Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

CrnomGorom

Utorak, 24. jul 2018.

Pljevlja

CEDIS

BUDVA:

Aktivnosti

CDPR-a

Dani

zaštitnika

usrijedu

i četvrtak

Radovi u

13opština

Turistima

dijelili

brošureo

sunčanju

PLJEVLJA

U okviru ,,Dana

zaštitnika“ 25. i 26. jula u Pljev-

ljima će boraviti ombudsman

Šućko Baković.

Kako je istaknuto u saopšte-

nju te institucije, Baković će

razgovarati sa građanima koji

smatraju da su impovrijeđe-

na ljudska prava i slobode

postupanjemdržavnih organa,

oragna lokalne samouprave,

javnih službi i drugih nosilaca

javnih ovlašćenja.

Prijemgrađana biće organi-

zovan u srijedu od 11.30 do 15

sati, u četvrtak od 10 do 14 sati

u sali skupštine opštine u Ulici

Kralja Petra Prvog, bivša zgra-

da SDK.

Zainteresovani građani su

dužni da donesu kopiju doku-

mentacije koju posjeduju u

vezi sa pritužbom.

M. N.

PODGORICA

Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za

kvalitetnije i sigurnije napaja-

nje električnom energijomu

više opština. Zbog toga potro-

šači u pojedinimnaseljima

po nekoliko sati neće imati

struju.

ANDRIJEVICA:

od 8:30 do

14:30 sati dio Gnjilog potoka i

dio sela Bojovići.

BERANE:

od 8 do 14:30 sat:

sela Lužac, Buče, Vinicka, Rije-

ka Marsenića, Trepča, Navoti-

na, Lukin Vir i Šekular; od 8 do

18 sati Lužac-zbog ugradnje

novih brojila.

BIJELOPOLJE:

od 9 do 15

sati Kisjela voda, Njegnjevo,

Kukulje, Sela, Oluja, Gubavac,

Konatri, Kanje, Milovo, Mioce,

Sitovan, Bistrica, Požeginja i

Mojstir.

HERCEGNOVI:

od 10 do 15

sati periodični prekidi na polu-

ostrvu Luštica.

KOTOR:

od 10 do 12 sati

Bigova.

KOLAŠIN:

od 9 do 14 sati

Suva Gora; od 9:30 do 14:30

sati: Starce.

MOJKOVAC:

od 9 do 14 sati

Sela; od 8 do 18 sati Krstač,

Stevanovac, Jovanovići, Siga,

Buren, Paćice, Tuitići zbog

ugradnje novih brojila.

NIKŠIĆ:

od 7 do 21 sati dio

ulica Vuka Mićunovića, Nikca

od Rovina, IV Crnogorske,

Grudska Mahala i Nika Milja-

nića; od 9 do 14 sati Dio Dra-

gove Luke (Krš); od 9:30 do

13:30 sati Bajovo Polje, Potrk,

Duba, Zaborje, Polja Pejovića,

Bukovac, Miljkovac, Rudinice,

Seljani i Zakamen; od 10 do

12 sati Mali Brezovik i Vidov

potok.

PLAV:

od 8 do 14:30 sati dio

naselja Korita.

PLJEVLJA:

od 8 do 15 sati

Ulica 1. decembra, selo Brveni-

ca i Ograđenica.

ROŽAJE:

od 9 do 14:30 sati

selo Donja Lovnica.

ULCINJ:

od 8 do 15 sati:

vikendice - kućice sa strane

Ade Bojane; od 8 do 11 sati dio

naselja Pinješ kod vojnih zgra-

da; od 11 do 14 sati Đerane,

dio naselja prema Suljićima i

apartmanu „Paša“.

ŽABLJAK:

od 9 do 15 sati

Okruglica, Smoljan, Pašino

Polje i Zauglina.

M. N.

BUDVA

Aktivisti Crnogor-

skog društva za borbu protiv

raka posjetili plaže na bud-

vanskoj rivijeri, od Buljarice

do Jaza, gdje su turistima dije-

lili edukativno - propagandni

materijal o pravilnom sunčanju.

U brošuri pod nazivom ,,Čuvaj-

te svoju kožu od neželjenih

efekata sunca, može vam

trebati“ koja je odštampana u

saradnji sa opštinomnavedene

su najvažnije preporuke za

zdrav boravak na moru.

Autori turiste podsjećaju da se

ne treba sunčati između 10 i 17

sati, da treba potražiti sjenku

ili je napraviti, nositie šešir sa

širokimobodom, naočare,

pokriti ruke i noge, te nositi

bijelu ili svijetlu laganu odje-

ću. Obavezno treba nanositi

kremu za sunčanje (sa fakto-

romminimum 20 ), a roditelje

upozoravaju da bebe mlađe od

godinu vrlomalo ili uopšte ne

treba izlagati suncu.

T.Č.

Plav:

Završen prvi planinarski pohod „Putevima Redža Šarkinovića“

Visitor pohodilo 100planinara

Zbog obilnih kiša na pojedinimmjestima put je dosta ošte-

ćen.

- Potrebna je sanacija, prije svega iskopavanje propusta i

postavljanje cijevi za odvod vode. Prošle godine je izveden

dio radova, ali je potrebno redovno održavanje puta, da ne

bi došlo do još većih oštećenja, kako bi se mogao normalno

i svakodnevno koristiti – istakao je Edin Jadadić.

