Budi human“ Goran Jovanović

Sa jučerašnje

konferencije

ForumProgres obilježio pet godina od prve Parade ponosa u Budvi

Istorijski događaj

zacrnogorski

LGBTIQpokret

NIJENAPRAVLJEN

POMAK:

SaprvogPrajda

Izvršni direktor hotela „Maestral“ uputio

pismoministru zdravlja KenanuHrapoviću

Profesionalno

ponašanjedoktora

za svakupohvalu