Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Turizam

Ponedjeljak, 23. jul 2018.

INTERVJU:

Damir Davidović, državni sekretar uMinistarstvu održivog razvoja i turizma

Očekujemo da jul i avgust, ali i postsezona, zabilježe najbolje rezultate do

sada, kako po kvantitativnim i finansijskimpokazateljima, tako i kada je riječ

o trajanju postsezone. Nikad snažnije prisustvo velikih turoperatera, kao što

su TUI, Thomas Cook, FTI, Der Touristik, Thomson, First Choice, Moarch,

Cosmos, ITS i Mac Sun potvrda su da je ponuda u našoj zemlji sazrela i za

najzahtjevnije turiste – istakao je Damir Davidović

PODGORICA –

Na osnovu

svih pokazatelja uvjereni smo

da će rezultati koji će biti os-

tvareni u turizmu ove godine

postati standard u odnosu na

koji će semjeriti budući rezul-

tati - kazao je Pobjedi državni

sekretar uMinistarstvu održi-

vog razvoja i turizma Damir

Davidović.

Predsezona je, objašnjava on,

bila bolja nego ikad.

- Prve organizovane grupe tu-

rista sudošleuCrnuGorukra-

jemmarta, i po informacijama

kojedobijamoizturističkepri-

vrede očekujemo da jul i av-

gust, ali i postsezona, zabilježe

najbolje rezultate do sada po

kvantitativnim i finansijskim

pokazateljima, ali što je veoma

značajno i kada je upitanju sa-

motrajanjepostsezone-kazao

jeDavidović.

Lokalne turističke organizaci-

je bilježe rast broja turista i to-

kom juna i početka jula. Osim

dobre popunjenosti na pri-

morju, i na sjeveru su hotelski

kapacitet popunjeni oko 90

odsto.

Kada je o kapacitetima riječ,

on kaže da se u sezonu ušlo sa

uvećanimbrojemsmještajavi-

soke kategorije.

- Tokom sezone očekuje se

otvaranje hotela „Čedi“ u okvi-

ruprojektaLušticaBay,„Jadran

Perasta“ u Perastu, „Melia“ ho-

tela u Petrovcu, „Lazareta“ u

Meljinama itd – kaže Davido-

vić.

POBJEDA:

Kakva jestruktu-

ragostiju, da li sepromijenila

uodnosuna prethodne sezo-

ne?

DAVIDOVIĆ:

Nije značajno

promijenjena, turisti izSrbije i

Rusije i dalje zauzimaju veliko

učešće u prometu, međutim,

bilježi se znatan porast intere-

sovanja sa drugih tržišta. Ove

godine je nastavljen trend sve

snažnijeg dolaska gostiju sa

- Prema podacima Monstata, samo u kolektivnom smještaju

tokomprvih pet mjeseci boravilo je više od 262.000 turista,

odnosno 21 odsto više u odnosu na isti period prethodne

godine. Ostvareno je 728.000 noćenja, odnosno 18 odsto više

nego za prvih pet mjeseci 2017. godine. Prvih pet mjeseci ove

godine na graničnimprelazima evidentirano je sedamodsto

više putnika, odnosno osamodsto više motornih vozila u

odnosu na isti period 2017. Od januara do kraja juna nacional-

ne parkove posjetilo je oko 100.000 turista, što je rast od 20

odsto u odnosu na prethodnu godinu. Po podacima Centralne

banke, evidentirano je povećanje prihoda od osamodsto, dok

je najveći procentualni rast prihoda zabilježen u planinskim

centrima - kaže Damir Davidović.

