Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ekonomija

Ponedjeljak, 23. jul 2018.

UCrnoj Gori tokom jedne godine otvorene četiri male pivare

Crnogorski mali pivari sirovine za proizvodnju piva

kupuju u inostranstvu, dok se često kao jedan od

razloga za pokretanje proizvodnje navodi kvalitet vode,

koja je ključni sastojak piva

PODGORICA

Četirimale

pivareotvorene suuprote-

klihgodinudanauCrnoj

Gori, po jednauPodgorici i

Nikšiću i dvijeuHercegNo-

vom. Ovepivare senalaze i u

registruUprave zabezbjed-

nost hrane.

Vlasnici pivara ističu da bi im

poslovanje bilo umnogome

lakše kada bi im se smanjila

akciza koja se plaća na pivo

proizvedeno u malim pivara-

ma, jer kako kažu, sada vode

neravnopravnu trku s velikim

industrijskim proizvođačima

piva.

Pivara Akademija piva u Pod-

gorici otvorena je unovembru

prošle godine, njen osnivač je

danilovgradsko preduzeće

Monteko.

Predstavnici ove pivare navo-

de da su na ideju došli zbog

toga što je proizvodnja lokal-

nih kraft piva trend koji se već

dvijedecenijeubrzano razvija

i osvaja svjetsko tržište.

DOBROPRIHVAĆENI

- Imajući to u vidu, želja nam

je bila da lokalnomtržištu po-

nudimo nešto novo i probudi-

mo svijest potrošača o doma-

ćim brendovima. Veoma smo

zadovoljni dosadašnjim re-

zultatima, raduje nas činjeni-

cadajebezobziranapionirski

poduhvat pivo jakodobropri-

hvaćeno.Ovonamdajedodat-

ni posticaj za dalju proizvod-

nju i eksperimentisanje s

novim pivima – kazali su Po-

bjedi iz ove pivare.

Akademija piva u ponudi ima

petstandardnihpiva,adosada

jeovapivaraproizvelaukupno

devet vrsta piva.

- Pivo prodajemo na cijeloj te-

ritoriji Crne Gore i jako smo

zadovoljni uslovima poslova-

nja na domaćemtržištu.

Predstavnici ove pivare najav-

ljuju i širenje proizvodnje.

- S obziromna veličinu doma-

ćegtržištaikupovnumoć,naši

planovi se zasnivajuna izvozu

koji očekujemo da krene već

krajem ljeta – navode iz Aka-

demije piva.

U ovoj pivari smatraju da se

problemi poslovanjamalihpi-

varajavljajukaoposljedicane-

ravnopravne trke s velikim in-

dustrijskimproizvođačima.

- Jedan od naših prijedloga da

sepomogneovajvidproizvod-

nje bi bio smanjivanje akcize,

što je između ostalog i prepo-

ruka Evropske komisije kao i

praksa u zemljama Evropske

unije, s obzirom na kvalitet

kraftpivaupoređenjusaindu-

strijskom konkurencijom. Fi-

nalno benefite ovakvog zako-

na bi najviše osjetili potrošači,

jerbi takocijenakraftpivabila

Akcizebarijera

zakonkurentnost

Predstavnici Akademije

piva ističu da u Crnoj Gori

treba osnovati grupaciju -

udruženje malih pivara.

- Smatramo da bi to bilo i

više nego korisno, a naše

mišljenje je da u Crnoj Gori

svaki biznis koji se kvali-

tetno osmisli i dosljedno

sprovede ima budućnost

– poručeno je iz Akademije

piva.

Prijedlogza

osnivanje

grupacije

Prema riječima predstavnika nikšićke kompanije SL Monte-

negro, oni svoje proizvode uglavnomplasiraju u sopstvenim

ugostiteljskimobjektima koji se nalaze u Nikšiću, Podgorici,

Herceg Novom. Podsjećaju da imaju i svoje komore, dostav-

na vozila i logistički centar koji je vrijedan pet miliona eura.

- Ljudi koji započinju ovaj biznis, a nemaju svoje objekte u

kojima će plasirati pivo, ulaze u veliki poslovni rizik – zaključili

su predstavnici SL Montenegra.

Rizičanposaobezsvojih

ugostiteljskihobjekata

konkurentnija na tržištu – na-

glasili su izAkademije piva.

Oprema za ovu malu pivaru

kupljena je u Njemačkoj, pro-

jektovalajujeiradilaspecijali-

zovana kraft konsultantska

kuća iz Berlina. Njenimkvali-

tetom i efikasnošću su u ovoj

pivari i ,,višenego zadovoljni“.

Predstavnici Akademije piva

naveli su da s obzirom na ne-

dostataksirovinanadomaćem

tržištu, ali i tržištima okruže-

nja, sirovine nabavljaju u ino-

stranstvu. Hmelj je američki,

slovenački i česki, kvasac bel-

gijski, a slad njemački i belgij-

ski.

