Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ponedjeljak, 23. jul 2018.

Politika

PODGORICA

–Potpred-

sjednikSDP-a i poslanik

RaškoKonjevićkazao jeu

intervjuuPobjedi danema

komunikacijemeđuparti-

jamakoje subiledio gra-

đanskeopozicije, kao i da se

pokazalodanamjerapoje-

dinihpartijanijebilada se

smijeniDPS, negoda sedo-

bijenovi najjači subjekt u

opoziciji.

Konjević je, napitanje je li tzv.

građanska opozicija sada

funkcionalna, odgovorio da u

okviru nje „nema komunika-

cije već višemjeseci ili, preci-

znije, od početka predsjed-

ničke kampanje“.

- Formiranje građanske opo-

zicije imalo je politički smi-

sao kako bi se formirala

evropska opoziciona platfor-

ma progresivnih političkih

subjekata koja bi bila jasna

ponuda građanima. Da je to

bilo jedino rješenje pokazuju

rezultati predsjedničkih i lo-

kalnih izbora. DPS je uspjela

da sačuva svoje birače. Ogro-

manbroj građana opoziciono

orijentisanih nije izašao na

izbore, ne vidjevši jasno pro-

filisanu građansku ujedinje-

nu alternativu. Kada opozici-

oni subjekti ne glasaju za

žalbe o neregularnosti u iz-

bornomprocesu,negosesoli-

darišunedolaskomsa stavom

DPS-a, teško je naći bolji pri-

mjer šta su stvarni motivi. Sa

žaljenjem, ali teško je oteti se

utiskudajenamjerabilaneda

se smijeniDPSnegoda sedo-

bije novi najjači subjekt u

opoziciji –kazao jeKonjević.

POBJEDA:

Demokrate i

Urapredložili suPlanza

prevazilaženjekrize, uko-

jemtraže formiranje adhoc

radne grupekojabi sebavi-

la raznimtemama. Je li

SDP-uprihvatljiv taj plan i

gdje, poVama, trebada se

odvijadijalog? Je li potreb-

na adhoc radna grupa ili re-

dovno skupštinsko tijelo?

KONJEVIĆ:

Manje je važno

gdje dijalog treba da se odvi-

ja. Važnije je da on treba da

počne. SDP je spreman da

učestvuje u dijalogu i pokuša

da da svoj doprinos. Napre-

dak je što Demokrate ipak

žele da sjednu za isti sto sa

DPS-om. To je veliki pomak,

imajući u vidu „tvrde“ stavo-

ve u prethodne skoro dvije

godine. Ostaje da vidimo u

kojemoblikućedijalogpoče-

ti, da li u okviru parlamenta

ili u nekoj ad hoc radnoj gru-

pi. Demokrate nijesukonsul-

tovale ostale opozicione par-

tije oko sadržine njihovog

dokumenta, već su kasnije

inicijativuuputili IvanuBraj-

oviću.

Dokument Demokrata je do-

sta ambiciozan u dijelu da

može da da odgovore na za-

konska i praktična pitanja u

više oblasti – odmedijskihdo

zakonaoizborimaprekoonih

obiračkomspisku i prebivali-

štu ili zakona o antikorupciji.

POBJEDA:

Smatrate li da je

vrijemeprovedenoubojko-

tuparlamenta izgubljeno i

da li loš rezultat na lokal-

nimizborimamožebiti po-

sljedicabojkotaSkupštine

ili nejedinstvaopozicije?

KONJEVIĆ:

Teško je odgo-

voriti šta su realni razlozi lo-

šeg rezultata opozicije na po-

sljednjim izborima. Sa jedne

strane imate nikad veći poli-

tički jaz izmeđuvlasti iopozi-

cije, koji u praksi djeluje da

niti vlast čuje mnoge tačne

argumente opozicije, niti

opozicija vidi svoje greške.

Politika je dobrim dijelom

prerasla u „rijaliti“. Ovakva

jaka podijeljenost neće crno-

gorskom društvu donijeti ni-

šta dobro. Toga moraju biti

svjesni svi politički akteri. A

društvo je u ozbiljnim izazo-

vima.

