Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 25. jul 2018.

Politika

PODGORICA-

CrnaGorabi

mogladabudeprimljenau

EUsjutra ili prekosjutra, sa-

modapostoji političkavolja,

rekao jemađarski premijer

ViktorOrban i dodaoda je

premijeruDuškuMarkoviću

obećaoda ćeučestvovati u

stvaranju tevolje.

Orban, koji je boravio u zvanič-

noj posjeti našoj zemlji, kazao

je da, ako se gleda geografska

mapa, Crna Gora je država ju-

goistočneEvrope,aliakosegle-

da politička, onda će svakome

„pasti u oči“ da Crna Gora ima

šansu da se priključi jednoj od

ekonomski najuspješnijih dje-

lova Evrope - centralnoj Evro-

pi.

NepoNavljati greške

Premijer Mađarske je na kon-

ferenciji sa predsjednikom

Vlade Markovićem kazao i da

je naša država spremna za

članstvo u EU i da pred član-

stvomne postoje nikakve poli-

tičke i ekonomske prepreke.

- A pošto danas u Evropi ima-

mo više neuspjeha nego uspje-

ha, ovo nam je sušta potreba -

rekao je on. Orban je kazao i da

je Mađarska od devedesetih

godina prošlog vijeka prošla

teške ekonomske reforme, da

suMađari skloni da počine sve

mogućegreškeiuđuusveslije-

pe ulice, ali da su spremni da

pomognu Crnoj Gori da u te

ulice ne ulazi i ne ponavlja ta-

kve greške.

PremijerMarković kazao je da

suodnosiMađarske iCrneGo-

re na najvišemnivou i da dvije

države vezuje članstvo u NA-

TO-u.Kazao jeda jeEUpriori-

tet za našudržavukoja se nala-

zi pred najsloženijom fazom

integracija, ali da ćemo uz po-

dršku partnera biti spremni da

se suočimo sa obavezama.

Govoreći o migrantima i ma-

đarskoj politici prema ovom

pitanju, Orban je kazao da sva-

PODGORICA–

Poslanički klub

DPS-a podnio je juče Kolegiju-

mu predsjednika Skupštine ini-

cijativu za formiranje parlamen-

tarne radne grupe za optimiza-

ciju izbornog zakonodavstva i

opštih ambijentalnih uslova za

sprovođenje izbora.

- Kao reprezentativna struktura

partije sa državotvornommisi-

jom, smatramo da unapređenje

zakonodavnog okvira, poseb-

no u dijelu regulative kojom

se uređuje izborni proces, i

usklađivanje sa legislativom

razvijenih demokratskih država,

predstavlja jedan od prioriteta u

radu Skupštine - saopšteno je iz

poslaničkog kluba DPS-a.

Navodi se da u tom kontekstu,

a nezavisno od aktuelnih poli-

tičkih okolnosti i kvalitativnih

ocjena tih zakonskih rješenja i

efektivnosti njihove primjene,

Skupština mora biti spremna da

kontinuirano radi na poboljša-

nju tog seta zakona, kako bi se

dodatno unaprijedio demokrat-

ski ambijent u kome građani

iskazuju svoju izbornu volju.

- Smatramo da svi mehanizmi

koji su na raspolaganju Skup-

štini moraju biti aktivirani kako

bi se predmetna optimizacija

obavljala uz maksimalnu tran-

sparentnost i učešće svih rele-

vantnih struktura na političkoj

sceni, kao i u određenim forma-

ma i angažovanje ekspertskog

i civilnog sektora - kaže se u

saopštenju.

Iako je, kako se navodi, ocjena

DPS-a da izborno zakonodav-

stvo Crne Gore, po svojim

globalnimpostavkama i ope-

rativnimmehanizmima, spada

u bolje izborno-pravne meha-

nizme, poslanički klub te partije

smatra da postoje određene

nedorečenosti i nedostaci, i u

zakonskimprerogativima i u

domenu primjene, i da ih treba

otkloniti.

- U tom smislu, pozdravljamo

sve pozitivne sugestije i pri-

jedloge koji su u istom smjeru,

prvenstvenomisleći na prepo-

ruke iz izvještaja Misije ODIHR,

ali i na niz javno saopštenih

prijedloga pojedinih politič-

kih struktura i reprezenata

ekspertskog i civilnog sektora

– dodaje se u saopštenju.

DPS posjeća da je prilikom

formiranja radne grupe sličnim

povodom, prošle godine, ta

stranka dala najveći doprinos

usvajanju i izmjeni legislati-

ve - sve osim Zakona o izboru

odbornika i poslanika za koji je

bila neophodna dvotrećinska

većina. Namjera im je, kako su

kazali, da i u novoj radnoj grupi,

kao najveća i najodgovornija

partija u Crnoj Gori, daju najveći

doprinos.

