Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

CrnomGorom

Utorak, 24. jul 2018.

Rezultati analize Instituta za biologijumora

Projekat Društva sociologa

Vodaprveklase

na97kupališta

,,Kul karavan“ otkriva

umjetnikena sjeveru

BUDVA

NA 97 od 100 kupališta kvalitet morske vode bio je K1

klase, dok je na tri odsto kupališta bio K2 klase. To su pokazali

rezultati analize uzoraka morske vode sa 100 javnih kupališta,

koju je Institut za biologijumora sproveo od 18. do 19. jula - saop-

štili su iz Morskog dobra.

Od ukupno 16 kupališta u opštini Ulcinj voda je bila odličnog kvali-

teta na 15, dok je na jednombila K2 klase.

Na području opština Bar, Budva i Tivat voda je bila odličnog kva-

liteta K1 na svim lokacijama na kojima se prati sanitarni kvalitet

morske vode za kupanje i rekreaciju. -U Kotoru je od ukupo 15

kupališta, kvalitet K1 bio na 14 lokacija dok je na jednoj bio klase

K2. Kada je u pitanju kvalitet vode na obali Herceg Novog, analize

su pokazale kvalitet K1 na ukupno 20 kupališta, dok je na jednom

voda bila klase K2 – navedeno je u saopštenju.

T. Č.

NASVIMPLAŽAMAVODAPRVEKLASE:

Budva

BIJELO POLJE, ROŽAJE,

KOLAŠIN

Društvosociologa

pozvalojemladeumjetnikeda

se uključe u projekat ,,Kul ka-

ravan“ koji su pokrenuli u sa-

radnji sa ministarstvom spor-

ta. Cilj projekta je, kako su

objasnili, da umreži mlade

umjetnike i afirmiše amater-

sko stvaralaštvo u BijelomPo-

lju, Rožajama i Kolašinu.

Projekat podrazumijeva pre-

zentaciju radova umjetnika iz

te tri opštine koji imaju izme-

đu 15 i 30 godina, koji se bave

fotografijom, kratkom video-

formom ili muzikom. Radove

moguposlati do 25. jula na

e-mail [email protected]

com

T. Č.

Petnjica: Prekogranični projekat sa Albanijom

Tražepredavače

omalinarstvu

PETNJICA

Opština iNaci-

onalnoudruženjemalinara

CrneGoreobjavili su javni

konkurs za angažovanje

predavačana IPAprojektu

,,Mladi CrneGore i Albanije

uusjevimamalina“.

Predavanjaoproizvodnji,pre-

radi i zaštiti maline biće odr-

žana u Crnoj Gori i Albaniji,

tokomosammjeseci.

Kandidat trebada imazavršen

poljoprivredni fakultet, objav-

ljene naučne radove omalini i

drugom jagodičastom voću,

iskustvoupripremanju i spro-

vođenjumetodologije za obu-

ku proizvođača maline, isku-

stvo u sprovođenju domaćih i

međunarodnih projekata u

primjeni tehnologije gajenja

maline, da poznaje rad na ra-

čunaru, da ima položen vo-

zački ispit itd.

Zainteresovana lica mogu se

do 25. jula prijaviti na imejl

[email protected]

com i [email protected]

com.

M.N.

Berane:

Uspješna ekološka akcija na obalama rijeke

Ribolovci čistili

Limsaprijateljima

BERANE

Članovi Sportsko

ribolovnogkluba ,,Lim“, sa

prijateljima, sproveli suak-

cijupodmotom ,,Čist Lim,

čist obraz 2018“. Uklanjali su

smećeodBistričkogdoTa-

lumskogmosta.

Član SRK ,,Lim“ Milutin Mi-

ćović podsjeća da je Lim sim-

bol grada.

- Lim je naše ogledalo i obraz.

Zatosmo, uzpomoć sponzora

koji su obezbijedili kese, ru-

kavice, kaoiosvježenje, orga-

nizovali još jednu akciju či-

šćenja obala Lima. Odziv

građana je mogao jeda bude

znatnobolji, ali smo, ipak, za-

dovoljni kako je akcija prote-

kla, jer su zaljubljenici Lima

uspjelidaskupevelikekoliči-

ne otpada koje su nesavjesni

pojedinci odlagali na obala-

ma rijeke - kazao jeMićović.

Organizatori su istakli kako

je cilj akcije da pored čišće-

nja otpada, koji se često ne-

odgovorno odlaže mimo

kontejnera, podigne svijest

građana da brinu o svom

okruženju.

- Kroz ovu akciju imali smo

namjeru da ukažemo da po-

sljedice neodgovornog odno-

sa prema prirodi moramo sa-

mi snositi. Takođe, poručili

smo da prostor u kojem živi-

mo trebada oplemenimo tako

što ćemo ga prvo sačuvati od

našeg neodgovornog ponaša-

nja. Uz to, za relativno kratko

vrijeme prikupljena je velika

količina smeća koja je odlože-

na u plastične vreće i odmah

nakon toga odvezena kamio-

nima Komunalnog preduze-

ća. Tako smo obale rijeke, bar

neko vrijeme, oslobodili od

naslaga smeća - kazali suorga-

nizatori.

