Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 25. jul 2018.

Društvo

Izjava patrijarha Srpske pravoslavne crkve i juče u žiži

Marković:

jezloupot

gostopri

Izjave patrijarha srpskog Irineja oštro

je osudio i mitropolit Crnogorske

pravoslavne crkveMihailo koji je

kazao da je to „indirektno brutalno

miješanje zvanične Srbije u

unutrašnja pitanja zemlje“

PODGORICA

–Patrijarh

Srpskepravoslavne crkve

Irinej zloupotrijebio je go-

stoprimstvodemokratske i

slobodneCrneGore–oci-

jenio je jučepremijerDuš-

koMarković, komentarišu-

ći njegovu izjavuda je

„položaj crkveuCrnoj Gori

danas gori negouvrijeme

okupacijeOsmanlija, dok je

položaj Srbakaouvrijeme

ozloglašene fašističkeNe-

zavisnedržaveHrvatske

(NDH)“.

Marković je, na konferenciji

za novinare u Podgorici, ista-

kao idavjerujedaćebrzodoći

vrijeme da se takva izjava pa-

trijarha Irineja koriguje, kao i

da se ona ne tiče samo pitanja

položaja Srba u Crnoj Gori,

već i evropskog i evroatlant-

skog putaCrneGore.

SILA

-To jeotpormodernoj i savre-

menoj Crnoj Gori. Razumije-

mo sve koji se protive tomna-

šem putu, ali vjerujem da će

doći vrijeme da niko nikada

više ne zloupotrebljava naše

gostoprimstvoidapoštujena-

šu zemlju i ono što je ključna

vrijednost Crne Gore, koja joj

je omogućila da postane i op-

stane i da bude dugovječna, a

to je multietnički, multivjer-

skiskladisuživotuCrnojGori

- poručio jeMarković.

PatrijarhSPCje, tokomposje-

te Crnoj Gori, u intervjuu koji

je dao dnevnom listu Dan, iz-

među ostalog, saopštio da je

predsjedniku Vlade Crne Go-

reposlaodopisuvezi snavod-

nim oduzimanjem imovine,

istakavši daće„SPCstati uod-

branu Mitropolije crnogor-

Am lohije i Irinej

BEOGRAD – Patrijarh, prije

svega, treba da govori istinu,

a to što je rekao je potpuna

neistina – istakao je za Pobje-

du psiholog prof. dr Žarko

Korać, komentarišući Irinije-

ve izjave.

Poređenja koja je patrijarh

SPC iznio o statusu Srba u

Crnoj Gori i položaju Srpske

crkve, Korać je ocijenio

„gotovo nevjerovatnim“, uz

podsjećanje da su u NDH

postojali ratni zakoni i da je

Pavelić čak izmislio „nekakvu

hrvatsku pravoslavnu crkvu

čiji vođa je bio germo il, Rus

ili Ukrajinac“.

VUČIĆBEZKOMENTARA

- Stradali su pravoslavni

sveštenici, neke vladike su

ubijene. Dakle, samo pore-

đenje je frapantno, jer ono

indirektno govori da je vlast

u Crnoj Gori fašistička. Ono

što je mene zapanjilo je kako

ćuti većina stranaka u Crnoj

Gori koje sebe smatraju gra-

đanskim, a takođe i te čuve-

ne nevladine organizacije

koje su uvijek hitre da nešto

kažu o vlastima u Crnoj Gori

- ali kada se ovako brutalno

crkva umiješa u javni i poli-

tički život, sa ovakvomnei-

stinom, naravno ćute - kaže

Korać.

Ističe da je Irinejeva ocjena

o položaju Srba u Crnoj Gori

zapanjujuća i da se, „zapravo,

ne može objasniti, jer pred-

stavlja ogromnu neistinu“.

- U NDH je bila fašistička

vlast. Nevjerovatno je da

ovakvim izjavama on zapra-

vo otežava položaj ljudi koji

se u Crnoj Gori izjašnjavaju

kao Srbi. Nije ih zaštitio. Za

mene ostaje moje čuveno

pitanje koje nikada ne dobija

tačan odgovor: Ko kaže da

u SPC idu samo ljudi koji se

izjašnjavaju kao Srbi. Volio

bih da jednomu Crnoj Gori

dobijem jasan odgovor na to

pitanje. Cijela ta vrsta zaštite

preko pravoslavne crkve

je besmislena – istakao je

Korać.

Oglasio se i predsjednik

Srbije Aleksandar Vučić koji

je kazao da „ne može da

komentariše ono što izgova-

Zastrašujućaneistina

Reakcije u Srbiji

ra njegova svetost“, ali da Srbija

želi dobre odnose sa Crnom

Gorom i bolji položaj srpskog

naroda u Crnoj Gori.

- Nadamo se da ćemo imati

uskoro priliku da o tome razgo-

varamo - rekao je Vučić.

Za istoričara Milivoja Bešlina

patrijarhova izjava je neoprosti-

va i zastrašujuća iz više razloga.

