Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 25. jul 2018.

Društvo

Irinej

ijebio

stvo

Neke stvari ne možete ni

pomisliti da kažete. Ako

imate obraza. Neke stvari

morate da kažete. Ako imate

obraza.

Patrijarh Srpske pravoslavne

crkve ipak je rekao: ,,Srbima

u Crnoj Gori je gore nego u

NDH“.

Jasenovac, ljetovalište za

Srbe?

,,Dok je poglavnik govorio,

primijetio samna pisaćem

stolu kotaricu od vrbovog

pruća. Poklopac je bio podi-

gnut i vidjelo se da je dupke

puna plodova mora, takomi

se bar činilo, nekakvih ostri-

ga, izvađenih iz ljuštura, ona-

kvih kakve se mogu vidjeti u

velikim sudovima u izlozima

Fortnum and Mason, na

Pikadiliju u Londonu.

Kazertanome pogleda i

Obraz

OSVRT

namignumi: „Prijala bi ti jedna

dobra čorba od ostriga, zar

ne?“

„To su ostrige iz Dalmacije?“,

upitao sampoglavnika.

Ante Pavelić diže poklopac

i, pokazujući mi te plodove

mora, tu ljigavu i pihtijastu

masu ostriga, reče smiješeći

se na onaj njemu svojstven

način: „To je poklonmojih

vjernih ustaša: ovdje ima

dvadeset kilograma ljudskih

očiju.“

Tako je pisao Kurcio Mala-

parte, o poglavniku Paveliću

i njegovoj Nezavisnoj državi

Hrvatskoj. Malaparte je imao

obraz da kaže što je vidio.

Negdje krajem 1943. godine

jedno pismo je stiglo u Berlin,

na ruke Adolfu Hitleru.

„Kada glavne ustaše tvrde

da su ubili jedanmilion pra-

voslavnih Srba (uključujući

bebe, djecu, žene i starce), to

je pomommišljenju pretje-

rivanje. Na bazi dokumenata

koje sam ja dobio, procjenju-

jemda je ubijeno 750.000

nezaštićenih ljudi.“

Tako je pisao Herman Noj-

baher, specijalni Hitlerov iza-

slanik za Balkan. Morao je da

kaže ono što je vidio.

,,Srbima u Crnoj Gori je gore

nego u NDH“, reče prije neki

dan poglavar Srpske pravo-

slavne crkve, patrijarh Irinej.

Starina do njega, mitropolit

Am ilohije, je ćutao. A trebalo

je da kaže istinu da Irinej

sramno laže. Ako ima obraza,

kad ga već njegov patrijarh

nema.

D. ĐURANOVIĆ

Nezadovoljan Am ilohije-

vom (P. Đurišićevom) ulo-

gomu posrbljavanju crno-

gorskog naroda, patrijarh

Srpske pravoslavne crkve

Irinej (D. Mihailović), stigao

je u Crnu Goru da se, kako

ističu iz Saveza udruženja

boraca NOR-a i antifašista

Crne Gore, „uvjeri“ da je

srpskomnarodu sada teže

nego „sirotinji raji“ u doba

Osmanlija.

Kako su naveli, srpski

patrijarh je „shvatio da je

‘za odbranu srpstva’, jedino

rješenje da se krst i mantija

zamijene militantnim sred-

stvima.

- Tužno, neshvatljivo i jadno

od duhovnika, a kamoli od

vođe vjerske zajednice. SPC

je očito riješila da u ime bog

zna čijih interesa, a na štetu

svih – sprovodi četnički pro-

gram vjerske netolerancije,

dioba, eliminacije nacional-

nihmanjina. I to - najprije

u Crnoj Gori đe su antifaši-

zam i antičetništvo najjači,

u kojoj patrijarha Irineja

nijesmo dočekali po onoj

„Dobrodošao, kad te đavo

donio“, ali ga ispraćamo

kako je i zaslužio, riječima:

„Đavo ga ponio“ - navodi se

u reagovanju.

SUBNOR:

Četništvo

voskrese,

vaistinu

Gori neprijateljska – podsjeća

Bešlin.

CRNOGORSKAOPOZICIJA

Ukazuje i da se patrijarhova

izjava ne može tumačiti ni

izvan konteksta ruskog pritiska

na Crnu Goru i da je taj pritisak

sada poprimio potpuno nove

forme.

- Sampatrijarh, to nije nikakava

tajna, oslonjen je na, kako sam

često ističe, majčicu Rusiju, koja

je njegova prava domovina,

kako je javno rekao - podsjeća

Bešlin.

Kao problemovaj istoričar

navodi ćutanje u samoj Crnoj

Gori.

