Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 64 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Nedjelja, 22. jul 2018.

Turizam

PODGORICA

-Odnosi Crne

Gore i Srbijeuoblastima ra-

da, zapošljavanja i socijalne

politikekreću seuzlaznom

putanjom, ocijenjeno je juče

na sastankuministra rada i

socijalnog staranjaKemala

Purišića iministra za rad,

zapošljavanje, boračka i so-

cijalnapitanjauVladi Srbije,

ZoranaĐorđevića.

Kako jesaopšteno izMinistar-

stva rada i socijalnog staranja,

tokomsusreta suministri raz-

govarali i o unapređenju po-

stojeće saradnje i trenutnoj

situaciji na tržištu rada udvije

države.

- Obostrano je iskazana mo-

gućnost za jačanjemregional-

ne promocije zapošljavanja i

obezbjeđivanja kvaliteta rad-

nih mjesta, kao i unapređiva-

nja pristupa tržištu rada i rad-

ne mobilnosti radnika - piše u

saopštenju.

Ministri su, kako se navodi,

izrazili i podršku socijalnom

osnaživanjuosjetljivihgrupa.

Saopšteno je da je ministar

ĐorđevićprilikomposjeteCr-

noj Gori obišao i djecu koja

boravenaoporavkuudječijem

odmaralištu „Krista Đorđe-

vić“CrvenogkrstaSrbijeuBa-

ošićima.

N.K.

PODGORICA

-Atraktivnost

sjeverne regijeCrneGore iz

godineugodinuprivlači sve

više zaljubljenikau, skoropa,

netaknutuprirodu, papla-

ninski turizambilježi eviden-

tanrast uukupnomturistič-

kombilansunaše zemlje, a

možemobiti zadovoljni to-

komsezoneucijeloj zemlji -

ističedirektoricaNacionalna

turističkeorganizacijeŽeljka

Radak-Kukavičić.

Kakododajehotelski kapacite-

ti nasjeverubilježeodličnupo-

punjenost.

-UKolašinu su skoro svi hotel-

ski kapaciteti popunjeni, na

Žabljakujepopunjenostoko75

odsto, ali i ostali turistički po-

slenici izPlava, Plužina,Rožaja

i dr. zadovoljni su odvijanjem

turističke sezone. Najviše go-

stijunasjeveruboravi sa tržišta

Skandinavije, Njemačke, Au-

strije,Francuske,IzraelaiSrbi-

je. Naše nacionalne parkove je

zaključno sa 15. julomposjetilo

skoro 152.000 turista što je za

18 odsto više u odnosu na isti

period prethodne godine, a

najveću posjetu bilježi NP

,,Durmitor“.

PRIHODI

Ljetnja sezona nesumnjivo

predstavljaperiodostvarivanja

najvećeg dijela posjeta i priho-

da od turizma uCrnoj Gori, što

je i očekivano, s obziromna či-

njenicu da većina ljudi koristi

svoje odmore tokom jula i av-

gusta. Kako navodi direktorica

NTO Željka Radak-Kukavičić

turistički poslenici na sjeveru

iz godine u godinu obogaćuju

svoju ponudu novim sadržaji-

ma što opravdava u pravom

smislu slogan ,,Wild beuty

Što se tiče dosadašnjih rezultata, Radak-Kuka-

vičić navodi da zaista možemo biti zadovoljni

dosadašnjim tokom sezone u cijeloj zemlji, a

bilježimo rast svih parametara u predsezoni.

Prema posljednjimpodacima lokalnih turistič-

kih organizacija u petak je u Crnoj Gori bora-

vilo više od 168.000 registrovanih turista što

je za sedamodsto više u odnosu na isti petak

prethodne godine.

- Imajući u vidu da još uvijek nijesu objavljeni

zvanični statistički podaci za šest mjeseci,

podaci koje prate lokalne turističke organi-

zacija tokom juna bilježe prosječnu stopu

rasta od osamodsto. Ovogodišnja turistička

sezona bilježi i značajan rast kada su u pitanju

inansijski pokazatelji. Prema zvaničnimpoda-

cima Centralne banke Crne Gore za prva četri

mjeseca ove godine je ostvareno 8,53 odsto

više prihoda u odnosu na isti period prethodne

godine. Prihodi od naplate boravišne takse

iznose preko 362.000 eura i veći su za 60.000

eura u odnosu na isti period prethodne godine.

UCrnojGoriboravisedamodstovišeturista

Montenegro“.

- Sve todoprinosi porastubroja

gostiju iz zemalja koje nijesu

pri vrhu liste po broju posjeta

našoj zemlji. Takođe, uveziva-

njemponude juga i sjeverakoje

rade agencije postigao se tako-

đe taj rast u broju posjeta. Ino-

strani turisti sve više svoj od-

mor planiraju sažetkom

boravka na obali mora i na na-

šim planinama. To čini njihov

odmor u Crnoj Gori sadržajni-

jim, zanimljivijim, zabavnijim,

i donosi bogatstvo raznolikih i

kontrasnih iskustava i doživlja-

jazakratakperiodsobziromna

blizinu mora i planina - kazala

jeRadak-Kukavičić.

