Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Utorak, 24. jul 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–Ministar-

stva saobraćajaCrneGore i

Srbije formiraće zajedničku

komisijukoja trebadapred-

loži tačku spajanja autoputa

na granici dvijedržaveuBo-

ljarima, kazao jeministar sa-

obraćajaOsmanNurkoviću

Vili „Gorica“uPodgorici,

nakon sastanka sa kolegini-

comizSrbijeZoranomMi-

hajlović.

Nurković i Mihajlović potpi-

sali su jučememorandumvla-

da dvije države o razumijeva-

nju i saradnji na realizaciji

infrastrukturnihprojekata.

-UdogovorusaVladomSrbije

odabraćemo zajednički nekog

partnera da uđe u privatno-

javno partnerstvo - rekao je

Nurković.

On jenajaviodaćepokušati da

obezbijede i grant od evrop-

skih fondovaza izraduprojek-

tnedokumentacijezausklađi-

vanje dionica autoputa.

Nurković je kazao da se radi i

ispitivanje saobraćaja za na-

stavak gradnje od Andrijevice

doBoljara.

-Vlada jeopredijeljena imoti-

visana da radi na izgradnji

druge i treće dionice i ohra-

bruje što Srbija značajno na-

preduje. Aktivno radimo na

pronalaženjuoptimalnogmo-

dela finansiranja za nastavak

gradnje - objasnio jeministar.

ZoranaMihajlovićjeobjasnila

dajedogovorenodasenatački

spajanja crnogorskog i srp-

skogautoputaotvorizajednič-

ki granični prelaz.

- Za Srbiju je važno da radi na

koridoru 11, jer to za nju znači

izlazaknamore.Ovegodinepu-

stićemo 103 kilometra autopu-

ta, od Obrenovca do Preljine, a

naredne umartu počinjemo di-

onicu Preljina - Požega - kazala

jeMihajlović i naglasila daMi-

nistarstvo građevinarstva, sa-

obraćaja i infrastrukture Srbi-

je radi, kako je istakla, sa

kineskomkompanijomCRBC

na projektnoj dokumentaciji

za dionicu Požega – Boljari.

Mihajlović je ocijenila da je

gradnjasvakogkilometraputa

u regionu važna.

- Svaki put koji se gradi u regi-

onu od velikog je značaja za

političku i stabilnost infra-

strukture, kao i za bolji život

građana-istaklajeMihajlović,

komentarišući tekstove u cr-

nogorskimmedijima da je au-

toput „za nigdje“.

Na osnovu juče potpisanog

memoranduma dvije države

će pokušati da odrede i druge

projektekojejemogućezajed-

no raditi.

Nurković i Mihajlović razgo-

varali su i o drumskom sao-

braćaju i željeznici.

- U Srbiji i Crnoj Gori radi se

na podizanju nivoa kvaliteta

željezničkog prevoza. Re-

konstruisali smo40odstona-

še pruge. U naredne dvije do

tri godine iz grantova i kredi-

tauložićese70milionaeurau

nastavak rekonstrukcije že-

ljezničke infrastrukture - ka-

zao jeNurković.

Srbijaje,kakojeobjasnilaMi-

hajlović, prošle godine zavr-

šila77kilometarabarskepru-

ge, adopočetka2021. očekuje

da će pruga sa srpske strane

biti kompletno rekonstruisa-

na.

Novinari su pitali da li i dalje

postoji interesovanjezaLuku

Bar, a Mihailović odgovorila

da razgovori nijesu intenzivi-

rani, te da je fokus na želje-

znici.

M.P.M.

PODGORICA

–DRI jedalapozitivno

mišljenjenakonsolidovani finansijski

izvještaj Socijaldemokrata zaprošlu

godinu. Pozitivnomišljenje, ali sa skre-

tanjempažnje, dato je i nausklađenost

poslovanja sa zakonom.

Partija, čiji lider je IvanBrajović, prošlu je

godinuzavršilasaprofitomod97.489eura

–prihodisubili 325.790arashodi228.309

eura. U izvještaju koji su sačinili senatori

Nikola N. Kovačević i dr Milan Dabović

navodi seda su i finansijsko i poslovanjeu

svimbitnomaterijalnimaspektimauskla-

đeni sa zakonom, osim u dijelu zaključi-

vanja ugovora o zakupu poslovnih pro-

stora.

Partijaje,sudećiponjihovimknjigama,za

zakup potrošila 49.197 eura - za zkup po-

slovnihprostora 47.994 i sala 1.200 eura.

-Uvidomuprezentovaneugovoreozaku-

pu poslovnih prostora utvrđeno je da ni-

jesuovjereni odnadležnogorganakako je

utvrđenoZakonomoobligacionimodno-

sima. Partiji je preporučeno da ugovore o

zakupu poslovnih prostora zaključuje u

skladusazakonom, što je i dužna - zaklju-

čeno je u izvještajudržavne revizije.

Partija je odlukom utvrdila da pravo na

potrošnju goriva u službene svrhe imaju:

generalni sekretar, poslovni direktor, za-

posleni u generalnom sekretarijatu, čla-

novi glavnog i opštinskih odbora, te čla-

novi radnih tijela.

