Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Hronika

Utorak, 24. jul 2018.

Uhapšen Podgoričanin osumnjičen za držanje oružja

Policija potražuje Podgoričanina Darka Lakovića

zbog izdržavanja četiri i pomjeseca zatvora

Zaplijenjene

električne

kapisle, uređaji

zapraćenje...

Nagodiose sa

tužilaštvom,

papobjegao

PODGORICA

F. B. (28) iz

Podgoriceuhapšen jekada

jepolicijau stanukoji koristi

pronašla električnekapisle

za aktiviranje eksploziva.

Odnjega suoduzeti i GPS

uređaji,magneti, telefoni,

laptop, kokain i 16.000eura.

Kako se navodi u saopštenju

policije, stanmujepretresenu

okviru akcije koju policija

sprovodi protivbezbjednosno

interesantnih osoba s ciljem

pronalaženja predmeta iz kri-

vičnihdjela.OsumnjičenomF.

B. se na teret stavlja krivično

djelo nedozvoljeno držanje

oružja i eksplozivnih materi-

ja.

- Prilikom pretresa policijski

službenici supronašli ioduze-

li 21 komad električnih kapisli

za aktiviranje eksploziva, dva

GPS uređaja koji se koriste za

praćenjekretanja, 11magneta,

11 mobilnih telefona, 17 karti-

ca nacionalnih i inostranih

mobilnih operatera, laptop,

jedan pvc paketić sa sadrža-

jem praškaste materije bijele

boje za koju se sumnja da je

opojna droga kokain, novac u

iznosuodoko 16.000 eura i vi-

še platnih i bankovnih kartica

–precizirali su iz policije.

Dodaju da će oduzete stvari u

daljem toku postupka biti

predmet vještačenja.

O događaju je obaviješten viši

državni tužilac u Podgorici,

koji je nakon saslušanja donio

rješenje o zadržavanju do pri-

voda nadležnom sudiji za

istragu.

C.H.

PODGORICA

Policijapo-

tražujeDarkaLakovića (51)

izPodgorice zbog izdržava-

nja zatvorskekazneu traja-

njuodčetiri i pomjeseca

zbognedozvoljenogdržanja

oružja i izazivanjaopšteopa-

snosti.

Kako je Pobjedi saopšteno iz

izvora bliskih istrazi, Laković

je trebalo da se javi na izdrža-

vanjekaznenakojusenagodio

sa tužilaštvom sporazumnim

priznanjemkrivice.

Laković je 5. novembra pucao

iz ulaza zgrade u Siti kvartu

prema ulaznim vratima. Me-

tak je prošao kroz staklo na

ulaznim vratima, a zrno je za-

vršilo na parkiranom automo-

bilu. U ovom incidentu niko

nije povrijeđen. Pucnjavu su

prijavili stanari od kojih su

uzete izjave. Među njima, u

svojstvusvjedokatadajesaslu-

šan i Laković koji je tvrdio da

ništa nije čuo i inspektorima

kazao da kamere ne rade, te da

se ne može utvrditi šta se do-

godilo. Inspektori mu nijesu

povjerovali, uzeli su snimke sa

nadzornih kamera koji su po-

kazalida jeonispalioprojektil.

Laković je nakon prikupljenih

dokaza uhapšen sredinomde-

cembra prošle godineukvartu

Delta siti, zbog sumnje da je

mjesec ranije tokomžučne ra-

sprave sa sugrađaninom izva-

dio pištolj i pucao u njegovom

pravcu. On je odranije poznat

policiji. Na stupcima crnehro-

nike našao se prije desetak go-

dina kada je osumnjičen za

pokušaj ubistva. Uaprilu 2011.

godineosuđenjenagodinuza-

tvorazbog iznude.Onjezajed-

no saMinjom Šakovićem osu-

đen jer su 2010. pokušali da iz

magacina firme Ljupčeta Vi-

devskog uzmu piće vrijedno

oko 12.000 eura. Sredinom ja-

nuara2012.godineLakovićuje

zapaljen automobil ,,audi“ iza

lokala ,,Amfora“naZabjelu, iz,

kakojetvrdio,njemunepozna-

togmotiva.

Pretučen je krajem juna pret-

prošle godine u ulazu zgra-

de preko puta Delte. Lakovića

su tada dvamuškarca sačekala

u ulazu i napala ga kada je iza-

šao iz lifta.

A.G.

Osumnjičeni

zadječju

pornografiju

sproveden

uzatvor

Prijava protiv srpskog državljanina zbog krađe

IzkancelarijeopštineCetinje

ukraonovac, kartice, ključeve

CETINJE

Protiv državljanina Srbije R. L. podnijeta je krivična pri-

java zbog sumnje da je u aprilu iz jedne kancelarije u opštini Ceti-

nje ukrao novac, dokumenta, kreditne kartice i ključeve od stana i

vozila. Srpski državljanin se od 12. jula nalazi u Zavodu za izvršenje

krivičnih sankcija zbog optužbi da je u Baru sa M. S. (61), iz Valjeva,

počinio 60 krivičnih djela od 2016. od 2018. godine.

