Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Utorak, 24. jul 2018.

Društvo

PODGORICA

–DekanGra-

đevinskog fakultetaUniver-

zitetaCrneGoreSrđaAlek-

sićkazao je zaPobjeduda

nijepovrijedioEtički kodeks,

kako to tvrdi rektorDanilo

Nikolićkoji jeprotivnjega

podnio tužbuSudučasti, tra-

žeći daodgovara zato što je

,,pokušaodautičena članove

Senatada izaberuuakadem-

skozvanjedvijekoleginice sa

Građevinskog fakulteta“.

Aleksić je istakao kako je za

ovu tužbu saznao prekomedi-

ja, te da je zvanično još nije do-

bio. Izgleda, dodaje on, da je

,,jedina neupućena osoba u ci-

jeloj ovoj priči“.

- Jada samsmatraoda samišta

povrijedio to ne bih uradio…

Sve što samuradio nalazi se na

papirima… - kazao je on.

Kako još zvanično nije dobio

tužbu, Aleksićniježeliodetalj-

nije da komentariše njenu sa-

držinu.

- Toliko samspokojan ovih da-

na da vam ne mogu opisati…

Nijesam uradio ništa loše. Ni-

šta što na bilo kakav načinmo-

že da škodi bilo kojoj akadem-

skoj zajednici – izričit je on.

Optužbe

Rektor, međutim, misli druga-

čije. On je u tužbi u koju je Po-

bjeda imala uvid, tražeći od

Suda časti da protiv Aleksića

pokrene postupak, istakao da

se na osnovu dekanovih istupa

postavlja pitanje njegove pro-

fesionalne odgovornosti, kao i

odgovornosti prema kolegama

ipremainstituciji-Univerzite-

tu Crne Gore. Optužio je Alek-

sića da je povrijedio Etički ko-

deks u periodu jun-jul ove

godine.

- U svojstvu dekana javno je

pokušao uticati na članove Se-

nata UCG da glasaju prema

njegovom zahtjevu vezano za

izbore u akademska zvanja za

dvije kleginice slanjem imejla

dopisa svim senatorima, bez

znanja i odobrenja rektora kao

predsjednika Senata, iako zna

da on kao dekan nema takvih

ovlašćenja, jerniječlanSenata,

a stavove organa fakulteta za-

stupa predstavnik fakulteta u

Senatu, čime je zloupotrijebio

svoju funkciju i prekoračio

svoja zakonska ovlašćenja –

naveo je rektor u tužbi.

Zamjerio je Aleksiću, takođe,

što je senatorima poslao dopis

neradnog dana, 30. juna, što

,,predstavlja određeni vid

uznemiravanja članova aka-

demske zajednice“.

-Posebnutežinuima izjavade-

kanaAleksićaupućenasenato-

rima da će se ,,u vrijeme traja-

nja predstojeće sjednice

Senata dekan Građevinskog

fakultetanalazitiispredzgrade

Rektorata i biti im dostupan u

najkraćemmogućem roku“ –

napisao jeNikolić u tužbi.

Dodao je i da je sporan dopis

koji je ,,sa istimciljem“Aleksić

uputio i njemunešto ranije, 20.

juna.

-Iakokaodekanznaitrebalobi

da zna da takav način komuni-

kacije nije primjeren univer-

zalnim standardima profesio-

nalnogakademskogponašanja

- negodovao je rektor.

Utužbijezaključiodaistupanje

dekanaGrađevinskog fakulteta

,,narušava ugled i dostojanstvo

svih pripadnika akademske za-

jedniceUCG i njegovih organa,

ometa funkcionisanje rada Se-

nata kao najvišeg akademskog

tijela i predstavlja negativno

kvalifikovanjenaračunprofesi-

onalnog i stručnog djelovanja

organaUCG“.

- Svaki član akademske zajed-

nice samom pripadnošću toj

zajednici prihvata i etička na-

čela,međukojma je i član1 tač-

ka 3 Etičkog kodeksa ,,da se

pripadnicima univerzitetske

zajednice jemče jednaki uslovi

ostvarivanja profesionalnih

prava i obaveza, iskazivanja in-

telektualnih sposobnosti i na-

predovanja, te da je neprihvat-

ljiva bilo koja vrsta djelovanja

(lobiranje, zloupotrebapozici-

je autoriteta i slično) radi stva-

ranjapovlašćenepozicijepoje-

dinaca ili grupe na štetu

profesionalnih kriterijuma –

naveo jeNikolić.

N.Đ.

PODGORICA

–Udruženje

mladih sahendikepompo-

zvalo jeMinistarstvo rada i

socijalnog staranjadaučini

javnimi transparentnim

proces izmjena i dopunaZa-

konaoprofesionalnoj reha-

bilitaciji i zapošljavanjuoso-

ba sa invaliditetom.

