Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 25. jul 2018.

CrnomGorom

NIKŠIĆ

–Doprijenekoliko

godinanaKrnovu i katuni-

makoji gravitiraju toj viso-

ravnimoglo sevidjeti nade-

setinekolibapokrivenih

ražanomslamom. Riječ jeo

tradicionalnomkrovuza to

podneblje, za razlikuodSi-

njavine, Durmitora i ostalih

planina, gdje jenajvišekuća,

štala i vikendicabilopokri-

veno šindrom, koja jenekad,

ako jebilaod lučevogdrveta,

odolijevala zubuvremena i

ponekolikodecenija.

Sad se kuće pokrivene slam-

om, koje su uglavnom napuš-

tene, u nikšićkim selima na

prste mogu izbrojati, a kolibe

su opšivene limovina raznih

boja, jer oni koji izdižu, do

slame teško mogu doći, pa sa

savremenim materijalima i

jeftinije prođu.

Međutim, koliba u Bukoviku,

koja je na pola puta odNikšića

ka Krnovu i

zaokuplja

pažnju tur-

ista, pa sve

više imlađih

naraštaja iz

tog kraja,

zasijala je ne-

davno novim

sjajem.

Braća Đukanović,

Radovan i Mi go,

odlučili su da joj zadrže

autentičnost i dušu. Zatekli

smo ih kako pošivaju, a i to je

zanatgotovopotpuno izumro.

Inženjer elektrotehnike

nastire, inženjer mašinstva

pošiva, a rođak im Božo, in-

ženjer poljoprivrede, dodaje

snopove ražane slame koja se

žuti kao zlato.

Koštalo ih je skuplje nego da

su pokrili tiglom, aluminiju-

mom ili tegolom, ali zato će,

makar još deceniju-dvije, ko-

liko takav krov traje, koliba u

Bukoviku, kao i godinama un-

azad, biti inspiracijafotografi-

ma, slikarima, filmadžijama...

Malobrojni restorani, koje

krasi etno stil, a pokriveni su

slamom,ipaksuokovanibeto-

nomi asfaltom, akolibanaBu-

koviku izvorima, bukovom

šumom i rijetkim stadima

ovaca.

Ovo je najbolja reklama za,

već možda i istrošeni slogan

„divlja ljepota“.

Ra. P.

CETINJE

- Prijestonica će

od27. do30. julabiti doma-

ćin 12.Međunarodnog festi-

vala folklora. Narodni ple-

sovi, kostimi i napjevi, iz

raznihkrajevaEvrope i

Evroazije, učinićeCetinje

centromigre.

Kulturno-umjetničkodruštvo

„Njegoš“ je domaćindogađaja

koji se održava na Cetinju od

2000. godine.

Festival jeove godine koncipi-

ran tako da bude dostupan ra-

zličitoj publici, a prije svega

poklonicima tradicionalne

umjetnosti, folklornih pleso-

va, izvornih i autohtonih igara

i pjesama, koje predstavljaju

dokaz o identitetu jednog na-

roda. Osim domaćina učešće

su najavili i folklorni ansambli

iz Turske, Poljske, Češke, Bu-

garske,Makedonije,Hrvatske.

KUD „Njegoš“ organizuje fe-

stival uz finansijsku podršku

prijestonice, Turističke orga-

nizacije prijestonice i Mini-

starstva kulture.

Iz prijestonice su podsjetili da

je kroz godine festival mijenjao

formu, ali ne i suštinu. Do2003.

godine održavan je kao crno-

gorski festival folklora, da bi od

2004. do 2008. godine podigao

ljestvicu i, pod pokrovitelj-

stvomSvjetskeorganizacijefol-

klornih festivala i tradicionalne

umjetnosti CIOFF, poprimio

internacionalni karakter.

- Nakon 2008. godine manife-

stacija se održava svake druge

godine. Festival, između osta-

log, govori o visokim kultur-

nim standardima koji uživaju

podršku kako Cetinja, tako i

države Crne Gore. Ova ugled-

na manifestacija okuplja naj-

značajnije folklorneansamble

iz zemalja, koje su kao pred-

stavnike uputile nacionalne

članice CIOFF-a – navedeno

je u saopštenju.

J.Đ.

INSPIRACIJAFOTOGRAFIMA,SLIKARIMA,FILMADŽIJAMA:

KolibanaputukaKrnovu

Koštalo ih

je skuplje nego

da su pokrili tiglom,

aluminijumom ili tegolom,

ali zato će, makar još deceniju-

dvije, koliko takav krov

traje, koliba na putu ka

Krnovu, biti inspiracija

fotogra ma, slikarima,

lmadžijama...

FOTO:R.PEROŠEVIĆ

Nikšić:

Braća Đukanović na Bukoviku njeguju

tradicionalno graditeljstvo

Cetinje:

U petak počinje 19. festival folklora

Prijestonicaćebiti centar igre

ČUVAJUTRADICIJU:

Sa ranijih festivala

Kolibupošivaju

slamom