Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Utorak, 24. jul 2018.

Politika

PODGORICA

-CrnaGora će

tokomove godinepotrošiti

zaodbranu71milioneura,

što je 1,7odstocrnogorskog

BDPpokazujupodaci iz iz-

vještajaAlijanseo izdvajanji-

ma zemalja članicaod2011.

do2018. godine. Uizvještaju

senavodi daCrnaGora troši

110eura (129dolara) ili 8,2

odstoBDPzaodbranupo

glavi stanovnika, doknajma-

nje izdvajaAlbanija60dola-

rapoglavi stanovnika.

Hrvatska po glavi stanovnika

izdvaja 204 dolara, Slovenija

271, Francuska787dolara, Ita-

lija 406 , Norveška čak 1.483,

dok najviše po glavi stanovni-

ka izdvaja SAD- 1.898dolara.

Prema dokumentima iz NA-

TO, od iznosa od 71milion eu-

ra,kolikosuplaniranaizdvaja-

nja za ovu godinu, Crna Gora

će najviše novca potrošiti na

lične rashode, čak 71,65 odsto.

Lični rashodi, objašnjavaju iz

NATOpodrazumijevajuvojne

i civilne troškove i penzije. Na

opremućeCrnaGora izdvojiti

9,66 odsto, a najmanje za za-

jedničku NATO infrastruktu-

ru 2,68 odsto. Svi ,,ostali“ troš-

kovi pod kojima se, kako je

objašnjeno, podrazumijevaju

operacije i nepredviđeni troš-

kove,koštaće16,01odstonave-

denog iznosa.

Crna Gora je za odbranu u

2017. godini potrošila 66 mili-

ona eura, odnosno 1,58 odsto

brutodruštvenogproizvoda, a

prematvrdnjamacrnogorskih

zvaničnika, do 2024. godine

dostići će nivo od izdvajanja

oddvaodsto,štojezahtjevAli-

janse za sve članice.

Prema podacima NATO, i ze-

mlje regiona, članice Alijanse

povećale su svoja izdvajanja u

odnosu na prošlu godinu. Ta-

ko će Hrvatsku troškovi od-

brane koštati 799 miliona do-

lara, dok će Slovenija izdvojiti

567 miliona dolara. Iako Crna

Gora troši najmanje novca, po

izdvajanju u odnosu na BDP,

naša zemlja je na 10. mjestu

među članicama Alijanse, dok

mnogedruge,većečlaniceAli-

janse dajumanje svog BDP za

odbranu. Takonpr. Belgijado-

prinosiNATO-usa izdvajanji-

ma od 0,9 odsto, Njemačka sa

1,26, aLuksemburg0,5 odsto.

Susjedi i dalje izdvajajumanje

BDP od Crne Gore, pa je tako

Albanijauodnosuna2014. go-

dinu čak smanjila izdvajanja i

sada doprinosi sa 1,19 odsto

BDP. Slično je i saHrvatskom,

koja je ranije trošila blizu 1,4

odsto, dok sad izdvaja 1,35 od-

sto.

Najviše novca za odbranu iz-

dvajaju Sjedinjene Američke

Države i to 3,57 odsto GDP ili

727,664milijarde dolara.

Zbog toga je američki pred-

sjednik na Samitu NATO odr-

žanomprošlenedjeljeuBrise-

lu zahtijevao od članica

Alijanse da povećaju svoja iz-

dvajanja, i čak je umjesto do-

sadašnjih2odstoštojezahtjev

NATO, pomenuo i izdvajanja

od4odsto. Posebno je kritiko-

vao Njemačku, koja trenutno

izdvajaja 1,26 odsto za odbra-

nu.

- Tokom posljednje godine,

ostale zemlje dale su 40 mili-

jardivišedabipomogleNATO

savezu, ali tonijeni izblizado-

voljno, rekao jeon.

J.ĐURIŠIĆ

PODGORICA

- Premijer

DuškoMarkovićdočekao je

na aerodromuPodgorica, uz

najvišedržavnepočasti,ma-

đarskogkoleguViktoraOr-

bana, koji je stigaouposjetu

našoj zemlji.

Nakon svečanog dočeka, koji

je uz najviše državne počasti

priređennaaerodromuuPod-

gorici, predsjednici vlada

Duško Marković i Viktor Or-

ban razgovarali suučetiri oka,

azvaničnerazgovorećenasta-

viti danas.

Predsjednik Crne Gore Milo

Đukanović priredio je sinoć

radnu večeru za predsjednika

Vlade Mađarske Viktora Or-

bana. Dvojica zvaničnika su

razmijenilimišljenja o aktuel-

nimpolitičkimprilikamau re-

gionu, sposebnimfokusomna

Crnu Goru i proces evropske

integracije, kao i na globalna

geopolitička kretanja.

