Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 25. jul 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI

–Skupština

opštinedajepunupodršku

zaposlenimaOpštebolnice

,,Meljine“ radi rješavanja sta-

tusa te zdravstveneustanove.

Vlada trebadapokrenepo-

stupakkakobi bolnicupro-

glasilaustanovomjavnog in-

teresa i donese leks specijalis

i takoomogući legalno rješa-

vanjeproblema. To jedioza-

ključakakoje je jučeusvojio

hercegnovski parlament na-

kon trosatne raspraveo situ-

aciji u toj bolnici.

Takođe, odbornici supredloži-

li Vladi i resornim ministar-

stvima da zbog očuvanja jav-

n o g i n t e r e s a p r e u zme

finansiranjezaradazaposlenih

na indentičan način kao i u

ostalim zdravstvenim ustano-

vama uCrnoj Gori.

Zaključci sudonijeti na prijed-

log na prijedlog Tamare Vujo-

vić (Demokrate).

Prijedlog odbornika Sloboda-

na Radovića (DPS) da se iz

budžeta opštine opredjele

sredstvazadvijeplatezaposle-

nima ubolnici nije prihvaćen.

Proširenjednevnog reda obol-

nici Meljine predložio je pred-

sjednik SOMiloš Bigović koji

je rekao da je obaveza Skupšti-

ne da se izjasni o tom pitanju

zbog situacije i stanjaukojoj se

ta ustanova nalazi. On je kazao

i da je razlog više da odbornici

raspravljaju o tome, činjenica

dajevlasnikAtlasgrupeDuško

Knežević nedavno u Herceg

Novom rekao da ga bolnica i

ulaganje unjune interesujudo

okončanja sudskog spora, kao

ni socijalni status zaposlenih.

Bigović smatra da se sistemat-

ski bolnica uništava tako da je

osoblje samo napusti kako bi

neki privatni investitor ušao u

posjed imovine.

PARTNERI

Odbornica Tamara Vujović

(Demokrate) je kazala da op-

ština nije direktni učesnik u

postupku raskida ugovora, ali

da je odgovoran partner koji je

zabrinut za zdravstvenu zašti-

tu građana. Podsjetila je da su

15. februarauputili dopismini-

stru zdravlja, tražili sastanak i

da nije bilo odgovora.

- Zahtjev je ponovljen 15. marta

u cilju razgovora rješavanja pi-

tanja bolnice. Dobili smo odgo-

vor da nijesu u mogućnosti da

zakažu sastanak zbog obaveza

ministra finansija. Dopis je po-

novljen i u aprilu i nijesmo do-

bili odgovor. Zato mislim da je

prijedlog odbornika Radovića

daihpozovemonaovusjednicu

besmislen - kazala jeVujović.

MajaBakrač(DPS)istaklajeda

Vlada iMinistarstvo sve rade u

okviru svojih mogućnosti i u

skladu sa zakonom, a da je od-

govornost na vlasniku – Atlas

grupi.

- Greška jeVlade iministarsta-

va što nije formirana komisija

za praćenje privatizacije, ali i

se moraju poštovati zakoni i

propisi. U ovom slučaju će se

status bolnice riješiti nakon

okončanja sudskog spora. Op-

ština imamogućnost da u skla-

du sa zakonom obezbijedi

zdravstvenuzaštitugrađanima

–kazala jeBakrač i pitalapred-

stavnike vlasti zašto sami ne

krenuu izgradnju gradske bol-

nice jer im zakon to omoguća-

va.

SCENARIO

Odbornik Živko Krunić (DF)

smatra da se odvija završni čin

zatvaranja bolnice kako bi iz-

gubila licencu.

-Moramosvi zajednodapoku-

šamo da se odupremo daljoj

devastaciji bolnice - kazao je

Krunić.

Da je riječ o pripremljenom

scenariju tendera za privatiza-

ciju bolnice, ali i drugih nov-

skih preduzeća, uvjeren je od-

bornik Jovan Subotić (Novska

lista).

