Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 25. jul 2018.

Ekonomija

PODGORICA-

Građani su u

ponedjeljak, prvog dana preda-

je dokumentacije za projekat

Hiljadu plus, dostavili bankama

430 prijava - saopštio jeministar

održivog razvoja i turizma Pavle

Radulović. Dokumentacija se

može predavati do 13. avgusta u

NLB, CKB, Lovćen, Erste i Sosije-

te ženeral banci.

Radulović je na pitanje da li

će se stanovi u izgradnji moći

otplaćivati tek nakon useljenja,

odgovorio da su građani ti koji

biraju. Takvih stanova ima 80

odsto.

- Neke banke, kao Sosijete

ženeral Montenegro, daju grejs

period od godinu i ako se građa-

ni odluče za takve banke neće

plaćati ratu i rentu - objasnio je

Radulović.

Podsjetio je da je kamatna stopa

2,99 odsto, a da se kredit otpla-

ćuje 20 godina. U ponudi su

stanovi u osamopština – Pod-

gorica, Cetinje, Nikšić, Pljevlja,

Bijelo Polje, Mojkovac, Bar,

Herceg-Novi, od čega najviše u

Podgorici, 486.

N.K.

Treća faza projekta 1000 plus

Građani prvogdana

podnijeli 430prijava

PODGORICA–

Građani su u

zakonompredviđenom roku

predali 50 hiljada zahtjeva za

legalizaciju - saopštio je mini-

star održivog razvoja i turiz-

ma Pavle Radulović i naglasio

da je jedan od najvažnijih cilje-

va Zakona o planiranju pro-

stora i izgradnji objekata, koji

je usvojen 16. oktobra prošle

godine, rješavanje nelegalne

gradnje.

- Sama prijava za legalizaciju

nije cilj i nije krajnji domet,

konačni cilj je da uredimo pro-

stor u kome živimo - rekao je

Radulović.

Naveo je da je više od 40

hiljada objekata bilo uknjiženo

u katastar, a da je 60 hiljada

objekata bilo je nelegalno

priključeno na elektroenerget-

skumrežu.

Prema rezultatima studije

Rezultati primjene zakona o planiranju i izg

Podnijeto5

zahtjevaza

PODGORICA–

Ministar fi-

nansijaDarkoRadunovićka-

zao je jučeda ćedokraja go-

dinedonijeti prijedlog

povećanjaminimalcakoji sa-

da iznosi 193 eura i dodaoda

uovommomentunemožeda

saopšti koliko. On jena sjed-

nici parlamentakazaoda će

paralelno sa tomodlukombi-

ti predloženo i smanjenjeop-

terećenjana zarade.

Parlament je juče završio ra-

spravu o prijedlogu rebalansa

budžeta i smanjenju akciza na

cigarete i gazirana pića, o koji-

ma će se naknadno izjasniti.

Radunović je kazao da jemini-

malna zarada niska, a opreće-

nje na zarade visoko i da treba

napraviti dobar balans da ne

bude deficita u penzionom

fondu. Komentarišući ocjene

opozicije da je ekonomija pred

bankrotom, pitao je kako smo

onda na ponudu od 500milio-

na eura obveznica imali ponu-

duod1,48milijardi.Kazaojeda

je Vlada od svihmjera fiskalne

strategije imala slabuprocjenu

kod akciza na cigarete, ali da

rebalans ne treba doživljavati

kao slabost.

RaškoKonjević (SDP) jekazao

danemisli da su finansijepred

bankrotom,alidajesupredoz-

biljnimizazovima.

-Kažeteda imamovećepriho-

de, a niko ne spominje da je

PDV povećan. Ne pominjete

da 80.000 ljudi živi od 250 eu-

ra, adasvaki trećimladi čovjek

neradi-kazaojeKonjevićido-

dao da, ako se rebalans često

radi, ondaplannijedobar.Nje-

gova koleginica Draginja Vuk-

sanović-Stanković tvrdi da

Vlada nema podršku MMF,

Svjetske banke i građana za

ovakvupolitiku.Nezavisni po-

slanikAleksandarDamjanović

je predložio da se ubuduće

pravi ozbiljan akcizni kalen-

dar, uz dogovor sa biznis za-

jednicom i tražio da se kaže ko

su veliki dileri cigareta i gdje

ide novac.

