Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Ponedjeljak, 23. jul 2018.

Kultura

RIJEČVIŠE:

Jugoslovenska arhitektura umuzejuMOMA u Njujorku

Fantastičnautopij

kojeće svijet tekd

- Jedna od ključnih teza izložbe je da jugoslovenska poslijeratna arhitek-

tura nije bila periferna, već u samoj srži moderne arhitekture. Za ovu arhi-

tekturu sam se zainteresovao preko novijih istraživanja niza stručnjaka, a

takođe i kroz preglede na društvenimmrežama, gdje sve češće možemo

vidjeti spomenike i arhitekturu s ovog područja. Izložba je, vjerujem, novi

doprinos u istraživanju nedovoljno istraženih poglavlja u istoriji svijeta

podijeljenog tokomHladnog rata. I naprosto je sazrelo vrijeme da se kao

muzej pozabavimo ovom temom – kazao je na pres konferenciji glavni

kustos arhitekture i dizajna u MOMA i jedan od kustosa postavke Martino

Stireli.

MartinoStireli:

Novidoprinos

uistraživanjunedovoljno

istraženihpoglavljaistorije

Piše: DijanaVUČINIĆ

Većnekolikogodina jugo-

slovenski spomenici, bruta-

lizami ruševine intenzivno

zaokupljajupažnju svjetske

javnosti nadruštvenimmre-

žama i krozpojedinu litera-

turu. Ono što je i popularno

nazvano „ruinporn“ - usljed

neodoljivepotrebe za ek-

sploatacijomfotografija im-

presivnihruševina, ogolje-

nih i napuštenihruina jedne

epohekojuzaistamalo svijet

poznaje, fascinacija jekoja

svakakopovršno, ali prilič-

no intenzivnootvara zago-

netkuzaonupublikukoja se

zasitila arhitektonskogna-

sljeđaZapada. Istorijska

izložba jugoslovenske arhi-

tekture „Kabetonskoj uto-

piji: ArhitekturauJugosla-

viji 1948–1980“ („Towarda

ConcreteUtopia: Archi-

tecture inYugoslavia 1948–

1980“) otvorena jeovogmje-

secaučuvenommuzeju

MOMAuNjujorku. Zaone

koji sumanjeupućeni - ovo

jenajznačajnijimuzej savre-

mene imoderneumjetnosti

na svijetu, ujedno jednaod

najznačajnijih institucija

kulturena svijetu.

Kustosi izložbe suMartino Sti-

reli - glavni kustos arhitekture i

dizajna u MOMA i Vladimir

Kulić - profesor na Florida

Atlantik univezitetu. Asistent-

kinjakustosa jeAnnaKats, a iza

njih stoji i mnogobrojni tim sa-

vjetnikaizsvihkrajevaJugosla-

vije.

IMPRESIVNAPOSTAVKA

Ovo jeStirelijevaprva značajna

izložba otkako je došao na čelo

ArhitektureidizajnauMOMA,

prije tri godine, a što jeotprilike

i trajanjeukojemsepripremala

izložba i on je osoba kojoj mo-

žemo zahvaliti što se našla ta-

mo.

Nijeovoprviputdajugosloven-

sku arhitekturu gledamo u jed-

nomsveobuhvatnompregledu.

Temelj ove izložbe jeste proje-

kat i izložba „Nedovršene mo-

dernizacije: između utopije i

pragmatizma“ čiji su autori

Maroje Mrduljaš i Vladimir

Kulić, a koja je bila izložena i na

Cetinju 2013. godine. Za mene

kao i za druge arhitekte koji se

bavimo arhitekturomnastalom

u Jugoslaviji, izložba u muzeju

MOMAnije samonajznačajniji

istorijski trenutak već veoma

emotivan lični i prije svegaveo-

ma emotivan kolektivni trenu-

tak (kako i priliči ovoj temi) jer

izložba je zaista impresivna! I

kako bi već na samom upozna-

vanju postavili stvari na svoje

mjesto - dabude sasvimjasnoo

čemu se ovdje radi - na prvom

desnom zidu stoji velika mapa

JužnogJadrana i neznamšto je

utomtrenutkuimpresivnije-ta

mapa ili činjenica da izložba

počinje baš južnimJadranom.

Kako je, inače, uobičajeno za

izložbe uMOMA, pažljivo i te-

meljno subirani eksponati, pri-

je svega impresivni originalni

eksponati.Tako jemnogoorigi-

nalnih crteža, originalnih skica

i maketa, što je zahtijevalo iscr-

pan rad po arhivima, nacional-

nim i privatnim širom regije

kako bi nastala ova zaista boga-

ta i čini mi se neponovljiva se-

lekcija.

