Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Društvo/Hronika

Utorak, 24. jul 2018.

Razmatrana optužnica protiv devetočlane grupe koja se tereti za

Trojicaoptuženihhoće

dapriznajukrivicu

PODGORICA–

VijećeVi-

šeg suda juče je razmatralo

optužnicuprotivdeve-

točlane grupe, uhapšeneu

akciji „Barba 2“, koja se te-

reti zameđunarodni šverc

droge.

Da li ćeoptužnicabiti prihva-

ćena ili vraćena na dopunu

istrage biće poznato u nared-

nih 15 dana.

Optužnimaktomobuhvaćeni

suNikola Đokić, SrđanDani-

lović, Vlado Čubrilo, Marjan

Vuljaj,MarkoTodorović, An-

tonVuklaj,ĐonJunčaj,Niko-

la Đetaj i Žaklina Globarević.

Oni seteretezameđunarodni

šverc droge i za stvaranje kri-

minalne organizacije.

U ovom slučaju sporazum o

Odbrana devet optuženih u predmetu ,,Barba

1“ za međunarodni šverc droge juče su u

podgoričkomVišem sudu prilikom kontrole

optužnice zatražili da se ovaj dokument Tuži-

laštva odbaci jer nije zasnovan na validnim

dokazima. OptužnicomTužilaštva obuhvaćeni

su Nikola Đokić, Mladen Đukanović, Srđan

Danilović, Tonino Pepaj, Marjan Marašević,

Viktor Tiodorović, Ivan Vujović, Igor Kovače-

vić i Toni Paljaj.

,,Barba1“:Advokati tražiliodbacivanjeoptužnice

priznanju krivice do sada je

potpisalo četvoro optuženih,

a sa troje okrivljenih i dalje se

pregovara. To je na jučeraš-

njem ročištu saopštila tuži-

teljkaMira Samardžić.

Prvooptuženi Marjan Vuljaj,

zatim okrivljeni Anton Vu-

klaj iNikolaĐetaj pregovara-

jusaTužilaštvomopriznanju

krivice.

NagodbusaTužilaštvompot-

pisali suVladoČubrilo iMar-

koTodorović.

Viši sud

„Mandić i Ra

instrukcijeČ

PODGORICA -

Glavni spe-

cijalni tužilacMilivojeKat-

nić juče jeupodgoričkom

Višemsudu, na suđenjuop-

tuženima zapokušaj tero-

rizma, biokategoričanda su

lideriDemokratskog fronta

AndrijaMandić i SlavenRa-

dunovićdali instrukcijeMi-

hailuČađenoviću„kakoda

seponašakadadobijepoziv

tužilaštva za saslušanje“.

Katnićeva konstatacija uslije-

dila je nakon što su u sudnici

kao dokazi predočeni tajno

snimljeni razgovori okrivlje-

nog Čađenovića i Andrije

Mandića od 26. januara 2017.

godine, ukojima semoglo čuti

kako lider Nove zakazuje sa-

stanak.

-VozemeuBudvu,idemopre-

ma Petrovcu. Treba da te vi-

dim, pa bolje da ne dolazimpo

tebe, nego da te pokupe. Mo-

žešdasekrećeš,ne?Ajde,neka

te pokupe, da ne dolazim oko

tvoje kuće da me vide - saop-

štio jeMandićČađenoviću.

SUSRET

Nakon toga uslijedila je kon-

statacija Čađenovića: „Snima-

ju nas svugdje. Sve snimaju,

tako da...“On je na pitanje sut-

kinje Suzane Mugoše potvr-

diodajerazgovaraosa„svojim

šefomAndrijomMandićem“.

Prema stavu glavnog specijal-

nog tužioca,Mandićnije imao

obzira prema zdravstvenom

stanju svog službenog vozača

kada ga je pozvao na sastanak,

već sumotivi bili drugi.

- Mandić ne želi da ga vide u

bliziniČađenovićevekuće.On

na sastanak ne dolazi jer brine

za Čađenovićevo zdravlje, već

isključivozbogpoziva tužilaš-

tva –naglasio jeKatnić.

On se osvrnuo i na razgovor

SlavenaRadunovićaiČađeno-

vića koji je takođe za cilj imao

davanje uputstava.

