Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Ponedjeljak, 23. jul 2018.

U fokusu

PODGORICA

Specijalno

tužilaštvo za organizovani

kriminal donijelo je naredbu

za sprovođenje istrage pro-

tiv američkogdržavljanina

DžozefaAsada (47), zbog

osnovane sumnje da je bio

pripadnik kriminalne orga-

nizacije koja je 16. oktobra

2016. godine imala za cilj

terorističku akcijunasilnog

rušenja crnogorske vlasti,

proglašenje izborne pobjede

Demokratskog fronta i spre-

čavanjeCrneGore da pristu-

pi NATO - saznaje Pobjeda.

Nakon sedamnaestomjesečne

istrage i nakon svjedočenja

drugog američkog državlja-

nina, Brajana Skota, u sud-

skompostupku za pokušaj

terorizma, crnogorski policij-

sko-tužilački timpovezao je

brojne detalje i otkrio direktne

veze i ulogu Džozefa Asada u

kriminalnoj organizaciji koju

su predvodili ruski državljani,

agenti GRU, Eduard Širokov i

Vladimir Popov.

Kako je za krivično djelo iz

člana 401a, stav 2 - stvaranje

kriminalne organizacije - pred-

viđena višegodišnja zatvorska

kazna, Specijalno tužilaštvo

će od Višeg suda u Podgorici

zatražiti određivanje pritvora

za bivšeg operativca CIA.

Osumnjičeni Asad, rođeni

Libanac sa američkim

pasošem, ima prijavljeno

prebivalište u Sjedinjenim

AmeričkimDržavama i nije

dostupan crnogorskim

organima gonjenja, pa će

- ukoliko Viši sud donese

odluku o pritvoru - Ministar-

stvo pravde posredstvom

Interpola raspisati za Asadom

međunarodnu potjernicu.

SVJEDOČENJA

Prema informacijama Pobjede,

umiješanost Asada u oktobar-

ska dešavanja u Crnoj Gori

odavno je u fokusu Specijalnog

tužilaštva i zato je svojevreme-

no zamolbenimputem traženo

njegovo saslušanje, ali je Asad

to izbjegao, pozivajući se na

Peti amandman Ustava SAD.

U američkom zakonodavstvu

postoji odredba prema kojoj se

osoba pozvana da odgovara

pred zakonommože opredi-

jeliliti za ćutanje, ukoliko ona

sama, ili njena odbrana, misli

da je to u njenomnajboljem

interesu.

No, svjedočenje drugog ame-

ričkog državljanina, Brajana

Skota - bivšeg agenta CIA i

vlasnika kompanije ,,Patriotik

difens grupa“ dovelo je do

preokreta i otvorilo vrata za –

otvaraje istrage protiv Asada.

Iako je šturo odgovarao na

pitanja, Skot je, svjedočeći

posredstvom video-linka,

istakao da je direktno upozo-

rio Asada da se ne upušta u

operaciju u Crnoj Gori, ali da je,

upkos svemu, vlasnik kompa-

nije ,,Peregrini“ odlučno naveo

da će ,,obaviti posao“ koji mu

je ponudio Aron Šaviv, izraelski

stručnjak koji je vodio kampa-

nju Demokratskog fronta.

Posao koji je preuzeo Asad

nije ličio na pružanje običnih

konsultantskih usluga. Pobjeda

je već pisala da je zadatak vla-

snika komapanije ,,Peregrini“

podrazumijevao - pravljenje

šeme evakuacije sa platoa

ispred Skupštine Crne Gore,

izvlačenje iz mase važnih poje-

dinaca i njihovo bezbjedno

smještanje na udaljenu lokaci-

ju odakle bi moglo da se dalje

vodi operacija, instaliranje

mjera elektronskog ometanja

mobilnih telefona, uspostava

nezavisnog sistema komuni-

kacije…

Preciznije: to su poslovi koji se

rade u takozvanim ,,crnimope-

racijama“ agenata bezbjedno-

snih službi.

MISIJEUPODGORICI

Podaci koji se navode u nared-

bi za istragu govore da je Asad

nekoliko puta od kraja ljeta

do 16. oktobra dolazio u Crnu

Goru, te da je koordinirao eki-

pom stručnjaka koje je anga-

žovao.

Pobjeda je, juna 2017, pisala o

jednoj misiji Asadove ekipe u

Podgorici, kada su bili stacioni-

rani u dvije kuće u Donjoj Gorici

i Dajbabama. Očito se radilo

o ljudima sa bogatimoba-

vještajnim iskustvom,

dobro opremljenim:

instalirali su uređaje

kojima se sprečava

praćenje signala

mobilne telefoni-

je; korišćene su

posebne mjere

zaštite prilikom

korišćenja interneta,

a za posebnu komu-

nikaciju (sa Asadom

ili nekomdrugomoso-

bom) upotrebljavan je

satelitski telefon.

Dvije kuće bile su krajem

avgusta zakupljene na tri mje-

seca, a vlasnicima objekata je,

kako pokazuje istraga, jedan

niži funkcioner Demokratskog

fronta za zakup isplatio 22.000

eura.

Kasnijim radom istražnog tima

utvrdilo se da vlasnici kuća nije-

su involvirani u operaciju, već

im je samo rečeno da su zakup

naručili ,,neki stranci koji hoće

da ulažu novac u nekretnine“.

Prema nalazima iz istrage, Asad

i njegova ekipa su planirali da

kompletnu šemu evakuacije,

uz razradu komandnih pun-

ktova, izrade najkasnije do 10.

oktobra.

