Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 25. jul 2018.

Politika

RIM:

Predsjednici Crne Gore i Italije sastali se u palati Kvirinale

Matarela: Evropanijepotpuna

bezdržavaZapadnogBalkana

Na pitanje Pobjede da li se Italija zalaže za ubrzan ulazak Crne

Gore u EU, Đukanović odgovara da u ovoj zemlji imamo veli-

kog prijatelja.

- Italija veoma detaljno razumije integraciju našeg regiona i

možda su, za razliku od nekih drugih adresa u Evropi, veoma

spremni da takvo svoje zalaganje promovišu na svimmjestima

u Evropi i međunarodnoj zajednici. Ubijeđen samda Italija to

može i da to želi i zato je ovaj razgovor bio dragocjen, jer smo

uspjeli da dodatno zainteresujemo nosioce aktuelne državne

politike u Rimu da na mjestima odlučivanja pokažu potreban

senzibilitet kako bi se vrata EU držala otvorenim, za svaku od

zemalja onomdinamikom kojombude ispunjavala obaveze.

I ništa drugo ne tražimo, jer nismo opterećeni rokovima, ali

imamo jasnu viziju dostizanja evropskog kvaliteta života. I

kada imamo prijatelje kao što je Italija, to nammože olakšati

dostizanje tog cilja – kazao je Đukanović.

Đukanović:Saprijateljima

kaoštojeItalijabržedoEvrope

(Odnašeg izvještača)

RIM

-CrnaGoraotvaraput

kaEvropi kaonajnaprednija

zemljaupregovaračkompro-

cesu - kazao jepredsjednik

ItalijeSerđoMatarelanakon

razgovora sa crnogorskim

predsjednikomMilomĐuka-

novićem.

PredsjednikCrneGoreboraviu

dvodnevnoj posjeti Rimu, na

poziv italijanskogkolege. Rani-

je juče, dočekan je u palati Kvi-

rinale uz najviše vojne i držav-

nepočasti. PosjetaItaliji prva je

zvanična bilateralna posjeta

Đukanovića nakon izbora na

dužnostpredsjednikaipokaza-

telj je međusobnog uvažavanja

i bliskosti susjednih prijatelj-

skihzemalja.

PODRŠKAPROŠIRENJU

Matarela je saopštio da Italija

snažno podržava politiku pro-

širenja EU i iskazao uvjerenje

daEvropanijepotpunabezZa-

padnogBalkana.

- Integracija CrneGore utiče na

njenukupanekonomskiidemo-

kratski razvoj i usvajanjeevrop-

skihvrijednosti,štojeuinteresu

regiona,aliisameEU-istakaoje

Matarela. Posebno je ukazao na

važnuuloguCrneGoreuočuva-

nju i promovisanju stabilnosti i

napretka regiona.

- Prijateljstvodvijedržave jena

najvišem nivou, zasnovano na

temeljima tradicije sa perspek-

tivomsavremenog razvoja - ka-

zao jeMatarela.

Đukanović je izrazio veliko po-

štovanje zapodrškukoju Italija

pružaCrnoj Gori.

Italija snažno podržava inte-

graciju Crne Gore u evropske

strukture, kao što se snažno

založila i za članstvo Crne

Gore u NATO, istakla je pred-

sjednica Senata Marija Eliza-

beta Alberti Kazelati, nakon

sastanka sa Đukanovićem.

Predsjednica Senata je česti-

tala Đukanoviću izbor na

dužnost predsjednika i izrazi-

la zadovoljstvo što je u prilici

da razmijeni mišljenja o odlič-

nimodnosima dvije države,

utemeljenimu tradiciji, ali i na

savremenoj parlamentarnoj i

svestranoj saradnji.

Đukanović je, uz zahvalnost

na podršci, istakao da Crna

Gora želi da dijeli sa Italijom

evropski sistem vrijednosti i

da snažno promoviše takvu

politiku u regionu.

- Sporazumo strateškom

partnerstvu Crne Gore i Italije

odličan je okvir za unapređe-

nje odnosa, kazao je Đukano-

vić, istučući da je potrebno

Unaprijeditiprimjenusporazumaostrateškompartnerstvu

dinamizirati njegovu pri-

mjenu kroz kopredsjedava-

nje međuvladinog komiteta

na ministarskomnivou.

Posebno su akcentovani

dobri odnosi u ekonomiji,

imajući u vidu da je Italija

prvi ekonomski partner

Crne Gore u okviru EU.