Ako EU u svojoj strategiji za

Zapadni Balkan konstatuje

da Crna Gora ima elemente

„zarobljenedržave“sa jedne,

ili ako pogledate i uporedite

podatke iz Fiskalne strategi-

je 2017-2020. i rebalansa

budžeta za 2018. sa druge

strane, vidjećete da je Crna

Gora daleko od cilja koji gra-

đanipriželjkuju–vrijednosti

EU, slobodnodruštvosaeko-

nomijomkoja ćepružiti bolji

životni standard svojim gra-

đanima. Hrvatska je za šest

do sedam godina završila

pregovore sa EU. Crna Gora,

nažalost, nakon šest godina

od otvaranja pregovora nije

suštinski ni na pola puta.

ČlanstvouEUnije samo teh-

ničko otvaranje i zatvaranje

poglavlja, nego, prije svega,

promjena političke svijesti i

vrijednosti da svi treba da

služe građanima i javnomin-

teresu, da je zakon jednak za

sve, da nema privilegovanih

pojedinaca, adijalogdabude

osnovnopolitičko oruđe.

POBJEDA:

Napredsjednič-

kimizborimaDraginjaVu-

kasnovićosvojila je60od-

stoviše glasovanego što je

SDPnaparlamentarnimiz-

borima 2016. Takođe,

ostvarila jemnogobolji re-

zultat negoSDPna lokal-

nimizborima. Učemuvidi-

teuzrok takvogpada

podrške?

KONJEVIĆ:

SDP je 2016.

osvojio više od 20.000 glaso-

va ili 5,2 odsto, a koleginica

Vuksanović više od 27.000

glasova ili 8,2odsto.Nažalost,

samomjesecnakonpredsjed-

ničkih izbora, rezultat na lo-

kalnim bio je ispod svih oče-

kivanja. Radimo analizu

zašto se to desilo da samo za

mjesec podrška znatno osla-

bi. S jeseni ćemo krenuti u re-

organizaciju mnogih opštin-

skihodboraususretkongresu

koji partiju očekuje u prvoj

polovini 2019. godine. Rezul-

tatkoleginiceVuksanovićpo-

kazatelj je da podrška birača

SDP-u postoji, ali da je ona

vrlo promjenjiva, ukoliko ne

zadržitekursipolitikupartije

kojujeonapersonifikovalana

predsjedničkimizborima.

POBJEDA:

Kakokomenta-

rišete što jeVladamorala

davrati akcizena cigarete?

Ostajete li pri tezi da je to

porazdržave?

KONJEVIĆ:

Ako samo pola

godine nakonuvođenja većih

akciza na cigarete enormno

poraste sivo tržište a prihodi

odakcizasedrastičnosmanje

i pored njihovog povećanja,

kako drugačije tomožete na-

zvati osim poraz države u

borbi protiv sivog

tržišta.Mi

-

lionske iznose kroz šverc ci-

gara neko je stavio u privatne

džepove, a ne u državni

budžet. Ako u maloj Crnoj

Gori nemožete spriječiti oči-

gledan šverc cigareta – kako

to drugačije nazvati osimpo-

razomdržave.

Država se svojom nesposob-

nošću odriče milionskih pri-

hoda, a prema podacima oko

80.000zaposlenih, što jeneg-

dje oko 45 odsto ukupno za-

poslenih u Crnoj Gori, prima

platu do 250 eura. Ovi podaci

najbolje oslikavaju životni

standard. Plate uMakedoniji

suzagodinuporasle7,1 odsto.

U Crnoj Gori volimo da se

hvalimo godinama najvećim

rastomBDPu regionu, ali ne-

kako taj rast građani ne osje-

ćaju kroz povećanje zarada i

smanjenje nezaposlenosti.

Već skoro dvije godine SDP

predlažepovećanjeminimal-

ne zarade i djelimično sma-

njenje opterećenja privrede

uz maksimalno zavođenje

reda u naplati prihoda i kon-

troli rashoda.