V. J.

UKLANJALISMEĆEODBISTRIČKOGDOTALUMSKOGMOSTA:

Aktivisti čistili Lim

NIKŠIĆ

Inicijativa mladih za

ljudska prava, članica Građan-

ske alijanse, raspisuje otvoreni

poziv za potragu za pravima

mladih za srednjoškolce i njiho-

ve nastavnike koji će se održati

u Nikšicu šestog avgusta u 9

časova.

Potraga za pravima mladih je

timska igra kojoj se učesnici

međusobno upoznaju, te infor-

mišu o radu različitih organiza-

cija i o ljudskimpravima.

U takmičenju će biti nagrađena

tri tima koja prva obiđu sve

info tačke koje će predstavljati

institucije i organizacije u čijem

su domenu rada ljudska prava,

te poštovanje istih, njihovom

upoznavanju, kontaktu sa

institucijama i organizacijama

i njihovimpoljima rada kroz

interaktivanmetod učenja.

Iz Inicijative mladih najavljuju

da će u znak obilježavanja

Međunarodnog dana mladih

u saradnji sa organizacijama

civilnog sektora organizovati

Sedmicumladih.

T. Č.

Potraga

zapravima

mladih

NIKŠIĆ

Herceg Novi:

Lokalna Skupština danas o stanju uOpštoj bolnici

SaMeljinama

nematrgovine

HERCEGNOVI

Zadanas je

zakazana šesta redovna

sjednicaSOHercegNovi sa

predloženih 19 tačakadnev-

nog reda. Premanajavama,

dnevni redćebiti proširen

raspravomobolnici ,,Melji-

ne“ i zahtjevimapremavla-

snikuAtlas grupi i Vladi, da

štoprijepostignudogovor o

njenomstatusu.

Potpredsjednik opštineMiloš

Konjević kaže da Skupština

mora da pošalje jasnu poruku

Vladi da sa bolnicom ,,Melji-

ne“ ne smije da bude trgovine.

-Bolnicapotpunomoradabu-

de dostupna građanima Her-

cegNovog–kazaojeKonjević.

On je podsjetio da opština u

ingerencijama i mogućnosti-

mapomažeradtezdravstvene

ustanove, ali i da ona mora da

uđe pod okrilje države i bude

dio sistema javnog zdravstva

CrneGore.

– Očigledno je da vlasniku

Odbornici će danas raspravljati o prijedlozima odluka o

završnom računu budžeta opštine za 2017. godinu, rješava-

nju stambenih pitanja službenika i namještenika zaposlenih

u organima lokalne uprave, o posebnim i stručnim službama

opštine, zatimo stipendiranju i nagrađivanju studenata, par-

ticipaciji troškova prevoza u prigradskom i međugradskom

saobraćaju za određene kategorije učenika, o postupku i

kriterijumima raspodjele sredstava za podršku ženskom

preduzetništvu. Na dnevnom redu su i prijedlozi programa

podizanja spomen-obilježja za 2018. godinu, odluke o izgrad-

nji kanalizacione infrastrukture u naselju „Vodice – Baošići“,

građenju i uklanjanju pomoćnih objekata, te izvještaj o radu

d.o.o. Vodovod i kanalizacija sa inansijskim izvještajem za

2017. godinu.

Ostanovimazaposlenih

ulokalnojupravi

Atlas grupi nije stalo do nje-

nogopstanka,zatodržavamo-

ra što hitnije da riješi pitanje

statusa bolnice, ne čekajući

okončanje sudskog spora –

smatraKonjević.

Sindikat zaposlenih opšte

bolnice ,,Meljine“ od prošlog

ponedjeljka svakodnevno or-

ganizujepolusatniprotestza-

poslenih ispred te ustanove,

očekujući odgovore izVlade i

Atlas grupe na njihov zahtjev

za razgovor i uključivanje

ustanove u sistem javnog

zdravstvaCrneGore.

Vlada je pokrenula postupak

za raskidugovora saAtlasgru-

pomkoja je vlasnik bolnice od

2007. godine, pored ostalog i

zbogčinjeniceda jeod120mi-

lionaeurapredviđenihugovo-

rom, novi vlasnik realizovao

samo tri i to za nabavkumedi-

cinske opreme.

Država je pokrenula sudski

spor sa Atlas grupom, koja je

vlasnik bolnice od 2007. godi-

ne, oko raskida ugovora.

Ubolnici uMeljinama trenut-

no je 144 zaposlenih, zajedno

sa radnicima angažovanimto-

kom turističke sezone. Me-

nadžment im duguje četiri

plate, doprinosi im nijesu

uplaćeni dvije i po godine, po-

sljednjih godina kadar se osi-

pa, pa bolnica funkcioniše u

veoma teškimuslovima.

Oteškoj situaciji i zahtjevima

informisalisu,kažepredsjed-

nicasindikatazaposlenihSla-

vica Drobnjak, premijera

DuškaMarkovića. Ljekari su

zahtjev za sastanak uputili

vlasniku bolnice DuškuKne-

ževiću.Dosada im, kaže, niko

nije odgovorio.

Građani su organizovali u ne-

djelju protest podrške zapo-

slenima posredstvomFejsbuk

grupe „Sačuvajmo bolnicu

Meljine“. Udruženje penzio-

nera u subotu je najavilo pro-

test uparku „Boka“.

Ž.K.

NIKOODNADLEŽNIHNIJEIMSEOBRATIO:

Sa jučerašnjegprotesta