- Činjenica je da je ugrožena

zdravstvena zaštita građana. S

druge strane, bolnica je vitalno

značaja i za buduće investicije

u ovo područje. Katastrofalna

je greška ne formirati komisiju

za praćenje privatizacije i bilo

bi pošteno da se ti ljudi koji su

odlučivali o privatizaciji povu-

ku i odgovaraju - kazao je Su-

botić.

Predsjednik opštine Stevan

Katićponoviojedajejedinina-

čin da se riješi status bolnice

Meljinedadržavapreuzmesve

zaposlene do okončanja sud-

skog spora jer je riječ o javnom

interesu.

Odbornik Slobodan Radović

(DPS)ističedaseprocedurene

mogu preskakati, a da ćeVlada

sigurno riješiti problem u vrlo

skoromroku.

Simonida Kordić (DF) je ista-

klada je javni interes važniji od

privatnog.

- Tražimo da Vlada proglasi

ovu bolnicu javno značajnom

ustanovom i da, proglašenjem

leksspecijalisa,integrišezapo-

slene u javni zdravstveni si-

stem- kazala jeKordić.

POLITIZACIJA

Odbornica Tatjana Fanfani

(SD) rekla jedaposebnuodgo-

vornostosjećajerjeizpartijeiz

koje jeministar zdravlja.

– Smatram da ulica nije rješe-

nje i da nije potrebno politizo-

vati priču o „Meljinama“ - ka-

zala je Fanfani. Zaposleni u

Opštoj bolnici ,,Meljine“ od 16.

jula svakodnevno protestuju

polasataukruguustanove.Oni

insistiraju da se riješi pravni

status bolnice tako što će se

uključitiusistemjavnogzdrav-

stva. Oko 150 zaposlenih nije

primilo četiri plate.

Ž.K.

BIJELOPOLJE

- Sredstva iz

budžeta opštine opredijeljena

za inansiranje projekata u

oblasti borbe protiv korupcije

u ukupnom iznosu od 6.000

eura dodijeljena su NVO Euro-

most za projekat „Stop korup-

ciji na lokalnomnivou“.

Kako je objavljeno na sajtu

opštine, NVO Euromost je jedi-

na organizacija koja je podnije-

la zahtjev na javnom konkursu.

Javni konkurs za raspodjelu

sredstva za inansiranje proje-

kata je raspisan od 22. juna.

- Komisija je razmotrila zahtjev

NVO i ocijenila da zaslužuje

inansiranje iz sredstava

budžeta – navedeno je u obra-

zloženju.

M. N.

KOLAŠIN

–Osmi internaci-

onalni Tangokamppočinje

danas, augostićeoko600

gostiju izvišeod30zemalja -

saopšteno je izorganizacije

TangonaturalMontenegro.

Kamp će, kako su objasnili,

obilježiti besplatni umjetnički

sadržaji koji će se održavati na

Trgu borca i drugim ulicama,

pa će gosti moći da uživaju u

pravojkarnevalskojatmosferi,

plesnim večerima i koncerti-

ma tango muzike. Za realiza-

ciju programa pobrinuće se

plesni parovi, di-džejevi i mu-

zičari iz Crne Gore i inostran-

stva.

Pored plesnih večeri i konce-

rata biće organizovani i veliki

javni časovi plesa, a prateći

programbiće privlačaniljubi-

teljima drugih muzičkih pra-

vaca.

Kampje, podsjećajuorganiza-

tori, dobio prestižno prizna-

nje od Nacionalne turističke

organizacije zbog jedinstve-

nog sadržaja, velikog broja

umjetnika i gostiju, kao i zbog

velikog značaja za turizam, a

prošloga ljeta je bio na trećem

mjestu u državi po broju po-

punjenosti.

OsnivačTangonaturalaDarko

Dožić ističe da se zahvaljujući

tango kampu i njegovim broj-

nimsadržajima, Kolašin pola-

ko etablira u mjesto kreativ-

nog odmora, specifično i

različito u odnosu na ostala

turističkamjestauCrnojGori.

