Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 64 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Nedjelja, 22. jul 2018.

U fokusu

RAZGOVOR S POVODOM:

Direktor Uprave za dijasporu PredragMitrović

Iseljenici uCrnuGorušalju

400milionaeuragodišnje

PODGORICA

Prema evi-

denciji Centralnebanke

CrneGore, dijasporauCr-

nuGoru formalnimkanali-

ma šaljeod380do400mili-

ona eura godišnje, kazao je

zaPobjedudirektorUpra-

ve zadijasporuPredrag

Mitrović.

- Procjenjuje se da barem još

jedandionovca dijaspora ša-

lje svojim porodicama pri-

vatnim kanalima, bez ikakve

evidencije.Međutim, dozna-

kesusamojednavrstapodrš-

kedijasporematičnoj zemlji.

Našu dijasporu ne treba pri-

marno posmatrati iz ugla ve-

likog davaoca novčane po-

moći, jer ona posjeduje

znanje,vještine,informacijei

ljudski kapital. Svenavedeno

suvažni resursi, koji sumno-

go značajniji za našu ekono-

mijuubudućnostiodtekućih

doznaka - rekao jeMitrović.

RESURSI

Da bi ovi resursi bili adekvat-

no iskorišćeni, potrebni su

napori i sa crnogorske stra-

ne, kažeMitrović, što podra-

zumijeva osmišljavanje kon-

kretnihprojekataipovlastica

usmjerenihna dijasporu.

-Jernamjecilj,avjerujemda

činjenica što smomala drža-

va to i pojačava, da imamo

našudijasporukao investito-

re,danjimaCrnuGoruučini-

moatraktivnomzaulaganje i

život, istakao jeMitrović.

Obrojnosti našedijasporese,

dodaje Mitrović, može samo

okvirno govoriti jer tačni stati-

stički podaci ne postoje i teško

su mjerljivi ako imamo u vidu

disperzijunašedijaspore,njenu

starost i naročito heterogenu

vjersku i nacionalnu strukturu.

- Uprava za dijasporu aktivno

radi na stvaranju osnova za vo-

đenjeevidencijaoiseljenicimai

iseljeničkimorganizacijama. U

dijelu evidencije o organizaci-

jamanašedijasporemožemose

pohvaliti prilično ažurnom ba-

zomuokvirukojejeevidentira-

no oko 150 organizacija iselje-

nika porijeklom iz Crne Gore

širomsvijeta.Štosetičeeviden-

cije iseljenika Uprava će, vjeru-

jem već početkom septembra,

promovisativebaplikacijuizra-

đenu za ove svrhe, koja će se

popunjavati na dobrovoljnoj

osnovi i rezultirati konkretnom

bazompodataka o našimiselje-

nicima širom svijeta. Ova baza

bi trebalo da bude izvor infor-

macija o našem iseljeništvu po

više osnova: broj po zemljama,

struktura, starost, poznavanje

jezika i drugo, naveo je direktor

Uprave za dijasporu.

ISELJENIČKEKNJIŽICE

Napominje i da je Uprava kra-

jem februara ove godine zapo-

čelaizdavanjeiseljeničkihknji-

žica, koje su namijenjene svim

iseljenicima koji nemaju crno-

gorskodržavljanstvo.

- Za sada, najviše zahtjeva ima-

mo izTurske, zatimArgentine i

drugih zemalja Latinske Ame-

rike, ali i Srbije, Makedonije,

Luksemburga, a baza podataka

oizdatimiseljeničkimknjižica-

mabićejednavrsteevidencijeo

ovoj kategoriji iseljeništva, da-

kle našoj starijoj emigraciji i

iseljenicima koji nemaju crno-

Mitrović ističe i da je Uprava angažovana na

tri važna pojekta čija se realizacija očekuje

tokom jula.

-Ljetnju školu jezika i kulture „Crna Gora moja

postojbina“ koja se održava od 20. do 30. jula

ove godine u odmaralištu „Lovćen-Bečići“ na

IvanovimKoritima, pohađaće 62 polaznika

iz deset zemalja. Ljetnja škola jezika i kulture,

koju organizuje Uprava za dijasporu u sarad-

nji sa Zavodom za školstvo, namijenjena je

djeci crnogorskih iseljenika koja će tokom

desetodnevnog boravka imati priliku da, kroz

igru i zabavu, unaprijede znanje jezika i upo-

znaju kulturnu, istorijsku i prirodnu baštinu

Crne Gore, navodi Mitrović.

Treća redovna sjednica Savjeta za saradnju sa

iseljenicima, koju organizuje Uprava za dijas-

poru, održaće se 27. jula u Podgorici.

