Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 64 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Hronika/Društvo

Nedjelja, 22. jul 2018.

NIKŠIĆ–

Državljanin BiH

Nerves Mešić (61) teško je

povrijeđen u saobraćajnoj

nezgodi, koja se dogodila juče

oko sedam sati, u naselju Brlja

na magistralnomputu Nikšić-

Podgorica.

Mešiću je amputirana lijeva

podlaktica i nakon ukazane

pomoću prevezen je na dalje

liječenje u Klinički centar Pod-

gorica. U nezgodi, u nikšićkom

prigradskomnaselju, učestvo-

vala su tri vozila.

Mešić je bio samu vozilu (VW

Touran K 93-0-144) i krećući

se iz pravca Sarajeva, iz sada

nepoznatih razloga, prešo je na

suprotnu kolovoznu traku, a

potom se sudario s kamionom

(ŠN AN 683) za čijimupravlja-

čem je bio Ratko Šćepanović

(53) iz Šavnika.

Od siline udara Mešićev auto

se odbio i udario u kombi vozi-

lo Iveko (NK BG 023), kojim je

upravljao Luka Ćiraković.

Šćepanović i Ćiraković su proš-

li bez povreda.

Ra. P.

Reakcija profesora Elektrotehničkog fakulteta na reagovanje UCG

Radusinović: Autori će

imati prilikudadokažu

iznesene tvrdnje

PODGORICA-

Profesor Elektrotehnič-

kog fakulteta Univerziteta Crne Gore dr

Igor Radusinović odgovorio je na reago-

vanje Univerziteta Crne Gore objavljeno

u Pobjedi u subotu pod naslovom „UCG:

Radusinović iznio niz neistinitih i zlona-

mjernih navoda“.

Univerzitet je reagovao na prethodnu

izjavu prof. Radusinovića iznijetu u tek-

stu „Radusinović: Još jedna blamaža Uni-

verziteta“, koji je objavljen u petak.

Reagovanje prof. Radusinovića prenosi-

mo u cjelosti.

„Sadržajem reagovanja Univerziteta na

tekst objavljen povodomodluke Senata

da izabere dvojac Draganić - Orović za

izvođenje nastave iz predmeta za koji

nijesu kompetentne, nijesam iznenađen,

kao ni sakrivanjem autora iza naziva

institucije. Iako se nijesambavio privat-

nim životom koleginica i njihovih ličnih

prijatelja, izazvao sam saopštavanje niza

laži u javnosti umjesto ’unutar samog

Univerziteta’. Zašto reagovanje ukazuje

na nevjerovatan nivo frustracije i potre-

be da omomnavodnomneetičkom

ponašanju zapravo govore oni kojima je

to svakodnevna aktivnost? Evidentno je

da je na sceni bujna mašta ili preslikava-

nje svojih navika i obrasca ponašanja na

druge ljude.

Svjestan da javnost možda uopšte ne

interesuje moje mišljenje, ali uvjeren da

zbog vaspitanja, porodice i ličnog digni-

teta ne mogu ostati bez riječi na laži, insi-

nuacije, podvale i bolesne konstrukcije,

moramukazati na neke činjenice.

Prvo, u pogledu razvoja kadrova, u

nepotpisanom reagovanju je objašnjena

šema instruiranja prijave nekompeten-

tnog kadra na konkurs. S obziromna to

da nikada nijesamučestvovao u takvim

rabotama, nijesammogao znati da plani-

raju ’izbor u cilju afirmacije’.

Drugo, što se tiče kolega koji se pominju

ističemda nikada ne odgovaramna nji-

hove besmislene mejlove. Poznajući moj

stav o njihovimneuspješnimpokušajima

da se diskredituje ETF, objašnjenje da se

moglo zaključiti da samprihvatio njihovu

argumentacijumože se ocijeniti samo

kao bijedno izvrtanje činjenica. Konstata-

cija da je odluka Vijeća ETF-a sporna, za

mene je zaista novost jer Rektorski kole-

gijumo tome nije obavijestio Senat čiji

sam član. Iznenađuje reakcija uglednih

kolega redovnih profesora ETF-a koji su

ukazivali na proceduru, koja je istovjetna

proceduri koju primjenjuje Senat. Koliko

sam informisan za prijedlog kolegijuma

dekana ETF-a glasalo je više od dvije tre-

ćine članova Vijeća, bez glasova protiv.

