Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Ponedjeljak, 23. jul 2018.

Društvo

- Učestala pojava kiše je posljedica dugotrajnog prisustva tople,

vlažne i nestabilne vazdušne mase u regionu Balkana. To je

rezultiralo učestalimburnim razvojem konvektivno-olujno-

grmljavinskih oblaka sa skoro svakodnevnompojavom kiše,

a lokalno je dolazilo do formiranja ,,superćelijskih nepogoda“.

One se mogu pratiti isključivo pomoćumeteoroloških radara

(koje mi nemamo). Takođe, uz pomoć radara mogu se najaviti -

upozoriti na postojanje potencijalne opasnosti od olujno-grmlja-

vinskih oblaka i dejstva udara ,,superćelijske nepogode“ u vidu

,,nowcasting“ prognoze, kako se inače u svijetu radi – navode

Mitrović i Micev.

Superćelijskanepogoda

Mart je bio rekordno najkišniji za

više od pola vijeka. Tokom tog

mjeseca je palo od 100 do 300

posto više kiše od uobičajene

mjesečne količine. Na

području Žabljaka

tokomšest mjeseci

bilo je 118 kišnih

dana, što je samo

dvamanje

od rekorda iz

1986. godine

PODGORICA

Meteo-

rolozi kažuda jepokoli-

čini padavina i brojukiš-

nihdanaperiodod

januarado julana granici

rekorda zavišeodpola

vijeka, teda semožeoka-

rakterisati kaodogađaj

koji poprima ekstremne

karakteristike.

Upreliminarnomizvješta-

jukojisupripremilimrLu-

ka Mitrović i msc Branko

Micev, dipl. meteorolog,

navedeno je da je januar

prema količini padavina

bio suv, dok je u februaru

paloskoro60odstovišeki-

šeoduobičajenemjesečne

količine.

REKORD

Mart je bio rekordno naj-

kišniji za više od pola vije-

ka. Tokom tog mjeseca

prosječno je palo za oko

160 odsto više kiše od kli-

matske normale, odnosno

od100do300postovišeod

uobičajene mjesečne koli-

čine.NaCetinjujepaločak

1.027 litara kiše po kva-

dratnommetru, u Kolaši-

nu 512, na području Ža-

bljaka neuobičajenih 463,

u Herceg Novom 484, u

Podgorici 461, a u Šavniku

452 litara.

U aprilu je zabilježen ma-

njakpadavina, ali je tokom

naredna dva mjeseca kiša

ponovodominirala.

Umaju je prosječno za Cr-

nuGorupalo za oko 39 od-

sto više kiše u odnosu na

uobičajenumjesečnukoli-

činu (klimatsku normalu).

NapodručjuRožajapaloje

101 posto, uNikšićupalo je

85, u Bijelom Polju 61, u

Kolašinu 55 a u Beranama

41 odsto više kiše.

Jun je takođe bio neubiča-

jeno kišan, prosječno je

palo oko 34 odsto više od

klimatske normale. Na po-

dručjuŽabljakapalo je 188

litara po kvadratnomme-

tru, što je 76 odsto više. U

Rožajama povećanje koli-

čine padavina iznosi 181

posto, u Nikšiću 83, Bera-

nam62 , BijelomPolju 31 a

-Neuobičajeno je i to što je

tokom juna i nastavljeno

tokom jula učestala pojava

kiše. Samo tokom ta dva

mjeseca(do18. jula)naŽa-

bljaku i u Pljevljima kiša je

padala 34 dana od ukupno

49. U istom periodu u Ro-

žajamabiloje30kišnihda-

na, a u BijelomPolju i Pla-

vupo27–navodeMitrović

iMicev.

Oni objašnjavaju da se

ovogodišnje stanjemeteo-

roloških uslova ne može

upoređivati sa 2017. godi-

nom jer je bila sa izraže-

nim deficitom padavina i

toplim tropskim talasima

u ljetnjem periodu, od ko-

jihjedanjebioesktremnog

karaktera.

D.Š.

Kišapadala skoro

svaki drugi dan

Autori izvještaja

objašnjavajuda se

ovogodišnje stanje

meteorološkihuslova

nemože upoređivati

sa 2017. godinom jer je

bila sa izraženimde ci-

tompadavina i toplim

tropskimtalasima u ljet-

njemperiodu, od kojih

jedan je bio esktremnog

karaktera

Iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju navo-

de da će od ponedjeljka doći do pogoršanja vremena.

- Prema aktuelnom analitičko-prognostičkommate-

rijalu koji dobijamo iz Evropskog centra za prognozu

vremena (Reding-London), za ponedjeljak očekuju se

nestabilne vremenske prilike sa kišom i pljuskovima

sa grmljavinom. Usljed naglog prolaska atmosferskog

frontalnog talasa u ponedjeljak moguće su i lokalne

kratkotrajne vremenske nepogode zbog formiranja i

dejstva olujno-grmljavinsko-gradonosnih oblaka. Na

osnovu prognostičkogmaterijala, od 24. jula do kraja

mjeseca u kontinentalnimpredjelima, prvenstveno u

planinskim regijama, skoro svakodnevno će biti uslo-

va za lokalni razvoj oblaka sa kratkotrajnom kišom i

grmljavinom. Naravno, moguće su promjene u prog-

nostičkommaterijalu pa samim tim i promjene u pro-

gnozi – saopštili su iz Zavoda.

Dokrajamjeseca

oblačno,padavinei

grmljavinenasjeveru

uPljevljima 21 odsto.

-Uperiodu januar-junnajve-

ćeodstupanje, tj. suficitpada-

vina registrovano je na po-

dručju Žabljaka gdje je palo

76odstovišekišeuodnosuna

uobičajenu šestomjesečnu

količinu. URožajama taj pro-

cenat iznosi 63, u Ulcinju 54,

uBeranama 42, naCetinju 33

odsto, u Nikšiću i Podgorici

31, auKolašinu29odsto–na-

vodeMitrović iMicev.

DANI

Suficitpadavinapraćenjepo-

većanimbrojemkišnih dana.

Najviše ih je tokom šest mje-

seciregistrovanonapodručju

Žabljaka – 118, u Kolašinu

106, u Pljevljima 98, u Šavni-

1.027

litara kiše po kvadratnom

metrupalo je na Cetinju

tokommarta

ku97, na područjuCetinja 93,

Nikšića 90, u Rožajama 88,

Herceg Novom 85, u Ulcinju

80, u Podgorici 76 i u Berana-

ma i Plavu 72dana.

- Ovogodišnji broj kišnih da-

na, u pojednimmjestima, to-

komšestmjeseci jenagranici

rekorda. Na primjer, na po-

dručjuŽabljakakiša jepadala

tokom 118 dana, a rekord

iznosi 120 koliko ih je bilo

1986. godine. UPljevljima bi-

lo je 98 kišnih dana, a rekord

iznosi 101 (1984), u Šavniku

97, što je dva manje od rekor-

da - navode autori prelimi-

narnog izvještaja o meteoro-

loškim uslovima za period

januar-jun.

Statistika dalje pokazuje da je

tokom šest mjeseci na Žablja-

ku65odstodanapadala kiša, u

Kolašinu 59, uPljevljima i Šav-

niku54 a uNikšiću 50odsto.

Mart je bio rekordno

najkišniji za više od

pola vijeka. Tokom

togmjeseca prosječno

je palo oko 160odsto

više kiše od klimatske

normale

LukaMitrović

BrankoMicev

Meteorolozi kažu da po količini padavina period od januara do jula ima ekstremne karakteristike