Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 64 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Nedjelja, 22. jul 2018.

Turizam/Društvo

ista u Crnoj Gori nije stvarna i da je treba unaprijediti

Si dens festivala

oj stranihgostijuuBudvi

prometu nepotpuna su i nepouzdana i evidenciju treba

dili Hrvati sa aplikacijomeVisitor koja je lako primjenjiva

Žarko Radulović objašavanja da više neće biti velikih gužvi ljeti,

ali da će biti duža sezona.

- Kumulativno gostiju će biti više nego kada su bile velike

gužve. Očekujemo da će ova sezona biti dobra. Svaka sljedeća

godine traži neke inovacije, edukacije novi način pristupa,

drugi način viđenja svog proizvoda i ko to ne shvati imaće lošu

sezonu. Ovi koji su na vrijeme shvatili kako treba da prodaju

aranžmane oni su puni - kazao je Radulović.

Radulović:Velikihgužviviše

nema, sezonaseprodužava

ukomplementarnomsmješta-

ju, čini oko 50 odsto mogućeg

prometa (famozni sekundarni

stanovi) –kažeRatković.

Upoređivanje

Što se tiče toka sezone on do-

daje da je slična prethodnim, s

tim što se primjećuje, uprkos

oskudnim podacima, poveća-

njeprometasazapadnoevrop-

skih tržišta i organizovanog

turističkogprometa,štojesva-

kakodobro.

- Poželjno je da taj proces ide

organizovanije i brže i uzveću

državnu podršku. Problem je

što nemamo adekvatan desti-

nacijski menadžment da bi

mogli uspješno upravljati Cr-

nom Gorom kao turističkom

destinacijom. Prioritet je, da-

kle, institucionalizovati desti-

nacijski menadžment. Mi se

upoređujemo sa samima so-

bompo godinama i kvantumu

prometa, što nije ni jedini ni

najbolji metod komparacije –

kazao jeRatković.

Kako objašnjava potrebno je

imati komparativnu analizu

po marketing i ekonomskim

indikatorima (prosječna po-

punjenost, prosječan prihod

po sobi, prosječna cijena sobe,

prosječna potrošnja po gostu,

stopabrutoinetodobitka,pro-

sječneplatepozapošljenom…)

sa konkurencijom i benčmar-

king uzorom, da bismo mogli

objektivno i stručno ocijeniti

kvalitet turističke sezone.

- Takav pristup se kod nas, na-

žalost, ne njeguje – kaže Rat-

ković, a što se tiče starih pro-

blema oni uglavnomostaju.

- To je buka i napadna vašar-

ska atmosfera, što je najbolji

način za odbijanje kvalitetnih

gostiju. Nedavno su jednom

našem uzornom hotelu dva

evropska turoperatora otka-

zala ugovore zbog nesnosne

buke u gradu, koju hotelijer

nije umogućnosti da samrije-

ši. Da imamo adekvatandesti-

nacijskimenadžment, taj pro-

blemne bi postojao – poručio

jeRatković.

Hrvatsko iskUstvo

Dr IvoŽupanović, profesorna

Fakultetuzabiznis i turizamu

Budvi iprodekannaFakultetu

zamenadžment uHercegNo-

vom slaže se sa Ratkovićem u

tomeda je teškokomentarisa-

ti broj turistakodnaszbogsla-

be evidencije.

Kako je kazao za Pobjedu, Hr-

vatska je taj problemriješila sa

eVisitorom koji predstavlja

informacijski sistem za prija-

vu i odjavu turista koji integri-

še sve turističke zajednice u

Hrvatskoj i dostupan jeputem

Interneta bez potrebe za po-

sebnim instaliranjemna kom-

pjuteru,samojezbogbezbjed-

nosnog aspekta potrebna

lozinka za svakog korisnika.

- Navedeni sistemomogućava

uvid u osnovne turističke in-

formacije svih turističkih za-

jednica te oko 60.000 pružao-

c a u s l ug a smj e š t a j a , a

posmatrana turistička zajed-

nica ima uvid u sve prikuplje-

ne podatke o njihovim smje-

štajnim objektima kao i

kretanjima turista na svom

području – objašnjava Župa-

nović i napominje da je pri-

mjena ove aplikacije veoma

jednostavna.

U isto vrijeme, navedeni po-

daci sudostupnipredstavni-

cima Nacionalne turističke

zajednice, relevantnihmini-

starstava, poput unutrašnjih

poslova, turizma, javne

uprave, zatim državnih or-

gana putemPoreske uprave,

ali i raznih inspekcija, kao i

državnog zavoda za statisti-

ku.

