Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Ponedjeljak, 23. jul 2018.

U fokusu/Politika

jičenda

grupe!

Čovjekza specijalneoperacije

Biogra ija Džozefa Asada (Joseph Asad) pokazuje da je

Aron Šaviv našao zaista pravog čovjeka za specijalne

operacije za akciju Demokratskg fronta u Crnoj Gori.

Asad je operativac CIA bio petnaest godina - od 1999,

kada je skupa sa suprugomMišel stupio u službu, do

kraja 2014. godine. U bezbjednosnim krugovima ste-

kao je ugled nakon više akcija u kojima je, radeći za

privatne bezbjednosne kompanije, imao važnu ulogu

u izvlačenju 149 iračkih hrišćana iz zarobljeništva ISIL-a

u Iraku.

Asad je egipatski hrišćanin, odgajan u Libanu i natu-

ralizovani Amerikanac. Diplomirao je političke nauke i

biblijske studije na Američkomuniverzitetu 1994. godi-

ne, a nakon pet godina je postao član CIA.

Vlasnik je kompanije „Peregrini konsalting“ (Peregrine

Consulting) specijalizovane za razne vrste bezbjedno-

snih (čitaj: vojno-špijunskih) usluga.

Direktno je Aron Šaviv, šef kampanje Demokratskog

fronta za izbore 2016, stupio u kontakt sa Asadom

početkom avguste te godine.

Ubrzo se Asad dao na posao, stupivši u kontakt sa

američkom kompanijomPatriotik difens grup, sa sje-

dištemu Orlandu, sa kojom je i ranije puno sarađivao.

Na sastanku sa kolegama u Orlandu, vlasnik kompanije

Peregrini istakao je neophodnost nabavke sve one

špijunsko-diverzantske opreme potrebne za podršku

opozicionoj političkoj grupaciji u Crnoj Gori.

No, Brajan Skot i ekipa iz Orlanda odbili su da prihvate

ponuđeni angažman. Asad je, nakon toga, sa svojom

ekipom iz ,,Pelegrinija“ preuzeo zadatak.

Nakonhapšenja uPodgorici, Asad je odmahobustavio

akciju i napustioCrnuGoru. Zajedno sa partnerom

JoramomFrigomprešao je granični prelaz Božaj u 14

sati i 38minuta. Obojica su se hitro zaputila ka Tirani,

Asad se ukrcaona avion za Istanbul, a Frig je uhapšen

na aerodromu jer je posjedovaoneregistrovane

uređaje za protivelektronsku zaštitu

Svi ovi podaci o ulozi vlanika

kompanije ,,Pelegrini“, a istra-

žitelji vjeruju da ima još neot-

krivenih detalja, bili sumotiv

specijalnom tužiocu Saši

Čađenoviću da 13. jula done-

se naredbu za sprovođenje

istrage protiv osumnjičenog

Džozefa Asada, zbog ,,krivič-

nog djela stvaraje kriminalne

organizacije iz člana 401a,

stav 2, u vezi stava 1 i 6 Krivič-

nog zakonika“.

Draško ĐURANOVIĆ

istrage protiv bivšeg operativca CIA

Američka administracija ostaje posvećena odbrani svihNATO saveznika, a

komentari američkog predsjednika ne utiču na politiku. On uživa u kontroverzi,

ali je vjerovatno već zaboravio šta je rekao o Crnoj Gori - kaže Bugajski

PODGORICA

-Ruski predsjednikVla-

dimirPutin je zasigurno „bombardo-

vao“TrampadezinformacijamaoCr-

noj Gori i drugimzemljama tokom

zatvorenog samitauHelsinkiju. Od

povratkauVašington, američki pred-

sjednik jedaobrojnekontroverzne

izjavekoje su izazvale salvekritika

-kažeu izjavi zaPobjeduamerički ana-

litičar JanušBugajski. Podsjećamo, u

intervjuuzaFoks njuzTramp je govo-

rioo funkcionisanju i finansiranjuNA-

TO. Nakonstatacijunovinarada član-

stvouAlijansi obavezuje članiceda

brane svakuzemljukoja jenapadnuta i

napitanje - zaštobi njegov sin išaoda

brani, recimo, CrnuGoru–američki

predsjednik jekazaoda i onpostavlja

istopitanje.