PremijerOrban je iskazao be-

zrezervnupodršku Crnoj Go-

ri u njenimnaporima da istra-

je na reformskom putu i u

skladu s napretkom zasnova-

nimna zaslugama postane pr-

vanarednačlanicaEU.Kakoje

istakao, Crna Gora je članica

NATO-a, u predvorju je EU,

ima stabilnu političku situaci-

ju, stabilnu ekonomiju s mo-

dernim poimanjem daljeg

ukupnog razvoja, koji semora

temeljiti na savremenim teh-

nologijama.

PredsjednikĐukanović jepo-

tvrdio snažno opredjeljenje

CrneGoredanastavisreform-

skim zamahom i da istraje na

putu ka EU, imajući u vidu da

nakon članstva u NATO-u, to

sada predstavlja prvi prioritet

naše vanjske politike. Istakao

jeda je članstvouEUstrateški

cilj, ali da će reforme i usvaja-

njeevropskihstandardautom

procesu voditi podizanju kva-

liteta života ljudi. U tom kon-

tekstu, posebno je ukazao na

važnost zadržavanja perspek-

tive proširenja u cijelom regi-

onu, kako bi se kroz njegovu

evropeizacijugarantovalasta-

bilnost i prosperitet i smanjio

prostor za uticaje trećih stra-

na, što je sve i u interesuEU.

On je posebno zahvalio Ma-

đarskoj napodršci i pomoći za

učlanjenjeCrnaGoreuNATO,

imajući u vidu da je bila kon-

taktzemljatokomprocesapri-

stupanja, kao i zadovoljstvo

što se partnerski odnos na-

stavlja i u procesu evropske

integracije.

Đukanović iOrbansusesagla-

sili da su bilateralni odnosi na

odličnomnivou, i predložli da

sevećunarednimdanimakre-

ne sa tješnjom saradnjom u

oblasti inovacija u svrhu pri-

vrednog i ukupnog razvoja

dvije zemlje.

R.P.

PODGORICA

–Socijalističkanarodnapar-

tijapodnijela jeSkupštini CrneGore zahtjev

za formiranjeposlaničkogkluba–kazao je

zaPobjeduVladimir Joković, predsjednik te

stranke, ističučći da će, osimDanijelePavi-

ćević i SrđanaMilića, u tomklububiti po-

slanicaDF-aMarinaJočić.

- To što jeDemokratski front nama ustupio

jednogposlanikadaformiramoklub,vidje

dobresaradnjemeđuopozicionimpartija-

ma – rekao je Joković.

On je poručio da je SNP 2016. godine

osvojio tri mandata i ima pravo

na formiranje poslaničkog

kluba.

- Jedan od poslanika nije

htio da formira poslanički

klub. Mi smo se dogovorili

saDF-omiMarinomJočić

da formiramo klub i u to-

me nema ničega poseb-

nog. To nam pripada i

zato hoćemo da imamo

klub i prostorije kojemo-

žemodakoristimouSkup-

štini – rekao je Joković.

On je, na pitanje ko će biti šef

tog poslaničkog kluba, rekao

da će o tome odlučiti Glavni

odbor.

- Kada poslanički klub bude

formiran,Glavniodbordonijeće

odluku ko će biti šef tog kluba, shodno partij-

skomstatutu– istakao je Joković.

Klub poslanika SNP-a, ukoliko bude formiran,

činiće, osimMarineJočić izDF-a, SrđanMilić i

DanijelaPavićević.PavićevićnijejučezaPobje-

du željela da komentariše inicijativu

SNP-a za formiranje poslaničkog klu-

ba.

Poslovnik Skupštine, članom 31,

predviđa da klub poslanika mogu da

čine najmanje tri poslanika.

-Poslanikmožebiti člansamojednog

kluba poslanika. Klub poslanika

čine poslanici koji pripadaju

istoj političkoj partiji ili koali-

ciji. Poslanici iz jedne politič-

ke partije mogu obrazovati

samo jedanklub. Klubposla-

nikamoguformiratiudruži-

vanjeminajmanjetriposla-

nika iz različitih političkih

partija koji nemogu obra-

zovati klub. Jedan klub

poslanika mogu udruži-

vanjem obrazovati i po-

slanici koji ne pripadaju

političkim partijama, po-

slanici izabrani sa izborne

liste grupe građana i poslanici

koji ne obrazuju klub u smislu sta-

va 5 ovog člana (Poseban klub po-

slanika) –predviđaPoslovnik.