- Savjet za saradnju sa iseljenicima savjeto-

davno je tijelo Vlade Crne Gore koje je konsti-

tuisano 2016. godine, a čine ga predstavnici

iseljenika (koje su predlagale najaktivnije i

najbrojnije organizacije iseljenika u svijetu),

predstavnici organa državne uprave, opština

i drugih institucija i udruženja iz Crne Gore,

dodao je Mitrović.

Takođe, Uprava za dijasporu će i ove godine

organizovati manifestaciju „Dani iseljenika“,

koja će biti održana u ponedjeljak, 30. jula, u

Gusinju.

Projektizajačanjesaradnje

gorsko državljanstvo, naveo je

Mitrović.

Na pitanje u kojim državama

ima najviše naših iseljenika,

Mitrović kaže da su zajednice

naših ljudi prisutne u gotovo

svim djelovima svijeta, od ze-

malja u susjedstvu, Evrope,

Sjeverne u Južne Amerike do

Australije i JužneAfrike.

-Neupitno jedauzemljama re-

giona imamobrojnudijasporu,

imajući u vidu da se Crna Gora

gotovo 70 godina nalazila u ju-

goslovenskimdržavnim tvore-

vinama, pa otuda i danas ima-

mo brojnu dijasporu u tim

državama, prije svega Srbiji, a

koja je u tim sredinama zbog

sličnosti jezika, religije itd. naj-

više izložena asimilaciji. Broj-

nu dijasporu imamo i u SAD-u,

Turskoj, Argentini i određenim

evropskim državama, prven-

stveno Njemačkoj, Luksem-

burgu,Švajcarskojkaoidrugim

zapadno-evropskim zemlja-

ma, pojasnio jeMitrović.

Govoreći o aktivnostima koje

Uprava preduzima kako bi oja-

čalasaradnjusadijasprom,Mi-

trović kaže da su rad i aktivno-

sti na saradnji sa iseljenicima

izuzetno raznovrsni, a poten-

cijal iseljenika i dijaspore se

može posmatrati sa više aspe-

kata.

- Uglavnom se govori o eko-

nomskom potencijalu iselje-

ništva, ali su vrlo bitni stručni,

intelektualni, naučni i drugi

potencijali naše dijaspore. Svi

suoni prepoznati kaobitanfak-

tor društveno-ekonomskog ra-

zvoja Crne Gore, jačanja nje-

nog građanskog imidža,

nacionalnog i državnog

identiteta. Dijaspora pred-

stavljaiprirodnudruštvenui

kulturnu vezu sa inostran-

stvom i veoma je značajan

faktorupromocijiimeđuna-

rodnoj afirmaciji modernog

crnogorskog društva.Zatoje

neophodno ostvariti dobru

komunikaciju, koordinaciju

i upravljanje tim potencija-

lom i to je ono na čemu je

Uprava za dijasporu trenut-

no angažovana i u okviru če-

gaveć imazapažene rezulta-

te, naglašavaMitrović.

Smatra i da će novi Zakon o

saradnji Crne Gore sa dijas-

poromuvelikojmjeriojačati

odnose matične zemlje i di-

jaspore.

- Najznačajnija novina koju

uvodi Zakon o saradnji Crne

Gore sa dijasporom – iselje-

nicima jestemogućnost sufi-

nansiranja programa i proje-

kata organizacija iseljenika

na osnovu javnog konkursa.

Akoimamouvidudasuorga-

nizacije iseljenika obično re-

gistrovane kao nevladine or-

ganizacije u stranoj zemlji

koje nemaju izvor finansira-

nja i sve svoje aktivnosti

sprovode na volonterskoj os-

novi, onda je jasno zašto je

ovo neophodno i zbog čega

upravo ova rješenja smatra-

mo najznačajnijom kvalita-

tivnomizmjenomkojuuvodi

prijedlogzakona,zaključioje

Mitrović.

J.ĐURIŠIĆ

Našu dijasporu ne treba primarno

posmatrati iz ugla velikog davaoca

novčane pomoći, jer ona posjeduje

znanje, vještine, informacije i ljudski

kapital. Sve navedeno su važni resursi,

koji sumnogo značajniji za našu

ekonomiju u budućnosti od

tekućih doznaka - rekao jeMitrović

Uprava je krajem

februara ove godine

započela izdavanje

iseljeničkih knjižica,

koje sunamijenjene

svim iseljenicima koji

nemaju crnogorsko

državljanstvo

Najznačajnija novina

kojuuvodi Zakono

saradnji CrneGore

sa dijasporom je

mogućnost su nan-

siranja programa i

projekata organizacija

iseljenika na osnovu

javnog konkursa

PredragMitrović

SaKongresacrnogorske

dijasporeuArgentini