- Čitava samozvana građanska

opozicija kukavički ćuti na

izjavu koja je ne samo opa-

sna i nepriteljska, već ima cilj

da podrije državu i izazove

nemire u njoj. Optužiti jedinu

građansku i istinski antifašistič-

ku zemlju na Balkanu za tako

monstruozne stvari, zahtijeva

otpor društva unutar same

Crne Gore. A njega ne vidimda

ima. Dakle, osim samozvanih

građanskih opozicionara, ćute

i nevladine organizacije i opo-

zicioni mediji koji od Brisela

uzimajumilione da bi tobož

štitili evropske vrijednosti. A

kada se desi jedan ovakomučki

napad na sve što simbolizuje

te evropske vrijednosti, oni

ćute. A ćutanje je saglašavanje

sa tom jezivom fatvomprotiv

Crne Gore koju je odapeo beo-

gradski patrijarh - kategoričan

je Bešlin.

Smatra i da je reakcija Vlade

Crne Gore bila blijeda i neu-

bjedljiva.

- Djelovalo je kao da su upla-

šeni. Jedino ko je reagovao

adekvatno i u skladu sa dra-

matičnošću situacije koju je

Irinej smišljeno izazvao je bio

predsjednik Milo Đukanović.

Nažalost, ne vidimpuno onih

koji su bili spremni da ga sli-

jede u odbrani Crne Gore od

ovakomonstruoznih optužbi

– konstatovao je Bešlin.

Vjerska tolerancija i sloboda

vjeroispovijesti su ljudska

prava, objašnjava naš sago-

vornik, ali kada crkva ovako

otvoreno pređe u polje fana-

tične političke borbe sa ciljem

izazivanja nemira i podrivanja

temelja države, upozorava on,

država je u obavezi da se brani

i primijeni zakonske i admini-

strativne mjere.

- Bježati od njih, bio bi ne samo

kukavičluk, već i izlaženje u

susret onima koji prizivaju krah

demokratske, evropske i gra-

đanske Crne Gore – zaključio

je Bešlin.

V. CVEJIĆ

Milivoj Bešlin

smo usudili ni da im opelo izvr-

šimo, a kamoli da ih u svetitelje

ubrojimo – naglasio je, pored

ostalog, Mihailo. A što se crkve-

neimovinetiče,Mihailojeporu-

čio Irineju da se sjeti zapovijesti

iz dekaloga – ne ukradi, i desete

–ne poželi ništa što je tuđe.

- Na krajumu poručujemo: „Di-

gni ruke od Crne Gore! Velikim

se Bogom kunemo da beograd-

ske patrijaršije robovi bit neće-

mo“–zaključio jepoglavarCPC

Mihailo.

Saopštenjem se juče oglasio i

Crnogorski pokret navodeći da

od patrijarha SPC Irineja ne

očekujumudrost,aliihje„izne-

nadio beslovjesnim izjavama,

kojima jeuvrijedio iCrnuGoru,

Crnogorce, a ništa manje ni Sr-

beisrpskežrtve,kojesuostavile

kosti po Jasenovcu i ostalim

stratištimaNDH“.

Navode i da SPC dobro zna da

nepolaženikakvopravosvojine

na našu sakralnu imovinu, niti

da posjeduju bilo koji pravno

valjan dokument kojim može

dokazati vlasništvo.

Irinejeve poruke izazvale su

burnereakcije i uponedjeljak, a

predsjednik Crne Gore Milo

Đukanović rekao je da očekuje

daćepatrijarhSPCdemantova-

ti izjavu koju je dao, ističući da

će zakon o slobodi vjeroispovi-

jesti regulisati ovuoblast.

- Bilo čiji interesi ili pritisci, s

bilo kog nivoa, neće nas sprije-

čiti da uredimo odnose i u toj

oblasti u skladu sa evropskom

praksom – poručio je Đukano-

vić, navodeći da smatra da neće

biti neophodno da Crna Gora

primjenjuje administrativne

mjere, kao što je zabrana ulaska

unašudržavu.

K.JANKOVIĆ

Ministar bez portfelja u

Vladi Srbije Nenad Popović

saopštio je juče da crnogor-

ska vlast nad Srbima „upor-

no i sistematski sprovodi

identitetski genocid“, te da

podržava izjavu patrijarha

Srpske pravoslavne crkve

Irineja, koji je ocijenio da je

položaj Srba u Crnoj Gori

„isti kao u vrijeme Nezavi-

sne države Hrvatske“.

- Ćirilica se ukida u Crnoj

Gori, a srpski pisci brišu iz

učeničkih čitanki. Oni koji

se izjašnjavaju kao Srbi

su diskriminisani po svim

osnovama i ne mogu da

dobiju zaposlenje u držav-

noj službi - piše u saop-

štenju Popovića, prenosi

agencija Beta.

On je ocijenio i da je u Crnoj

Gori Srpska crkva progonje-

na, a da je izička bezbjed-

nost građana Crne Gore

koji se izjašnjavaju kao

pripadnici srpskog naroda

sve češće ugrožena.