I.K.

KOLAŠIN

-MilosavBula-

tović, predsjednikOO

DPS-a,MilanĐukić,

predsjednikSOu ime

Grupe građana iNikola

Medenica, predsjednik

OOSD, potpisali sukoali-

cioni sporazumoobavlja-

nju lokalnevlasti unared-

ne četiri godine. U

odborničkoj većini od 18

odbornikaukolašinskoj

Skupštini opštine, DPS

ima 13odbornika, Grupa

građana tri, aSocijalde-

mokratedvaodbornika.

PredsjednikOODPS-aMi-

losav Bato Bulatović kazao

je da je usaglašeni koalicio-

ni sporazum platforma sa

koje će krenuti odgovorni

posao razvoja Kolašina, pri

čemu lokalna uprava treba

da bude kvalitetan, stručan

i pokretački servis kapital-

nim projektima koje Vlada

CrneGorerealizujeuKola-

šinu, kao što su autoput

Podgorica - Mateševo, put

Berane - Kolašin i Ski-cen-

tarKolašin 1600.

Koalicionim sporazumom

koji je juče potpisan predvi-

đa se da predsjednik opštine

bude iz DPS-a, a predsjed-

nikSOizGrupegrađana.Lo-

kalna uprava će imati i dva

potpredsjednika od kojih će

jedanbiti izDPS-a, adrugi iz

SD-a. Glavni administrator

će biti iz redovaDPS-a, kao i

sekretar Skupštine opštine.

Mjesto menadžera opštine

je rezervisano za kandidata

Grupe građana, dok će glav-

ni arhitektabiti

izDPS-a.Na

čeluSekretarijatazaurbani-

zami uređenjeprostora i Se-

kretarijata za ekonomiju i

finansije biće kadrovi DPS.

Socijaldemokratama će pri-

pasti Sekretarijat za zaštitu

životne sredine a Grupi gra-

đana Sekretarijat za opštu

upravu. Ko će biti na čelu

Komunalne policije odluči-

će DPS, dok će načelnika

Službe zaštite izabrati Gru-

pa građana.

Dr. P.

PODGORICA

- Na sjednici

Opštinskog odbora Demokrat-

ske partije socijalista Šavnik,

koja je održana danas, jedno-

glasno je odlučeno da kandidat

za predsjednika opštine bude

Mijomir Vujačić, diplomirani

pravnik, aktuelni predsjednik

šavničke opštine.

R.P.

Podaci NATO o troškovima i izdvajanjima država članica za odbranu

Zaodbranunaša

država troši 110eura

poglavi stanovnika

Ucrnogorskoj vojsci 1.700vojnika

Kad je u pitanju broj vojnih lica, Crna Gora

prema ovomdokumentu ima 1.700 vojnih lica,

dok najmanje ima Luksemburg 800. Island,

iako članica Alijanse, nema nijednog vojnika.

Najbrojniji su Amerikanci kojih ima 1.310.000,

dok od zemalja šireg regiona prednjači Hrva-

taska sa 15.000. Albanija ima 6.800 vojnika,

Slovenija takođe, dok je u Bugarskoj 25.000

vojnih lica. Turska je takođe vojno brojna i ima

386.000 vojnika.

Premijer Mađarske u dvodnevnoj posjeti Crnoj Gori

Orban: Bezrezervna

podrškaCrnoj Gori

PredsjednikĐukanović i premijerOrbansinoćna radnoj večeri

SNP podnio Skupštini zahtjev za formiranje poslaničkog kluba

Joković: UstupakDF-a

jeviddobre saradnje

Vladimir

Joković

Kolašin:

Ozvaničena nova skupštinska većina

Koalicioni sporazum

potpisali DPS,

SD i Grupa građana

Vujačić

kandidat za

predsjednika

opštine Šavnik

Predsjednika

parlamenta

izabraće sjutra

Rožaje:

Odgođen nastavak

konstitutivne sjednice SO

ROŽAJE

- Za ponedjeljak zaka-

zani nastavak konstitutivne

sjednice lokalnog parlamenta,

na kojoj je trebalo da bude iza-

bran predsjednik SO, odgođen

je za srijedu, 25. jula. Iz skupštin-

ske službe su kazali da je sjedni-

ca odložena na zahtjev BS, zbog

zauzetosti jednog broja njihovih

odbornika. Za tu funkciju, BS

predložila je Almera Avdića.

Do kraja sedmice ili početkom

naredne biće zakazan novi

nastavak sjednice na kojoj će

biti izabran i predsjednik opšti-

ne. Za tu funkciju BS je predloži-

la Ejupa Nurkovića.

F. K.