- Razumijem što me pitate. I ja sam se to

pitao. CrnaGora jemaladržava sa veoma

snažnim ljudima. Oni su veoma snažni

ljudi. Oni su veoma agresivni ljudi, mož-

da će postati agresivniji i čestitam- u tre-

ćemsvjetskomratusmo-kazaojeTramp.

Bugajski podsjeća da je pitanja predsjed-

niku Trampu tokom intervjua Foks tele-

viziji postavljao politički komentator za

kojeg se znada seprotivi Alijansi i favori-

zuje Rusiju, ali ističe da ove izjave neće

uticati na američku spoljnupolitiku.

- Američka administracija ostaje

posvećena odbrani svih NATO savezni-

ka, a komentari Trumpa ne utičuna poli-

tiku. Tramp uživa u kontroverzi, ali je

vjerovatno već zaboravio šta je rekao o

Crnoj Gori -kažeBugajski.

Govoreći o finansiranju Alijanse, pred-

sjednikSADjeponoviostavdasvečlanice

moraju izdvajati dogovoreni procenat iz

budžeta za finansiranjeNATOoperacija.

- Ne zaboravimo, ovdje sam (kao pred-

sjednik)tekgodinuipo,alisampreduzeo

razgovore prije tri ili četira dana. Morate

da platite, morate. Oni čak i ne plaćaju, a

mi ih štitimo. To je jednačina i u Crnoj

Gori - zaključio je američki predsjednik.

Povodom Trampove izjave oglasila se i

crnogorskaVlada.Navodeda jeCrnaGo-

ra ponosna na svoju istoriju i tradiciju i

mirnodopsku politiku koja je, ističu „do-

vela do pozicije stabilizirajuće države u

regionu i jedine države u kojoj se nije ra-

tovalo raspadombivše Jugoslavije“.

U saopštenju se navodi da je Crna Gora

zemlja koja je primila i zaštitila 120.000

unesrećenih ljudi i porodica.

- Država koja je prva u Evropi pružila ot-

por fašizmu i danas kaonova članicaNA-

TO-aikandidatzaEvropskuunijudopri-

nosi miru i stabilnosti ne samo na

evropskomkontinentu već širomsvijeta,

zajedno sa američkimvojnicima u Avga-

nistanu. Mi gradimo prijateljstva, a ni

jedno nijesmo izgubili, ujedno sposobni

dahrabroiodlučnobranimoiodbranimo

sopstvene nacionalne interese. U današ-

njem svijetu punom izazova nije bitno

kolikosteveliki ilimali negoukojojmjeri

baštinite vrijednosti slobode, solidarno-

sti i demokratije. Zbog svega ovog, prija-

teljstvo i savezništvo Crne Gore i Sjedi-

njenih Američkih Država je snažno i

trajno, navodi se u saopštenjuVlade.

Portparolka Stejt departmenta Heder

Navert je na brifingu održanom sa ame-

ričkimnovinarima takođebilaupitanaza

komentar oTrampovimizjavama.

- Uputila bih vas na Bijelu kuću za svaki

dalji komentar. Ono što mi možemo da

kažemo je da deklaracija usvojena na sa-

mituuBriselupokazujedasuSADposve-

ćene kolektivnoj odbrani i članu5 - nave-

la jeNavert.

Na insistiranje novinara da kaže da li je

Trampova izjava pokušaj loše šale i da li

su članice Alijanse reagovale na ovakve

ocjene, ona je kazala da nije upućena.

- Prema mojim saznanjima, nije bilo ni-

kakvih poziva o ovom pitanju - rekla je

ona.