- Najprije, njome se relativizuju

fašizam i genocid nad Srbima

u NDH. Znate, kada fašizam

uporedite sa bilo čime, onda

ste ga faktički normalizovali.

Ovom izjavom se čini upravo to

- rekao je Bešlin za Pobjedu.

Irinejeva izjava, kako je rekao,

osim što je zapanjujuće pore-

đenje, potpuno je netačna.

- Svako ko zna koliko je Srba

ubijeno u NDH, koliko svešte-

nika, crkava popaljeno... Sve to

uporediti sa situacijomu Crnoj

Gori, gdje na ekskluzivnim

lokacijama ničumonumentalni

i sa arhitektonske strane vrlo

sporni hramovi SPC (od Pod-

gorice i Bara, pa dalje...). Dakle,

SPC upravo ima hegemoniju u

javnomprostoru. Da ne pomi-

njemda ih država štiti, jer svi

hramovi nastali prije 1918. koje

je gradila Crna Gora i njena

autokefalna crkva se danas

nalaze u vlasništvu crkvene

organizacije koja je Crnoj Gori

tuđa i otvoreno prema Crnoj

AleksandarVučić

ŽarkoKorać

sko-primorske, te da će anga-

žovati sebe, ali i alarmirati i

cijeli svijet“.

Iz Vlade je u ponedjeljak saop-

štenodaćemuMarkovićodgo-

voriti na pismo.

IzjavepatrijarhasrpskogIrine-

ja oštro je osudio i mitropolit

Crnogorske pravoslavne crkve

Mihailo, koji je kazao da je to

„indirektnobrutalnomiješanje

zvanične Srbije u unutrašnja

pitanja zemlje“.

- Ta izjava ima cilj raspirivanje

vjerskih strasti srpskih nacio-

nalista i ujedno najavljuje rat

koji će da povedu protiv Crne

Gore. Nesporno je poduprta i

silom Srbije, koja nastoji da

svojuhegemonijunametneCr-

noj Gori i očituje velikosrpsku

težnju za rušenjem ustavnoga

poretka i otimanjem naše cr-

kvene imovine - kazao jeMiha-

ilo.

Izjava, ističe on, nije samo ne-

moralna i nedostojna Irinijeve

uloge u srpskomdruštvu, nego

i neistinita.

- Zaboravio je patrijarh da su

Osmanlije preživjeli manastiri

Dečani, Studenica, Mileševa,

Gračanica, crkva Svetoga Petra

uRasu,paredomsvifruškogor-

skimanastiri, i ne samooni. Za-

boravio je da je borbu crnogor-

skoga naroda za slobodu

predvodila CPC, koju su, silom

srpskoga oružja, 1918. godine

ukinuli Karađorđevići, i tron

SvetogaPetrapretvorili u filija-

lu Beogradske patrijaršije. Za-

boravio je Irinej da su njegove

prethodnike koji su stolovali u

Peći čuvali janičari, idasuunji-

hovoj pratnji dolazili u Crnu

Goru da prijete Crnogorcima, i

traže od njih pokornost „svije-

tlome sultanu“. Ali od njegovih

„osmanlija“ stradao je svaki cr-

nogorski manastir i crkva. Đe

su stigli, kam na kamenu nije

ostao isti.Uovihposljednjih30

godina, na primjer Manastir

Ostrog, i ne samo njega, nego i

većinuostalih, preoblikovali su

da liče na srbijansko vašarište i

sabiralište novca, i negaciju

svih deset božjih zapovijesti -

naveo jeMihailo.

OSUDA

Komentarišućiocjenudajepo-

ložaj Srba u Crnoj Gori kao u

NDH, Mihailo je rekao da to

„veli onaj koji je redu svetitelja

pribrao izvjesne popove krva-

vih ruku do lakata, rodom iz

Pljevalja,kojejesustiglapravda

za ratnegrijehove 1945. i koji se

ne mogu ubrojati u ljude, a ka-

moli svetitelje“.

- Čudan je to neki kriterijumda

u svetitelje pribrajaju učesnike

rata na strani sila Osovine, koji

su utvrđivali okupacioni pore-

dak i ratovali protiv slobode

sopstvenognaroda.Mi

senebi-

Predložen Nacrt izmjena i dopuna Zakona o PIO

PODGORICA

- Savjetodavno tijelozaSolanuprihvatilo je

inicijativuOpštineUlcinj okorišćenjupumpnogpostrojenja

Đerane zapotrebePortMilene, saopšteno je iz javnogpre-

duzećaNacionalni parkovi CrneGore (NPCG).

Navodi se da će se pumpnimpostrojenjemĐerane sa ulcinjske

solane regulisati i vodni režimneophodan za održavanje biodi-

verziteta osjetljivog ekosistema.

Direktor NPCG Elvir Klica kazao je na sjednici savjetodavnog

tijela da je to preduzeće obezbijedilo bager za sanaciju naruše-

nih nasipa i bentova na ulcinjskoj solani radi obezbjeđivanja

neophodnihuslova za protok vode.

- Popravljene su drvene osmatračnice, postavljen odmorišni

mobilijar,uređenakućicazarentiranjebicikala,pokošenprostor

ispred upravne zgrade Solane i realizovane ostale aktivnosti u

skladu sa programomrada - naveo jeKlica.