- Na vjekovnim temeljima, Cr-

na Gora i Italija danas osavre-

menjavaju svoje odnose, po-

sebno u kontekstu članstva

CrneGoreuNATOiintegracije

u EU. Takav odnos Italije izu-

zetno je značajan u kontekstu

prevazilaženjanestabilnostina

Balkanukoje sugenerisanedu-

gimživotomvanevropskereal-

nosti. Zato je integracija drugo

ime za stabilnost Zapadnog

Balkana - kazao jeĐukanović.

Predsjednici su zajednički oci-

jenili dadvijedržave imaju izu-

zetno dobru bilateralnu sarad-

nju na ekonomskom planu,

posebno u oblasti energetike.

Takođe, postoji značajan pro-

stor za povezivanje u oblasti

kulture, zaštite životne sredine

i obrazovanja, kroz programe

razmjene i učenja italijanskog

jezika koji je tradicionalno pri-

sutanuCrnoj Gori.

Zvaničnom susretu dvojice

predsjednika u palati Kvirinale

prisustvovao je i ministar vanj-

skih poslova Italije EncoMoa-

veroMilanezi, koji je sa poseb-

nompažnjomgovorioopotrebi

brže integracije regiona u EU, i

značaju odlučnije podrške

Evrope za infrastrukturni i

ekonomski razvoj regiona.

Istaknut je značaj optimalnijeg

korišćenja regionalnih inicija-

tiva, posebno Jadransko-jon-

ske i Centralnoevropske.

Na kraju razgovora na radnom

ručku koji jeMatarela priredio

za Đukanovića i delegaciju u

kojoj je i ministrica ekonomije

DragicaSekulić,upredsjednič-

koj palati, ocijenjeno je da je

prijateljstvodvijedržavetrajno

i da možemo računati na punu

podršku Italije na putu razvoja

i dostizanja evropskog kvalite-

ta života.

- Danas uEvropi i međunarod-

noj zajednici nema onog entu-

zijazma koji je postojao prije

nekoliko godina, kada je u pita-

nju proces daljeg proširenja, i

zato je za nas veoma važno da

Italija, zemljakoja jegeografski

blizuidobarjepoznavalacregi-

ona i čija se riječ čuje na timre-

ferentnimmjestimaumeđuna-

rodnoj zajednici, ima svijest o

važnosti brze i dogledne inte-

gracijeuEU. CrnaGora jedrža-

vakojaprednjačiutomprocesu

i koja je zaovih 12godinaostva-

rila ne samo članstvo u NATO,

nego i došla već u predvorje

Unije.Idanasjeveomaizvjesno

da prva sljedeća članicaEU, ka-

da god se bude dogodio taj pro-

ces proširenja, bude upravo

CrnaGora.Zatojebilovažnoda

o tome razgovaramo, kako bi

buduće izazove na putu inte-

gracija uspješnije savlađivali -

kazao jeĐukanović.

PLODONOSNASARADNJA

On je naglasio da je razgovara-

no i o projektima u oblasti eko-

nomije.

- Razgovarali smo o projektu

Terne, jer tonije samoprojekat

dva preduzeća ili dvije države,

tojemoćaninfrastrukturnilink

koji povezuje Balkan sa Zapad-

nom Evropom. Razgovarali

smo i o projektu istraživanja

nafte i gasa, gdje sepominje ita-

lijanska kompanija ENI, kao i o

iskustvima koja imaju italijan-

ski građevinari, kao što je kom-

panijaPicaroti naprojektuPor-

tonovi. Predstavio sam i dobar

tempo rasta crnogorskeekono-

mije i očekivanja da će Crna

Gora biti najdinamičnija eko-

nomijaunašemregionu,makar

sljedećih20 ili 30godina. I važ-

no nam je da u toj dinamici ra-

zvoja Italija, kao naš partner,

nađe svoje mjesto. CrnaGora u

Italiji ima nedvosmislenu po-

dršku - zaključio jeĐukanović.

Crnogorski predsjednik posje-

tu nastavlja sastancima u itali-

janskoj kompaniji Terna.

- Italijanska preduzeća prate

pozitivan razvoj ekonomskih

prilika u Crnoj Gori, prepozna-

jući potencijal otvorene i dina-

mične privrede, zaključeno je

na sastanku ministarke ekono-

mijeDragice Sekulić i predstav-

nikanajvećeitalijanskeprivred-

ne asocijacije -Konfindustrija.

Marija JOVIĆEVIĆ

MiloĐukanović i SerđoMatarela