Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 64 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Aktuelnosti

Nedjelja, 22. jul 2018.

Ministar poljoprivredeMilutin Simović i čelnici nikšićke opštine juče najavili gradnju vodovoda u Riječanima

Istražnebušotineobećavaju

NIKŠIĆ

Istražnombuštoti-

nomutvrđeno jeda imavo-

deuRiječanimakodNikšića,

štoznači da ćeu tomkraju

uskorobiti izgrađenvodo-

vod, apitanjevodosnabdije-

vanja, najvjerovatnije, biće

riješeno i uVelimlju, kao i

Vilusima, pošto jeplanirana

izgradnja još dva eksploata-

cionabunara.

TimpovodomjučesuBanjane

posjetili ministar poljoprivre-

de i ruralnog razvoja Milutin

Simović sa saradnicima, pred-

sjednik opštineNikšić Veselin

Grbović i stručnjaci za hidro-

loška istraživanja koje sumje-

štani dočekali riječima dobro-

došlice, tim prije što je većina

vjerovaladanećedočekati rje-

šavanje ovog egzistencijalnih

problema.

Gradonačelnik Grbović je

uvjerenda će većdogodinebi-

tiriješenopitanjevodosnabdi-

jevanja Riječana i okolnih

mjesta i kazao da će lokalna

uprava u saradnji s resornim

Ministarstvomizvršiti jošdvi-

je istražne bušotine, izgraditi

kaptažu na nekom od uzviše-

nja...

- Mislimda je mnogim žitelji-

ma ovog kraja donedavno bilo

da nas ispuni zadovoljstvom.

Nijesmo ovdje došli samo da

saopštimo kako smo na do-

brom putu da riješimo vodo-

snabdijevanje u Riječanima,

Velimlju i Vilusima, već kon-

statujemo da u ovompartner-

stvu sa vrijednom i odgovor-

nom lokalnom upravom i isto

takvim domaćinima, uskoro

možemo očekivati nastavak

radova, a to je bušenje dva ek-

sploataciona bunara. To znači

da za jedan sekundni litar tre-

badadostignemotriputaveću

količinu ili 250 kubika na

dnevnomnivou, štoćebiti više

nego dovoljno da se zadovolje

osnovne životne potrebe sta-

novništva ovoga kraja. Istraja-

ćemonaovomputu, a formula

za uspjeh je zajedništvo i par-

tnerstvo - kazao je ministar

Simović.

Milutin Simović je istakao da

prva faza projekta, kojoj pri-

pada i bušotina u Riječanima,

vrijedi 1,9 miliona eura, te da

su do sada završene bušotine

ukupne dužine 590 metara, a

da će biti još izbušeno više od

600metara.

- Onda nam slijedi novi proje-

kat, koji sad ugovaramo, a on

podrazumijeva dodatnih 1,5

hiljada metara istražnih bušo-

tina kako bi cijelu Crnu Goru

pokrili ,,osmatračkom“ mre-

žomkako bi pratili nivo i kvali-

tet podzemnihvoda i ono što je

posebno za nas važno da bi

pronašli vodu u sličnim be-

zvodnim područjima. Sad već

možemo reći da imamo odlič-

ne rezultate i na Čevu, izuzi-

majući Čevsku jamu, a i taj kraj

zaslužuje. Imamo i više nego

pozitivne rezultate na Radov-

ču,podrčjuTrgajakodCijevne,

anašlismovoduiuŠavnikuina

mnogim dugim tačkama. Tra-

žićemovoduinaIvanovimKo-

ritima, cijeneći nasljeđe i sve

značajniji razvoj turizma. Re-

zultati ne mogu izostati, kazao

je resorniministar.

Simović i čelnici lokalneupra-

ve nakon posjete Riječanima

bili su i u banjskom selu Du-

bočke, kao i u Milovića Kršu,

gdje je lokalna uprava izgradi-

la dvije vještačke akumulacije

zapremine oko 900 kubika,

kako bi riješila pitanje vodo-

poja. Bila je to prilika i da se

odgovorni upoznaju sa stoča-

rima Zdravkom i Zoranom

Milovićem, koji su se vratili iz

grada i odlučili da se bave po-

ljoprivredom.

R. PEROŠEVIĆ

nezamislivo da će dobiti do-

voljne količine vode za piće.

Ministarstvo poljoprivrede je

obezbijedilo novac za ovu

istražnu bušotinu, a ona je da-

la dobre pokazatelje - kazao je

Grbović.

Ovo je važan projekat, a rea-

lizuje se u saradnji s evrop-

skim partnerima i to je potvr-

dioministar Simović.