-Tražiojedaostavitelefonku-

ći i da bez obzira na njegovo

loše zdravstveno stanje izađe

iz kuće kakobi razgovarali na-

samo jer se „sve snima“. I sve

to nakon što je Čađenović do-

bio poziv da bude saslušan u

tužilaštvu. Jedini cilj razgovo-

ra je srpečavanje tužilaštva da

utvrdi odgovornost – naglasio

jeKatnić.

Kako je tužilac objasnio, Ra-

dunović je bio veza između

Mandića i Čađenovića.

Usudnici su se jučemogli čuti

i snimljeni razgovori srpskog

držvljanina Aleksandra Saše

Sinđelića i njegovog sunarod-

nika, optuženog Nemanje Ri-

stića.

Prema riječima tužioca Saše

Preslušan je i

Sinđelićev razgovor

u kojemnavodi da

„treba dati podršku

Srbima uCrnoj Gori,

pozvati ihda izađu

na izbore i glasaju za

srpsku listuDF

Objavljena nova rang lista kojamjeri citiranost naučnika

širomsvijeta: Top Universities by Google Scholar Citations

PODGORICA–

Univerzitet

CrneGorenijeprepoznat na

novoj prestižnoj rang listi

TopUniversities byGoogle

ScholarCitations gdje se

mjeri citiranost naučnika, a

izUCGzaPobjedukažuda

se todesilozbog tehničkih

razloga, odnosnozato što je

Univerzitet počeoproces

prelaska sanacionalnog

ac.medomenanapoddomen

ucg.ac.me

.

- Univerzitet se tokom pret-

hodne godine suočio sa činje-

nicomdaCybermetricsnevrši

rangiranje UCG na svojim li-

stama zato što se web domen

Univerzitetapoklapasanacio-

nalnim akademskimweb do-

menom– rekli suoni.

Akademska zajednica i ostali

zaposleni u okviru Univerzi-

tetaCrneGore, kakopojašnja-

vaju, godinama koriste nacio-

nalni akademski domen ac.

me, s obziromna to da je Aka-

demska mreža Univerziteta

CrneGore(AMUCG)tehnički

administrator nacionalnog

akademskog domena i da je

svojevremenoprepoznatakao

lokalni akademski internet

provajder.

-Ujedno, svemejl adrese istra-

živačasaUCGpripadajuovom

domenu koji grupa iz Cyber-

metrics laboratorije u skladu

sa novom metodologijom ne

može dalje povezivati sa UCG

iz tehničkh razloga. Iz istog

razlogaUCGsenijepojaviona

njihovoj listi Top Universities

by Google Scholar Citations –

naveli su izUCG.

BezobziranaaktivnostiCyber-

metrics laboratorije, UCG zva-

nično postoji na Google Scho-

lar pretragama gdje, ističu oni,

najveći broj naših istraživača

ima svoje profile doprinoseći

vidljivosti aktivnosti na Uni-

verzitetu.Aktivnost istraživač-

kog osoblja u smislu broja pu-

blikacija i broja citata, prema

njihovim riječima, kontinuira-

no raste, i ,,na današnji dan se

mogu pohvaliti sa ukupnim

brojemod62.025 citata“.

- Profili istraživača su javni, a

Google Scholar citati sa UCG

mogupogledati svi zaintereso-

vani direktnom pretragom na

Google Scholar platformi ili

putemsljedećeg linka:

https://scholar.google.com/

citations?view_op=view_

org&hl=en&org=7039774162

239945579. Možemo primije-

titi da je zbir citata većnaprvoj

izlistanoj stranicipreko35.000

– istakli suoni.

U prethodnom rangiranju, iz

jula 2017. godine, UCG je sa

19.937 citata bio na 1.594 pozi-

ciji. Imajući u vidu trenutan

broj citata, iz UCG poručuju

kako očekuju zadovoljavajući

plasman nakon određenog

vremena potrebnog da se

kompletne aktivnosti na uni-

verzitetu linkuju sa novimdo-

menom, te da kao takav bude

prepoznat na internetu.

Na novoj rang listi od crnogor-

skih univerziteta samo je pre-

poznat Univerzitet Donja Go-

rica koji ima zabilježenu

citiranost od 1200. Najbolju ci-

tiranost na ovoj listi ima Har-

vard univerzitet sa 1.699.962,

Stenford 1.361.704, te Berkli

1.260.364.