Statistika

Mora se voditi računa

o vremenu izvođenja

i trajanja građevinskih

radova, kakone bi dola-

zilodo velikih zastoja,

jer eventualno otkazi-

vanje turističkih ak-

tivnosti upredsezoni ili

početkomsezone zbog

radova na infrastruk-

turi znači smanjeno

ostvarivanje prihoda

262

hiljade turista boravilo je

od januara do juna u kole-

ktivnomsmještaju, što je 21

odsto više uodnosuna isti

periodprethodne godine

Ovo ljetopostavlja

nove standarde

POBJEDA:

Ima li ova sezona neke karakteristike koje je

izdvajaju u odnosu na prethodne?

DAVIDOVIĆ:

Svaka sezona je specifična, a ono što je zajed-

ničko svim sezonama u posljednjih deset godina je konstan-

tan rast broja turista i prometa, kao i značajno unapređenje

kvaliteta usluga i smještajnih kapaciteta. Glavne karakteristike

su evidentno produženje i rast broja posjeta u pred i postsezo-

ni, veći broj kulturno-umjetničkihmanifestacija i znatno veći

broj posjeta sjeveru Crne Gore. Takođe, veoma je značajno što

je u povećanju broj turista sa tržišta Zapadne Evrope i Skan-

dinavije, kao i udaljenih tržišta poput Kine, Japana i Bliskog

istoka. Za Crnu Goru je veoma važno da na pravi način diver-

sifikuje turističku ponudu, ali i emitivna tržišta. Osimmanje

zavisnosti od par tržišta i samo jednog proizvoda, kvalitetna

diversifikacija donosi i produženje sezone, što je u skladu sa

našim strateškim ciljemu turizmu, a to je da Crna Gora posta-

ne cjelogodišnja, visokokvalitetna turistička destinacija.

Sezonatrajesveduže

mjestima, čistoća i buka. Ipak,

iz godine u godinu, kol centar

Nacionalne turističke organi-

zacijebilježi svemanjepoziva.

To ne znači da treba stati sa

unapređivanjem,većdaseulo-

ženi napori isplate, ali da jepo-

trebno raditi još više. Svake

godine sprovodimo kampanju

„Neka bude čisto“, kojom se, u

saradnji sa drugim institucija-

ma, postižu značajni rezultati

na čistoći pored magistralnih

puteva, ali zajednički moramo

kontinuirano ulagati dodatne

napore.Opštineusezonianga-

žuju komunalne službe u pu-

nomkapacitetu, ali ipaknekad

to nije dovoljno s obzirom na

često neodgovorno ponašanje

pojedinaca koji uprkos tabla-

masaupozorenjimapravediv-

lje deponije. Uvjeren samda je

kada je ovo u pitanju potreban

još snažniji angažman lokal-

nih službi. Dalje, unapređenje

putne infrastrukture je veoma

bitno, kako sa aspekta dostu-

pnosti destinacije, ali i stvara-

nja uslova za veću mobilnost

unutar destinacije. Utomdije-

lu semora voditi računa o vre-

menu izvođenja i trajanja gra-

đevinskih radova, kako ne bi

dolazilo do velikih zastoja jer

eventualno otkazivanje turi-

stičkihaktivnostiupredsezoni

ili početkom sezone zbog ra-

dova na infrastrukturi znači

smanjenje prihoda.

POBJEDA:

Kakvajesaradnja

sa inspekcijama?

DAVIDOVIĆ:

Smatramo da

smo saprivredomna istomza-

datku, a to je da učinimo Crnu

Goru primamljivom turistič-

komdestinacijomi privučemo

štoviše turistauCrnuGoru, pa

su akcije povezane i svi imaju

benefite od njih. MORT ima

redovnukomunikacijusanad-

ležnim lokalnim i državnim

inspekcijskim organima koji

ulažu napore da boravak turi-

sta prolazi bez problema, ali i

da tržišni uslovi budu isti za

sve igrače u turizmu. To je

ujedno i garancija kvaliteta

smještaja i usluga. U toku je i

kampanjaMinistarstva i Naci-

onalne turističke organizacije

kojom smo pozvali izdavaoce

privatnog smještajada ga regi-

struju, kako ne bi bili sankcio-

nisani. Informativni materijal

koji se tiče obaveza turista koji

ulaze u Crnu Goru distribui-

ranjenasvimgraničnimprela-

zima.

