Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 52 Next Page
Page Background

13

Pobjeda

Srijeda, 25. jul 2018.

CrnomGorom

MOJKOVAC

–UPodbišću

kodMojkovca pas je izuje-

dao četvorogodišnju dje-

vojčicu i nanio joj ozbiljne

povrede na glavi i jednoj

ruci. Nakon ukazane prve

pomoći u mojkovačkom

Domu zdravlja, djevojčica

jeprevezenaubjelopoljsku

DANILOVGRAD

-Rekon-

strukcija glavnoggradskog

mostaodvija sepoplanuali

će, kažunadležni, završe-

takplaniranzapočetak

septembra zavisiti odvre-

menskihuslova i vodostaja

rijekeZete.

Direktor Direkcije za sao-

braćaj, izgradnju i održavanje

puteva Dragan Antović ističe

da kada je riječ o tako kom-

pleksnom poslu, sve eventu-

alne greške i propuste treba

svesti naminimum.

-Toznačidakvalitetizvedenih

radova mora biti na prvom

mjestu, timprije, jer semoraju

poštovati strogi građevinski

propisi. Nije bilo nimalo lako

izmjestiti i povezati telefonske

i vodovodne instalacije, a

posebno visokonaponske

kablove kako bi korisnici imali

redovno snabdijevanje vodom

i strujom. Renomirano pod-

goričko preduzeće ,,Inter-

most“ sprovodi detaljnu pro-

ceduru tehnološkog procesa i

ništa se ne prepušta slučaju –

kažeAntović.

U toku su aktivnosti usm-

jerene na izgradnju kolovozne

konstrukcijekojaćeserealizo-

vati etapnonačetiri dionicepo

50metara.

Projektomje predviđenoda se

kolovozna traka na mostu sa

7,46 metara proširi na 11,3 me-

tara i imaće ivičnjake i

pješačku stazu sa obje strane

sa 1,5 metara širine. Takođe,

predviđeno je i ojačavanje te-

melja i betonskih prstenova i

postavljanje rasvjete.

Ukupna investicija iznosi oko

1,1milion eura, a projekat real-

izuje lokalnaupravau saradnji

sa Vladom i Direkcijom za

javne radove. Most ,,Radovan

Pavićević“ je poznat kao

Mirkov most, a izgrađen je

1867. godine. Prema projektu,

radovimaćesesačuvatinjegov

prvobitni izgled.

B.KADIĆ

PODGORICA

- Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za kva-

litetnije i sigurnije napajanje

električnom energijom u više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po neko-

liko sati neće imati struju.

Berane:

od 8:30 do 14:30 sati

Lukinvir,Tucanje2iRudoPo-

lje; od9do14:30sati: Seošnica;

od 8 do 18 sati Lužac zbog

ugradnje novihbrojila.

BijeloPolje:

od9do15satiLo-

znice.

Kolašin:

od 9:30 do 14:30 sati

Suva Gora; od 9:30 do 15:00

sati Cerovica.

Kotor:

od 9 do 12 sati Grbalj –

naselja Odže, Pelinovo, Nalje-

žići, Mirac, Koložun, Čavori i

Dub.

Mojkovac:

od9do15satiCrno

Polje; od 8 do 18 sati Krstač,

Stevanovac, Jovanovići, Siga,

Buren, Slatina, Stričina, Pro-

šćenje,Njegoševa zbogugrad-

nje novihbrojila.

Nikšić:

od8:30do9:15satiSpi-

la, Zagora, Okolišta, Osječeni-

ca, Nudo, Zaslap, Grahovac,

Rojevići, Prisoje, Zakurljaj,

GornjePolje,Grahovo,Tospu-

de, Rokoči i Trešnjevo; od9do

13:30satiUnač,Hercegstrana,

Repetiror Unač, Trsa, Podmi-

logora, Nedajno, Pišče, Borič-

je, Seljkovac, Borkovići, Du-

bljevići, Vrošnica i Bezuje; od

9 do 14 sati Dio Dragove Luke

(Krš); 9 do 18 sati Ul. Nikole

Tesle, Danila Bojovića, dio

Starog Pazarišta i gradska

pumpa; od11do 12:30sati cije-

la Župa Nikšićka i Rudnici

Boksita.

