Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Utorak, 24. jul 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–Odukupno

1,195milijardi eurakredita,

koliko jenakraju juna teku-

će godine imalo stanovništv,

621milion sugotovinski i

nenamjenski krediti. U

stambenimkreditima je 367

miliona eura, saopšteno je

Pobjedi izCentralnebanke.

Ovipodacipokazujudasegra-

đani najviše zadužuju za po-

trošnju i to po kamati koja je i

dalje visoka.

RAST

- Prosječna ponderisana efek-

tivna kamatna stopa na kredi-

te fizičkih lica na kraju juna

iznosila je 8,01 odsto – naveli

su izCBCG.

Prosječna kamatna stopa za

stambenekredite jeznatnoni-

ža i znosi 6,03 odsto.

UCentralnojbanciočekujuda

ćeukupni krediti stanovništva

rasti i unarednomperiodu.

- Očekivanja Centralne banke

iduupravcupovećanjatražnje

za kreditima, prije svega

usljed trenda smanjenja ka-

matnih stopa - naveli su u od-

govoruCBCGnašoj redakciji.

U izvještaju koji je nedavno

CBCG dostavila parlamentu

se navodi da se zaduženost

stanovništva prema bankama

dodatno uvećala tokom 2017.

godine-sa1,018na1,123,1mili-

jardi eura.

- Time je osjetno intenziviran

rast tog duga, generalno zapo-

čet2013, anakonfazerazduži-

vanja od septembra 2008. do

kraja 2012. Nivo zaduženosti

stanovništva time je prvi put

prevazišaonivoizpretkriznog

perioda i dostigao istorijski

najvišu vrijednost. Na kraju

2017. dug stanovništva iznosio

je 26,5 odsto BDP-a, naspram

25,7 odsto na kraju 2016. i 35

odsto BDP-a na kraju septem-

bra 2008 - objašnjeno je u iz-

vještaju.

Zaduženost stanovništvapre-

mabankamajeu2016.prviput

postala veća od zaduženosti

nefinansijskih institucija, što

jeu2017. godini intenzivirano.

- Stanovništvo se tokom 2017.

ponovimkreditimaodbanaka

zadužilo 476,5 miliona eura,

odnosno1,4odstovišeuodno-

su na 2016. Novo zaduživanje

uglavnomseodnosilonagoto-

vinske (nenamjenske) kredite

63,7odsto (naspram57,6odsto

iz 2016), što godinama čini

najzastupljeniji tip kredita

stanovništva.Poredtoga, novo

zaduživanje po kreditima za

„kupovinu stanova i adaptaci-

je“ ostvarilo je pad - pokazuju

analizeCBCG.

TRI GODINE

Pored istorijski najvišeg nivoa

kredita stanovništva, kako

objašnjavaju u CBCG, neto

kreditorska pozicija stanov-

ništva prema bankama je pro-

dubljena usljed snažnijeg ra-

sta depozita građana.

- Depoziti su takođe dostigli

istorijski najviši nivo na kraju

2017. od 1,7 milijardi eura. Ta-

ko je neto kreditorska pozicija

stanovništva činila 13,9 odsto

ukupne aktive banaka, na-

spram13,6odstonakraju2016,

dok je, recimo, na kraju maja

2009. stanovništvo bilo neto

dužnikbankarskogsektoraito

u iznosu od 7,6 odsto ukupne

aktive banaka - objašnjavaju u

CBCG.

Kod stanovništva dominira

dug odpreko tri godine.

-Nanjega se odnosilo90,2od-

stoduga, što jeunajvećojmje-

ri posljedica zaduženosti po

osnovu stambenihkredita. Do

jedne godine bilo je tri odsto

kredita - pokazuju podaci

CBCG.

I daljedominiradugueurima,

koji iznosi 99,5odsto, anadru-

ge strane valute otpada svega

pola procenta.

-Topredstavljanastavak tren-

da pada učešća duga u drugim

stranim valutama, ranije iza-

zvanog primarno zaduženo-

šću u švajcarskim francima –

pojašnjavaju iz regulatora.

Nekvalitetni dug stanovništva

ili krediti čija otplata kasni na

kraju 2017. iznosili su 61,3mi-

PODGORICA

- Poslanici su

jučepočeli raspravuoprijed-

logu rebalansabudžeta, ko-

jimseprihodi umanjuju8,2

miliona eura, a izdaci 4,5mi-

liona i vraćajuakcizena ciga-

rete sa40na 30euranahilja-

dukomada.

Prethodno su odbili da se u

dnevni reduvrsti prijedlogklu-

ba poslanika SDP-a da se za 15

odsto smanje akcize na gorivo.