Oni su, kako se navodi u saopštenju policije, od ljeta 2016. godine

do 12. jula ove godine, po unaprijed utvrđenimulogama, pred-

stavljajući se kao stranke, dolazili u javne ustanove i koristeći

nepažnju zaposlenih ulazili u kancelarije i krali novčanike.

C. H.

verc narkotika

Odbrana Junčaja Đona bila je

kategorična da optužni akt

treba da se vrati na dopunu s

obziromnatodajezaključako

krivicinjihovogklijenta„izve-

den na osnovu slobodnog tu-

mačenjaizrazakojejekoristio,

a koji zapravo imaju drugo

značenje“.

Prema navodima optužnice,

Đetaj se tereti da jepočetkom

marta prošle godine osnovao

kriminalnugrupu čiji članovi

su postali Đokić, Danilović,

Čubrilo, Todorović, Vuljaj i

Globarević.

On je, kako se sumnja, osmi-

slio plan kako da se uAlbaniji

nabavi marihuana koja je

švercovana uCrnuGoru.

Droga jetrebalodaseprodaje

u Crnoj Gori, Bosni i Herce-

govini i Srbiji.

ZadatakĐokića,premanavo-

dima Tužilaštva, bio je da or-

ganizuje preuzimanje droge

od „kurira“ iz Albanije i pre-

voz krozCrnuGoru.

- Danilović je, takođe, prona-

laziokupce i kurire, aČubrilo

je bio zadužen za prodaju u

Srbiji.Todorović je trebaloda

učestvuje u finansiranju pre-

nosa i nabavke izCrneGoreu

Srbiju. Vuljaj je imao zadatak

da u pograničnom dijelu sa

Albanijomuzmedrogui skla-

dišti je u Tuzima – ovako su

opisane uloge optuženih u

aktuTužilaštva.

B.R.

ROŽAJE

M. D. (32) iz Rožaja,

koji je uhapšen u akciji ,,Posma-

trač“ zbog krivičnog djela

dječja pornogra ija određen je

pritvor do 30 dana i sproveden

u Istražni zatvor.

Kako je saopšteno iz Uprave

policije, M. D. je na društvenim

mrežama koristeći lažne pro i-

le stupao u kontakt sa djecom i

tražio od njih da se slikaju, šalju

fotogra ije intimnih djelova

tijela.

- Sumnja se i da je on komuni-

kaciju sa maloljetnicima započi-

njao slanjem fotogra ija svojih

intimnih djelova tijela. Djeca su

pretežno odbijala komunikaciju

sa njim, blokirala lažne naloge

M. D. ili su o dobijenim fotogra-

ijama upoznali svoje roditelje –

navodi se u saopštenju policije.

Inspektori su u stanu M. D.

pronašli dva mobilna telefona

u kojem su se nalazili materijali

dječije pornogra ije i drugi por-

nografski sadržaji. Zaplijenjene

su i dvije memorijske kartice,

čiji će se sadržaj utvrditi vješta-

čenjem. U akciji „Posmatrač“

koja je započeta 2016. godine

protiv šest osoba podnijete su

krivične prijave zbog osnovane

sumnje da su počinili krivično

djelo dječja pornogra ija.

- U okviru ove akcije oduzeto

je više od 400.000 fotogra ija

i video snimaka sa sadržajem

dječje pornogra ije. Dječja

pornogra ija je globalni pro-

blemprotiv kojeg se bore sve

policije svijeta. U našoj zemlji

su proteklih godina zabilježeni

samo pojedinačni slučajevi -

posjedovanja materijala dječje

pornogra ije, dok slučajevi izra-

de i distribucije takvogmate-

rijala nisu zabilježeni. Takođe,

crnogorskoj policiji građani u

prethodnomperiodu nijesu

prijavili nijedan slučaj koji bi se

odnosio na to da su djeca koja

žive ili borave u Crnoj Gori na

bilo koji način na našoj teritoriji

zloupotrijebljena u svrhu izrade

materijala koji bi se mogao

smatrati dječjompornogra i-

jom – zaključuju iz policije.

C. H.

ZIKS

unovićdavali

đenoviću“

Čađenovića, iz raz-

govora jasno proizilazi

da je Ristić upoznat o po-

datku da je „bivši šef srpske

žandarmerije Bratislav Dikić

otišao uCrnuGoru s ciljemda

realizuje kriminalni plan“.

SPECIJALNA JEDINICA

- Ristić prvi pominje Dikića i

upoznat je o činjenici da jeDi-

kićotišaouCrnuGorusciljem

realizacije kriminalnog plana.