- Definisano je odlukom da su navedena

licadužnatroškovegorivapravdatifiskal-

nim računima, ali nije utvrđen limit za

potrošnju goriva. Partiji koja je u prošloj

godini za gorivo potrošila 17.299 eura,

preporučuje se da internimaktomutvrdi

limit za ove troškove - konstatovano je u

izvještaju.

DRI je preporučila ovoj partiji da inter-

nim aktom utvrdi ko ostvaruje pravo na

troškove reprezentacije kao i limit za ove

troškove.

M.P.M.

PODGORICA

- Ložulje zaveleprodajuoddanas je jeftinije

tri centa, a cijeneostalihvrsta gorivaostaćenepromijenje-

na, saopšteno je izMinistarstva ekonomije.

Ložuljećenarednih15danakoštati 1,23, acijeneeurosupera95

i 98, te eurodizela ostaće 1,38 i 1,41 euro, te 1,26 eura. Posljednje

promjene cijena goriva bile su 26. juna kada su sve vrste goriva

pojeftinile tri i četiri centa.

R.E.

PODGORICA

- Za korisnike koji putuju

u Srbiju Crnogorski Telekom je pripre-

mioVipromingkarte sado500minutaza

odlazne pozive ka svimmrežama uCrnoj

Gori i pet gigabajta interneta u rominguu

mreži Vip Srbija. Pripejd i postpejd kori-

snicima su na raspolaganju roming karte

za tri, sedami 15dana po cijeni od4,9, 7,9 i

9,9eura, kao i godišnjakartapopromotiv-

noj cijeni od 19,9 eura sa PDV-om, koja

važi za sve aktivacije do kraja avgusta.

Telekom je ranije svojim postpejd kori-

snicima omogućio 300minuta mjesečno

zabesplatnedolaznepoziveizsvihmreža

u Crnoj Gori u okviru mreže Vip Srbija.

Telekomovim postpejd korisnicima na

raspolaganju su besplatni dolazni pozivi

u romingu u 17 zemalja u Evropi i SAD-u

uokviruusluge „Moj svijet“.

R.E.

Kamatanakredite6,47,

anadepozite0,62odsto

U Centralnoj banci očekuju dodatni pad kamatnih stopa na

kredite, ali i nadepozite.

- CBCGočekujenastavak trenda smanjenjakakoaktivnih tako

ipasivnihkamatnihstopa.Na30.juntekućegodine,prosječna

ponderisanaefektivnakamatnastopanaukupnekrediteizno-

si6,47odsto,dokjenakrajudecembraprethodnegodineizno-

sila 6,81. Na isti dan pasivna (depoziti) prosječna ponderisana

efektivna kamatna stopa iznosila je 0,62 odsto i, u odnosu na

decembar 2017. godine, bilježi pad od0,07 procentnih poena

–objasnili su izCBCG.

Banke, podsjetili su, formiraju kamatne stope shodno svojoj

poslovnojpoliticiistrategijiposlovanja,vodećipritomeračuna

ocijeni izvorasredstava.

- Imajući u vidu trend smanjenja kamatnih stopa na depozite,

kao dominantnog izvora sredstava banaka u Crnoj Gori, kao i

stabilnost inansijskih tržišta, može se očekivati da će banke

lakše i podpovoljnijimuslovimadolaziti do sredstava zaplasi-

ranje privredi i građanima. To će uticati na dalje smanjenje ak-

tivnihkamatnihstopa.Takođe,visokiznosslobodnihsredstava

u bankama, odnosno likvidne aktive i sredstava na računima

kodkorespodentnihbanaka,doprinijećepostepenomsmanje-

njukamatnihstopanakreditekojisenudegrađanimaiprivredi

–naveli su izCentralnebanke.

Nurković:

Državaneće

plaćati penalezakašnjenje

MinistarNurković jekazao dauovomtrenutkunikonemože

da zna da li će stvarno doći do kašnjenja i kolikog u izgradnji

autoputa.

-Nijedanrazlogdosadanepostojizakašnjenje,aliakodotoga

dođe,državanećeplatitipenale,većsuonipredviđenizaizvo-

đačaradova-pojasniojeNurkovićodgovarajućinapitanjena

koliko kašnjenje u gradnji prioritetne dionice autoputa jemi-

sliokada je tonajaviouparlamentu.

adug

lionaeura, zarazlikuod70mi-

liona eura na kraju2016.

-Loši krediti uukupnomdugu

stanovništvaopalisusa6,9od-

sto na 5,5 odsto - naspram 12,7

odstonakrajudrugogkvartala

2013 – pokazuje analiza

CBCG.

M.P.M.

Ministri saobraćaja Crne Gore i Srbije dogovorili formiranje komisije

Odrediće tačkuspajanja

autoputauBoljarima

DRI dala pozitivnomišljenje sa skretanjempažnje na izvještaj Socijaldemokrata za 2017.

Popraviti ugovoreozakupu

Nova ponuda Crnogorskog Telekoma

VIP romingkartezaSrbiju

Cijene goriva

Ložulje jeftinije tri centa

na krediti za tekuću potrošnju

OsmanNurković i ZoranaMihajlović