Izjavu američkog predsjednika, pored

brojnih političkih analitičara i javnih lič-

nosti,komentarisalajeinjemačkakance-

larka Angela Merkel koja je kazala da se

član 5 Vašingtonskog ugovora odnosi na

sve članice Alijanse, bile male ili velike i

dodala da joj je drago što Crna Gora pri-

padaNATOsavezu.

- NATO klauzula o kolektivnoj odbrani

primjenjuje se na sve članice, ne samo na

velike zemlje, rekla je Merkel na konfe-

renciji zamedije uBerlinu.

Dodala je i da je Crna Gora učinila velike

napore da postane punopravna članica

Alijanse.

-Dragomi ješto imamoCrnuGoruuNA-

TO-u, naglasila jeMerkel.

AngelaMerkel je juče ponovila stav NA-

TO-a, da član 5 obećava zajedničku od-

branu, što je, kako je navela, centralni

element Alijanse.

Njemačka kancelarka ocijenila je i da je

bilaupravukada jeprijegodinudana tvr-

dilada seEvropavišenemožeosloniti na

SAD kad je riječ o uspostavljanju reda u

svijetu i da je vrijeme da EU stvar preuz-

me u svoje ruke.

-NemožemoseoslanjatinasupersiluSAD

- kazala jeMerkel. Ona jeodnosNjemačke

i SAD opisala kao ključan, iako je Donald

Tramp prošle nedjelje označio Berlin kao

„zarobljenika“ Moskve zbog zavisnosti o

ruskomgasu.

M. JOVIĆEVIĆ

Bugajski: Putin

„bombardovao“

Trampa

dezinformacijama

oCrnoj Gori

Američki analitičar komentariše izjave

predsjednika SAD o našoj zemlji i otkriva o

čemu se govorilo na samitu uHelsinkiju

Predsjednik Srbije optužio bivšu srpsku vlast za odlazak Podgorice i kosovsku nezavisnost

BEOGRAD

- PredsjednikSrbijeAleksandar

Vučićocijenio jeda se ljudi izSrbijekoji su,

kako je rekao, dozvolili dauoči referendumao

crnogorskoj nezavisnosti 2006. „izgubekam-

panjuuzemlji sa 30odstoSrba i 60odstogra-

đanakoji govore srpski“, nemogunazvati

drugačijenego „neodgovornim“.

-Poslije toganijedne riječi nijebilošto jeCrnaGo-

ra otišla. Otjerali suUN i rekli da jeEvropa dobro-

došladapregovarasnama, iakosu23od28članica

priznale nezavisnost Kosova. Samo smomi u cije-

lomsvijetuuputilionokretenskopitanjeMeđuna-

rodom sudu pravde i time dali legitimizaciju i pe-

čat kosovskoj nezavisnosti - kazao jeVučić.

Lider SNS je istakao da „bivša vlast to uporno

traži od sadašnje“ i tako reagovao na stav lidera

Narodne stranke i bivšeg ministra spoljnih po-

slova Srbije Vuka Jeremića da se rješenje za Ko-

sovomoratražitisamouskladusaUstavomSrbi-

je i RezolucijomSavjeta bezbjednosti UN1244.

- Jesam li ja prihvatio premještanje pregovora iz

UNuBrisel, da li je neko drugi rekao da je Euleks

dobrodošao da radi taj posao, a ne UN? Ko je to

uradio, ja ili Jeremić,Đilas iTadić?Da li jeneko

smioda ihpita šta pišeu toj rezoluciji,

a nigdje ne piše Srbija, već sa-

mo Savezna Republika Ju-

goslavija.DalijeVučić,ili

bilo ko od njih uništio

SRJ i pustioCrnuGoru

da ode - upitao je

predsjednik Srbije.

Vučić: Neodgovorni ljudi,

pustili steCrnuGoru

AleksandarVučić

Bugajski podsjeća da

je pitanja predsjedniku

Trampu tokom

intervjua Foks televiziji

postavljao politički komentator

za kojeg se zna da se protivi

Alijansi i favorizujeRusiju