- Baviti se vodom, pronaći je,

čuvati od svih izazova i zaga-

đenja i sačuvati se od štetnih

voda, izazovi suna koje svi za-

jedno treba da damo odgovo-

re. Ta su pitanja posebno važ-

na u vremenima kada voda

postaje jedan od strateški naj-

važnijih resursa. Prema poda-

cima UN trenutno je više od

četiri milijarde stanovnika u

oskudici s vodom, godišnje vi-

šeod15miliona ljudi nazemlji

umire zbog zagađene vode, a

dnevno šest hiljada djece. Vo-

de je sve manje, a potrebe su

sve veće. A, kad sve to znamo,

pronalaženjevodeuovomlju-

tom crnogorskom kršu treba

Blagoje Kilibarda je zvanič-

nike pozdravio u ime mje-

štana, tvrdeći da su Riječani

još u nevjerici.

- Ne možemo još vjerovati

da je ovdje pronađena

voda. Veliku zahvalnost

dugujemo resornomMini-

starstvu i stručnjacima koji

su učestvovali u projektu,

a vjerujemda će svi ostali

radovi na izgradnji vodovo-

da u Riječanima i okolnim

mjestima biti završeni po

planu - riječi su Kilibarde.

Mještani

zadovoljni

Svečanomsjednicomobilježen Dan opštine Berane

Gradebudućnost, ne

zaboravljaju tradiciju

BERANE

Kaovišenacional-

ni gradBeranenastoji da gra-

di budućnost uduhu svoje

slavne antifašističke i vjekov-

nedržavotvorne tradicije,

istovremenoodgovarajući

svimzahtjevimamodernog,

savremenogdoba - kazao je

predsjednikopštineBerane

DragoslavŠćekićna svečanoj

sjednici održanoj jučepovo-

dom21. jula, Danaopštine.

Šćekić je dodao da je 21. jula

datum za ponosno vraćanje

prošlosti i prisjećanje na slav-

ne trenutke istorije, ali i prilika

da se podsjeti na sve ono što je

u opštini Berane urađeno u

proteklih godinu dana i što su

planovi za narednu godinu.

RUKASARADNJE

-Koristimprilikudaponovimi

podvučem svoj nedvosmislen

stavda saVladomsvojedržave

želim u narednom periodu u

štovećemobimudasarađujem

i pozivam ih i ovog puta da za-

jedno učinimo sve kako bi ne-

sumnjivi turistički, poljopri-

vredni i svaki drugi potencijali

Berana bili iskorišćeni za do-

broovogagradainašegstanov-

ništva. Iskrena ruka saradnje

ostaje ispružena sa moje stra-

nedok god senalazimna pozi-

ciji prvog čovjekaovoga grada.

Naravno, na ravnopravnim

osnovama, uzobostranozado-

voljstvo i isključivo u jednom

jedinominteresu-učinitiživot

građana Berana što boljim i

kvalitetnijim- kazao je Šćekić.

Onjedodaodajenjegovavizija

- vizija zdravih evropskih Be-

rana i podsjetio na saradnju sa

evropskim fondovima u reali-

zaciji kapitalnih investicija.

-Projektovanje i izgradnjapo-

strojenja za prečišćavanje ot-

padnih voda u opštini Berane,

izgradnja 94 stambene jedini-

ce za smještaj raseljenih lica,

projekat „Zelena ostrva“, koji

serealizujeuokviruPrograma

prekogranične saradnje Crna

Gora - Albanija, trenutno su

aktuelni i tiču se zaštite život-

ne sredine. Nadogradnja i

unapređenje sistema uprav-

ljanjaotpadomuregionudije-

lom će biti ispunjena izgrad-

njom reciklažnog dvorišta sa

sortirnicom, inovacijama u

selektivnom sistemu otpada,

nabavkomsavremeneopreme

i edukacijomgrađanaoznača-

ju i koristima reciklaže. Raspi-

san je tender i završen glavni

projekat za izgradnju reci-

klažnog dvorišta sa sortirni-

com. Valja podsjetiti da se u

saradnji sa Direkcijom javnih

radova i resornim ministar-

stvomzavršava projekat sana-

cije odlagališta otpada Vasove

vode,kojijepredstavljaoogro-

man problem. Takođe, Crna

Gora je obaveznik sprovođe-

njaCITESkonvencije, tj. Kon-

vencije o međunarodnoj trgo-

viniugroženimvrstamadivljih

životinja i biljaka. Kakounašoj

državi nema trenutno takvog

prihvatilišta, mi planiramo u

Beranama da ga izgradimo i sa

Ministarstvom turizma sara-

đujemonaovomprojektu-do-

dao je Šćekić.