REBALANS

MinistarfinansijaDarkoRadu-

novićjekazaodajerazlogreba-

lansa, osim akciza, promjena u

strukturi rashoda usljed pove-

ćanih ulaganja u jačanje admi-

nistrativnihkapaciteta, naroči-

toradnihmjestauoblastimaod

javnog interesa i većihulaganja

u unapređenje kvaliteta zdrav-

stvene zaštite. Promjene akci-

zne politike, kako je kazao, do-

nesene su kako bi se pružila

podrška privrednicima koji se

suočavaju sa nelojalnom kon-

kurencijomi obezbijedilobolje

punjenjebudžeta. Podsjetio je i

da se rebalansomplanirani de-

ficit zadržava na približno

istom nivou, nominalno 3,22

odsto BDP. Primici budžeta su

koncipirani na 2,5 milijardi, od

čega je tekući budžet od 889,6

miliona, rezerve 29,6 miliona,

budžet državnih fondova 691,4

miliona, kapitalni 289miliona i

transakcije finansiranja 612,4

miliona.

Predrag Sekulić (SDP) je kazao

dasenastavljatrendrastaBDP-

a po stopi većoj od četiri odsto.

-Nakonprvefazegradnjeauto-

puta, idemo i u drugu i treću.

Čekanas i investicioni zamahu

energetici i turizmu - naveo je

Sekulić.

Andrija Nikolić (DPS) kaže da

eskalacija sive ekonomije traži

jak sistemski odgovor „uz sve

raspoloživemehanizmepaire-

presivne“. BrankoČavor (DPS)

smatra da rebalans nije ništa

dramatično, Boris Mugoša

(SD) tvrdi da je legitimno pita-

njezaštodrugi rebalans zapola

godine i predlaže efikasniju

borbu sa sivom ekonomijom.

AndrijaPopović (LP)navodida

rebalans pokazuje da država

nije našla način da se izbori sa

sivom ekonomijom, te da uče-

stali rebalansi ne vode budžet-

skoj stabilnosti.

BANKROT

Opozicini poslanici smatraju,

međutim,dadržavatoneuban-

krot.

Nebojša Medojević (DF) kaže

da država nije bankrotirala sa-

mo zato što se oslanja na crne

podbilansecigaretainarkotika.

- Trenutno je više zaposlenih u

sektoru igara na sreću, kladio-

nicama i kockarnicama, nego u

KAP-u, Željezari, Boksitima,

Elektroprivredi i Plantažama

zajedno. Šačica ljudi koji subo-

gatstvo stekli kriminalom, ko-

rupcijomi švercomimasa siro-

mašnih - konstatovao je on.

RaškoKonjević (SDP) jeupitao

u čiji džep su otišli prihodi od

šverca cigareta, koji je prepla-

vio tržište.

-Svemjereizfiskalnestrategije

i sanacije bile suna teret građa-

na i privrede, a na drugoj strani

poreski dug ne naplaćujete i

imamo privilegovane kompa-

nije koje porez ne plaćaju - re-

kao je Konjević, koji predlaže

širenjeporeskebaze,anepove-

ćavanje stopa.

Ranko Krivokapić (SDP) sma-

tra da je sumnjiv mogući rast u

budućnosti.

-Čemurastkojipovećavapore-

ze, akcize, ako naši građani idu

u Trebinje da toče gorivo i ako

imamonajnižuplatuod193eu-

ra - ocijenio je Krivokapić i na-

javionaglopropadanje kad sta-

ne rast „na steroidima“.

Predložio je podizanje mini-

malca i povećanje poreza na

dobit veću odmilion eura na 17

odsto.MilutinĐukanović (DF)

jeustvrdioda jebudžetnašver-

cu cigareta izgubio 50 miliona

eura, koji su otišli u privatne

džepove.Pitaojezaštosezamr-

zavaju plate i priprema otpu-

štanje 4.000 državnih službe-

nika, ako BDP raste 4,5 odsto.

Slaven Radunović (DF) je ka-

zao da se od onih koji su paten-

tirali šverc cigareta ne može

očekivatidagaeliminišu.Bran-

ka Bošnjak (DF) je ocijenila da

ovaj set zakona govori o nespo-

sobnosti i neznanju Vlade, a

Goran Danilović (UCG) je ka-

zao da je namjerno učinjeno

ovo sa akcizama na cigarete da

bi se napunili nečiji džepovi.