- Svesirovinesuorganskepro-

izvodnjesaneophodnimserti-

fikatima. Od lokalnih sirovina

koristimo vodu koja između

ostalog i čini više od 90 odsto

proizvoda – rekli su iz ove pi-

vare.

PLANOVI

HercegnovskopreduzećeAle-

pivo osnovalo jeMalu novsku

pivaru, koja je krajem prošle

godine počela proizvodnju.

Mirko Žmukić i Siniša Kostić,

vlasnici ove pivare, naveli su

da za sada proizvode dvije vr-

ste piva.

- U suštini tek smo počeli, sa

početkom turstičke sezone i

prodaja je krenula nešto bolje,

ali još ne radimo punimkapa-

citetom. Mi smo u stanju da

izbacimo 800 litara piva sed-

mično, međutim, još nijesmo

postigli taj nivo prizvodnje –

kazao jeŽmukić.

Ondodajeda za sadapivopla-

siraju uglavnom na teritoriji

opštine Herceg Novi, pošto

nijesu još počeli flaširanje. I u

Maloj novskoj pivari smatraju

da im akciza jedna od smetnji

uposlovanju.

- Za nas zanatske pivare koji

nijesmo velika industrija zna-

čilo bi kada bi se akciza sma-

njila – istakao jeŽmukić.

On navodi da u suštini nemaju

nekih drugih problema u po-

slovanju. Prema njegovimrije-

čima,imajunekefiksnetroško-

ve koji su veliki jer koriste

isključivo prirodne sirovine

hmelj, ječmeni slad i pivski

kvasac, koje uvoze iz Njemač-

ke.

- Voda je naša i dosta je dobra

za tamno pivo i tu ne treba ni-

evovišeod šestmjeseci sve ra-

di kako treba – izjavio je Žmu-

kić.

Govoreći o planovima, on isti-

če da bi željeli da krenu sa fla-

širanjem.

- Time bismo mogli da se pla-

siramosvojepivo i vanopštine

Herceg Novi, ali vidjećemo

nakon sezone, hoćemo li biti u

stanju da započnemo sa tom

investicijom – kazao je Žmu-

kić.

On vjeruje da ovaj biznis sa

malim pivarama ima buduć-

nost uCrnoj Gori.

-Tojevelikibumusvijetu, kod

nas tek dolazi, ljudi nijesu još

dovoljno edukovani o kvalite-

tu zanatskog piva, koje se pro-

izvodi isključivo od prirodnih

sirovina. Vjerujem da će sam

kvalitetpivaomogućitidanaši

ljudi vremenom nauče što je

zanatsko pivo i da će ga zavo-

ljeti – rekao jeŽmukić.

BEZ FILTRIRANJA

Nikšićka kompanija SLMon-

tenegro je krajem juna u po-

drumu, odnosno nekadašnjoj

taverni hotela „Onogošt“, zva-

nično otvorila prvu nikšićku

kraft pivaru, u kojoj se proi-

zvode pet vrsta „mamut“ piva.

U ovoj kompaniji ističu da su

senaproizvodnjupivaodluči-

li zbog kvaliteta vode, koja je

glavni i ključni sastojakpiva.

- U proizvodnji piva najbitniji

jekvalitet vode, kojačini 80do

90 odsto piva. To je najbitnija

karika za uspjeh u pivarstvu i

jedan od preduslova za proi-

zvodnju piva, a Nikšić leži na

izuzetno kvalitetnoj podze-

mnoj vodi, bogatoj minerali-

ma – naglasili su iz ove nikšić-

ke firme.

Oni dodaju da je u ovu malu

pivaru uloženo 700.000 eura,

a oprema je najvećim dijelom

stigla iz Mađarske, a i iz Nje-

mačke i Češke.

- Trenutno dnevno proizvode-

mohiljadulitarapiva,amoguća

je i veća proizvodnja. Proizve-

denopivo čuvamo i distribuira-

mo u komorama. Pivo je nepa-

sterizovano, bez konzervansa i

ne filtrira se – naglasili su pred-

stavnici kompanije SLMonte-

negro.

Navodedaćeraditinaprošire-

nju proizvodnjih kapaciteta,

ali kako kažu, preduslov za to

je kvalitetno pivo. Oni podsje-

ćaju da su godinu dana prije

otvaranjapivarekuvalipivoda

bi tržištu ponudili kvalitetan

proizvod.

S. POPOVIĆ

štadasedodaje, dokzasvijetlo

pivo vodumalo puštamo kroz

filtere, jonizatore, omekšivače

- objasnio jeŽmukić.

UMaloj novskoj pivari suveo-

ma zadovoljni kvalitetom

opreme koja je izKine.

- U početku smo bili malo

skeptični,međutim, odkada je

čitavaopremastigla imontira-

na nijesmo imali problema,

Proizvodnjau

Maloj novskoj pivari