- Imajući u vidu činjenicu da je

rad pomenute radne grupe dao

odlične rezultate, ovomprili-

kompredlažemomodel, koji

se prethodno pokazao veoma

efikasnim i transparentnim,

napominjući to da su, kroz razli-

čite forme učešća, svoj doprinos

dale i opozicione partije, pred-

stavnici civilnog sektora, nevla-

dinih organizacija i drugi - kaže

se u saopštenju.

DPS navodi da vjeruje da Crna

Gora otvara novo poglavlje u

razvoju demokratskih standar-

da „i da ćemo, svi skupa, uzdiza-

njem iznad uskopartijskih inte-

resa pokazati političku zrelost“.

- DPS će uvijek biti zagovornik

demokratske komunikacije i

partija otvorenih vrata za sve

one subjekte koji svoju ulogu

vide u jačanju institucija sistema

i poboljšanju životnog standar-

da naših građana. Ukoliko svi

prepoznaju i iskoriste tu šansu,

biće to velika, zajednička pobje-

da crnogorske demokratije,

bez obzira na političke razlike –

zaključuje se u saopštenju.

i. k.

PODGORICA–

DPS i parla-

mentarnavećinane žele ra-

spravuo izmjeni Zakonao iz-

boruodbornika i poslanika,

jernajvišepolitički profitiraju

od izbornogmodelakoji nije

promijenjen28godina - ocije-

nio jeAleksandarDamjano-

vić, nezavisni poslanik, koji je

prije četirimjesecaparlamen-

tupredložio izmjene „krov-

nog“ izbornog zakona.

Damjanović je, prijedlogom iz-

mjena, tražio uvođenje otvore-

nihlista,mogućnostindividual-

nekandidature i ravnopravnost

muškaraca i žena na izbornim

listama. Njegov prijedlog, me-

đutim,nitrećiputnijeuvrštenu

dnevni red zasijedanja.

- Zatvorene liste u proporcio-

nalnom izbornom sistemu

ključni su uzrok zašto nema di-

rektnogkontaktabirača i posla-

nika koje biraju - kazao je Da-

mjanović agencijiMina.

On je rekaoda je zahvalankole-

gama iz opozicije „koji su svaki

put iskazali volju da podrže da

prijedlog uđe u dnevni red i že-

lju da se o prijedlogu razgova-

ra“.

-Učešćanabilokojimizborima,

naredne godine u Tivtu, ili ne-

kim drugim vanrednim lokal-

nimili parlamentarnim, besmi-

slenasuukolikonemasuštinske

promjene izbornog modela. To

je prije svega otvaranje izbor-

nih lista i mogućnost individu-

alnih kandidatura - ocijenio je

Damjanović.

i.k.

PODGORICA–

Crnoj Gori

jePoljskaprijatelj naputu

kaEUimožeda računana

svakuvrstupodrške. Oče-

kujemodauskorobudemo

partneri i uUniji - istakli su

članovi delegacijeGrupe

prijateljstvaParlamentaRe-

publikePoljske saSkupšti-

nomCrneGore tokomsa-

stanka sa Ivanom

Brajovićm, predsjednikom

Skupštine.

Delegacijujepredvodiopred-

sjednik grupe Gžegož Matu-

sjak.Brajović je, kakojesaop-

šteno iz njegovog kabineta,

poručio da je parlamentarna

diplomatija važna zbog jača-

njabilateralnihodnosaistva-

ranja političkih osnova za

dalji razvoj ekonomske sa-

radnje.

Brajović je zahvalio na snaž-

noj podršciPoljske integraciji

Zapadnog Balkana u evrop-

ske i evroatlantske strukture i

isticanjuCrneGorekaoregio-

nalog lidera u pogledu pri-

druživanjaEU.

- Nakon predsjedničkih i lo-

kalnih izbora,CrnaGoraćese

u narednom periodu još in-

tenzivnije posvetiti reforma-

ma - rekao jeBrajović.

Navodi se da je na sastanku

razgovarano o jačanju odno-

sa,posebnouoblastiturizmai

energetike kao strateškim

granama razvoja Crne Gore,

imajući u vidu da je Poljska

država sa snažnim ekonom-

skimrastom.

r.p.

PODGORICA-

Gordon

Duguid imenovan je juče za

otpravnika poslova u američ-

koj ambasadi, navode iz ovog

diplomatskog predstavništva.