Sinđelić i Ristić upućeni su u

namjereSpecijalnejediniceza

posebne namjeneFSB-auCr-

noj Gori, i znaju da će oni „da

završe sve“ - ističeČađenović.

On je dodao da je prvi sni-

mljeni razgovor Sinđelića i

Ristića bio 13. oktobra te i da

se najveći dio njihove komu-

nikacije odnosi na dešavanja

uCrnoj Gori.

-Sinđelićželidaznasveuvezi

postupanja Ristića u Crnoj

Gori - kazao je tužilac Čađe-

nović.

Preslušan je i Sinđelićev raz-

govor u kojemnavodi da „tre-

ba dati podršku Srbima u Cr-

noj Gori, pozvati ih da izađu

na izbore i glasaju za srpsku

listuDF, te i da izađu svi na trg

„kako znaju i umiju“ da urade

sve „inače će Crna Gora biti

podNATOkontrolom“.

- Osnovni cilj kriminalne or-

ganizacije je sprečavanje ula-

ska Crne Gore u NATO. Sin-

đelić Rusiju naziva majkom.

Izlazak na trgove ključni je

element kriminalnog plana -

naglasio jeČađenović.

On je izanalizirao i razgovor u

kojem Sinđelić jednoj osobi

saopštava „samomukaži da bi

nekobašvelikibiozahvalanda

to bude kako treba“.

Prema mišljenju tužioca Ča-

đenovića, Sinđelić jemisliona

Ruse – Eduarda Šišmakova i

Vladimira Popova, koji su or-

ganizovali kompletnu akciju

za 16. oktobar.

TužilacČađenović jebiokate-

goričan da je Sinđelić iznio i

plan upada u Skupštinu, te i

„da će političari DF u tu insti-

tucijuući poslije govora“.

Podsjetio je i na Sinđelićevo

obećanje nagrade ukoliko bu-

de uhapšen tadašnji premijer

MiloĐukanović, a podatak da

jesrpskidržavljaninznaogdje

se nalaze elitne snage policije

u Crnoj Gori jasno ukazuje da

je sve bilo pripremljeno za

upad u Skupštinu i realizaciju

kriminalnog plana.

Odbrana četrnaest optuženih

imala jeprimjedbinapresluša-

na razgovore, aprema riječima

advokata Dušana Radosavlje-

vića, jedini cilj je da se diskre-

ditujunjihovi branjenici.

On takođe smatra da je srpski

državljanin Mirko Velimiro-

vić „bio svjedok Specijalnog

tužilaštva i Specijalnog poli-

cijskog odjeljenja“, te da su

mjere tajnog nadzora protiv-

zakonite.

-Kadasepreslušajupropušte-

ni pozivi, vidi se da su snimci

montirani –kazao jeRadosav-

ljević. Suđenje senastavljada-

nas

A.G.

Optuženi Dragan Maksić u jednom razgo-

voru obavještava Mirka Velimirovića da su

se (on, Branka Milić, Srboljub Đorđević i Milan

Dušić) smjestili. Juče je preslušan razgovor

Milić i vojvode Čaruge. - Sedam sati stojimo na

željezničkoj stanici, niko ne dolazi kod nas.

Prave od nas majmune. Samo su ovdje bili

neki Aleksandrovi momci – saopštava

Milić. Čaruga joj govori da će Velimiro-

vić doći za 15 minuta na stanicu i

da će donijeti novac.

Čekajući

Velimirovića

Sa suđenja

Sa jedne

odakcija

ptuženih, specijalni tužilac razotkrio namjere lidera DF

Poginuo radnik

PODGORICA

Dejan Vukčević (46) iz Podgorice tragično je

stradao u Matagužima, kada se otkinula sajla kojom se spuštao

u bunar. Vukčević je poginuo oko 15 sati kada je pokušao da

popravi hidrofor. Sajla za koju je bio zakačen se otkinula.

C. H.

Prijavu protiv

predsjednika PzP-a

podnio glavni

specijalni tužilac

Medojević

saslušanu

tužilaštvu

PODGORICA

Predsjednik

PzP-a Nebojša Medojević juče

je saslušan u Specijalnom

tužilaštvu po prijavi glavnog

specijalnog tužioca Milivoja

Katnića.

Medojević je pred specijal-

nom tužiteljkom Stojankom

Radović morao da objasni na

osnovu kojih dokaza dovodi

u vezu Katnića sa navodnom

farmaceutskomma ijom.

Predsjednik PzP-a je ranije

saopštio da se prijava protiv

njega odnosi na govor u parla-

mentu gdje je iznio „saznanja

o zloupotrebama u zdravstve-

nom sistemu, koje se odraža-

vaju na cijene ljekova u Crnoj

Gori“.

C. H.

Nebojša

Medojević

DarkoLaković