Imamotakođe, kako jedodala, i

mnogobrojne primjere ,,cilja-

nih“ posjeta samo planinskom

dijelu, naročito zaljubljenika u

planinarenje, alpinizam, raf-

ting, džip safari, jahanje u pri-

rodi… takozvani aktivni turi-

zam, svojstven planinskom

dijelunaše zemlje.

- Savremeni turisti streme ne-

otkrivenim, novim lokaliteti-

ma, pa je naš sjever za njih svo-

jevrsna avantura i predstavlja

izazovzaistraživanjeiuživanje

u sasvimnovimprirodnimam-

bijentima do sad neviđenim i

nekomercijalnim u smislu op-

štepoznatih ljetovališta tevrste

na svijetu, što je za nas izvjesna

prednost.Topokazujeistatisti-

ka - kazala je direktorica NTO.

Kako ističe od ove godine na

Žabljaku imamo novu ponudu

Via Ferrata na Uvitoj gredi, zi-

mus je otvoren avanturistički

park na Savinomkuku, a usko-

ro počinje sa radom i restoran

naCrnomjezeru.

- Jedna od novina je i zip lajn

preko Pivskog jezera dužine

oko 1.400 metara, kao i džip i

fotosafaridurmitorskimprste-

nom, te jahanjekonjauseluTr-

sa. Tu su i ostale aktivnosti u

prirodi kao što su pješačenje i

biciklizam, rafting, kajaking,

šetnje tematskim i edukativ-

nim stazama, panoramski pu-

tevi, bogata ponuda etno sela i

dr. Novina u vanpansionskoj

ponudi Kolašina ovog ljeta je

manifestacija ,,Ljetnji bazar“

koja je nastavak zimskog izda-

nja - kazala jeRadak-Kukavičić

dodajući da pored ove imamo

veliki broj malih manifestacija

na sjeveru kroz koje se turisti

moguupoznatisalokalnimobi-

čajima, kulturomi gastronomi-

jim: Beransko ljeto, Međuna-

rodni festival tamburaških

orkestara u Bijelom Polju, In-

ternacionalni tango kamp u

Kolašinu, Dani meda u Moj-

kovcu,Dani borovnice i Plavski

književni susreti, Festval tam-

buraške muzike u Pljevljima,

Limska regata u Plavu, Među-

narodnakvadijadauRožajama,

FROG - međunarodni filmski

festival naŽabljaku i dr.

- Crna Gora na sjeveru raspola-

že vrijednostima koje mogu da

stvore njen identitet u odnosu

na druge konkurentske desti-

nacije. U okviru segmenta pla-

ninarenje i biciklizam realizo-

v a n e s u a k t i v n o s t i n a

unapređenju infrastrukture. U

okviru nacionalne mreže ras-

polažemosa1.200planinarskih

i 2.500 biciklističkih uređenih

markiranih staza. Pored toga,

imamo i veliki broj lokalnihsta-

za koje doprinose unapređenju

ponude na lokalnom nivou. To

svakako generiše pozitivne

efekte - kaže direktoricaNTO.

Kako ističe realizovali su i pro-

jekat Razvoj panoramskih pu-

teva sa ciljempovezivanja turi-

stičke ponude Primorja i

Sjevera panoramskim putevi-

ma i podsticanje rasta turistič-

kog prometa u oblastima koje

imaju izuzetanpotencijal.

- Jedan od najbitnijih predu-

slova razvoja sjevera uopšte,

što podrazumijeva i razvoj tu-

rizmautojregiji,jeputnainfra-

struktura u koju se konstantno

ulaže na sjeveru Crne Gore.

Svakako najznačajniji takav

projekat je izgradnjaautoputa,

koji će biti istorijska prekretni-

ca u infrastrukturnoj poveza-

nosti sjevera i juga naše zemlje

- ističeRadak-Kukavičić.

DOSTUPNOST

U tom pogledu turistička po-

nudanasjeveruzemljepostaće

značajno dostupnija svim turi-

stima, te će biti mnogo jedno-

stavnije posjetiti i more i plani-

ne u istom danu, po čemu je

CrnaGora prepoznatljiva.