Takođe, sprovode se i druge

aktivnosti na suzbijanju sive

ekonomije u turizmu, u koor-

dinaciji sa Komisijom za suz-

bijanje sive ekonomijeVlade.

Radi se i nakontroli i podstica-

nju naplate boravišne takse,

što je značajno za lokalne iNa-

cionalnu turističku organiza-

ciju čiji se budžeti na taj način

pune. Dakle, boljomnaplatom

boravišne takse dobijamo pri-

liku za veća ulaganja upromo-

cijudestinacije, pa samimtimi

privlačenje turista, što će sva-

kako na kraju pogodovati pri-

vatnomsektoruu turizmu.

Ove godine naplata boravišne

takse je za oko 20 odsto bolja

nego u istom periodu prošle

godine.

IvanaTERZIĆ

evropskih tržišta, tako da je u

četiri prva mjeseca njihovo

učešće prema podacimaMon-

statadostizalo i 44odsto.Upr-

vom redu, tržišta Njemačke,

Austrije, Francuske, Poljske i

Velike Britanije povećavaju

svojudiouturističkomprome-

tu u Crnoj Gori. Takođe, zna-

čajan je porast interesovanja

sa tržišta zemalja Beneluksa i

Skandinavije, kao i udaljenih

tržišta, prvenstveno Kine i Ja-

pana.Nekolikojeveomabitnih

faktorakojiutičunapovećanje

interesovanja sa ovih tržišta.

POBJEDA:

Koji su to fakto-

ri?

DAVIDOVIĆ:

Prije svega

unapređenje i diversifikacija

ponude, povećanje i poboljša-

nje smještajnih kapaciteta i

promocija. Na to utiče sve bo-

ljaaviopovezanostCrneGore,

odnosno činjenica da je sa sve

višedestinacijamogućeposje-

titinašudržavu.Čakvišeod80

posebnih avio linija koje naša

dva aerodroma povezuju sa

više od 60 destinacija, daje

snažan doprinos većoj posje-

ćenosti. Moramo pomenuti i

povećanumobilnost turistau i

oko destinacije, pa je tako sve

više onih koji ne provode od-

mor samo na jednommjestu,

već istražuju sve krajeve Crne

Gore ili nam pristižu iz okol-

nih zemalja kako bi dio odmo-

ra proveli i ovdje.

Osim toga, na to utiče i nikad

snažnijeprisustvovelikihturo-

peratera, kao što su TUI, Tho-

mas Cook, FTI, Der Touristik,

Thomson, First Choice, Moar-

ch, Cosmos, ITS i Mac Sun, što

doprinosi rastu grupnih posje-

ta. Riječ je o nekimod najvećih

svjetskihturoperatora, čiji sna-

žan povratak na crnogorsko tr-

žište predstavlja svojevrsnu

potvrdu da je ponuda u našoj

zemljisazrelaizanajzahtjevni-

je turiste. Njihovo prisustvo u

ovoj fazi vjerujemo da je samo

početak, pa sve veći broj obje-

kata kolektivnog smještaja pla-

niradaposljednje turiste ispra-

ti tek krajem oktobra. Pored

ostalog, njihovo prisustvo daje

snažan doprinos našem stra-

teškomcilju, a to je produžetak

turističke sezone.

POBJEDA:

Kakve su povrat-

ne informacije turista, na što

senajviše žale?

DAVIDOVIĆ:

Crna Gora stal-

no napreduje kao turistička

destinacija. Naravno da i dalje

postoje nedostaci, ali eviden-

tno je značajno unapređenje

na svim poljima i manje žalbi

turista. Najčešći nedostaci na

kojeukazujusugužvenapute-

vima, posebno u primorskim

Damir

Davidović

Budva