R.D.

Pumpnopostrojenje

Đeranekoristiće se i

zapotrebePortMilene

Ulcinjska solana prihvatila inicijativu

PODGORICA

–Predloženim

Nacrtomizmjena i dopuna

Zakonaopenzijskomi inva-

lidskomosiguranjudodatno

sepooštravajuuslovi za sti-

canjepravanapenziju, sma-

trajuuUniji slobodnih sindi-

kata i Savezu sindikata.

-Posljedice„reformske“politi-

ke izmjena penzionog sistema

prijetedaobesmislepostojanje

Fondapenzijskog i invalidskog

osiguranja, koji bi morao da

imacilj da seosobamakoje ste-

knu pravo na penziju omogući

dostojanstven život u trećoj

dobi, kada su oni oslonjeni na

penziju kao najčešće jedini

izvor egzistencije - navodi se u

zajedničkom saopštenju

USSCG i SSCG.

Oni su naveli da se Zakon o

PIO, koji jeusvojen2003. godi-

ne, 16. put mijenja i da se na taj

način drastično pooštravaju

uslovisticanjapravanapenziju

i obara njena visina.

Iz sindikata su kazali da su se

njihovi predstavnici u radnoj

grupi za izradu nacrta izmjena

i dopuna Zakona PIO izjasnili

protiv predloženih rješenja,

podnoseći istovremeno zajed-

nički prijedlog izmjena i dopu-

naZakona, koji nije prihvaćen.

Oni su najavili pokretanje op-

sežne kampanje kako bi se iz-

dejstvovalousvajanjeizmjenai

dopuna koje su predložile

USSCG i SSCG, imajući u vidu

da je u pitanju sistemski zakon

odpresudnogživotnogznačaja

zaaktuelneibudućepenzione-

re. Dodali su i da će insistirati

naprolongiranjutrajanjajavne

rasprave, s obziromna to da će

biti organizovana tokom avgu-

sta, u vrijeme godišnjih odmo-

ra, i da će trajati do 6. septem-

bra.

Ministarstvo rada i socijalnog

staranjapozvalo je jučezainte-

resovane građane, naučnu i

stručnu javnost, državne orga-

ne, političke partije, nevladine

i međunarodne organizacije,

medije, da se uključe u javnu

raspravu i daju doprinos u raz-

matranju nacrta izmjena i do-

puna. Izmjene i dopune Zako-

na o PIO predlažu se, kako je

objašnjeno, radi obezbjeđenja

stabilnosti i održivosti penzij-

skog sistema, veće pravednosti

iadekvatnostipenzijskihdava-

nja.

- U skladu sa razlozima za do-

nošenje zakona, predlaže se

postepeno ukidanje posebnih

uslova penzionisanja do kraja

2020. godine, nakončegaćesvi

osiguranici ostvarivati pravo

na penziju po opštimuslovima

–podsjećaju izministarstva.

Prema predloženom zakonu,

za određivanje visine penzije

uzima seuobzirpenzijski staž,

u koji spadaju i periodi poseb-

nog staža za koji nijesu plaćeni

doprinosi zaPIO.

- Za osobe koje, prema važe-

ćem zakonu, pravo na penziju

ostvaruju sa 40 godina staža

postepeno se propisuje i staro-

snagranicaod65godina,upre-

laznomperioduodnarednedo

2023.godine-navodiseuobra-

zloženju, prenosiMina.

UMinistarstvu smatraju da bi

te mjere trebalo da utiču na

sprečavanje ranijeg napušta-

nja tržišta rada i ranog penzio-

nisanja.

Radi povećanja adekvatnosti

penzijskih davanja, predlože-

na je promjena načina usklađi-

vanja penzija i njene vrijedno-

sti za jedan lični bod.

Umjestousklađivanja sa75od-

stokretanjapotrošačkihcijena

i25odstokretanjazarada,uvo-

di se usklađivanje po takozva-

noj rotirajućoj formuli – sa 75

odstoparametrakojijevećii25

odsto manjeg, što je, ističu,

znatno povoljnije od važećeg

načina usklađivanja.

- Ukoliko u jednoj kalendar-

skoj godini u odnosu na pret-

hodnu imamo veći rast zarada

odpotrošačkihcijena, usklađi-

vanje će se obaviti sa 75 odsto

kretanja zarada i 25 odsto po-

trošačkih cijena. S druge stra-

ne, ako u jednoj kalendarskoj

godini u odnosu na prethodnu

imamo veći rast potrošačkih

cijena od zarada, usklađivanje

će se obaviti sa 75 odsto kreta-

nja potrošačkih cijena i 25 od-

sto zarada - navodi se u obra-

zloženju.

Iz ministarstva su dodali da

usklađivanja neće biti ukoliko

primjenomte formuledođedo

umanjenja vrijednosti penzije

za jedan lični bod.

N.K.

Sindikati upozoravaju

daće seubuduće teže

dolaziti dopenzije

ZgradaFondaPiO