Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Ponedjeljak, 23. jul 2018.

CrnomGorom

ŠAVNIK

–Unajmanjoj crno-

gorskoj opštini juče jebilo

svečano. PovodomDanaoslo-

bođenjaŠavnikaodržana je

sjednicaSOŠavnik, anjomje

predsjedavaonedavno izabra-

ni JugoslavJakić, koji je i pro-

čitao telegram-čestitkepred-

sjednikadržaveMila

Đukanovića, premijeraDuška

Markovića i prvog čovjeka cr-

nogorskogparlamenta Ivana

Brajovića.

Nakon svečanog dijela, kada se,

uobičajeno,obratiopredsjednik

opštineMijomir Vujačić, sumi-

rajući šta jesveurađenounjiho-

voj varošici između dva prazni-

ka i predstavljajući više nego

ambiciozneplanovezapredsto-

jeći period, odbornici suosvojili

i nekoliko odluka.

RAZVOJ

Vujačić je istakao da se ponosi

štosuprecidanašnjihŠavničana,

nošeni slobodarskomtradicijom

i junačkimpregalaštvom, uo svit

22. jula 1941. godine, ustali u od-

branu svoje istorijske časti od

fašističkog okupatora i bez uz-

maka krenuli u borbu za opsta-

nak, za život u miru i slobodi,

pokazujući zrelost i spremnost

na žrtvu, vrijednupoštovanja.

-No, novavremenanamećuno-

ve izazove, a na nama je da na

njihodgovorimo. Rezultati koje

smo ostvarili u minuloj godini

su za pohvalu. Šavnik je prepo-

znat kao mjesto koje se razvija,

mijenja izgled, grad u kome se

otvaraju nova radna mjesta i

stvarajuuslovi zakvalitetniji ži-

vot. Stabilne finansije bile su i

biće naš prioritet, domaćinski

seupravljalobudžetom,aliima-

li smo i svesrdnupodrškuVlade

Crne Gore. Prošlu fiskalnu go-

dinuzavršilismobezdugovanja

i saobezbijeđenimfinansijskim

sredstvima za kapitalne projek-

te koji će se realizovati u toku

ove godine. Završili smo, rea-

lizuju su ili su u pripremi kapi-

talni projekti čija je ukupna vri-

jednost gotovo dva miliona

eura, kako iz lokalnog kapital-

nog,takoiizkapitalnogbudžeta

države, kazao je predsjednik

opštine Mijomir Vujačić, pod-

sjećajući da su imali izdašnu

podrškuMinistarstva poljopri-

vrede i ruralnog razvoja i da su

krozmjere Agrobudžeta Šavni-

čani lani imali podršku od

220.000 eura, a kroz programe

Iparda gotovo stotinu hiljada

eura.

- Radimo projektnu dokumenat-

cijuzaizgradnjuseoskihvodovo-

da u Komarnici, Odragu, Klisuri,

Gornjoj Bijeloj i Slatini, kao i vje-

štačkihakumulacijanaSinjajevi-

ni, a za to će biti izdvojeno oko

400.000 eura. Samo u putnu in-

frastrukturuuloženo je i biće bli-

zu 200.000 eura, a sopstvenom

mehanizacijom već je urađen 81

kilometar seoskih i katunskih

puteva, napravljeno 27 vodopoja

za stoku, a za to smo, kao i brojne

intervencije poljoprivrednim

proizvođačima, izdvojili skoro

70.000eura. UzpomoćDirekcije

javnihradovaasfaltiralismokilo-

metarputeva, aovegodineu istoj

dužini biće asfaltiran i put od ra-

skrsnice Borovac-Odrag, istakao

je Vujačić, a onda se osvrnuo na

kulturu, podsjećajući da je za pr-

ve dvije faze rekonstrukcije kuće

Pekićadosadaizdvojeno110.000

eura, te da će treća faza početi

ovihdana.

ULAGANJE

Prvi čovjek šavničkeopštineka-

zao je da vode računa i o održi-

vom razvoju i zaštiti životne

sredine.

