Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Ponedjeljak, 23. jul 2018.

Društvo

PODGORICA

– ,,Kineski red

bul“, vrsta ekstazijakoja jeu

Srbiji tokomposljednjeg

mjesecaodnijela čakčetiri

mlada života, za sada, prema

riječima sagovornikaPobje-

de, nijeprimijećenaunašoj

zemlji. To,međutim, kako

kažu, ne znači da seuskoro

nećepojaviti i kodnas.

- IakogatrenutnoinemauCr-

noj Gori, nažalost, ubijeđen

samdaga trebaočekivati.Čim

ga ima u zemljama regiona, to

je znakda će ga jako brzo biti i

kod nas. Na svu sreću, uCrnoj

Gori još nijesmo bili u prilici

da čujemo da ima laboratorija

za proizvodnju, pa je onda je-

dini put krijumčarenje preko

granica - kazao je izvršni di-

rektor NVO Preporod Jovan

Bulajić.

VEĆADOZA

Nova tableta ekstazija ,,red

bul“ proizvedena je uKini i do

pet puta je jača od ranije vrste

ovog narkotika. Ima duže dej-

stvo i dovodi do razvoja psiho-

ze sa obiljemhalucinacija, su-

manutihideja,uznemirenostii

nagle izmjene ponašanja.

Narkolog dr Ljubinko Kalu-

đerovićobjašnjavadaovajpsi-

hostimulator dovodi i do ubr-

zanja rada srca, povećava se

krvni pritisak, aosobaneosje-

ća gladni žeđ.

- Na festivalima elektronske

muzike prisutan je jedan

određeni broj mladih koji ko-

ristesintetičkedroge.Onimo-

guda igrajunekihpet, šest sati

poddejstvomtedroge. To sta-

nje jeopasno, jerobičnodovo-

di do dehidratacije odnosno

do gubljenja tečnosti. Stoga,

postoji velika opasnost da do-

đe do tragičnog ishoda odno-

sno smrti – upozorava dr Ka-

luđerović.

Prema riječima koordinator-

ke programa za smanjenje

štete u NVO Juventas Marije

Milić, heroin je i dalje najza-

stupljenija droga na našim

prostorima, ali, dolaskomno-

vih trendova, prijeti opasnost

od takozvanih novih psihoak-

tivnih supstanci.

- Na sreću, u Crnoj Gori nije

zabilježen još ni jedan slučaj.

Međutim, informacije koje

prikupljamo dolaze od osoba

koje koriste droge, a ne zva-

ničnihpodatakadržave, jerne

postoji adekvatan sistempra-

ćenjainadzoranadnovimpsi-

hoaktivnim supstancama –

kazala jeMilić.

SISTEM

Ona naglašava da bi se siste-

momranogupozoravanjaosi-

guralo prikupljanje informa-

cija o novim psihoaktivnim

supstancamakoje sepojavlju-

junatržištu,kaoiobezbijedile

pravovremene i brze reakcije

nadležnih.

Milić ističe i da bi prevencija

trebalo kontinuirano da se

sprovodi u okviru osnovnih i

srednjih škola.

- Glavni problem jeste dostu-

pnostpsihoaktivnihsupstanci

djeci čakuosnovnimškolama,

jer smo svjedoci da jenedavno

objavljen članak umedijima o

hapšenju osobe koja je proda-

vala drogu u dvorištu jedne

osnovne škole u Podgorici, a

podatak da ima psihoaktivnih

supstanci u okviru osnovnih

škola je alarmantan i potvrđu-

je činjenicu da je potrebna

kontinuirana prevencija. Sa

druge strane, evidentan je ne-

dostatak smislenih aktivnosti

za okupiranje slobodnog vre-

mena djece osnovnog i sred-

njeg školskog uzrasta.

Sagovornici Pobjede saglasni

su da bilo kakva promjena, po

bilo komosnovu, treba da bu-

de alarmza roditelja.

SIMPTOMI

- Promjena društva, zanema-

rivanje obaveza, svih tipova,

povećano trošenje novca, ra-

zdražljivost...,samosunekiod

simptoma koji bi roditeljima

moralidagovoredasedešava-

ju promjene koje bimogle biti

fatalne. Prva stvar na koju ova

droga utiče je opšte raspolo-

ženje.Ekstazidjelujenapove-

ćanje neurotransmitera sero-

tonina , norepinef r ina i

dopamina. Oslobađanje veli-

ke količine serotonina, što se

događaprilikomuzimanja,uti-

če i nastvaranjeosjećajasreće i

ljubavi –kazao jeBulajić.

Prema njegovim riječima,

simptomi posljedica ove dro-

ge trajupunoduže od trajanja

euforije za vrijeme njenog

uzimanja.

-Kakoekstazi utičenamozak

i stvaranje hormona, ako se

poremeti izlučivanje seroto-

ninamože doći donegativnih

efekata. Tako mogu nastati

zbunjenost, depresija, pro-

blemi sa spavanjem, anksio-

znost, velika žudnja za dro-

gom i neprimjereno ponaša-

nje. Ovi simptomi nastaju

nakon prestanka uzimanja

droge, amogutrajati nekoliko

dana ili čak nekoliko sedmica

kasnije.Kodosobakojesudu-

že vrijeme konzumirale i pre-

stale dolazi do dugotrajne

zbunjenosti, depresije i pro-

blema sa spavanjem i pamće-

njem–naveojeBulajić,nagla-

sivši da su dugotrajne poslje-

dice ozbiljna oštećenja jetre i

bubrega, te da prekomjerne

doze najčešće završavaju

smrtnimishodom.