- Pored putne, neophodno je

ulaganje i u turističku infra-

strukturu, čemu je Vlada mak-

simalno posvećena, a samo na

području Bjelasice kroz više-

godišnji projekat uložićepreko

70miliona eura u izgradnju tri

skijališta koja će biti povezana

sistemom žičara. Realizacija

projekta je već uveliko u toku,

gradi se skijališteKolašin 1600,

odnosno bazna stanica i šesto-

sjednažičara.Takođe, gradi se i

put koji će povezivati ovo i ski-

jalište Kolašin 1450. Aktivnosti

naizgradnjiinfrastrukture,kao

i turistička valorizacija lokali-

teta obuhvaćenih Prostornim

planom posebne namjene

„Bjelasica i Komovi“ – Cmilja-

ča i Žarski, opštineMojkovac i

Bijelo Polje su neki od projeka-

ta, a planirano je i ulaganje u

izgradnju novih staza i žičara

naŽabljaku - kazala je direkto-

rica Radak-Kukavičić. U pret-

hodnom periodu, dodaje ona,

završene su ili su u toku, inve-

sticije renoviranja i otvaranja

nekolikohotelauKolašinu,Be-

ranama, Žabljaku, Šavniku i

Plavu.

- Očekujemo da se interesova-

nje za investiranje na sjeveru

zemlje nastavi, a da se, zahva-

ljujućiulaganjimauinfrastruk-

turu, privuku i veći investitori

koji bi gradili velike turističke

centre - poručuje RadakKuka-

vičić.

N.KOVAČEVIĆ

Stručnjaci smatraju da evidencija tu

Pomjeranj

smanjilob

- Saznanja o turističko

poboljšati kako su to ur

PODGORICA

–Manji

broj stranih turistau toku

prošle sedmiceuslovljen

jepremještanjemfestivala

Si dens (SeaDance) zakraj

avgusta - smatrapredsjed-

nikCrnogorskog turistič-

kogudruženjaŽarkoRa-

dulović. OnzaPobjedu

ističeda tonećeuticati na

konačanbilans i da će sva-

kakoova sezonabiti bolja

odprošle. Turistički

stručnjacimeđutimsma-

trajuda su saznanjao turi-

stičkomprometunepot-

puna i nepouzdana i da

evidenciju trebapoboljša-

ti kako su touradiliHrvati

sa aplikacijomeVisitor ko-

ja je lakoprimjenjiva.

POSJETA

- Budva je cijelo vrijeme

predsezone imala bolju po-

sjetu nego prošle godine.

Zadnjih dana ima pad od 12

odsto zato što svi zaborava-

ljaju da je prošle godine u

ovo vrijeme bio festival Si

dens, a ove godine je poma-

knut zakraj avgusta i kroz to

bi mogao da tumačim taj

trenutni pad, jer to je nešto

oko 25.000 turista manje

nego prošle godine – nagla-

šavaRadulović.

Prof. dr Rade Ratković, de-

kan Fakulteta za biznis i tu-

rizam iz Budve za Pobjedu

kaže da je teško komentari-

sati posjetu turista jer izvori

saznanja o turističkompro-

metu su nepotpuni i nepo-

uzdani.

- Nemamo egzaktan infor-

macioni i upravljački sistem

u turizmu, kao što to imaju

Hrvati, koji su uveli inte-

gralni sistem turističkog in-

formisanja i upravljanja po-

znat kao eVisitor. Prema

Monstatu u Crnoj Gori u

maju je bilo više od 87 odsto

stranaca, ali samo u kolek-

tivnomsmještaju, koji gene-

rira oko 30 odsto ukupnog

turističkog prometa u evi-

dentiranom smještaju, od-

nosno oko 20 odsto u uku-

p n o m s m j e š t a j u p o

procjenama – kaže Ratko-

vić, objašnjavajući da to

značidapratimosamotreći-

nu, odnosno petinu vjero-

vatnog turističkog prometa.

- Izvan tekućeg praćenja je vi-

še od 80 odsto mogućeg turi-

stičkog prometa. Lokalne tu-

rističke organizacije povre-

meno objavljuju svoje interne

procjene,alitonijesustatistič-

ke informacijeposistemulege

artis. U kolektivnom smješta-

ju je umaju, u strukturi stanih

noćenja, učešče pojedinih ze-

malja bilo: Francuska 16,5 od-

sto, Njemačka 12 odsto, Srbija

8,7 odsto, Ujedinjeno Kraljev-

stvo 6 odsto, Rusija 5,6 odsto.

Austrija 4 odsto... Ovo, među-

tim, stvara krivu sliku, jer ne-

ma podataka iz komplemen-

tarnog smještaja, gdje se

odvija između 70 odsto i 80

odsto turističkog prometa, i

gdje gosti izRusije i Srbije do-

miniraju–kažeprof.drRatko-

vić.

A šta je razlog tome da nema-

mo kompletnu sliku turistič-

kogprometa,oniskrenoodgo-

vara da ne zna.

- Možda ćemo znati u februa-

ru kada se objave podaci o

ukupnomturističkomprome-

tu. Ali ni oni nećebiti tačni, jer

se ne obuhvata promet u sivoj

zoni, koji, prema procjenama,

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić razgova

Jačati regionalnupro

Boljomevidencijomdo realnihbrojki

Naše suplanine

avantura za turiste

ŽeljkaRadak-Kukavičić

Direktorica NTO Željka Radak-Kukavičić o sezoni na sjeveru Crne Gore