Put trebasanirati

PREŠLISTAZUDUGUOSAMKILOMETARA:

Detalji sapohoda

8

Kilometara dugu stazu

prešli suplaninari

tokompohoda

„PutevimaRedža

Šarkinovića“

Kolašin:

Nastavljene „diverzije“ na seoski vodovod u Blatini

Oštećeno 1.300

metaracrijeva

KOLAŠIN

Nakon što suu

noći između4. i 5. julabacili

dinamit nakaptažu izvora

„Malevode“, nepoznati po-

činioci sunastavili „diverzi-

je“na taj vodovodkoji kori-

sti deset domaćinstva sela

Blatina. Kako jekazaoMi-

odragObrenović,mješta-

nin i korisnikovogvodovo-

da, sada jeoštećeno

vodovodnocrijevodugo

1.300metara.

Trasu oštećenog vodovoda

smo i unedjelju, 22. julaobišli

sa kolašinskom policijom,

pričaMiodragObrenović.Po-

licijski službenici su konsta-

tovali brojnaoštećenjanacje-

vovodu.

- Na svakih 10, 20, 30 metara

crijeva su prekinuta. Negdje

supresječena krampom, neg-

dje nožem, na jednommjestu

je preko 20 metara crijeva

izvađeno iz zemlje. Na ovaj

naćin je onemogućeno kori-

šćenje kaptiranog izvora

„Male vode“. Do deset doma-

ćinstava sa Blatine, ne može

stići voda sa ovog izvora -

objašnjavaObrenović.

On ističedasuovogaputapri-

mijećena oštećenja i na izvo-

ru „Šolevića krš“ koji je zatr-

pan kamenjem da bi se

Crijevo je presječeno krampom, nožem, a na jednom

dijelu je 20metara crijeva izvađeno iz zemlje, priča

Miodrag Obrenović, jedan odmještana Blatine koji

koriste kaptirani izvor „Male vode“

kompletnouništio izvor.

-Mislimda im je cilj da u pot-

punosti unište izvor „Male

vode“ koji smo mi kaptirali.

Vidisedajemaknutamahovi-

na sa velikog kamena iznad

izvora i da se on priprema za

miniranje. Ondauz „Male vo-

de“ trebauništiti i ostale izvo-

re kako bi mi ostali bez vode.

U protekle dvije godine imali

smo dva puta miniranje kap-

taže, dva puta je lomljena

„macama“ i dva puta je kida-

no crijevo. Policiji sam dao

izjavu na koga sumnjam, ali

oni za sada ne mogu da dođu

do konkretnih dokaza - ističe

Obrenović.

Mještani koji koriste kaptira-

ni izvor „Male vode“ su sa

nadležnim institucijama ura-

dili studiju koja potvrđuje da

izvor ne „uzima“ voduostalih

izvorišta u blizini. Uprkos to-

me i uprkos činjenici da nije

suša kao što je bila prošle go-

dine, „Male vode“ i domaćin-

stva koja koriste ovaj izvor

rezervisani su–veliki proble-

mi.

Dr. P.

MALAVODA,VELIKIPROBLEM:

Pokidanacrijevavodovoda

NEKOPOSVAKU

CIJENUŽELIDA

PREKINEVODU:

Kamenubačenu

crijevo

PLAV

Tokomvikendau

Plavuorganizovan jepla-

ninarski pohodnaVisitor

podnazivom„Putevima

RedžaŠarkinovića“uko-

me jeučestvovaloblizu

100 ljubiteljaplaninarenja.

Oni suprošli trasomod

obalePlavskog jezera, od

ŠarkinovićaLatkadoka-

tunaRavni krš –kazao je

zaPobjedudirektorTuri-

stičkeorganizacijeEdin

Jadadić.

Prema njegovim riječima,

do Ravnog krša su stigli za

dva i po sata.Osimplaninara

izPlavaiGusinja,učestvova-

li su i gosti iz Bijelog Polja,

Berana i Andrijevice, kao i

članovi porodica i prijatelji

izNjemačke, Skoplja,Novog

Pazara i Podgorice. Manife-

staciji su se pridružili i čla-

novi kluba „Moto-kros Plav-

promocijuPlava iplaninare-

nje na Visitoru, te da može

upotpuniti ljetnju turističku

ponudu.

- Ravni krš je interesantan

vidikovac sa kojeg se pruža

lijeppoglednaPlav iPlavsko

jezero. Put koji je probijen

olakšava dostupnost mjesta,

jer se osim planinarenjem

može doći motorima ili te-

renskim vozilom. Visitor je

godinama prepoznat i kao

idealno uzletište za para-

glajdere, aprobijanjemovog

putanjimajeznatnoolakšan

dolazak do mjesta za polije-

tanje - naglasio je Jadadić.

Narednog vikenda u plav-

skoj opštini organizuju se

dvije manifestacije. U petak

počinje tradicionalna mani-

festacija Dani borovnice, a

tokom vikenda biće organi-

zovan još jedan pohod doli-

nomVolušnice.

I. T.

postepeno gradio i finansirao

Redžo Šarkinović.

USPOMENA

- U znak sjećanja i uspomenu

na svogujaka,manifestaciju je

pokrenuo RasimMuminović

izNjujorka, onkao i veliki broj

Plavljana i Gusinjana koji žive

u inostranstvu tokomljeta bo-

ravi u zavičaju – objasnio je

Jadadić.

Sagovornik Pobjede dodaje

kako jemanifestacija važna za

Gusinje“, koji su do Ravnog

krša stiglimotorima.

Put je tokom nekoliko godina