Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Utorak, 24. jul 2018.

Društvo

PODGORICA

-Klinika za

psihijatrijuKliničkog centra

CrneGorenosiće imedrDu-

šanaKosovića, odluka jeod-

boradirektoraKliničkog

centraCrneGore.

Na tu odluku dalo je sagla-

snost i Ministarstvo zdravlja.

U obrazloženju direktorice

Kovačevićnavedenojedajedr

Kosović pionir i utemeljivač

psihijatrijsko-neurološke

službe uCrnoj Gori.

- Svoj životni put, koji jepočeo

uGornjimTrepčama kodNik-

šića, preko najprestižnijih

univerziteta u svijetu do pro-

fesure na Njujorškom držav-

nom univerzitetu i rad u nju-

jorškojLinkolnbolnici, gradio

je veličanstvenim uspjesima i

dostignućima u naučnom i

profesionalnom pogledu, a

prije svega ljudskim vrlinama

koje predstavljaju neizbrisiv

tragpostojanjasvakogčovjeka

- navela jeKovačević.

Suvišno je, kaže ona, navoditi

biografske podatke, stručne i

profesionalne reference dr

DušanaKosovića.

- Svoju ljubav prema zemlji iz

koje je potekao ljudima je do-

kazivao nebrojeno puta kroz

različitevidovepomoći,aštoje

po njegovoj smrti nastavila i

njegova supruga, gđa Rukako

Fuihira Kosovich, donirajući

200.000 dolara KCCG, čime je

dat značajan doprinos u na-

stankuiizgradnjibudućeklini-

ke za psihijatriju kao nove i sa-

vremeno opremljene ustanove

- rekla jeKovačević.

N.Đ.

PODGORICA

–Novi čelnik

Kliničkog centrabićedosa-

dašnji direktorKlinike za

neurologijudr JevtoErako-

vić, koji bi na tupoziciju tre-

balodabude imenovanuče-

tvrtak, na sjednici Vlade.

Tu informaciju za Pobjedu je

potvrdila direktorica KCCG

ZoricaKovačević.

Ona će danas podnijeti ostav-

ku u Kliničkom, kako bi u pe-

tak zvanično preuzela mjesto

predsjednice opštine Dani-

lovgrad. Odluka o njenom

imenovanju takođe će biti do-

nijeta u četvrtak.

Zorica Kovačević je na čelo

najveće zdravstvene ustanove

došla krajem2016. Kako kaže,

ponosna je na rezultate koje je

postiglazagodinuiporukovo-

đenjaKliničkimcentrom.

- Kada je u pitanju zdravlje,

onda pacijenti nemaju razu-

mijevanja za određene stvari,

ali ono što mogu da kažem je-

ste da sam ponosna na svoj

rad.Nisamžalilatruda, provo-

dila sam ogromno vrijeme u

Kliničkom centru i trudila se

da riješim sve probleme. Na-

ravno da je bilo onih koje je

bilo nemoguće riješiti. Ipak,

urađeno je dosta toga, skraće-

ne su liste čekanja, nabavljena

je oprema, stvoreni su bolji

uslovi zapacijente i zaposlene

–kazala jeKovačević.

Ona je naglasila da je dio koji

seodnosionaplatezaposlenih

i zaustavljanje odlaska ljekara

višebiovezanzaVladu iMini-

starstvo zdravlja.

Komentarišući kritike na ra-

čun njenog rada, Kovačević

kažeda ihjebilodosta, alida je

većina neosnovana.

-Građani suseuglavnomžalili

na dužinu čekanja na specija-

lističke preglede, ali tonije za-

visilo od Kliničkog centra jer

veliki broj njih nije dolazio na

te istepreglede, čak35odsto, a

zauzimali su mjesto na listi.