N.Đ.

Univerzitet CrneGore

nijeprepoznat

U staroj zgradi Vlade održana komemoracija povodom

smrti predsjednika Jevrejske zajednice Jaše Alfandarija

Bio je, iznadsvega, ljudina

PODGORICA–

JašaAlfan-

dari bio jeveliki čovjek i au-

tentičnaosobakakva seupo-

znaje samo jednomuživotu.

Bio je titan izkog je zračila

snaga i harizma, rođeni vođa

okokojeg su ljudi različitih

uzrasta gravitirali. Sanjim

na svojoj strani ubilokom

poduhvatuveć stebili po-

bjednik. Jaša jebioponosan

Crnogorac, Jugosloven,

Izraelac i Jevrej, a iznad sve-

ga– ljudina, opisao jepokoj-

nogAlfandarijadirektor za

globalnu jevrejskubezbjed-

nost pri Svjetskomjevrej-

skomkongresuOmri Segel-

man.

On je juče na komemoraciji

predsjednikuJevrejske zajed-

nice Jaši Alfandariju rekao da

je„ovoveomateškovrijemeza

sve“–kakozaJašinuporodicu

– ženu Gordanu i kćerku Ha-

nu, tako i za njegove prijatelje

iJevrejskuzajednicu,tedanas

jenapustio „sjajančovjek i do-

bar prijatelj“ i „ostavio nepre-

mostivuprazninu“.

Jašina kćerka Hana Alfandari

kazala je da je njen otac osje-

ćao vrlo duboko – kako stvari

koje su se ticale Jevrejske za-

jednice, tako i stvari koje su se

ticale porodice.

- Kad je volio, volio je 101 od-

sto. Posebno se zalagao za

„ispravljanje krivih Drina“ i

nikako nije volio nepravdu.

Kad sambilamala nijesamra-

zumjela njegovu strast i zašto

se toliko zalagao, ali sad shva-

tam da su to osobine koje iz-

dvajaju čovjeka iz mase be-

z l i čnih l judi . Nj emu j e

Jevrejska zajednica bila sve –

ostvario je san iz djetinjstva.

Dao nam je mogućnost da na-

Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka kazao

je da je Alfandari bio čovjek koji je za relativno kratko vrijeme

mnogo uradio za svoju zajednicu, ali ne samo za nju, nego za

cijelu Crnu Goru.

- Mnogo se zalagao za izgradnju sinagoge i uspio je u tome.

Zalagao se da dovede prvog rabina u Crnu Goru i uspio je u

tome. Ponosan sam što sammogao da radim sa njim, poma-

žem, ali i da naučimod njega. Bio je dobar prijatelj, savjetnik i

vođa. Dugo će se pamtiti ime Jaše Alfandarija – poručio je on.

Na komemoraciji su, pored Zenke i predstavnika Jevrejske

zajednice, bili, između ostalih, i predstavnici Vlade, Skupštine,

Crnogorske pravoslavne crkve i sudstva.

Zenka:Dugoćese

pamtitinjegovoime

stavimo putem kojim je on

krenuo i podrazumijeva se da

to treba da učinimo – poručila

jeHanaAlfandari.

Vršilac dužnosti predsjednika

JevrejskezajedniceĐorđeRai-

čevićnaglasio jeda jeAlfandari

imaonezamjenljivuuloguura-

zvijanjudobrihmeđuljudskih i

međureligijskih odnosa i afir-

maciji svihvjerskihzajednica.

- U svim situacijama i vreme-

nima ostajao je dosljedan

principimaslobode,razumije-

vanja i poštovanja ljudskih

prava i tolerancije i sa grupom

entuzijasta 2011. obnavlja i

ujedinjuje religijski život Je-

vreja na prostoru Crne Gore –

kazao jeRaičević.

Formirana Jevrejska zajedni-

caje,kakojerekao,zahvaljuju-

ći njegovom radu i aktivnosti-

ma postala prepoznatljiva ne

samo u regionu, nego u čita-

vomsvijetu.

J. B

ALFANDARIVOĐAIUJEDINITELJ:

Sakomemoracije

SlavenRadunović,

AndrijaMandić i

MihailoČađenović

Rang lista

Na suđenju za pokušaj terorizma preslušani razgovori