- Procijenjena vrijednost proje-

kata iz oblasti zaštite životne

sredine premašuje 1,6 miliona

eura.Vodimoračunaiosportuu

našoj opštini, pa smo već obez-

bijedili projektnu dokumenta-

ciju za završetak terena koji će

koštati 170.000 eura, a gradiće-

mo ga posredstvom Direkcije

javnih radova, uz finansijsku

podrškuMinistarstva sporta od

stotinu hiljada eura. Nova sao-

braćajnica od TrgaMatije Jaki-

ća do puta Nikšić – Šavnik - Ža-

bljakkoštaće 621.000eura, prva

faza već je završena, a vrijedna

je 116.000 eura. Očekujemo po-

četak rekonstrukcije postojeće i

izgradnji nove ulične rasvjete,

štoćekoštati 165.000eura, paće

varošica dobiti i prepoznatljiv

vizuelni identitet noću, što će

privući posjetioce, ali smanjiti

troškove za električnu energiju,

riječi suVujačića.

R. PEROŠEVIĆ

NIKŠIĆ

–Lukavica sa svojim

katuništima iKapetanovim

jezeromnije još uvijek turi-

stički valorizovana, pa se ri-

jetki ljubitelji prirodeod-

metnuuovaj dioCrneGore.

Ipak, sve više turista posjeću-

je Kapetanovo jezero, najče-

šće zbog lijepe prirode, peca-

nja ribe, kampovanja, ali i

osvajanja vrhova na okolnim

planinama. Domaćin i jedan

od rijetkih ugostitelja na Lu-

kavici, ako ne i jedini, Dragan

Minić sa porodicom svakod-

nevno tokom ljeta dočekuje i

ispraćasvevećibrojposjetila-

ca geografskog centra Crne

Gore. Kaže da su turisti sa

svih krajeva svijeta čuli za je-

zero, pa sve više njih istražuje

ovaj region, nerijetko i preno-

će kraj jezera.

-NaLukavici samsepraktično

i podigao, cijelo djetinjstvo

sam dolazio ovdje, a i kasnije

sam često dolazio. Odluka da

se bavim ugostiteljstvom je

došlasamaodsebe, pasampo-

čeo u skromnim uslovima da

radim i taj posao. Danas ima-

mo26krevetazasmještajturi-

sta, a naši gosti su uglavnom

stranci. Sve činimo kako bi-

smo zadovoljili naše goste i

kako bi se osjećali lijepo, na-

ravno, u tome nam pomaže i

ovaj lijepi prirodni ambijent.

Našadužnost jedaštovišepri-

bližimo turistima ovaj kraj ov-

dje, kako bi ga što bolje upo-

znali – kazao jeDraganMinić,

ugostitelj sa Kapetanovog je-

zera.

Dragan, kao vrsan poznavalac

terenanaLukavici,Kapetano-

vo jezero naziva Trebješko,

zbog selagdje senalazi, a sma-

tra da bi Manito jezero, u ne-

posrednojblizini,trebalodase

zove Brnjičko, kakomu je i ra-

nije ime bilo. Priča i da turisti

dolaze kako bi osvajali vrhove

na planinama uokolini.

- Posjetiocima objasnimo koje

vrhove sve mogu da obiđu, a

ima ih zaista mnogo u blizini.

Mogu da biraju između Nikoli-

nogvrha,Ćetkovog,Malog iVe-

likog Žurima, Ilijinog vrha,

Stošca, Talija... Mnogo prirod-

nih ljepota se može vidjeti ov-

dje, panečudi što se ljudi saLu-

kavice vraćaju zadovoljni.

Otkad pamtim, ove godine je

najbolja posjeta, a za to su za-

služnigostikojisuvećobišliLu-

kavicu i prenijeli svoje pozitiv-

neutiskeprijateljima–naglasio

je Dragan Minić, koji svakog

posjetioca dočeka sa rakijom,

sokomi lijepomriječju.

Minići se, pored ugostiteljstva,

kao i ostale porodice na Luka-

vici, bave i stočarstvom. Dra-

gan predlaže da se Lukavica i

Kapetanovo jezero proglase

nacionalnim parkom, jer sma-

tra da 365 izvora, dva jezera,

veliki broj ljekovitog i rijetkog

bilja, čine ovaj dio Crne Gore

posebnom cjelinomkoju treba

zakonomzaštititi.

S.D.

TIVAT

– „Čedi“, hotel sa

111 smještajnih jedinica,

raspolaže sa45 soba i pet

apartmana, a ima i 61 kon-

dominijumuključujući če-

tiri apartmana i penthaus.

GlavnamarinauLuštici

Bayuprvoj fazi nudi smje-

štaj za 52motornaplovila i

jedrenjakedužinedo35

metara.

- Prvi od sedamhotela u no-

vom gradu na Jadranu,

Luštici Bay, Čedi /The Che-

di Luštica Bay/, smješten na

pjeni odmora, s prekrasnim

pogledom na zaliv, marinu i

Jadranskomore, počeo je da

radi i primio je prve goste,

saopštili su iz kompanije

Luštica development.