Iz ove organizacije pozvali su

ministra rada i socijalnog stara-

nja Kemala Purišića da u naj-

kraćem roku ukloni oznaku

„interno“sadokumenta„Anali-

za o mogućnosti izdvajanja

Fondazaprofesionalnurehabi-

litaciju i zapošljavanje osoba sa

invaliditetom iz Zavoda za za-

pošljavanje kao samostalnog

pravnog lica“, koji je razmatran

na Vladi u februaru, te da ovaj

dokumentučinidostupnimčla-

novima radne grupe za izradu

izmjenaidopunaZakonaopro-

fesionalnoj rehabilitaciji i za-

pošljavanjuosoba sa invalidite-

tom.

- Pozivamo i Vladu da proces

osnivanja i kadriranja javne

ustanove Centar za rehabilita-

ciju, te statut i ostala dokumen-

ta ove ustanove, učini dostu-

pnim javnosti, a osobe s

invaliditetom uključi u proces

donošenja odluka o svimnave-

denim pitanjima – naveli su iz

UMHCG.

Oni podsjećaju da organizacije

osoba s invaliditetom sedam

godina traže izmjene ovog za-

kona u dijelu statusa Fonda za

profesionalnu rehabilitaciju

osoba sa invaliditetom i njego-

vu potpunu primjenu u dijelu

naplate posebnih doprinosa,

,,imajući u vidu da ogroman

broj pravnih lica, obveznika za-

kona, još ne plaća posebne do-

prinose kao „penale“ zbog ne-

z a po š l j av a n j a o s ob a s a

invaliditetom“. To je, kažu iz

UMHCG, konstatovala i pred-

ložila i Državna revizorska in-

stitucija 2015. godine.

J. B.

Uključiti osobe

sa invaliditetom

u važne procese

IZ UMHCG traže veću transparentnost Vlade

Dekan Građevinskog fakulteta komentariše prijavu rektora Sudu časti UCG

Rektor Danilo Nikolić traži odgovornost dekana Građevinskog

fakulteta Srđe Aleksića zato što je pokušao da utiče na članove

Senata kako da glasaju prilikom izbora u akademsko zvanje

dvije profesorice sa Građevinskog fakulteta

Otužbi

nakon

odmora

U Sudu časti potvrđeno

je Pobjedi da im je rektor

Danilo Nikolić dostavio

prijedlog za pokretanje

postupka protiv dekana

Građevinskog fakulteta.

- Nakon odmora slijedi

dalja procedura - poruče-

no je iz ovog tijela.

Dekan SrđaAleksić

RektorDaniloNikolić

Aleksić:

Nijesam

povrijedio

Etički kodeks

SPC da je u Crnoj Gori srpskomnarodu gore nego u NDH

ima

lića

ojačala i postala superiorna da

na pokušaje njenog ugrožava-

nja neće biti neophodno da

primjenjujemo administrativ-

nemjere - kazao jeĐukanović.

Osvrnuvšisenaocjenuokona-

vodnog oduzimanja imovine,

Đukanović ističe da će ova

oblast biti regulisana Zako-

nomo slobodi vjeroispovijesti

koji je upripremi.

- Bilo čiji interesi ili pritisci, s

bilokognivoa, nećenas sprije-

čiti da uredimo odnose i u toj

oblasti u skladu sa evropskom

praksom-kazao jeĐukanović.

ZLOUPOTREBA

Da su izjave koje daju crkveni

velikodostojnici, zloupotre-

bljavajući boravakuCrnojGo-

ri, osjetljive smatra predsjed-

nik Skupštine IvanBrajović.

-Kadkomentarišemtuđe izja-

ve, uvijek razmišljam o odgo-

vornosti koju imaju javne i uti-

cajne ličnosti. Posebno što

smo u veoma skoroj prošlosti

svjedočilikudavodeneodmje-

rene izjave, prevashodno

usmjerene ka pripadnicima

druge nacije, vjere, države.

Stoga su posebno osjetljive

izjave koje daju pripadnici

vjerskih zajednica i crkveni

velikodostojnici, zloupotre-

bljavajući boravakuCrnojGo-

ri. Uz to, kroz navodna pitanja

o položaju manjina, u izjava-

ma duhovnika krije se veća

strast vezanozapitanja imovi-

ne i nekretnina - naveo jeBraj-

ović zaPobjedu.

Onmisli da jenašedruštvodo-

stiglo stepen zrelosti takav da

njegove osnovne vrijednosti

nemogubiti ugrožene.

SKRETANJEPAŽNJE

Predsjednik Matice crnogor-

skeDraganRadulović ocjenju-

je da izjava patrijarha SPC Iri-

neja pokazuje stepen njegovog

,,privatnograzumijevanjapoli-

tike“idajenjomeželiodaskre-

ne pažnju sa onoga što je „ne-

povoljnozazvaničnupolitiku“.

- Ta izjava pokazuje činjenicu

da se polako, ali sasvim izvje-

sno otvara neko novo žarište,

jer sva je prilika da briselski

pregovori sa Kosovom idu u

pravcu koji ne odgovara Beo-

gradu niti nacionalističkim

militantnim krugovima, srp-

skompolitičkomestablišmen-

tu. Prema tome uvijek treba

imati neko potencijalno novo

žarište koje se može otvoriti i

koje po potrebi može da skre-

nepažnju javnosti saonogašto

je u tom trenutku nepovolno

za zvaničnu politiku - rekao je

Radulović.