Branko Radulović (DF) je sa-

opštio da bi BDP u normalnim

uslovima trebalo da raste brže

od zaduživanja, a deficit da se

smanjuje svake godine, dok

njegov kolega Janko Vučinić

poredi bidžet sa švajcarskim

sirom.GoranDanilovićsmatra

da naša država nema problem

sa opozicijom nego sa EIB i

drugimmeđunarodnimfinan-

sijskim institucijama, koje

ocjenjuju da seCrnaGora guši

u izgradnji autoputa.

M.P.M.

Poslanici završili raspravu o rebalansu budžeta,

ministar finansija najavio

Manji doprinosi, veći

minimalacod januara

UVladi očekuju da će za IAP gasovod dobiti podrškumeđunarodnih fi

PODGORICA-

Projekcije

zasnovanenadosadašnjim

analizamapokazujudabi

krakJonsko-jadranskogga-

sovoda (IAP) koji prolazi

kroz teritorijuCrneGore

koštao 120miliona eura, sa-

opšteno je izMinistarstva

ekonomije. IAP je jedan

krakTransjadranskoggaso-

voda (TAP), koji jebudući

dioTransanadolijskoggaso-

voda (TANAP) i zanjega je

planiranoda transportuje

gas izAzerbejdžanapreko

Turske, Grčke i Albanijeu

Italiju.

FINANSIRANJE

- U ovom trenutku je rano go-

voriti o načinima i izvorima

finansiranja, ali Crna Gora,

kao i ostale zemlje Zapadnog

Balkanaočekuje, kao idosada,

značajnu podršku međuna-

rodnih finansijskih institucija

i Evropske unije, s obziromna

toda se radi oprojektuodzna-

čaja za čitavu Evropu – kazali

su Pobjedi iz Ministarstva

ekonomije.

Oni navode da će IAP proći

krozAlbaniju,Hrvatsku,Crnu

Goru i BiH, a početak realiza-

cije ovog projekta zavisi od

mnoštva činilaca na koje Crna

Gora nemože uticati.

- U toku je izrada idejnog pro-

jekta koja će trajati dvije godi-

ne, nakon čega bi, ukoliko bi

četiri države kroz koje je pla-

niranodaIAPprođeodmeđu-

narodnih institucija dobile fi-

nansijsku podršku, mogla

početi injegova

izgradnja.Do

-

sadašnja iskustva govore da

realizacija jednog ovako kom-

pleksnog projekta ne može

trajati kraćeod tri godine– re-

kli su predstavnici ministar-

stva i dodali da su intenzivirali

komunikacijusa resornimmi-

nistarstvom Albanije radi za-

jedničkog pristupa imple-

mentaciji IAP-a.

- Pripremljena je zajednička

aplikacija za izradu glavnog

projekta IAP-a za CrnuGoru i

Albaniju i aplicirano je za do-

bijanje grantauokviruXVpo-

zivaWBIF-azadodjelugranta

za tehničku pomoć. Projekat

je odobren u smislu izrade

idejnog projekta u iznosu od

2,5 miliona eura – rekli su

predstavniciministarstvaido-

dali da je izrada idejnog pro-

jekta počela umaju. Podsjetili

su da gotovo cijeli prostor Ju-

goistočne Evrope nije gasifi-

kovan.

- Crna Gora sa 600.000 sta-

novnika imalimpotrebamaza

gasom ne može sama po sebi

biti cilj zagasifikacijunekeve-

like gasne kompanije, već je

naša jedina šansa da se nađe-

mo na putu nekog međuna-

rodnog gasovoda. Upravo je

TAP, sa IAP krakom, šansa za

Crnu Goru – objasnili su iz

ovog resora. Podsjetili su da je

Crna Gora uveliko ušla u pro-

ces istraživanja nafte i gasa u

svom podmorju, što nameće

realnu potrebi i za razvojem

gasne infrastrukture u buduć-

nosti.