- Dakle, ukoliko određena

institucija primijeti anoma-

lije iz svoje oblasti na bazi

sagledanih podataka, može

da reaguje, bez čitavog niza

koraka prije toga u smislu

obezbjeđenjapodataka.Ono

što je jako bitno da se odre-

đeni procesi drastično po-

jednostavljuju,iliseodvijaju

paralelno-objašnjavaŽupa-

nović.

Naime, kako jedodao, naba-

zi dostupnih podataka, mo-

guće je analiziranje tržišnih

tendencija kada su turisti u

pitanju, po jednom ili više

parametara kao što je broj

dana na odmoru, lokacija,

pol, godine života, država

prebivališta i drugo. To turi-

stičkim zajednicima omo-

gućava brzu implementaci-

j u i l i p a k k o r e k c i j u

marketinške politike, a jav-

nosti ili zvaničnoj statistici

omogućava aktuelne podat-

ke o kretanju turista – kazao

jeŽupanović.

On je dodao da bi se daljim

razvojem ovog modula i si-

stema poslovne inteligenci-

je omogućilo još detaljnije

grupisanje podataka, što

znači i adekvatniji destina-

cijski menadžment, ali i bo-

lju upotrebu marketinških

alatana bazi sagledanih ten-

dencija.

n.kovaČeviĆ

ao sa srpskimkolegomZoranomĐorđevićem

ocijuzapošljavanja

ZoranĐorđević i Kemal Purišić

IvoŽupanović

RadeRatković

ŽarkoRadulović

PODGORICA

- pred-

sjednikCrneGoreMilo

đukanović uputio je

čestitkupovodom22.

jula – Dana opštine

Šavnik, predsjednicima

opštineMijomiruvuja-

čiću i skupštine jugo-

slavu jakiću, odborni-

cima, svimgrađanima

i učesnicima svečane

sjednice.

Đukanović ističe da je

današnji praznik prilika da

se sa ponosom i poštova-

njemprisjetimo vjekovne

borbe ljudi šavničkog

kraja za slobodu i čast

Crne Gore, i za obnovu i

očuvanje njene državno-

sti. Građani Šavnika, poru-

čuje Đukanović, kao istin-

ski čuvari tradicionalnih

crnogorskih vrijednosti,

koji su uvijek bili primjer

kako se i s mudrošću i

hrabrošću čuva država, i

vjeruje u njen napredak,

većinski su davali i daju

svoj puni doprinos evrop-

skom i evroatlantskom

putu Crne Gore i njenom

savremenom ekonom-

skom i demokratskom

razvoju.

Predsjednik ističe da će

politika Vlade, posebno

fokusirana na brži razvoj

i valorizaciju neiscrpnih

potencijala Sjevera, koja

predviđa konkretna ula-

ganja u šavničkoj opštini

u projekte infrastrukture,

energetike, vodoprivrede,

poljoprivrede, turizma i

zaštite životne sredine,

imati i njegovu punu

podršku- stoji u čestitki

predsjednika Crne Gore.

Predsjednik Skupštine

Ivan Brajović čestitao je

građanima i lokalnom

rukovodstvu Šavnika 22.

jul - Dan opštine.

On je kazao da su Drob-

njaci vjekovima, mnoge

slobodarske i egzistenci-

jalne izazove, savlađivali

nebrojenim žrtvama, ali i

hrabrošu i mudrošću.

- Danas kada svi imamo

privilegiju da konzumira-

mo i uživamo blagodeti

globalnog tehnološkog i

digitalnog razvoja, neta-

knute prirodne ljepote i

bogatstva Šavnika i okoli-

ne predstavljaju izuzetan

turistički doživljaj - navodi

se u čestitki Brajovića.

r.p.

PovodomDana

opštine Šavnik

Čestitke

Đukanovića

i Brajovića

PoglavarSrPSkePravoSlavnecrkveuPoSjeti crnojgori:

Dočeknaaerodromu

Patrijarh Irinej doputovaouPodgoricu

PODGORICA

- Srpski patrijarh Irinej

doputovao je juče uCrnuGoru, ana

podgoričkomaerodromudočekaoga

jemitropolit crnogorsko-primorski

Amfilohije sa sveštenstvomMitropoli-

je crnogorsko-primorske, navedeno je

na sajtuMitropolije.

Upratnji Irinejadoputovali sumitropolit

zagrebačko-ljubljanski Porfirije, episkop

pakračko-slavonski Jovan i episkop re-

mezijanski Stefan.

Kako je navedeno, Irinej je došao u Crnu

Goruzbogdanašnjehirotonijevisokodo-

stojnog arhimandrita Metodija (Ostoji-

ća) u vikarnog episkopa Mitropolije cr-

nogorsko-primorske sa titulom episkop

dioklijski, koju će obaviti u Sabornom

HramuHristovogVaskrsenjauPodgorici

zavrijemePatrijaraške liturgije, sapočet-

komu8 sati.

r.p.