I.KOPRIVICA

ROŽAJE

- Opštinski odbor

Bošnjačke stranke na juče-

rašnjoj sjednici izabrao je za

kandidata te stranke za pred-

sjednika opštine Ejupa Nur-

kovića, koji je i u prethodnom

mandatu obavljao tu funkciju.

Nurković je od 137 prisutna

člana opštinskog odbora

dobio 73 glasa dok je njegov

protivkandidat Rahman

Husović, aktuelni predsjed-

nik OO te stranke, dobio 64

glasa. Opštinski odbor je kao

kandidata Bošnjačke stranke

za predsjednika SO izabrao i

Almira Avdića.

Prema informaciji iz te stran-

ke, na dnevnom redu nastav-

ka konstitutivne sjednice SO

koja je zakazana za danas

predviđen je izbor predsjedni-

ka lokalnog parlamenta, dok

će sjednica na kojoj će se birati

predsjednik opštine biti održa-

na u narednih desetak dana.

Na proteklim lokalnim izbori-

ma Bošnjačka stranka je od 34

mjesta u lokalnomparlamentu

osvojila 19mandata, odnosno

mogućnost da sama formira

lokalnu vlast.

F. K.

INTERVJU:

Raško Konjević, potpredsjednik SDP-a i poslanik u Skupštini Crne Gore

Ugrađanskoj opoziciji

nemakomunikacije

Mađarski

premijer

uposjeti

Crnoj Gori

PODGORICA

- Na poziv

premijera Duška Marko-

vića, u zvaničnu posjetu

Crnoj Gori danas stiže

predsjednik Vlade Mađar-

ske Viktor Orban.

Nakon svečanog dočeka

uz najviše državne poča-

sti, predsjednici vlada će

razgovarati u četiri oka,

saopšteno je iz Službe za

odnose s javnošću Vlade

Crne Gore.

Iz kabineta predsjednika

je saopšteno da će Đuka-

nović prirediti radnu

večeru za predsjednika

Vlade Mađarske Viktora

Orbana.

R. P.

Novi dugovi

POBJEDA:

Kakav će rezultat dati repro-

gramporeskih dugova?

KONJEVIĆ:

Nažalost, vrlo smo razočarani

podacima koji su u Skupštini saopšteni

u odgovoru na poslaničko pitanje SDP-a.

Zakon o reprogramu bilo je rješenje koje je

SDP javno pohvalio. Ali, nakon godinu pri-

mjene kod samo 30 najvećih poreskih duž-

nika imamo stanje: od 18miliona eura koliko

je dospjelo na naplatu, pet miliona nije

naplaćeno od starog duga, ali je skoro osam

miliona novog duga koji ti poreski obveznici

nijesu plaćali iz tekućeg poslovanja. Znači,

opet se pravi novi dug. A najgore je što se

jasno krše članovi 11 i 13 Zakona o reprogra-

mu. Poreska uprava je morala po službenoj

dužnosti da krene u prinudnu naplatu i

pokretanje procedure stečaja – tako zakon

precizno propisuje. Na nepoštovanje

zakona nadležne institucije ćute. Još jedan

slikovit poraz države samo sada u drugoj

oblasti. A puna su namusta vladavine prava

i potrebe da zakon jednako važi za sve.

Kada treba da smijenite aktiviste civilnog

društva iz Savjeta RTCG onda kažete, pa

pobogu, zakon treba da važi za sve, a kada

treba da kaznite one koji ne plaćaju porez

državi, onda to pravilo ne važi. Više nego

očigledni sumotivi u oba slučaja, ali rezultat

je isti – tačna je ocjena EU da Crna Gora u

mnogimoblastima ima elemente, kako oni

kažu, „zarobljene države“.

Manje je važno gdje dijalog

treba da se odvija, u okviru

parlamenta ili u nekoj ad hoc

radnoj grupi. Važnije je da on

treba da počne. SDP je spreman

da učestvuje u dijalogu i

pokuša da da svoj doprinos

– kaže Raško Konjević,

komentarišući plan Demokrata

i Ure za prevazilaženje krize

Opštinski odbor

Bošnjačke stranke

razmatrao prijedloge

za prvog čovjeka grada

EjupNurković

ponovo

predloženza

predsjednika

opštine

EjupNurković