Sa tomnamjerom je u Crnu

Goru 29. septembra pristigao

izvjesni JoramFrig, Asadov

čovjek od povjerenja, koji je

petnaestak dana pred ,,Ope-

raciju 16. oktobar“ trebalo da

obavi završne provjere terena,

predviđenih lokacija i da završi

instaliranje tehnoloških uređa-

ja za ometanje praćenja.

EVAKUACIJA

Iz dokumentacije u koju je

redakcija Pobjede imala uvid,

teško je zaključiti da li je tada

bilo ko u Crnoj Gori znao prave

razmjere planirane operacije.

Podaci o prelasku granice,

koje je istražni timbrižljivo

prikupio, potvrđuju osnovanu

sumnju tužilaštva da je Džozef

Asad bio, ne samo logistička

podrška, već i aktivni član

organizacije.

Zato je i samdoputovao u

Crnu Goru 10. oktobra 2016.

godine. Dok je bio u Podgorici

kontaktirao je Arona Šaviva

koji je, kao šef kampanje

Demokratskog fronta, vodio

računa o političkim i marke-

tinškimporukama Fronta.

Asad je, po svemu sudeći,

imao sasvimdrugačija zadu-

ženja, koja su se izjalovila

nakon što je 15. oktobra kasno

uveče, kao i rano ujutro slje-

dećeg dana, došlo do hapše-

nja grupe od 14 srpskih držav-

ljana, među kojima su bili Bra-

tislav Dikić, bivši komandant

srpske Žandarmerije, njegova

prijateljica Kristina Hristić,

Branka Milić, Milan Dušić, Dra-

gan Maksić, Srboljub Đorđe-

vić, Aleksandar Čurović, Ivica

Matić, Nikola Đurić, Siniša Ćet-

ković, Dejan Stanojević, Miloš

Aćimović, Aleksandar Aleksić

i Perica Andrić.

Čim je saznao za hapšenja,

Asad je odmah obustavio akciju

i napustio Crnu Goru: istraga

je utvrdila da je Asad, zajedno

sa JoramomFrigom, prešao

granični prelaz Božaj u 14 sati i

38minuta. Obojica su se hitro

zaputila ka Tirani, Asad se ukr-

cao na avion za Istanbul, a Frig

je uhapšen na aerodromu jer

je posjedovao neregistrovane

uređaje za protivelektronsku

zaštitu. Dan kasnije, prema

saznanjima Pobjede, JoramFrig

je napustio teritoriju Albanije.

DžozefAsadosum

jebiodiokriminaln

Mišel Rigbi Asad:

Sposobnažena

Po svim raspoloživim podaci-

ma,MišelAsad,životnasaputni-

caDžozefaAsada,nijebilauple-

tenauoperacijuuCrnojGori.

Zanimljivo je, međutim, da je

ovabivšaoperativkaCIAmno-

go poznatija u Sjedinjenim

AmeričkimDržavamaodsvog

supruga:nakonuspješnemisi-

je izvlačenja, evakuacije hri-

šćanskih izbjeglica iz sjever-

nog Iraka, dobila je zapaženu

pozornostameričkihmedija,o

njenom radu je napravljeno

niztelevizijskihreportaža.Spe-

cijalnu emisiju je napravila de-

cembra2015.godineipoznata

televizijskakućaABC.

Nedavno je izdala i knjigu -

,,Moj tajni život uCIA: Prikrive-

no u ratu protiv terorizma“

(My Secret Life in the CIA’: Un-

dercover in theWar onTerror)

- koja je izazvala pažnju struč-

ne i laičke javnosti.

U centralnu obavještajnu

agenciju(CIA)uDirektoratuza

operacije Mišel je stupila za-

jedno sa suprugom Džoze-

fom, 1999. godine i čitavih de-

setgodinasubiliangažovaniu

tajnim operacijama na Bli-

skomi Srednjemistoku.

Diplomirala je arapske studije

na Univerzitetu Džordžtaun i

danas radi, kako piše u njenoj

biogra iji, kao ,,međunarodni

konsultant za bezbjednost,

provodeći vrijeme između

Srednjeg istoka, Floride i Va-

šingtona“.

Juna 2017. Asadova ekipa bila

je uPodgorici, stacionirana udvije

kuće uDonjoj Gorici i Dajbabama.

Riječ je o ljudima bogatog obavještajnog

iskustva: instalirali suuređaje kojima

se sprečava praćenje signalamobilne

telefonije; korišćene suposebnemjere

zaštite prilikomkorišćenja interneta,

a za posebnu komunikaciju

upotrebljavan je satelitski

telefon

,,OPERACIJA16. OKTOBAR“ - NOVIDETALJI:

Specijalno tužilaštvo donijelo naredbu za sprovođenj

Dokazi koje je prikupilo Specijalno tužilaštvo terete bivšeg operativca CIA da je bio

zadužen za operativnu i tehnološku pomoć grupi koju su formirali agenti GRU, ruski

državljani Šišmakov i Popov, u sadejstvu sa dvojicom lidera Demokratskog fronta i više

srpskih državljana, a koja se tereti za planiranje terorističke akcije sa ciljemsvrgavanja

crnogorske vlasti i likvidacije tadašnjeg crnogorskog premijeraMila Đukanovića

DžozefAsad

Zgrada

Tužilaštva

Mišel Rigbi Asad