- Srbija mora snažno da

podrži srpski narod u Crnoj

Gori i da problemugnjeta-

vanja našeg naroda iznese

predmeđunarodne institu-

cije i svjetsku javnost - napi-

sao je Popović i poručio da

je poštovanje prava Srba i

SPC u Crnoj Gori uslov za

održavanje dobrih odnosa.

Popović:

Identitetski

genocid

Skandalozna izjava

Novinar Pobjede nagrađen za istraživački serijal

PODGORICA

- Istraživačka

priča „Ulcinj: predvratima

izbori i tužioci“ SanjeRašo-

vić, freelancenovinarke,

osvojila jeprvunagraduna

konkursuzanajbolju istraži-

vačkupriču, zasnovanuna

podacimakoji sudobijeni na

osnovuZakonao slobodnom

pristupu informacijama, a

dobitnikdrugenagrade je

novinarPobjedeJovanNiki-

tović za serijal pričaoNa-

rodnommuzejuCrneGore.

Treća nagrada pripala je Mili

Radulović, novinarki Vijesti,

zapriču„Zakonćutanjaoneu-

stavnomprisluškivanju“.

Kakojesaopšteno,prvonagra-

đenaistraživačkapriča,kojaje

nastala u saradnji BIRN-a i

CINCG, precizno razotkriva

anatomiju uglavnom neka-

žnjive korupcije i zloupotreba

institucionalne moći u jednoj

lokalnoj zajednici, ocijenili su

članovižirijausastavuSnježa-

na Milivojević, profesorica

FPN u Beogradu, Duško Vu-

ković, predsjednik Skupštine

MediacentraiBojanaJovano-

vić novinarkaKRIK-a.

Drugonagrađeni Nikitović u

obimnoj analizi, kako dodaju,

otkriva kako je višedecenijska

nebriga nadležnih institucija

doveladotogadanestane ili se

ošteti 14 i po hiljada predmeta

izmuzeja širomCrneGore.

- Iz teksta u teskt prepliću se

nebriga,neznanje,neodgovor-

nost i nezakonitost, anovinar s

pravomukazujedadržavanije

pokazala zainteresovanost da

sačuva i zaštiti kulturnu bašti-

nu, niti da kazni one čija je

dužnost bila da brinu o ovim

kulturnim dobrima - ocijenili

su oni. Radulović je, kako su

precizirali, svojom pričom

odškrinulavratatamnogsvije-

ta zloupotreba kojima pribje-

gavajuinstitucijekojeudemo-

kratskim društvima imaju

obavezuda štite ljudska prava.

MANS dodjeljuje nagrade uz

podršku Evropske unije u

okviru Programa za profesio-

nalizacijumedija.

N.Đ.

Jovan

Nikitović

Biotehnički i Prirodno-matematički fakultet

raspisali konkurs za izbor saradnika u nastavi

Zapošljavaju

šest asistenata

PODGORICA

–Biotehnički

fakultetUniverzitetaCrne

Gore raspisao je jučekon-

kurs za izbor tri asistentau

nastavi, akandidati koji bu-

du ispunili uslovebiće zapo-

sleni naperioddočetiri go-

dine.

Kako jenavedenoukonkursu,

jednog saradnika unastavi za-

posliće za oblast stočarstvo.

Upražnjeno je radno mjesto i

za oblast agroekonomija gdje

je, takođe, predviđeno da kan-

didat potpiše ugovor na peri-

od od četiri godine. Za oblast

voćarstvo na ovom fakultetu

potreban jeasistent koji ćebiti

angažovan samo na godinu,

kao i kandidat koji zadovolji

uslove da bude saradnik za

oblast stočarstvo.

- Kandidat treba da ispunjava

opšte i posebneuslovepropisa-

ne StatutomUniverzitetaCrne

Gore objavljene na sajtu www.

ucg.ac.me

i

www.pmf.ac.me

.

Uz prijavu se podnosi biografi-

ja, izvod iz matične knjige ro-

đenih ili fotokopija biometrij-

ske lične karte, original ili

ovjerena fotokopija diplome,

potvrda o upisu i položenim is-

pitima na magistarskim odno-

sno doktorskim studijama –

precizirano je ukonkursu.

Prijave sa potrebnom doku-

mentacijom dostavljaju se na

adresu Biotehnički fakultet,

Mihaila Lalića broj 1, 81000

Podgorica, ili na arhivu fakul-

teta, radnim danima od devet

do 12 sati.

I Prirodno-matematički fa-

kultet raspisao je konkurs za

zapošljavanje tri asistenta, od-

nosno matematičara na peri-

oddo tri godine.

Prijave sa potrebnom doku-

mentacijom dostavljaju se na

adresuPrirodno-matematički

fakultet, Džordža Vašingtona

bb, 81000 Podgorica, ili u De-

kanat PMF-a u vremenu od

devet do 12 sati.

N.Đ.

Tehnički fakulteti UniverzitetaCrneGore

Nikitoviću

druga

nagrada