Treće, što se tiče navoda da sam izno-

šenjempodataka o ocjenama u javnosti

prekršio zakon, smatramda se pod pla-

štomnorme ne smiju kriti činjenice koje

neoborivo dokazuju prevaru.

Četvrto, povodom konstatacija omojim

referencama za izvođenje predavanja

iz predmeta računarske mreže, moram

neznavenim autorima reagovanja istaći

da samna postdiplomskim studijama na

ETF-u u Beogradu polagao, između osta-

lih, i sljedeće predmete: Telekomunikaci-

one i računarske mreže, Protokoli u tele-

komunikacionim i računarskimmreža-

ma, ATMmreže i Teoriju telekomunikaci-

onog saobraćaja kod najvećih autoriteta

telekomunikacionihmreža u SFRJ i SRJ.

Naravno sa ocjenom 10. Moja magistra-

tura, doktorat i naučni radovi objavljeni

do izbora u zvanje docenta se odnose

na razvoj ključnog gradivnog uređaja

računarske mreže. Rezultati mojih tadaš-

njih istraživanja su poslužili za zaštitu

jednog patenta u SAD-u, naravno ne od

strane mog Univerziteta, koji tada nije

imaomogućnosti da to podrži, a danas

nažalost nema sluha niti sposobnosti da

to uradi. Tada sam sa laborantom koji se

pominje u reagovanju, uradio nekoliko

projekata prvih računarskihmreža u

Crnoj Gori i veoma sammu zahvalan na

dragocjenoj stručnoj pomoći. Komentar

da je tadašnje rukovodstvo procijenilo da

ne mogu da se nosim sa nečim i dodijeli-

lomi laboranta ETF-a za stručni nadzor,

obuku i pomoć u radu, doživljavam kao

ironičnu pošalicu nepotpisanih autora

reagovanja. Ako je moj izbor za docenta

u nečemu sporan, nadam se da će nepot-

pisnici reagovanja pozvati na odgovor-

nost recenzente referata za moj izbor od

kojih je jedan naš uvaženi profesor, član

Vijeća ETF-a, ali i tadašnje instance koje

su jednoglasno usvojile njihov izvještaj i

tako se suočiti sa neoborivom činjenicom

regularnog izbora.

Peto, teška je optužba za tri redovna

profesora, recenzenta referata za moj

izbor u zvanje vanrednog profesora, da

su propustili da istaknu falinkumog nauč-

noistraživačkog rada zbog ‘par radova u

nižerazrednim časopisima’. Netačno je da

sampovrijedio tuđumatičnost pri razvo-

ju telekomunikacionog sistema za prenos

multimedijalnih sadržaja. Naglašavamda

umojoj oblasti, najveći svjetski autoriteti

ne objavljuju više od nekoliko radova

godišnje. Izopačena je teza da sam kolegi

‘ličnomprijatelju’ plaćao honorar kako

bi se u časopisu čiji je editor objavili moji

radovi. Najbolji demant je činjenica da su

ovi radovi zbog evidentnog kvaliteta do

sada citirani 35, 22 i 19 puta.

Šesto, što se tiče projekta BIO-ICT bez-

broj puta su u javnosti iznijeti relevantni

podaci o njegovim rezultatima i sudbini.

Kako reče jedan kolega sa ETF-a, osnovni

problemBIO-ICT projekta je što je poka-

zao da u Crnoj Gori postoji grupa nauč-

nika koja može kroz svoj naučnoistraži-

vački rad napraviti konkretan rezultat, a

ne skrivajući se iza broja radova i citata

trošiti nacionalne resurse na istraživanja

upitne upotrebljivosti. Lako je provjeriti

ko je i kako uključivan i isključivan, ali i

da su eksperti Svjetske banke pozitivno

ocjenjivali projekat, koji nikada nijesam

smatrao ličnom svojinom. Nikada nije-

sam tuđe rezultate predstavljao kao

svoje, poput jedne koleginice koja je isko-

ristila seminarski rad svojih studenata da

napiše rad za konferenciju. Njen plagija-

rizam je zataškan uvođenjempravila da

studenti prilikompredaje seminarskih

radova dotičnoj moraju potpisati izjavu

kojom se odriču autorskih prava. Sramno

je tumačenje potrošenih sredstava na

BIO-ICT projektu. Istina je da su sredstva

trošena saglasno Ugovoru i aneksima za:

honorare 70 istraživača sa šest naučnih

institucija, zarade 10mladih istraživača,

poreze i doprinose, opremu, rekon-

strukciju tri laboratorije, obuke, mobil-

nosti, diseminaciju rezultata, plaćanje

doktorskih studija, pretplate na naučne

baze, izradu biznis plana Centra kao

samostalnog entiteta, materijalne i druge

troškove. Najznačajniji rezultati projekta

su: deset novih tehnoloških rješenja, više

od 20 radova u časopisima sa SCI liste,

devet radova u časopisima koji nisu na

SCI listi, 57 radova na međunarodnim

konferencijama, šest doktorskih teza u

različitim fazama, 11 magistarskih teza,

pet odobrenih nacionalnih patentnih pri-

java i jedna odobrena evropska patentna

prijava koja je po svoj prilici propala zbog

nesposobnosti ljudi iz rektorata. Lako

se može provjeriti netačnost navoda da

sam tokomobavljanja funkcije pomoćni-

ka ministra prosvjete za nauku, istraživa-

nje i tehnološki razvoj imao konflikt inte-

resa u rukovođenju naučnimprojektom.

Sedmo, šta autori teksta misle kada kažu

da ’unutar samog Univerziteta’ u ’ovom

slučaju nije bilomoguće’ riješiti ’navede-

ne stvari’? Da li je to prijetnja koja treba

da me ućutka? Kao što sam svojevreme-

no rekao uvaženom kolegi senatoru, koji

je nedavno uspio da ubijedi neke kolege

senatore da produkcija nije umjetnost,

ekipa koja se sada krije iza imena našeg

Univerziteta me ne može uplašiti i nave-

sti da se odreknem svog akademskog

integriteta.

Osmo, što se tiče izbora našegmladog

kolege za docenta, identičan ‘grubi pre-

kršaj’ je napravila i uprava PMF-a, ali joj

se vjerovatno ‘progledalo kroz prste’.

Evidentno je da se podobnimdekanima

izbor zavšava u nevjerovatno kratkom

roku ili se procedura izbora pokreće čak

deset mjeseci prije zakonskog roka.

Deveto, praksa ’zastrašivanja i rukovođe-

nja iz sjenke od strane Igora Radusinovi-

ća’ na ETF-u ne može biti prekinuta jer u

realnosti ne postoji.

Deseto, sa indignacijomodbijamda se

pod neetičkimponašenjemmože sma-

trati raskrinkavanje podvale i prevare

koja u stvari narušava ugled našeg Uni-

verziteta.

Da li ćemo nastaviti da polemišemo o

’krajnje skromnomnaučnompotencijalu’

ili ’nevjerovatnoj akademskoj razmaže-

nosti’ ostaje da se vidi. U svakom slučaju,

autori reagovanja će imati priliku da izne-

su dokaze za iskazane tvrdnje i suoče

se sa provjerom validnosti sopstvenih

odluka.“

Prof. dr Igor

Radusinović

Donijeta odluka u slučaju kontrole dokaza za nedozvoljeno držanje eksplozivne naprave

PotvrđenaoptužnicaprotivVidmara i Vujotića

PODGORICA–

Osnovni sud

uPodgorici potvrdio je optuž-

nicu protivMiloša Vidmara u

Nikole Vujotića koji se terete

da su tokom 2017. godine u

Podgorici, zajedno i neovla-

šćeno izradili i držali eksplo-

zivno oružje velike razorne

moći koju je policija pronašla

14. decembra 2017. godine u

automobilukojimjeupravljao

Vidmar. Vujotić se našao pod

lupomTužilaštvanakonštosu

forenzičari pronašli DNK tra-

govenaspoljašnjemi unutraš-

njem dijelu eksplozivne na-

prave koja je pronađena ispod

sjedišta okrivljenog Vidmara.