Što se tiče drugih kritika, na-

ravno, kad žena vodi neki ko-

lektiv onda su svi spremni da

kritikuju. Bilo je i opravdanih

na rad Kliničkog centra, ali to

je ogroman kolektiv sa ogro-

mnim brojem zapislenih, više

od2.300–kazalajeKovačević,

naglasivši da su kritike koje su

se odnosile na zamjenu bebe i

onekoje sustizale izSindikata

doktora medicine bile neute-

meljene.

Sl.R.

Direktorica KCCG danas podnosi ostavku,

na njenomjesto dolazi Jevto Eraković

ZoricaKovačević:

Ponosna samna

postignute rezultate

Odbor direktora Kliničkog centra Crne Gore odlučio

Psihijatrija će nositi

ime Dušana Kosovića

ZoricaKovačević

SAJTMITROPOLIJE

PODGORICA

–VladaCrne

Goreoštro je reagovalana

izjavupatrijarhaSrpskepra-

voslavne crkve Irineja „da je

položaj SPCunašoj zemlji

danas gori negouvrijeme

okupacijeOsmanlija, aSrba

kaouvrijemeozloglašene

fašističkeNezavisnedržave

Hrvatske (NDH)“, poruču-

jući da ti „stavovi govoreo

onomeko ih je izrekao, ane

oonomena čiji suračun

izrečeni.“

- Crna Gora prepoznata je da-

leko izvan svojih granica kao

demokratska i građanska dr-

žava, koja s ponosom baštini

vrijednosti jednakosti, tole-

rancije, suživota, vjerskog i

etničkogskladaidobrosusjed-

stva. Te vrijednosti, koje su iz-

držale izazove u teškim vre-

menima, ne mogu ničim biti

dovedene u pitanje, a pogoto-

vo ne paušalnim, zlonamjer-

nim i neutemeljenim ocjena-

ma –naveli su izVlade.

Patrijarh Irinej je u jučeraš-

njem intervjuu Danu, između

ostalog, saopštio da je pred-

sjednikuVladeDuškuMarko-

viću poslao dopis u vezi s na-

v o d n i m o d u z i ma n j em

imovine istakavši da će ,,SPC

stati u odbranu Mitropolije

crnogorsko-primorske, te da

će angažovati sebe, ali i alar-

mirati i cijeli svijet“.

Iz Vlade su naveli da će Mar-

ković odgovoriti na topismo.

Povodom ocjena patrijarha

Irineja juče se oglasio i pred-

sjednik Crne Gore. On je za

AntenuMsaopštiodaočekuje

da će patrijarh SPC demanto-

vati izjavu o položaju Srba u

Crnoj Gori.

- Niko normalan tako nešto ne

može pomisliti, a kamoli izgo-

voriti. Očekujem da to patri-

jarh demantuje - kazao je Đu-

kanović.

Na pitanje da li zbog ovakvih

izjava patrijarhu Irineju treba

zabraniti ulazak u našu ze-

mlju, prvi čovjek države kaže

da nema potrebe za takvim

mjerama.

- Zakoni države Crne Gore

moraju biti identično primje-

njivani na sve. Na naše građa-

ne, kao i na nepristojne goste,

pa makar bili i crkveni veliko-

dostojnici. Ipak, vjerujem da

je ideja suverene, slobodne,

višenacionalne i viševjerske

demokratskeCrneGoretoliko

Žestoke reakcije crnogorskih zvaničnika na skandaloznu izjavu patrijarh

Irinej tvrdi da jeS

biloboljekodPav

Niko normalan

tako nešto ne

može pomisliti, a

kamoli izgovoriti.

Očekujemda

to patrijarh

demantuje,

kazao je

predsjednik

Đukanović.

Vlada Crne Gore

ocijenila da Crna

Gora ,,baštini

vrijednosti

tolerancije i

suživota i da ih

zlonamjerne i

neutemeljene

ocjene nemogu

dovesti u pitanje“

Popović:

Kontinuitet besramnepropagande

KnjiževnikMiloradPopovićsmatradaizja-

va patrijarha srpskog Irineja nije nikakva

novina niti iznenađenje ,,za iole inteligen-

tne poznavaoce velikosrpske duhovne i

političkematrice“.

