Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Utorak, 24. jul 2018.

CrnomGorom

DANILOVGRAD

-NaLa-

zinamakodDanilovgrada

obilježena je 74. godišnji-

caod strijeljanja skojeva-

ca. Cvijeće i vijencena

spomenikhrabrimmladi-

ćima i djevojkamakoji su

dali živote zaboljubu-

dućnost svoje zemljepo-

ložila jenjihovanajbliža

rodbina, tepredsjednik

opštineBranislavĐura-

noviću ime lokalneupra-

ve, zamjenikkomandanta

kasarne ,,MilovanŠara-

nović“,majorŽarkoVoji-

noviću imeVojske i član

predsjedništvaUBNOR-a

i antifašistaDanilovgrad

SlobodanKalezić.

Svirepo ubistvo 52 mladih

ljudi dogodilo se u osvit slo-

bode 23. jula 1944. godine

pri kraju Drugog svjetskog

rata.

PredsjednikopštinskogUB-

NOR-a Vujadin Šaranović

kazao je da je spomenik na

Lazinama opomena današ-

njimgeneracijama.

-Hvalasvimaštostedošlida

se na časnom grobu poklo-

nimo sjenima mladih ljudi

čija su imena uklesana u

mramoru i pored kojih stoji

poruka ,,nema pobjede bez

žrtava, nema slobode bez

krvi“, kao opomena sadaš-

njimigeneracijamakojedo-

laze da se ovako nešto nikad

ne ponovi. Mi smo njima

vječni dužnici -rekao je Ša-

ranović.

B.KADIĆ

MOJKOVAC

–Vojska i

mojkovačka lokalnauprava

ovihdana zajednički sani-

rajunekoliko lokalnihma-

kadamskihputevanapo-

dručjuopštine. Radovi se

izvodenaosnovuugovorao

poslovno-tehničkoj sarad-

nji, sklopljenog izmeđuop-

štine i Vojske, saopštili su iz

kabinetapredsjednikaop-

štine i glavnog administra-

tora.

Do sada je, navodi se u saop-

štenju, saniran put preko Si-

njajevine Štitarica- Borova

glava - Crkva Ružica – Ravni

šib – Bistrica, u dužini od 12

kilometara. U toku su radovi

na putuDobrilovina –Prago-

vi – Zabojsko jezero (devet

kilometara). Planirana je i sa-

nacijaputevaJakovići –Slati-

na, Jakovići –Kamare –Bogi-

ćevac, kao i puta Lepenac

–Bumbulovo brdo.

- Unapređenje kvaliteta lo-

kalnih komunikacija je veo-

ma važno, kako za funkcioni-

sanjesistemaodbraneVojske,

tako i za poboljšanje uslova

života stanovnika u ruralnim

područjima - naglašava se u

saopštenju.

R. Ć.

Dali život

za slobodu

NEMAPOBJEDEBEZŽRTAVA,NEMASLOBODEBEZKRVI:

JučenaLazinama

Dražin front

- Nažalost, danas smo svjedoci reinkarnacije zloglasnog

pokreta koji se javlja u raznimoblicima i formama. Fašizam

propagiraju danas takozvane nove demokratije i demokrat-

ski front, bolje rečeno, Dražin front na čelu sa ajatolahom

RistomRadovićem. Zatomi imamo pravo i, prije svega, oba-

vezu da se na ovakvimmjestima diljemnaše zemlje proti-

vimo takvimnamjerama i da tražimo od Vlade da snagom

institucija tome stane na put - naglasio je Vujadin Šaranović.

Danilovgrad:

Na Lazinama obilježena

74. godišnjica od strijeljanja rodoljuba

Vojska i opština

uređujuputeve

DOBRASARADNJA:

Sa sanacijeputaprekoSinjajevine

Manjemakadama umojkovačkoj opštini