Kod cjeline koje su kustosi na-

zvali„Strukturalniekspresioni-

zam“,odmahnapočetkuseisti-

če fantastična maketa stadiona

Poljud arhitekte Borisa Maga-

ša, sa originalnim crtežima i

skicama.Onošto jezanasmno-

go važnije je da je u ovoj sekciji

prikazanradSvetlaneKaneRa-

dević i to kroz hotel „Podgori-

ca“ i hotel „Zlatibor“ u Užica-

ma. Ovdje se ističu fantastične

strukturearhitekatameđukoji-

ma su Andrija Mutnjaković sa

Nacionalnom i univerzitet-

skom bibliotekom Kosova u

Prištini (koja jenedavnozahva-

ljujućinaporimaArhitektonske

fondacije Kosova dobila grant

prestižne Geti fondacije koji će

služiti za obnovu i konzervaci-

ju), zatim Ivan Štraus, Milan

Mihelič, IvanVitić i drugi.

ŠESTVELIKANA

Naizložbiuokviruzasebnihse-

gmenata dominira opus šest

velikana jugoslovenske arhi-

tekture: Jože Plečnik slovenač-

ki arhitektakoji je značajanuti-

caj imao i na modernu Beča i

Praga koliko i Ljubljane; Vjen-

ceslavRichterkojijedominirao

svjetskom scenom i šezdesetih

godina; Juraj Neidhardt veliki

profesor među arhitektama i

Le Korbizijeov saradnik, a čiji

je legat jedva sačuvala njegova

ćerka i ukutijama iznijela izza-

paljenog Sarajeva; Bogdan

Bogdanović, široj javnosti po-

sebno poznat po spomenicima,

među njima najznačajniji je

onaj na Jasenovcu, a u Crnoj

Gori je njegovo djelo spomenik

na Jasikovcu u Beranama; Ed-

vardRavnikar koji je vodio vje-

rovatno najznačajniju arhitek-

tonsku školu Jugoslavije, a u

okviru njegovog opusa uMO-

MAprikazan je i plan za Sveti

Stefan i Pržno iz 1964. godine;

Zlatko Ugljen, autor čuvene

Bijele džami-

je u Visokom i

autor nedavno poruše-

noghotela „Fjord“ uKotoru.

Važnojenapomenutidasekroz

radovihvelikana, ali i krozdru-

ge značajne segmente veoma

ističeuticajarhitektonskihško-

la na tlu Jugoslavije. Svakako, u

prvom redu arhitektonskih fa-

kulteta u Ljubljani, Zagrebu i

Beogradu,štojejošjednavelika

i važna tema, posebnouodnosu

na današnji kontekst i uticaj i

značaj kojearhitektonske škole

imaju (ili nemaju) na području

sedamdanašnjihnacija.

Još jedna važna tema u odno-

su na savremeni kontekst je

institucija

arhitekton-

skog konkur sa .

Pregledom najznačajnijih

djela nastalih u Jugoslaviji ja-

sno jeda jearhitektonski kon-

kurs bio ključni mehanizam i

oslonac kako arhitektama ta-

ko i donosiocima odluka.

Stanovanje jeprikazanokao još

jedno značajno poglavlje, kao

veoma važna grana razvoja ju-

goslovenskog društva, a poseb-

no su istaknuti gradovi kao što

je Split, Zadar, Beograd sa izu-

zetnimprimjerima stanovanja.

Kada govorimo o gradovima,

Skoplje zauzima cijelu prosto-

riju sa impresivnommaketom

plana grada nakon zemljotresa

koji je radio čuveni japanski ar-

hitekta Kenzo Tange, ali i jed-

nakoimpresivnamaketaMake-

donske opere i baleta (koja je

danas sakrivena iza neoklasič-

ne zavjese novog Skoplja) kao i

drugiznačajniobjektiarhiteka-

ta Mušiča, Konstantinovskog i

drugih.

Jošjedancrnogorskibiser,Spo-

men-dom, djelo arhitekteMar-

kaMušiča koji se nalazi uKola-

šinu,prikazanjeudijeluizložbe

gdje su prikazani spomenici.

Ovo je vizuelno možda i naju-

bjedljiviji segment. Tjentište,

Petrovagora, Jasenovac, Ilirska

Bistrica, Kozara, Kruševo i dru-

gi sa crtežima, originalnimma-

ketama i fenomenalnim foto-

grafijama čine impresivnu

cjelinu. Ono što se ne vidi na

eksponatima je na primjer či-

njenicadaugrobnici ispodspo-

menika na Tjentištu počiva

3.301 borac sa Sutjeske. Sa spo-

menicima je u monografiji pri-

kazan i nikšićki Domrevolucije

arhitekteMarkaMušiča, koji je

Izložba je

tačno ono što treba

da bude - impresivna

slika arhitekture nastale

u jednomveoma kratkom

periodu. Arhitekture koja je

jasno gradila život jedne zemlje,

jasno deklamovala stavove i

stremljenja jednog društva

i sve je stalo u samo 32

godine

Hotel Podgorica, SvetlanaKanaRadević 1967.

VALENTINDŽEK

Naizložbi„Kabetonskojutopiji:ArhitekturauJugoslaviji

1948 1980“ -HotelZlatiboruUžicama,SvetlanaKanaRadević

Na izložbi „Kabetonskoj utopiji: ArhitekturauJugoslaviji

1948 1980“ - Regionalni prostorni planJužnog Jadrana iz 1968.

SANJA HORVATINČIĆ