Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Politika

Utorak, 24. jul 2018.

Predsjednik Crne Gore

Milo Đukanović u

zvaničnoj posjeti Italiji

Potvrda

bliskosti

susjeda

RIM-

Predsjednik Crne

Gore Milo Đukanović bora-

viće od danas u zvaničnoj

posjete Republici Italiji na

poziv predsjednika Repu-

blike Italije Serđa Matarele.

Kako je saopšteno iz

Đukanovićevog kabineta,

pored razgovora sa pred-

sjednikomMatarelom,

Đukanović će imati susret

i sa predsjednicom Senata

Republike Italije Marijom

ElizabetomAlberti Kazelati.

Ovo je prva zvanična bila-

teralna posjeta Đukanovića

od preuzimanja dužnosti

predsjednika Crne Gore i

pokazatelj je međusobnog

uvažavanja, bliskosti dvije

susjedne zemlje i uzaja-

mnog prijateljstva, kao i

partnerskih odnosa u okvi-

ru NATO i pregovaračkom

procesu sa EU.

Italija je za Crnu Goru i

važan ekonomski partner,

pa je posjeta Italiji prilika

i za razgovor sa rukovod-

stvom italijanske državne

kompanije Terna, koja rea-

lizuje izgradnju energet-

skog podmorskog kabla

između Crne Gore i Italije.

U delegaciji će biti i mini-

starka ekonomije Dragica

Sekulić, koja će imati odvo-

jene susrete i sa predstav-

nicima drugih italijanskih

kompanija.

Mr. J.

Premijeri Crne Gore, Makedonije i Grčke namanifestaciji „Mostar ne zaboravlja prijatelje“

Markovićdobitniknagrade

zadoprinosmiru i saradnji

PODGORICA/MOSTAR-

Crnogorski premijerDuško

Markovićprimio jeuMosta-

runagradu„MostarPeace

Connection“.

-Posvećujemovunagradugra-

đanimaMostara i Bosni i Her-

cegovini kao i svakomgrađani-

nu regiona koji želi da gleda u

budućnost, rekao jeMarković,

saopšteno je izVlade.

Nagrada jedodijeljena i premi-

jeru Grčke Aleksisu Ciprasu,

posthumnoprvompredsjedni-

ku Međunarodnog krivičnog

tribunala za bivšu Jugoslaviju

Antoniju Kasezeu, sudiji tog

suda Karmelu Agiusu, novina-

ru Brentu Sedleru, poslaniku

Bundestaga Josipu Juratoviću

i osnivačuIfimesaZijaduBeći-

roviću. Navodi seda suMarko-

vić i Cipras potpisali Mostar-

skupoveljumira.

Počast žrtvaMa

Prethodno je premijerMarko-

vić bacio vijenac u Neretvu sa

StarogmostauMostaruuznak

pijeteta žrtvama rata uz želje

zamir.

Marković je to učinio samake-

donskimi grčkimkolegomZo-

ranom Zaevom i Aleksisom

Ciprasom, kao i domaćinom

susreta, predsjedavajućim Sa-

vjeta ministara BiH Denisom

Zvizdićem.

U isto vrijeme, umjetničko

društvo „Mostarske kiše“ izve-

lo je muzički performans, a

skakači izveli tradicionalni

skok bez aplauza, sve u znak

pijeteta prema onima koji su

izgubili svoje živote u ratovi-

ma. Nakon toga, na verandi

Mehmed Koskine džamije, u

organizacijiCentrazamir, treći

put je upriličeno potpisivanje

„Mostarske povelje mira“ od

četiri državnika.

Premijer Marković je obraća-

jući se zvanicama na manife-

staciji „Mostar ne zaboravlja

prijatelje“ kazao da je ponosan

štopotpisujePoveljumirajerje

njegov „prethodnik na mjestu

predsjednika Vlade Milo Đu-

kanović bio prvi primalac ove

nagrade zajedno sa predsjeda-

vajućimZvizdićem prije dvije

godine“.

velikačast

- ZaCrnuGoru je to velika čast

i priznanje jer su slobodarska

tradicija i njegovanje toleran-

cije i suživota bile uvijek kako

garant našeg opstanka, tako i

garancija za budućnost naših

građana.

Stojeći kraj Starog mosta u

ovom divnom gradu, čiju četr-

naestu godišnjicu obnove da-

nas obilježavamo, ne mogu da

izbjegnem pomiješana osjeća-

nja - tereta prošlosti i svijesti o

ljudskojpatnjiiizdržljivosti,ali

istovremeno i nade i vjereubu-

dućnost, istakao jeMarković.

On je kazao da je Zapadni Bal-

kan prešao dug put i da je na-

predak nesporan u odnosu na

onajdanprije25godinakadaje

skoropet vjekova starimost vi-

jeka srušenu trenu.

-Sadajeonponovoiprijesvega

simbol obnove i spajanja, na-

glasio je premijerCrneGore.

Podsjetio je na riječi Nelsona

Mandele, koji je bio jedan od

laureata Mostarske mirovne

nagrade: „Hrabri ljudi se ne

plaše opraštanja, radimira.“

MJestonaMJeueu

- ZapadnomBalkanu jemjesto

u Evropi, ne samo geografski

već i civilizacijski i vrijedno-

sno. Vrijeme jeda taj put učini-

mo nepovratnim i tome smo

svakidansvebliži,zahvaljujući

sopstvenom radu i našim

evropskim i evroatlantskim

partnerima, kazao jeMarković

naglasivši da je Crna Gor za-

hvalna svojim susjedima na

njihovoj podršci koju će „kao i

do sada vraćati uvijek iskreno i

kada je godpotrebno“.

- Želim da ovu nagradu prije

svega posvetim građanima

MostaraiBosneiHercegovine,

kao i svakom građaninu našeg

područja koji želi da gleda u

budućnost.Kakojegovorionaš

Bihorac, kasnije Sarajlija Ća-

mil Sijarić: „Kad se čovjek vra-

ća prošlosti, dolazi do tame.“

Poučeni iskustvommožemo je-

dino biti svjesni da nema dobra

od povratka u prošlost i da mo-

žemo samo naprijed, njegujući

evropske civilizacijske vrijed-

nosti i poštujući naše različito-

sti i kulturu, kazao jeMarković.

Susret je organizovao Centar

za mir i multietničku saradnju

kao dio obilježavanja četrnae-

ste godišnjice obnove čuvenog

Starogmosta uMostaru.

r.P.

PremijeriZaev,marković iCiPrasodaliPočastžrtvamarata:

JučeuMostaru