KompanijaGHMkojaupra-

vlja hotelom i ultraluksu-

znim brendom „Chedi“,

inicijalno osnovanimu Aziji

inaDalekomistoku,nastavl-

ja širenje u Evropi novim

luksuznim hotelom sa pet

zvjezdica na prestižnoj lok-

aciji u Crnoj Gori. „Čedi“ je

drugi evropski hotel tog

brenda kompanije GHM i

prvi naBalkanu.

- Izuzetnosmouzbuđeni što

puštamo u rad prvi hotel u

Luštica Bayu, najvećem in-

tegrisanom razvojnom pro-

jektu u Crnoj Gori na polu-

ostrvu Luštica. Naši prvi

gosti su izZapadneEvrope, i

radujemo se što imaju prili-

ku da upoznaju naš bespre-

korni servis u jedinstvenom

elegantnom okruženju sa

rafiniranim ali opuštenim

tradicionalnim priobalnim

ambijentom, izjavio jeMark

di Rujter, generalni me-

nadžer hotela „Čedi“.

Glavnamarina u Luštici Bay

je takođe puštena u rad i u

prvojfazinudismještajza52

motornaplovila i jedrenjake

dužine do 35 metara, što će

se proširiti na 176, a planira-

na je i značajna sekundarna

oblast za vezivanje manjih

plovila.

„Čedi“ je hotel sa 111 sm-

ještajnih jedinica, raspolaže

sa 45 soba i pet apartmana, a

ima i 61 kondominijum ukl-

jučujući četitri apartmana i

penthaus, što ga čini jednim

od najvećih luksuznih hote-

la na ovom području. Hotel

nudi privatnu plažu, zat-

vorene i otvorene bazene,

spa centar, prostor za

sunčanje, konferencijski i

poslovni centar, a ima direk-

tanpristupšetalištuimarini.

Hotel je dizajnirao TVSDe-

sign studio izAtlante uSAD.

S. KRSTOVIĆ

Priča sa DraganomMinićem, ugostiteljemsa Kapetanovog jezera

PosleLukavice svi kući oduzadovoljni

Omiljena

destinacija

Lukavicu ne zaobilaze ni posjeti-

oci iz Nikšića, pa su se tako Luka

Vasiljević i Miloš Džiknić iz Nikši-

ća uputili na vrh Stožac, a usput

zadržali i napravili pauzu kraj

Kapetanovog jezera.

- Nije namprvi put da obilazimo

Lukavicu i uvijek rado dolazimo u

ovaj prelijepi dio Crne Gore. Blizu

Nikšića je, pa se trudimo da iskori-

stimo slobodne dane za osvajanje

nekog vrha ili posjetu prirodi –

kazao je Luka Vasiljević, student

medicine i zaljubljenik u prirodu.

U Šavniku proslavljen dan opštine, čelnici zadovoljni rezultatima

Ambiciozni planovi

Šavnik je prepoznat kaomjesto koje se razvija, mijenja izgled, grad u kome se

otvaraju nova radnamjesta i stvaraju uslovi za kvalitetniji život. Stabilne nansije

bile su i biće naš prioritet – istakao je predsjednik opštineMijomir Vujačić

Na Luštici otvorena glavnamarina i

prvi od sedambudućih hotela

„Čedi“ primio

prvegoste

Varošicanikad ljepša

Lijepo uređen TrgMatije Jakića, iz godine u godinu još po koja

ulica zastrta novimasfaltom, sve više zelenih površina, ugosti-

teljskih objekata, turista koji se zadržavaju..., amanje oronulih

krovova i zatvorenihvrata.

Reklo bi se - Šavnik nikad ljepše nije izgledao. Juče je na Trgu, u

srcu varošice, bilomladih, prolaznika, namjernika, povratnika.

Stigla je upoddurmitorski gradić i manifestcija „Dani pastrmke“,

koja seveć 12godinaorganizujeuokviruFestivala svježine, aor-

ganizovao ju je NVU Centar za razvoj Pive, uz podršku opštine

Šavnik i lokalne turističke organizacije. Svi koji su došli imali su

priliku da probaju pastrmku iz najčistijih crnogorskih rijeka, a to

suKomarnica, Bukovica, Bijela, Šavnik...

PoglednaLušticu

Saproslave

Kapetanovo jezero

Dragan

Minić