Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Društvo/Hronika

Ponedjeljak, 23. jul 2018.

Skup podrške zaposlenima Opšte bolnice „Meljine“

Građani se

pridružiliprotestu

HERCEGNOVI

Okuplja-

njemispredkapijeOpšte

bolniceMeljine i petnaesto-

minutnomblokadomsao-

braćaja građaniHercegNo-

vog sinoć sudali podršku

zaposlenimaunjihovimza-

htjevimadabolnicauMelji-

namauđeu sistemjavnog

zdravstvaCrneGore.

Skup podrške organizovan je

posredstvom Fejsbuk grupe

„SačuvajmoBolnicuMeljine“

nakon što su u organizaciji

sindikata zaposleni prije se-

dam dana započeli protest

upozorenja zahtijevajući od

državnih organa da se status

bolnice riješi i da ona uđe u

sistem javnog zdravstva. Za-

htjeve su uputili premijeru

Dušku Markoviću i ministru

zdravljaKenanuHrapoviću.

Dara Vukadinović zahvalila

se građanima koji su došli da

pokažu da im je stalo do ono-

ga što je novsko.

- Drago mi je što ste ovdje da

pokažemo da ono što je naše i

treba da ostane uvijek naše.

Nadam se da ćemo imati do-

voljno sloge da prevaziđemo

sve druge podjele i da radimo

u zajedničkom interesu – po-

ručila jeVukadinović i pozva-

la građane da se pridruže i

skupu podrške koji će biti

održanusubotu, 28. jula, uor-

ganizaciji Udruženja penzio-

nera u parku „Boka“ u 10 ča-

sova.

Predsjednica sindikata zapo-

slenih Slavica Drobnjak pod-

sjetila je na tešku situaciju u

kojoj se Bolnica nalazi, zbog

čega oni svakodnevno pola

sata protestuju u krugu usta-

nove. Ističe da im se niko nije

zvaničnoobratioiakoprotesti

traju sedamdana.

- Očekujemo ipak da ćemo

dobiti zvaničan odgovor na

našu molbu koju smo u dva

navrata uputili premijeru

Markoviću, danasprimi kako

bismomu predočili situaciju.

Takođe ljekari su i vlasniku

Bolnice Dušku Kneževiću

uputili dopis i zahtjev da se

sastanemo, ali takođe još ne-

maodgovora -kazala jeDrob-

njak. Ističe da građani od za-

poslenih očekuju kvalitetnu

zdravstvenu uslugu, a da oni

od građana očekuju podršku

uborbi za opstanak bolnice.

Spasoje Krivokapić, Novlja-

nin porijeklom koji živi i radi

u Francuskoj, došao je da u

ime dijaspore u EU podrži

skup, jer je, kako jerekao, bol-

nica neophodna gradu.

- Mnogi koji su otišli u ino-

stranstvo da rade vraćaju se u

Herceg Novi. Pitamo se gdje

ćemo se liječiti tada. To je bio

moj motiv da podržim zapo-

slene i građaneHercegNovog

na ovomskupu.

VojinMiljanić,bivšipredsjed-

nik sindikata Vektra Boka,

ističe da bolnica treba svim

Hercegnovljanima i da je ovo

njegova podrška za njen spas,

kao i podrška zaposlenima.

OliveraDoklestić, direktorica

preduzeća Vodovod i kanali-

zacija, poručila je da Bolnica

stara više od 110 godina mora

da ostane uMeljinama, jer pi-

tanje zdravlja nikada ne smije

da bude upitno.

- Dajemo podršku kolektivu

Bolnice. Naša ekipa pregleda-

la je sve njihove instalacije,

kada je pijavica napravila šte-

tuitadasmoihpodržalifinan-

sijski.Naši radnici koristeme-

dicinske usluge ove ustanove

–kazala jeDoklestić.

Podsjećamo, zaposlenima u

Bolnici Meljine menadžment

duguje četiri plate, doprinosi

nisu uplaćeni dvije i po godi-

ne, posljednjih godina kadar

seosipa, pabolnicafunkcioni-

še u veoma teškimuslovima.

Država je pokrenula sudski

spor sa Atlas grupom, koja je

vlasnikBolniceod2007. godi-

ne, oko raskida ugovora, ali

radnici smatraju da se status

ustanovemora riješiti što hit-

nije, ne čekajući okončanje

spora.

Ž.K.

Neurohirurg iz Beča, zahvalan zbog sudskog

epiloga, pisao predsjedniku Đukanoviću

GedeonPernecki:

Crnogorske službe su

mi spasileodmor

PODGORICA

Neurohi-

rurg izBečaGedeonPer-

necki, koji je svoj odmor

ovog ljetaproveouCrnoj

Gori, zahvalio sepredsjed-

nikuMiluĐukanoviću i cr-

nogorskimslužbama, jer

sumupomogledabrzo i

efikasno riješi sudski po-

stupak, budući da jedoži-

vio saobraćajnunezgoduu

Baru.

Pernecki seobratioĐukano-

vićevomkabinetu,ističućida

je imaovelikupotrebudaza-

hvalnost iskaže na najvišoj

adresi uCrnoj Gori.