STRATEGIJA

Strategijom razvoja energeti-

keCrneGore do 2030. godine,

Jonsko – jadranski gasovod,

koji planira da poveže Fieru

(Albanija) sa Splitom (Hrvat-

ska), prolazeći kroz teritoriju

Crne Gore, sa ukupnomduži-

nomod 530 kilometara od če-

ga u Crnoj Gori 94 km, prepo-

znat je kao vodeća opcija za

gasifikaciju Crne Gore, kao i

mogućnost za plasman sop-

stvenog gasa usljed izgradnje

gasne infrastrukture i pribli-

žavanja značajnom tržištu ga-

sa.

-Projektovanadužinagasovo-

da je 511 km, a očekuje se da će

stvoriti potrebne preduslove

za razvoj tržišta prirodnog ga-

sa uCrnoj Gori, Albaniji, BiHi

Hrvatskoj u procijenjenom

KrakkrozCrn

koštaće 120mi

U toku je izrada

idejnog projekta

koja će trajati dvije

godine, nakon čega bi,

ukoliko četiri države

kroz koje je planirano

da IAP prođe od

međunarodnih

institucija dobiju

finansijsku

podršku, mogla

početi i izgradnja

gasovoda, naveli

su izMinistarstva

ekonomije

Hotel u Luštici Bej primio prve goste

Belgijanci i Njemci

TIVAT–

Prvi gosti hotelaČe-

di stigli su21. jula izBelgije i

Njemačke i tražili sudaod-

sjednuupenthausu, najsku-

pljemi najluksuznijemapar-

tmanu, štonas jeprijatno

iznenadilo, kazao je general-

nimenažerhotelaMarkdi

Rujternovinarimakoji su ju-

čeobišli i ovaj turistički

kompleks.

Naveo je da su povratne infor-

macije od prvih gostiju pozi-

tivne.

-Hotel smootvorili tzv.mekim

otvaranjem, počeli smo sa se-

dam izdatih soba, juče smo iz-

dali jošdeset, dokraja sedmice

biće zauzeto 40 odsto kapaci-

teta, a do zvaničnog otvaranja

17 avgusta imaćemo punu po-

punjenost hotela - kazao je

Rujter.

Istakao je da će nastojati da na

najbolji način sarađuju sa lo-

kalnomzajednicomi da su već

pokrenuli prvu inicijativu.

PODGORICA–

Državna re-

vizorska institucija jedala

pozitivnomišljenje sa skre-

tanjempažnjenausklađe-

nost poslovanja sa zakonom

na finansijski izvještajDe-

mokratske srpske stranke za

prošlugodinu.

Partija jegodinuzavršila sagu-

bitkomod 5.568 eura - prihodi

su bili 20.208, a rashodi 25.777

eura.

U izvještaju koji su sačinili čla-

novi Senata DRI Nikola N. Ko-

vačević i Zoran Jelić se navodi

da je izvještaj u svimbitnoma-

terijalnim aspektima sastav-

ljen na fer i objektivan način,

osim u dijelu pravdanja dijela

troškova isplaćenih iz blagaj-

ne.

- Uvidom u blagajničku doku-

mentaciju utvrđeno je da je u

blagajnama opštinskih odbora

gotovinanapočetkuprošle go-

dine iznosila 799 eura. Tokom

godine za potrebe blagajni sa

žiro računa podignut je iznos

od 7.194 eura, a isplaćeno 7.393

eura takoda jegotovinanakra-

jugodineublagajnama opštin-

skih odbora iznosila 599 eura.

Iz blagajni opštinskih odbora

isplaćivano je po osnovu troš-

kovaslužbenihputovanja2.147

eura, troškova goriva 535 eura,

pomoći i sponzorstva 1.020eu-

ra,reprezentacije2.705,ostalih

troškova771eura…Svitroškovi

dokumentovani su putnimna-

lozima. Utvrđeno je, međutim,

da su troškovi upotrebe sop-

stvenog vozila u službene svr-

he pravdani putnim nalozima

ali uz njih nijesu priloženi fi-

skalni računi opotrošnji goriva

–navedeno je u izvještaju.

Revizija je konstatovala da su

odlukama i zahtjevima doku-

mentovani troškovi pomoći za

liječenje i školovanje… ali nije

dokumuntovano preuzimanje

gotovine od620 eura.

M.P.M.

DRI dala pozitivnomišljenje sa skretanjempažnje Demokratskoj srpskoj stranci

Tražedadostave

i fiskalne račune

Sapresa

DarkoRadunović jučeuparlamentu

Hotel ,,Čedi“