Duguid je, piše u njegovoj

biografiji, od 2016. do 2017.

godine bio viši savjetnik za

Bosnu i Hercegovinu u Birou

za evropske i evroazijske

poslove Stejt departmenta.

Njegov prethodni zadatak u

inostranstvu bio je od 2013. do

2016, a radio je kao zamjenik

šefa misije u Ambasadi SAD u

Beogradu. Tokom 28-godišnje

karijere, Duguid je dva puta

služio umisiji Sjedinjenih

Država u NATO-u, kao i u

američkim ambasadama

u Demokratskoj Republici

Kongo, Zambiji, Burundiji i

Indiji. Govori francuski i srpski

jezik.

r.p.

Premijer Mađarske kritikovao odnos Brisela prema ZapadnomBalkanu

Orban: CrnaGorabi

mogla sjutrauEU, ali

nemapolitičkevolje

Odnos Crne Gore i Mađarske karakterišu otvorenost, iskre-

nost i puno povjerenje, bez otvorenih pitanja, zaključeno je

na sastanku predsjednika Skupštine Ivana Brajovića i pred-

sjednika Vlade Mađarske Viktora Orbana.

Vezano za dalji tok procesa integracije Crne Gore i Zapadnog

Balkana, Brajović je naglasio očekivanje da princip regate

kao i otvorenost EU za prijemnovih država ostane prioritet

za njene članice.

Orban je na osnovu višedecenijskog parlamentarnog isku-

stva istakao važnost saradnje zakonodavnih domova, a tako-

đe je istakao spremnost za snaženje ekonomske saradnje

sa CrnomGorom, u oblastima i projektima koje naša država

smatra prioritetnima.

Principregateda

ostaneprioritet

ka država mora da uspostavi

dobru politiku, navodeći da bi

balkanska izbjeglička ruta tre-

baloda ostane zatvorena.

On je rekao da jemađarski stav

prema tom pitanju zaštita

identiteta i teritorijalnog inte-

griteta, i da su spremni da po-

mognu Crnoj Gori ukoliko se

suoči sa problemommigracija.

- Kada Crna Gora brani svoje

granice, ona brani iMađarsku i

cijeluEvropskuuniju, naveo je

Orban.

DvosmisleNi sigNali eU

Na pitanje kako vidi migracije

na Balkanu, budući da je bal-

kanski migracioni put zatvoren

više od 900 dana, Orban je ka-

zaodaEvropa i dalječini ozbilj-

negreške, ne želi da shvati da se

treba suzdržavati odpoteza ko-

je u Africi ili na Bliskom istoku

moguda tumače kao „zov“.

- EU daje dvosmislene signale.

Istovremenodanedolazeiisto-

vremeno poziva. I kao rezultat

toga se ljudi dave umoru i osta-

ju zaglavljeni na migracionim

rutama, rekao jeOrban.

Govoreći o 25 kilometara bod-

ljikave žice koju je Mađarska

donirala nšoj zemlji i da li će je

koristiti protiv migranata, pre-

mijer Marković je kazao da je

Crna Gora 2015. napravila plan

odgovoradržavenamigrantsku

krizu,alidatadanijebilaizlože-

na tomriziku.

- To još nije situacija koja nas

zabrinjava, ali svi timovi funk-

cionišu i spremni su za eventu-

alnootvaranje ruteprekoAlba-

nije, za odbranu Crne Gore i

njene granice, rekao jeMarko-

vić. On je kazao da cijene po-

drškuMađarske kada je u pita-

nju proces integracije u EU,

koja je za Crnu Goru apsolutni

prioritet i strateški cilj.

- Nalazimo se pred najsloženi-

jomfazomintegracijaiuzpodrš-

ku partnera bićemo spremni da

se suočimo sa svim obavezama,

rekao jeMarković.

j.ĐUrišiĆ

Inicijativa Poslaničkog kluba DPS-a

Traže formiranje radne

grupeza izmjenu

izbornog zakonodavstva

Nezavisni poslanik optužio vlast da ne želi

raspravu o izmjeni izbornog zakona

Damjanović: DPSnajviše

profitiraodsadašnjeg

izbornogmodela

Grupa prijateljstva poljskog parlamenta bila gost u crnogorskoj Skupštini

Poljskaočekujeda

uskorobudemouUniji

GordonDuguid

otpravnik

poslovau

Ambasadi SAD

PremijeriMarković i Orban

juče ispredVile ,,Gorica“

Poslanički klubDPS-a

Delegacijapoljskogparlamentakod

predsjednikaSkupštine IvanaBrajovića