- Nije korektno da isti ministar

koji je predlagao povećanje sa-

da predlaže smanjenje akcize -

smatra on, a Branko Radulović

(DF) je naveo da u Norveškoj

kutijasa18cigaretakošta12eu-

ra, ne da bi ubrali akcize, već da

bi smanjili obolijevanje od kar-

cinoma.

Poslanici danas nastavljaju ra-

spravuo rebalansu.

M.P.M.

PODGORICA

- Građanikojinemajuriješenostambenopitanje

od juče se prijavljuju za projekatHiljaduplus.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma raspisalo je u srijedu

javni poziv za građane za treću fazu projekta Hiljadu plus, koji

ćebiti otvorendo 13. avgusta. Osnovni uslovi zaučešćeuprojek-

tu suda je aplikant crnogorski državljanin i da on ili članovi nje-

gove porodice nemaju u svojini stambeni objekat posljednje tri

godine. Aplikant mora biti kreditno sposoban i zadovoljavati

kriterijume u pogledu visine kumulativnih primanja koja su

propisana projektom. Iznos anuiteta ne može biti veći od 50

odsto primanja aplikanta, odnosno članova domaćinstva ukoli-

ko se govori o sudužniku.

Uponudisustanoviizosamopština–Podgorica,Cetinje,Nikšić,

Pljevlja, BijeloPolje,Mojkovac, Bar,HercegNovi, odčeganajvi-

še uPodgorici, 486.

N.K.

PODGORICA

-Regula-

torna agencija za energe-

tikunaložila jeCrnogor-

skomelektroprenosnom

sistemuda izradi planra-

zvojaprenosnog sistema

od2020. do2029. godine,

kao i dapostupakpripre-

memoradapočneod-

mah.

Iz RAE je objašnjeno da je

CGES 7. maja ove godine

regulatoru dostavio nacrt

plana razvoja prenosnog

sistema od 2019. do 2028.

godine, koji je odmah na-

kon toga stavljen na javnu

raspravu, koja je trajala do

23. maja, a primjedbe i su-

gestije sudostaviliMANS i

CEDIS. Nakon sprovede-

ne rasprave sačinjen je iz-

vještaj koji je sadržao pri-

m j e d b e CED I S – a i

MANS-a, a CGES je 29. ju-

na obavijestio regulatora

da ne može da postupi po

tim primjedbama, jer se

mogu uvažiti samo kroz

izradunovog plana i uklju-

čivanje svih energetskih

subjekata i nadležnog mi-

nistarstva. Predstavnici

CGES-a su saopštili da će

odmah početi sa izradom

plana za period od 2020.

do2029. godine ipreduzeti

radnje koje su pretpostav-

ka za njegovu izradu.

R.E.

U parlamentu počela rasprava o rebalansu budžeta za ovu godinu

Svi tražeobračunsa

sivomekonomijom

Hrapović:

Ljekovi

kodnasnajjeftiniji

Ministar zdravlja Kenan Hrapović kazao je juče da jemaksi-

malnacijenabilokoglijekauCrnojGorinižaodprosječnecije-

ne ljekova u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji, sa kojima se upoređu-

jemo.

- Od2014. do sada izdvajanjegrađana za ljekove smanjeno je

za 13odsto. Nanovoj listi je 114novih ljekova zadijabetes, kar-

cinome,trombolitičketerapije...štosunajskupljiljekovi.Samo

tri od90 ljekova sadoplatne liste suskuplji negouovimdrža-

vama-kazaojeministarinaglasiodasenemoguporediticije-

nenaslobodnomtržištu.

- Nemože se uporediti cijena ljekova na osnovnoj i doplatnoj

listi i onihuslobodnoj prodaji uapotekama, jer je toslobodno

tržište iministarstvonema ingerencija da utiče na njih – obja-

sniojeHrapovićiapelovaonagrađanedanekupujuljekoveu

slobodnojprodaji,jerćedobitilijekbesplatnooddržaveiizbje-

ći eventualnenuspojave.

OcijeniojedaVladarebalansompokazujeodgovornupolitiku

realnogplaniranja i podizanjakvalitetazdravstvenezaštite.

Treća faza projekta 1000 plus

Počele prijave građana

Život

Gotovinski i nenamjenski krediti

građana na kraju juna su bili 621

milion, a stambeni 367miliona.

Prosječna kamata na ukupne kredite

osam, a na stambene šest odsto

Rezultati javne rasprave

Radenovi plan

USD

1.16700

JPY 130.94000

Kursna lista

GBP 0.89445

CHF

1.16330

AUD

1.58180

CAD 1.54430

Pozajmice stanovništva 1,2milijarde eura, polov

Jučeuparlamentu