Prema njegovom mišljenju,

„ružna je i nepametna“ ocjena

da jepoložaj SrbauCrnoj Gori

jednak njihovom položaju u

NDH i naglašava da je takvo

ponašanjeSPCopasnopomiri

stabilnost CrneGore.

- Lako je dokazati da to nije

tačno - niti ima logora, niti ima

jama. Smeta to što je svako zlo

počinjalo od crkve, sa iskopa-

vanjima jama, sašetanjemsve-

taca po zemlji i sa prizivanjem

užasa izDrugog svjetskog rata

da bi nam se ti užasi dogodili

90-ih. SPCjeveomaopasnapo

mir i stabilnostCrneGore - re-

kao je on zaPobjedu.

Radulovićjeocijenioda„sveovo

što se događa od SPC u Crnoj

Gori i u Srbiji prema našoj drža-

vi pokazuje da je to organizacija

koja sa ,,najviše strasti vodi jed-

nunekrofilnupolitiku.“ Istovre-

meno, po Raduloviću, pokazuje

se da SPC pokušava prisvojiti

dio crnogorskog nasljeđa.

- Pogledajte hram u Baru koji

je posvećen onom istomzlom

caru Dukljaninu kojeg je gos-

podin Radović prije zakivao

za Vezirov most. U suštini, to

samo pokazuje da sve ono što

pripada crnogorskoj kulturi i

narodu kao dio nje-

govog sjećanja i

istorije jeste pod-

ložno manipula-

ciji i prisvajanju

– istakao je Ra-

dulović.

Katarina

JANKOVIĆ

OdzakivanjaDukljana

doepiskopadukljanskog

,,Neka bi bog podario da bude štomanje onih koji se

klanjaju paganskom caru prokletomDukljaninu i neka

paganskog cara Dukljanina svaki Crnogorac prikuje

čekićem za Vezirov most.“

Tako je u osvit novog ljeta po starom kalendaru, za ,,srp-

sku Novu“ 13. januara 2002. godine zborio posred Pod-

gorice srpski mitropolit Am ilohije, koji sjedi na tronu

Svetog Petra Cetinjskog.

U to doba na spomen Duklje ježila se koža ispodmanti-

ja, strahovalo se od referenduma koji će doći.

Onda su, izgleda, shvatili da, ako ne zauzmu taj dio isto-

rije, ako nastave da ignorišu Vojislavljeviće, da će sami

dokazati da postoji Crna Gora i identitet crnogorske

države.

Onda su, tiho da ko ne čuje, izveli preobraženje i prigrli-

li Dukljane.

Najlakše je to – kroz sport. Tako je, povodomhiljadu

godina od stradanja Svetog Vladimira Dukljanskog

(pazite: dukljanskog), agilni napadač SPC Am ilohije sve-

čano izveo, jula 2016. godine, u Baru na stadionu ,,Topo-

lica“ početni udarac na prijateljskoj utakmici veterana

fudbalskog kluba Mornar i ekipe sastavljene od glumaca

iz ilmova ,,Montevideo“ i ,,Bićemo prvaci svijeta“.

Ne znamo kako je utakmica završena, ali jedan rezultat

je bio tada poznat: ispodmantije se više nije ježila koža

na Dukljane.

Danas je već pridjev dukljanski i poželjan i znak napre-

dovanja u hijerarhiji unutar SPC.

Tako je na jučerašnjoj svečanosti patrijarh srpski g. Irinej

- to je onaj koji tvrdi da je u Crnoj Gori Srbima gore nego

u Jasenovcu u Pavelićevoj Hrvatskoj - ,,načalstvovao“ u

Sabornomhramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici sve-

čanom hirotonijomnarečenog visokodostojnog arhi-

mandrita Metodija (Ostojića) u čin - episkopa dioklijskog.

Kakva divna dosljednost divnih velikodostojnika Srpske

pravoslave crkve. Sad samo da otkuju one Dukljane što

su ih gvožđem zakivali. I još da zauzmu startnu poziciju

u pokušaju da nepravno prisvoje još imovine u Crnoj

Gori. Dukljanske, crnogorske, svejedno.

D. ĐURANOVIĆ

- Izjava patrijarha SPCpokazuje činjenicu

da se polako, ali sasvim izvjesno, otvara

nekonovo žarište. Sva je prilika

da briselski pregovori saKosovom idu

upravcu koji ne odgovara Beogradu

niti nacionalističkimmilitantnim

krugovima, srpskompolitičkom

establišmentu, pa treba imati neko

potencijalnonovo žarište koje se

može otvoriti i koje po potrebi

može da skrene pažnju javnosti,

ocjenjuje predsjednikMatice

crnogorskeDraganRadulović

litičkom

IvanBrajović

DraganRadulović