Radiseo,kakokaže,,,trodecenijskomkon-

tinuitetu besramne propagande koja sve

štonijesrpskouCrnojGoriproglašavaan-

tisrpskim, brutalno pritom negirajući o

omalovažavajući nacionalne posebnosti

Crnogoraca“.

-Umanirunajgorecrnepropagandepatri-

jarh izgovara ordinarne laži i gluposti, na

primjer da je pravoslavna crkva u gorem

položajunegoudobaTuraka,aoninezna

da je autokefalna Crnogorskamitropolija

bila na čelu crnogorske borbe protiv oto-

manskogimperijalizma–kazaojePopović

zanaš list.

Prema njegovim riječima, patrijarh Irinej,

kada govori o obespravljenosti nacional-

nihSrbauCrnoj Gori, ,,svjesno ignoriše či-

njenicu da su svi pravoslavni sakralni

objekti koji su podignuti i očuvani u vrije-

menezavisneCrneGore,paiudobavladi-

kata, oteti CrnojGori poslijeaneksije 1918.

- Kao i da ćedanas svaki nepristrasni izva-

njac, koji obiđe crnogorske knjižare, kio-

ske, kulturna ljeta, sajmove knjiga, izda-

vačku produkciju, uvjeriti se da barem

osamdeset odsto recentne kulturne pro-

dukcije ima srpski nacionalni predznak –

kazao jePopović.

PatrijarhIrinejinjegovpobočnikAm ilohi-

jeopredjeljujućisenamonaškiživotzavje-

tovali su se, kakonaglašava, na jevanđeo-

ske nepobitne istine, prema kojima je laž

smrtni grijeh.

- Irinej je u visokim godinama, i on kao i

Am ilohije,akovjerujuuBoga,nemoguse

nadati da će imKirios Savaot dati neki po-

pust zato što lažu i vrijeđaju druge da bi

održali ideologijuVelikeSrbije. Da suuza-

bludi Bog bi immožda i dao neki po-

pust, ali svojim lažima i obmana-

ma oni svjesno žrtvuju carstvo

nebeskozanekakve tlapnjekoje

jevrijemenepobitnopregazilo, i

njihovu naciju gura u još veću

zaostalostiizolaciju–rekaojePo-

pović.

Komentarišući reago-

vanje Vlade i najviših

zvaničnika Crne

Gore na izjavu

I r i ne j a , on

smatrada je

degut an -

tno javljati

se poslije toli-

ko godina na ,,iste blasfemične velikosrp-

ske uvrede Crnogoraca i građana Crne

Gore“.

Popović ocjenjuje da će ,,nevoljnost i nes-

posobnostvlastidau bitnimidentitetskim

pitanjima zaštiti CrnuGoru, prije ili kasnije

neminovnodoći nanaplatu“.

-Dokvlastkojajeproklamovalagrađanski

svjetonazor,iodbranusvihkulturnihinaci-

onalnih entiteta, dakle i Crnogoraca, tako

dugoikukavičkićuti,ilipovremenodadne

neko nemušto saopštenje iza kojega ne

stoji jasan politički stav niti odlučnost da

zaštiti suverenost i nezavisnost države i

elementarnodostojanstvograđana.Mno-

gi od njihmisle da će ako zažmure opa-

snostodvelikosrpskihklerikalacasama

proći, ili da će s njima nešto istrgovati,

privestiihnekakvomustavnompatrio-

tizmu – naveo je Popović, nagla-

šavajući da crnogorska

vlast, iako je suočena ,,i sa

izdajomdojučerašnjihsa-

veznika u borbi za crno-

gorsku samobitnost,

danas nema snage,

nažalost ni znanja, da

razmišlja na vremen-

ski rok koji je duži od

četiri godine“.

MiloĐukanović

MiloradPopović