Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 25. jul 2018.

Hronika

SUĐENJE ZAPOKUŠAJ TERORIZMA:

Pregledani video-zapisi sa promotivnih skupova

Demokratskog fronta i predočene poruke lidera

Knežević: Vrhovnakomanda

DFunedjeljućenarediti juriš

Komentarišući mjere tajnog

nadzora koje su preslušane na

nekoliko prethodnih suđenja,

advokati odbrane su primijetili

da su one ,,apsolutna negacija

Sinđelićevog iskaza koji je dao

pred Višim sudomu Podgo-

rici“.

Advokat Dražen Medojević je

„crnogorske mjere“ uporedio

sa radio-dramom Sinđelića i

Velimirovića.

- Ove mjere sadrže sve ono što

je u formalnom smislu nekome

bilo potrebno. U njihovim raz-

govorima se pominju ,,piće“,

,,mašinski vez“ i ,,grb“. Tužilac

Saša Čađenović objasnio je da

su to određene šifre. Mogu da

razumijemda on poznaje nji-

hov šifrarnik, jer nema ko drugi

da imda te šifre sem ljudi iz

Specijalnog tužilaštva – kazao

je advokat Medojević.

Advokat Nikola Medojević

smatra da sumjere tajnog nad-

zora „diomozaika laži“.

- Svjedok saradnik priča o hap-

šenju premijera, a Velimirović

mu se grohotom smije. To je

klasik ovog postupka jer naju-

bjedljivije pokazuje da je postu-

pak samo simulacija i farsa.

Režija je bila mnogo jeftina, a

razgovori fingirani za potrebe

optužnice - istakao je on.

Advokat Miroje Jovanović

kaže da je razgovor njegovog

branjenika Mihaila Čađenovića

i jednog od lidera DF-a Andrije

Mandića „klasično neovlašće-

no prisluškivanje“.

Optuženi Mihailo Čađenović

pitao je Tužilaštvo zašto u

mjerama tajnog nadzora nije

dokumentovan njegov odlazak

do kuće specijalnog tužioca

Saše Čađenovića.

Primjedbeodbrane

PODGORICA

– ,,Imamo

predlog, predaj se, opko-

ljen si. Ovovišenikone

možeda zaustavi... Napa-

la jemuvameđeda, Đuka-

nović jekrenuonaRusi-

ju...“ samo sunekeod

porukakoje jeoptuženi

MilanKneževićuputio

tadašnjempremijeruMi-

luĐukanovićunapromo-

tivnomskupukoji jenje-

govapartijaDemokratski

front održalauNikšiću,

sedamdanapredparla-

mentarne izbore 16. okto-

bra 2016. godine.

UsudniciVišeg sudauPod-

gorici, na suđenju optuže-

nim za pokušaj terorizma

na dan parlamentarnih iz-

bora 2016. godine, juče je

predstavljen i video-sni-

mak završne konvencije u

Podgorici na kojoj je osim

Kneževića govorio i Andri-

jaMandić.Onporučujepri-

stalicama da ne smiju orga-

nizovati samostalne akcije

nakonštoseprebrojeglaso-

vi i proglasi pobjeda, već da

čekaju uputstvo vrhovne

komandeDF-a.

Nakrajusvakoggovora, op-

tuženi Mandić i Knežević

skandirali su ,,Mi ili on“ što

jebioizborni sloganpolitič-

kog saveza Demokratski

front.

Ovaj slogan, sa druge stra-

ne, glavni specijalni tužilac

Milivoje Katnić ocijenio je

kao „fatalističku poruku“,

pojašnjavajući da se taj

izraz ne koristi u svakod-

nevnom životu „već da se

radi o sloganuzapozivu rat

i kada treba da se pođe na

put bez povratka“.

GOVORI

- U nedjelju u 7 časova, vr-

hovna komandaDF-anare-

diće juriš da do 20 časova

donesemo slobodu Crnoj

Gori. U nedjelju niko neće

da pokoleba DF koji treba

da u 21.30 časova saopšti da je

Crna Gora slobodna i da je

Đukanovićmrtav. Ne treba da

razmišljateopobjedi jerćemo

Đukanovića poslije 27 godina

diktature poslati u Spuž da či-

sti podove –moglo se čuti ka-

kogovoriKneževićnasnimku

završne konvencije održane

14. oktobra 2016. godine u

Podgorici.

On je pozvao okupljenumasu

i da ne „dozvoli Đukanoviću

dauCrnuGorudovede15.000

ljudi iz inostranstva sa kojima

treba da pokrije rupe u svom

biračkomtijelu“.

Knežević je obećao i da će sve

one koji su se ogriješili o Crr-

nu Goru smjestiti u specijalni

paviljonkoji ćenositi imeSve-

tozaraMarovića.

On je poručio tadašnjem cr-

nogorskom premijeru Đuka-

novićudaćemu, „kadabudeu

Spužu, slati po 100rubaljane-

djeljno, da ih pošteno podijeli

sa SvetozaromMarovićem“.

Knežević podučava masu i da

na dan izbora ,,dosađuje poli-

ciji“, ,,da imzatrpavajukance-

larije kako bi ih spriječili u

kupovini glasova“.