Sl.RADONJIĆ

UCrnoj Gori za sada nema smrtonosne droge iz Kine, ali mogućnost da se pojavi postoji

Na festivalima elektronskemuzike jedan broj mladih koristi sintetičke droge. Oni mogu

da igraju nekih pet, šest sati pod dejstvom te droge. To stanje je opasno, jer obično dovodi

do dehidratacije - gubljenja tečnosti. Stoga, postoji velika opasnost da dođe do tragičnog

ishoda odnosno smrti - upozorava dr Ljubinko Kaluđerović

Razlika

između

MDMA i

ekstazija

Bulajić ističe da je ekstazi

droga koja ima više uličnih

imena.

- Dugo je bila popularna

„klupska“ droga, ali se u po-

sljednje vrijeme njena zlou-

potreba znatno raširila. Od-

nedavno se za nju koristi i

nazivMDMAilimolly,aliidru-

ga imena npr ekser, beans,

adam, E, X XTC... Često se

pretpostavlja kako se radi o

istojdrogi,aliipakpostojene-

kerazlike–naveojeBulajić.

Čisti metamfetamin ili MD-

MA, prema njegovimriječi-

ma,može sedistribuirati je-

dino u obliku kristalčića,

praha i rijetkokapsule.

-Sadrugestrane,ekstaziko-

ji jemješavina supstanci, na

tržištu se može pojaviti u

obliku praha, kristalinične

materije, tableta ili kapsula.

Najčešće se koristeuobliku

tableta i kapsula. Kada se

uzima oralno, efekti se jav-

ljajuoko30 45minutaposle

uzimanja.Akoseušmrkava-

ju kao kokain, djelovanje je

mnogo brže. Ova vrsta dro-

ge najčešće se pojavljuje u

obliku šarenih tableta koje

na sebi imaju različite uti-

snuteznakovepokojimasu

prepoznatljive.Tomogubiti

likovi iz crtanih ilmova, sr-

ca, smajlići i slično, a tablete

mogubiti u različitimoblici-

ma–kazao jeBulajić.

Nezna sekoliko je tačnozavisnika

odpsihoaktivnihsupstanci

Nepostojepreciznipodaciobrojuzavisnikaod

psihoaktivnih supstanci u Crnoj Gori, iako je

registarnarkomanijeuveden2013.Kakoobjaš-

njavajuizInstitutazajavnozdravlje,tonijeregi-

star narkomana, već registar potražnje za tre-

tmanomusljedupotrebedrogauzdravstvenim

institucijama javno-zdravstvenog sistema u

CrnojGori.

- Dakle,možemogovoriti samoobrojuzavisni-

kakojisusejaviliujavno-zdravstveneustanove

uCrnoj Gori radi tretmana. Veliki broj korisnika

i zavisnikaodrogama sene javljauove službe,

jedan broj njih tretman traži u zdravstvenim ili

socijalnimustanovamauokruženju, apojedini

iuprivatnimkojenijesuobuhvaćeneregistrom

–kazali suPobjedi iz Instituta.

PremaposljednjimpodacimaIJZiz2016.godi-

ne, pomoć zbog upotrebe droga zatražilo je

737osoba,odčegasu90odstomuškarci,dok

ih jegodinu ranijebilo671 (u taj broj nijeuklju-

čencentarnaKakarickojgorijerseradiosoci-

jalnoj anezdravstvenoj ustanovi).

Sa druge strane, uNVOJuventas kažu da ras-

polažusamopodacimakoji seodnosenabroj

jedinstvenihklijenatakojisuobuhvaćeniuslu-

gama postojećih drop-in centara i terenskim

radomtenevladineorganizacije.

-ObuhvatjedinstvenihklijenataNVOJuventas

uprvihšestmjeseciovegodineiznosioko350

osobakojekoristedroge, kojesusenašimser-

visima obratili više od 1.600 puta - kazala je

Milić.

IJZ: Najviše sekoristekanabis i kokain

Rezultati istraživanja upotrebe droga u

opštoj populaciji koje je Institut za javno

zdravlje sproveo prošle godine pokazu-

ju da je bilo koju ilegalnu drogu nekad u

životu koristilo 14,3 odstomladih od 15

do34godina.

- Pomenuta populaciona istraživanja ot-

krivajuda jekodmladihnajzastupljenija

drogamarihuana, a kod srednjoškolaca

slijede inhalanti, dok u populaciji odra-

slihmladih(starostido34godine)nakon

najprisutnijeg kanabisa slijedi upotreba

kokaina–naveli su iz Instituta.

ESPADistraživanjekojejeprijetrigodine

rađenomeđu srednjoškolcima prvog i

drugog razreda pokazalo je zabrinjava-

juće rezultate - svaki deseti učenik u Cr-

noj Gori probao je neku drogu do svoje

šesnaestegodine(14odstodječakaišest

djevojčica).

-Ovopredstavljaduplovećuvrijednostu

odnosunaESPAD istraživanje iz2008. a

porast od tri procentauodnosuna istra-

živanje iz2011. godine–naveli su iz IJZ.

Kadaseradiopercepcijidostupnostipo-

jedinih supstanci, tokom sprovođenja

ovog istraživanja 2015, 27 odstomladih

jeodgovorilodabi„lako“ili„vrlolako“na-

bavili kanabis, odnosno 18 procenata

ekstazi.

LjubinkoKaluđerović

MarijaMilić

ILUSTRACIJA

JovanBulajić

Ekstazi vodi od

euforijedohaosa