Osim DNK tragova Vujotića

pronađeni su i biološki tragovi

NNosobealiiokrivljenogVid-

mara koji se od sredine de-

cembra nalazi upritvoru.

Nikola Vujotić je mlađi brat

MilanaVujotićakome je19. fe-

bruara2015. godineblindirani

automobil ,,audi A8“ dignut u

vazduhu sredbijela dana.

MilošVidmar jebratNemanje

Vidmara koji je optužen za

ubistvo sugrađaninaLukeMi-

lića u junu 2015. godine, u lo-

kalu „Rajska ptica“ naZlatici.

Vidmar jeodranijepoznatpo-

liciji, a povezuju ga i sa gru-

pom Minje Šakovića, koji je

prema evidencijama policije

povezan sa škaljarskim kla-

nom.

B.R.

Saobraćajna nesreća u Golubovcima

Podlegaopovredama

nakonprevrtanjaauta

PODGORICA–

Milisav Peličić (58) preminuo je od poslje-

dica povreda zadobijenih u saobraćajnomudesu koji se

dogodio juče oko 14 časova u Golubovcima, saopšteno je iz

Uprave policije.

Prema nezvaničnim informacijama, Peličić je povrijeđen

kada se automobil u kome se nalazio prevrnuo iz, za sada,

neutvrđenih razloga.

B.R.

Budvanski inspektori uhapsili Podgoričanina,

protiv Nikšićanina podnijeli prekršajnu prijavu

Švercovaoekstazi

imarihuanu

BUDVA-

Dvadesetčetvoro-

godišnji B. T. izPodgorice

uhapšen jeupetakuBudvi

nakon što su inspektori iz

toggradakodnjegapronašli

ekstazi imarihuanu, aprotiv

tri godinemlađegNikšićani-

naA. A. jepodnijetaprekr-

šajnaprijava zbogposjedo-

vanjaosamtableta ekstazija,

saopšteno je izUpravepoli-

cije.

Podgoričanin je uhapšen na-

kon što je policija u petak oko

22.30 časova u mjestu Zavala

zaustavila automobil ,,golf V“

podgoričkihtablizačijimvola-

nomse nalazioV.P. (19) iz Pod-

goricedoksuunjegovomdruš-

tvu bili Nikšićani I.R. (22),

M.D. (22),A.A. (21) iB.T. (24) iz

Podgorice.

- Prilikomkontrole, policajci su

kod A. A. pronašli zamotuljak

saosamtabletaekstazija, kodB.

T. je pronađenopakovanje sa 31

tabletom ekstazija, pakovanje

sa 0,5 grama ekstazija u prahu

kao i jednopakovanjemarihua-

ne, težine 0,8 grama – navodi se

u saopštenjupolicije.

C.H.

Okončana potraga

za S. P. iz Kolašina

Pronađeno

tijelonestale

djevojke

Državljanin

BiHteško

povrijeđen

TIVAT–

Tijelo Svetlane Peko-

vić (27) iz Kolašina pronađeno

je juče oko 7.30 časova poslije

dvodnevne potrage u naselju

Bonići u Tivtu, potvrdio je prija-

telj porodice Peković.

Tijelo su pronašli pripadnici

opštinske Službe zaštite i spa-

šavanja.

Juče je oko 7 sati organizovana

akcija traganja za djevojkom S.

P. iz Kolašina, koja je u srijedu

veče zadnji put viđena u blizini

hotela „Helada“ u naselju Kali-

manj.

U potrazi je učestvovalo 60-ak

policajaca, vatrogasaca i zapo-

slenih u kompaniji „Voli“, u

kojoj je Peković sezonski radila.

Tijelo ženske osobe pronađe-

no je oko 7.30 sati u borovom

šumarku između kuća nefor-

malnog naselja 7. jul i morske

obale. Leš je radi autopsije

upućen na odjeljenje Patologi-

je KBC Podgorica gdje je kon-

statovano da nema tragova

nasilja.

S. K.

Težak udes

u blizini Nikšića

Mjestogdje je

pronađeno tijelo

Samjestanezgode

Saprivođenja

Vidmara