AndrijaMandić najavio je ,,da

će 16. oktobra biti haosa, ali u

kabinetu Mila Đukanovića,

jer on će te večeri morati da

razmišlja o svojoj budućno-

sti“.

- Zato vas pozivan da odradi-

moovajposaoozbiljno.Uveče

ćemo prebrojati svaki glas i

kada budemo sigurni u kona-

čan rezultat obratiće vam se

DF. Sačekaćetenašauputstva,

šta dalje – obratio se Mandić

okupljenojmasi uPodgorici.

Mandić je istakao da niko ne-

ma energiju u Crnoj Gori kao

DF, te i da su odlučili da pro-

mijene Crnu Goru otvara-

njem novih radnih mjesta i

otvaranjem državnih predu-

zeća.

- Izbor je jednostavan: ,,mi ili

on“ – kazao jeMandić na kra-

ju govora.

SLOGAN

Branilac Kneževića, advokat

DušanRadosavljević, komen-

tarišući ocjenu glavnog speci-

jalnog tužioca Katnića da je

slogan DF-a fatalistički kazao

je da on nije nov, niti militan-

tan i da je korišten u jednoj

predizbornoj kampanji u

Izrealu.

IstakaojedajeKneževićobra-

ćajući se političkomprotivni-

ku Đukanoviću odgovarao na

njegove optužbe.

Advokat Radosavljević je ka-

zaoidasuizvorimotivacionih

poruka na kojima je Knežević

temeljio svojegovore izopusa

Alekse Šantića, Vinstona Čer-

čila i majora srpske vojske

Dragutina Gavrilovića, kojeg

istorijapamtipogovorukojije

održao braniocima Beograda

oktobra 1915. godine.

- Kada je Knežević pomenuo

juriš nije mislio na juriš na

obaluSaveuboj saAustrouga-

rima, već jurišnabiračkamje-

sta. Čudi me da niko nije pre-

poznao citate Gavrilovića iz

2015. godine, već jamoramna

todavamukazujem–kazao je

advokat Radosavljević.

Advokat Dražen Medojević

kazao je da inkriminaciju go-

vora Milana Kneževića i An-

drije Mandića doživljava kao

,,utjerivanje straha u kosti i

progon svakog opozicionog

pokreta“.

Advokat Miroje Jovanović

smatra da rečenica da je Đu-

kanović „autokrata i dikta-

tor može da smeta samo

autokrati i diktatoru“.

- Ovo ne može da bude

predmet krivičnog postup-

ka, već građanske parnice.

Na ovom skupu 14. oktobra

nijebilonikakvogpozivana

bilo šta osim odbranu iz-

borne volje. Prvi put se sudi

poruci u kojoj se neko zala-

že za legitimitet izbornog

procesa-smatraJovanović.

IDENTITETI

Sutkinja Suzana Mugoša

jučejepredstavilaslužbenu

zabilješkuUpravepolicijeo

pretrazi baze podataka o

EduarduŠišmakovu,auko-

joj se navodi da on koristi

dva pasoša, jedan na prezi-

me Širokov, a drugi na pre-

zime Šišmakov.

Glavni specijalni tužilac

Katnić, komentarišući ovaj

dokaz naveo je da je Šišma-

kov pripadnik GRU, koji je

jedno vrijeme bio zamjenik

ruskogvojnogatašeauPolj-

skoj.

- Radi se o Eduardu Šišma-

kovu. Iz poljske ambasade

je potvrđena njegova funk-

cija, šta je radio... Ovo jekao

sunce čist dokaz - istakao je

Katnić.

Sadrugestrane,branilacpo

službenoj dužnosti Šišma-

kova, advokat Radonja

Drakulović, osporio je ovaj

dokaz jer je, kako je kazao,

dobijen pretragom inter-

neta.

Advokat Jovanović primi-

jetiojedajeinternetpretra-

ga o Šišmakovu izvršena

mjesec nakon što je nastala

službena zabilješkaUprave

policije.

-Ovajdokumentmoradase

izdvoji. Ili je neko promije-

nio podatak zabilješke ili

pretrage. Drugo, skrinšot

sajta ne može da se koristi.

Ako to uđe uparničnuupo-

trebu, ovoćebiti jedinstven

slučaj - istakao je Jovano-

vić.

Juče suusudnici prikazane

fotografije Andrije Mandi-

ća i Ananija Nikića s pred-

stavnicima ruske Dume i

drugim zvaničnicima u

Moskvi.

Komentarišući fotografije,

tužilac Katnić je primijetio

da Ananije Nikić nije na

tomsastankuimaofunkciju

prevodioca jer se nalazi na

metar iza sagovornika An-

drijeMandića.

- Kad se prevodi, tu bi (kod

Nikića) trebalo da bude ne-

kinotes,kaokodmene.Ana

fotografiji je sve prazno, pa

je jasno da je ovo fingirano.

Pametnome dosta – kazao

jeKatnić.

Advokat Dušan Radosav-

ljević smatra da Katnićeva

primjećivanja ne dokazuju

ništa.

- Ovo nije nikakav dokaz –

kazao je on.

Suđenje se nastavlja danas,

svjedočenjemDobrila De-

deića.

B.ROBOVIĆ

MilanKneževićna skupuuPodgorici 14. oktobra2016. godine

Detalj iz sudnice