Kakonavodi,pokazalosedasu

gosti kampa turisti kakve je

Kolašindugočekao, budući da

je prosječno ostaju čak devet

dana, a ima i dosta onih koji su

odlučilidaostanunadogađaju

i svih dana. Gosti kampa veći-

nu vremena provode u gradu,

za razliku od uobičajennih

tranzitnih turista. Činjenica je

idaraznovrsnisadržajiprivla-

če veliki broj netangerosa, što

ima mnogo dalekosežniji efe-

kat nego da je u pitanju obični

plesni događaj - dodajeDožić.

T. Č.

HERCEGNOVI:

Odbornici razmatrali situaciju uOpštoj bolnici

Vladadadonese leks

specijalis za ,,Meljine“

Odbornici napetminuta

blokirali saobraćaj

NapozivpredsjednikaSOMilošaBigovića,auznaksolidarnosti

sazaposlenimaubolnici,odbornicivladajućekolacijesunapet

minuta zaustavili saobraćaj kroz grad. Njima su se pridružili

predsjednik i potpredsjednici opštine Stevan katić, Miloš Ko-

njević iDanijelaĐurović i sekretari opštinskihsekretarijata.

OdborniciDPSocijenili sutakvoponašanjeneprimjerenim.

Elez:

Bezhitnepomoći

gašenje je izvjesno

-Dolazimoufazuneizdrživosti, ukolikoseOpštoj bolnici ,,Melji-

ne“ i zaposlenima ubrzo ne pruži hitna pomoć, gašenje je više

negoizvjesno–upozorilajedirektoricateustanoveOliveraElez

nasastankusaministromzdravljaKenanomHrapovićem.

Elezjesaopštiladasusezaposleniionaličnovišeputaobraćali

vlasnikuAtlasgrupe, DuškuKneževiću, koji upravljabolnicom,

te da od njega do sada nijesu dobili nikakav odgovor, niti gest

zainteresovanosti zarješevanjeproblema.

Hrapović je, navedeno je u saopštenju iz njegovog resora, ka-

zaodaMinistarstvozdravlja ispunjavasveobavezepremabol-

nici ,,Meljine“ kroz ugovorni odnos sa Fondomza zdravstveno

osiguranje.

On jedodaoda jenakon3. avgusta2016. godine, kada jeVlada

donijela odluku o privremenomuključivanju PZUOpšte bolni-

ce,,Meljine“ujavnizdravstvenisistemCrneGore,Fondnaosno-

vufakturisanihusluga toj bolnici isplatioskorotrimilionaeura.

Vanredna sjednicaza sedamdana

Odbornik Slobodan Radović (DPS) je pred-

ložio da se o toj temi sazove hitna vanredna

sjednica na koju bi bili pozvani i ministri inan-

sija i zdravstva, predstavnici Atlas grupe i osta-

li relevantni subjekti. Predsjednik SOMiloš

Bigović kazao je da će sjednicu održati u roku

od sedamdana i pozvaće predstavnike Vlade,

ministarstvava i Atlas grupe.

Odbornici su ocijenili kako Vlada treba da pokrene

postupak da bolnicu proglasi ustanovomod javnog

interesa i da zbog očuvanja javnog interesa preuzme

nansiranje zarada zaposlenih na identičan način kao

i u ostalimzdravstvenimustanovama u Crnoj Gori

Bigović: Bolnica se

uništava sistematski

takoda je osoblje samo

napusti kako bi neki

privatni investitor ušao

uposjed imovine

RIJEŠITIPRAVNISTATUS:

Sa sjedniceSO

PODRŽALIPROTEST:

Odbornici vladajućekoalicije

MINISTARSTVOISPUNJAVAOBAVEZE:

Sa sastankakodHrapovića

KOLAŠIN:

Danas počinje osmi Tango kamp, programse odvija na Trgu borca i ulicama

Plesaće600 tangerosa iz 30država

DANiPLESAIZABAVE:

Saprošlogodišnjegkampa

17

dana trajaće Tango kamp

uKolašinu

BIJELO POLJE

Za projekat

NVO Euromost

6.000 eura