Pljevlja:

od 8 do 15 sati ulice

Durmitorska i Kozaračka i se-

loBrvenica.

Rožaje:

od 12:30do 16 sati: pe-

riodična isključenjaRožaja.

Šavnik:

od 9 do 15 sati Mljeti-

čak.

Ulcinj:

od 8 do 14:45 sati vi-

kendice - kućice sa strane Ade

Bojane.

M.N.

TIVAT

– NaulazimaugradTurističkaorganizacija jeposta-

vila tri turističke table, kojeoslikavajučetiri značajnekate-

gorije razvojaTivta: nautiku, turizam, kulturu i tradiciju.

Savremenodizajnirane table postavljene suublizini aerodro-

ma, kod trajektnog prelaza uLepetanima i na ulazuuTivat

starimputemodKotora.

Ovadobrodošlicadočekaće iučesnikeFestivalauličnihperfor-

mera „InArt“, koji će se, kako su iz Turističke organizacije na-

javili, održati od 25. do. 27. jula. Festival je zadržao internacio-

nalni karakter, pa će Tivćani i gosti grada imati priliku da

uživaju u umijeću performera iz Italije, Austrije, Makedonije,

Argentine, Meksika i Turske, a na trgovima i ulicama predsta-

viće se i ulični umjetnici iz naše zemlje.

Treći „InArt“ imaće i poseban segment programa posvećen

djeci, pa će najmlađe zabavljati „Dječije igrarije i maštarije“

porodice Dragojević, učenici muzičke škole „Andre Navara“ i

italijanski performer Andre Fedij, koji će izvoditi balon pred-

stave.

S.K.

HERCEGNOVI

–Napuštenamontažnakućicaunaselju

Đenovići juče je izgorjelado temelja, ahercegnovski

vatrogasci subrzomintervencijomspriječili da sevatra

proširi i naostaleobjekte.

Poziv za intervenciju primili su oko 13.30 sati, kada su na

terenupućena tri vozila sa šest vatrogasaca.

Po dolasku na teren zatekli su jednu montažnu kućicu u

plamenu, a bila je zahvaćena i druga pored. Međutim, br-

zom reakcijompožar je lokalizovan. Zbog gašenja požara,

ali i bezbjednosti potrošača, dio Đenovića bio je isključen

sa elektromreže. Uzrokpožara za sada nije poznat.

Ž.K.

Mojkovac:

UKliničkomcentru zbrinuta četvorogodišnja pacijentkinja

Pasdjevojčici nanio

ozbiljnepovrede

ILUSTRACIJA

Opštu bolnicu, a zatim i u

Klinički centar u Podgori-

ci, gdje je medicinski zbri-

nuta i nije u životnoj opa-

snosti.

Prema nezvaničnim infor-

macijama, djevojčicu je

izujedao pas koji je bio ve-

zan, dok je sa roditeljima

bila u gostima kod jedne

porodice uPodbišću.

R. Ć.

Danilovgrad:

U toku rekonstrukcijamosta ,,Radovan Pavićević“

ZAHTJEVNAINVESTICIJA:

Kolovozna trakabiće širapetmetara

VRIJEMEUTIČENAROKOVE:

Most uDanilovgradu

Pješaci idu

preko ,,bejlija“

Do završetka rekonstruk-

cije saobraćaj se sa jedne

na drugu obalu Zete odvija

preko pomoćnogmosta

tzv. ,,bejlija“ koji sumonti-

rale inžinjerijske jedinice

Vojske iz kasarne ,,Milovan

Šaranović“.

Dozvoljeno je da na mostu

u isto vrijeme budu samo

tri vozila, ali da nijedno

ne prelazi težinu od 3,5

tona i da je visine manje

od 2,1 metar. ,,Teretnjaci“,

autobusi, a posebno oni

turistički mogu koristiti

alternativne puteve

Podgorica - Spuž (starim

putempreko Martinića)

i Danilovgrad -Bogetići

(magistralni put).

CEDIS

Radovi udeset opština

Kvalitet radova

naprvommjestu

Herceg Novi

Izgorjelamontažna

kućicauĐenovićima

Dobrodošlicana

ulazimaugrad

Tivat