- Za vrijeme odmora, koji

samuCrnojGoriprovodiosa

porodicomiprijateljima,do-

živio sam saobraćajnu nez-

godu, u kojoj nije bilo povri-

jeđenih. Zahvaljujem se

službamaCentrubezbjedno-

sti Bar, Jedinici za hitnume-

dicinsku pomoć i Odjeljenju

Suda za prekršaje u Baru na

pravovremenoj i profesio-

nalnoj reakciji, koje su učini-

le da boravak u Crnoj Gori

zadržim u dobrom sjećanju.

Cjelokupan tok događaja s

timu vezi nas je naveo da još

jednom iskažemo našu za-

hvalnost i odamo priznanje

za perfektnu organizaciju i

brzo i efikasno okončanje

sudskog postupka u vezi sa

nezgodom. Kako policija ta-

ko i hitna pomoć su bili brzo

na mjestu nezgode i brzo su

reagovali. Sutkinja je takođe

bila brzo na licu mjesta i već

sljedećeg dana, u nedjelju je

zakazala i suvereno održala

ročište u Baru. Svim učesni-

cima, a posebno sutkinji, že-

limo da izrazimo naše pošto-

vanje i zahvalnost. Sutkinja

je spasila naš odmor. Vaša

zemlja nije samo lijepa i kra-

se je gostoljubivi ljudi, već

ima i divnu sutkinju u Baru -

naveo jeuzahvalniciPernec-

ki.

R.P.

Gorski spasioci juče intervenisali na Durmitoru

Planinarka izČeške

povrijedilanogu

ŽABLJAK

Državljanka Češke Marketa Stemberkova (40) pre-

vezena je u bolnicu zbog preloma noge koju je povrijedila tokom

planinarenja sa grupom sunarodnika na Durmitoru.

Nju su sa reona Lokvice prevezli pripadnici Gorske službe spaša-

vanja.

Ovakve intervencije Gorske službe spašavanja u toku ljetnje

turističke sezone su česte. Bilo ih je u posljednja dva mjeseca

desetak, od čega dvije u kanjonu Nevidio, kada je u toku noći bilo

angažovano po petnaestak spasilaca.

Ra. P.

Po Interpolovoj potjernici uhapšen pripadnik paravojne jedinice „Šakali“

Osumnjičenzaubijanje imučenje

PODGORICA

Srpski državljaninP.V.

(64) izŠapca, zakojimjeNCBInterpol

Beogradraspisaopotjernicuradi izdr-

žavanja zatvorskekazneu trajanjuod

sedamgodina zbog trgovinedrogomi

teškekrađe, kao i zbogvođenjakrivič-

nogpostupka zbog sumnjeda jepoči-

nio ratni zločinprotivalbanskihcivila,

uhapšen jeuBaru.

Kako se navodi u saopštenju policije, on

je, kako se sumnja, počinio ratni zločin

protivcivilaod23.marta1999. do20. juna

1999. godine u selu Cuska, opština Peć,

kao jedan od pripadnika paravojne jedi-

nice „Šakali“. Sumnja se da je napadao

Albance, ubijao ih, mučio, pljačkao i uzi-

mao njihovu ličnu imovinu radi sticanja

dobiti. Tomprilikomubijena je 41 osoba.

- Službenici RCGP „Jug“ i CB Bar su, 20.

jula u 16.30 časova zatekli P.V. (64) u kri-

volovu,aonjepolicajcimadaolažnelične

podatke. Kriminalističkom obradom u

CBBarutvrđeno jeda se raduoP.V. i da se

on potražuje po dva osnova od NCB In-

terpol Beograd– saopšteno je iz policije.

SlužbeniciRCGP„Jug“ iCBBarsuprotiv

P.V.državnomtužiocupodnijelikrivičnu

prijavu zbog sumnje da je počinio krivič-

no djelo nezakonit ribolov i prekršajnu

prijavunadležnomsudijiOsnovnogsuda

zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o

javnom redu i miru. P. V. je sproveden u

ZIKS radi izdržavanja kazne koja mu je

izrečena zbog počinjenog prekršaja.

Zbog postojanja Interpolove potjernice,

P.V. ćebitiprivedensudiji za istraguVišeg

suda uPodgorici.

A.G.

PODGORICA

Istražitelji ne

znaju sa sigurnošću kako je

nastupila smrt kod Svetlane

Peković (27) iz Kolašina, čije

tijelo je pronađeno u subotu

u naselju Bonići u Tivtu, jer

obdukcioni nalaz još nije

gotov. To je Pobjedi potvrđe-

no iz izvora bliskih istrazi.

Kako nam je nezvanično

saopšteno, na tijelu nijesu

vidljivi tragovi nasilja, ali se

rade toksikološka ispitivanja,

nakon čega će biti poznat

uzrok smrti. Tijelo Peković

pronašli su pripadnici Službe

spašavanja i zaštite Tivta oko

7.30 časova, poslije dvodnev-

ne potrage, u šumarku izme-

đu kuća i plaže u Bonićima.

Peković je, navodno, posljed-

nji put viđena u srijedu veče

u blizini hotela „Helada“ u

naselju Kalimanj. Ona je bila

zaposlena u supermarketu

„Voli“ u Radanovićima.

A. G.

Milo

Đukanović

Istraga o smrti Kolašinke

Svetlane Peković

Čekaju

toksikološki

nalaz

SvetlanaPeković

Pripadnici Gorske službe

spašavanjanadjelu

Sa jučerašnjihprotesta

Okupljanjapodrške

bićenastavljena