SKLADNERELACIJE

OnjenaglasiodajeBeranebilo

i ostalo grad tolerancije, ljuba-

vi, skladnih međuljudskih i

međunacionalnihodnosa.

- Naša saradnja sa Budimljan-

sko-nikšićkom eparhijom

uvijek je bila i biće na najve-

ćemmogućemnivou. Kao re-

zultat toga je učešće u mno-

gimdešavanjima, uključujući

i tradicionalnu Svetosavsku

akademiju. I ove godine u sa-

radnji sa islamskom zajedni-

comorganizovali smo iftar za

naše sugrađane islamske vje-

roispovijesti - zaključio je

Šćekić.

Proslavi Dana opštine Berane

prisustvovali su brojni gosti,

predstavnici političkog, kul-

turnog i javnog života Crne

Gore i Berana, a svečanom

Sjednicom predsjedavao je

predsjednikSkupštineopštine

Berane Novica Obradović. On

je podsjetio na značaj 21. jula

kroz istoriju, ističući pri tom

daslobodanaovimprostorima

nikadnije imala cijenu.

PovodomDana opštine Bera-

ne čestitke su, između ostalih,

uputili predsjednikCrneGore

Milo Đukanović i predsjednik

SkupštineCrneGoreIvanBra-

jović.

V.J.

Predsjednik opštine Berane

Dragoslav Šćekić i ministar

sporta Nikola Janović juče

su svečano otvorili novu

sportsku dvoranu, čime je po

riječima predsjednika Šćeki-

ća Berane dobilo novi hram

sporta dostojan ovog grada.

- Konačno imamo svoju

višenamjensku sportsku dvo-

ranu. Zadovoljan sam što još

jedan novoizgrađeni objekat

ostavljamo u trajno vlasniš-

tvo građanima, posebno

nekim ,,novim klincima“, koji

će zauzvrat, u znak zahvalno-

sti, pronositi sportsku slavu

našeg grada i Crne Gore -

naglasio je Šćekić.

Predsjednik Šćekić je najavio

da je u sportskom komplek-

su, u planu izgradnja još

sportskih objekata.

Ministar Janović je istakao da

je i ova kapitalna investicija,

potvrda Vladine vizije da iz

godine u godinu gradimo

sportsku infrastrukturu, koja

će biti u funkciji razvoja crno-

gorskog sporta.

- Želimda odampriznanje

svima onima koji su u sport-

sku dvoranu, koju danas

otvaramo, ugradili entuzi-

jazam, želju i volju, da grad

Berane dobije mjesto koje će

doprinijeti, ne samo popu-

larizaciji i promociji sporta i

zdravih stilova života među

građanima, naročito onim

najmlađima, već će pozitivno

uticati na razvoj sportskog

entuzijazma - kazao je Jano-

vić dodajući da će sportska

hala umnogome izmijeniti

lice sjevera Crne Gore, jer

će putevi međunarodnih i

domaćih rukometnih, košar-

kaških i odbojkaških takmiče-

nja, ubuduće voditi u Berane.

Sportski

putevivodiće

uBerane

Na svečanoj sjednici uručena su i najviša

opštinska priznanja – nagrada ,,21. jul“, koju

su ove godine dobili defektološkinja Drago-

slavka Đokić i magistar specijalista doktor

Dragoljub Dragan Kastratović. Doktor Kastratović zahvalio se

u ime dobitnika i kazao da mu je velika čast što se ovomnagra-

dom svrstao rame uz rame sa brojnim akademicima i naučnim

radnicima koji su pronijeli slavu Berana u svijetu.

Odlukompredsjednika opštine Berane Dragoslava Šćekića

dodijeljena su i posebna priznanja. Zahvalnicu je dobio Batrić

Žarković iz Pozorišta ,,Slavija“ iz Beograda za a irmaciju pozo-

rišne trupe Centra za kulturu iz Berana, dok su priznanja dobili

fabrika ,,Polieks“ i irma ,,Desetka“, kao i Ranko Bubanja, poljo-

privrednik, stočar iz Berana. U kulturno–umjetničkomdijelu

programa prikazan je ilmo Beranama, a nastupile su i pjevač-

ke grupe i solisti iz Berana.

Nagradeipriznanja

Sadodjele

priznanja

Otvaranje

sportske

dvorane

Predsjednikopštine

DragoslavŠćekić

obećao intenzivniju

saradnjusaVladom

Ministar Simović

jučeuRiječanima