Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 64 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Nedjelja, 22. jul 2018.

Formiranje vlasti pri kraju u svimopštinama

u kojima su održani lokalni izbori

Milošević: DPSće imati

19predsjednikaopština

PODGORICA

DPSće, na-

kon formiranjavlasti u svim

gradovima, imati 19pred-

sjednikaopštinaodukupno

23, uključujući Tuzi i Golu-

bovce. To je snagapartije,

ali istovremeno i velikaod-

govornost da ispunimooče-

kivanja građana–kazao je

zaPobjeduTarzanMiloše-

vić, politički direktorDPS-

a, navodeći da se formiranje

vlasti u svimopštinamaod-

vijakako je i planirano.

- Zajedno ćemo sa Vladom, u

punoj saradnji, realizovati

projektekojesmoobećaligra-

đanima –kazao jeMilošević.

Za sada je jedino neizvjesno

ko će činiti vlast u Rožajama,

gdje je Bošnjačka stranka

osvojila19mandataimožesa-

ma da rukovodi opštinom. Ia-

ko je Predsjedništvo stranke

sugerisalo rožajskom odboru

da ponudi koaliciju partneri-

ma sa džavnog nivoa –DPS-u

i SD-u, još zvaničnog sastan-

ka predstavnika tihpartija ni-

je bilo, pa je očekivano da BS

sama fomira vlast.

- BS je osvojila apsolutnu ve-

ćinu u Rožajama i logično je

da imaju vlast. Hoće li ponu-

ditinama i SD-ukoaliciju, nji-

hov je izbor. Niti insistiramo

na vlasti, niti bježimo od od-

govornosti – kazao jeMiloše-

vić.

Bošnjačka stranka jošnijeod-

lučila ko će biti njen kandidat

za predsjednika opštine Ro-

žaje, ali spekuliše se da su u

„igri“ aktuelni predsjednik

opštine Ejup Nurković, kao i

šef rožajskog odbora BS Rah-

manHusović. DPS je u Roža-

jama osvojila deset, SD četiri,

dok je SDP osvojila jedan

mandat.

TarzanMilošević kaže da je u

Plavupotpuno izvjesnakoali-

cija DPS-SD-Albanska alter-

nativa. Predsjednik opštine

biće izSD, koje suu toj opštini

osvojile deset mandata. Boš-

njačka stranka je u tomgradu

osvojila sedammandata, DPS

šest, SD deset, SDP tri, DF-

SNP dva, a po jedan mandat

dobili su Demokrate, Alban-

ska alternativa i Grupa birača

– „BiramPlav“.

U Bijelom Polju vlast su for-

mirale DPS, BS i SD sa uku-

pno25mandata.Opštinuvodi

Petar Smolović iz DPS-a, koji

je prije nekoliko mjeseci iza-

bran, a prvi čovjek SO jeAbaz

Dizdarević, takođe iz DPS-a.

DF osvojio je četiri mandata,

Demokrate-Ura tri, SDP dva,

Ujedinjena Crna Gora i Srp-

skakoalicija-SlavkoFuštićpo

jedanmandat.

Blizu je formiranje vlasti u

Pljevljima. Lokalni parla-

ment je u petak izabrao za

predsjednika Skupštine Dra-

gišu Sokića, odbornika izbor-

ne liste „Za dobro građana

Pljevalja -pobjednički!Koali-

cijaDPS, SD, BS–MiloĐuka-

nović“. OODPS-a predložiće

kandidata za predsjednika

opštine. Koalicija DPS-a, BS i

SD ima u pljevaljskom parla-

mentu 20 mandata. Koalicija

DNP-PokretzaPljevlja-Prava

CG osvojila je četiri, Demo-

krate šest, a NSD-SNP-PzP

petmandata.

Vlast u Kolašinu formirali su

DPS, SDiGrupabirača „Šule i

Mikan“. Dogovoreno je da

predsjednik opštine bude iz

DPS-a, a SO iz SD-a. DPS je u

tomgradu osvojila 13manda-

ta, DF i Demokrate po šest,

Grupa građana „Šule i Mi-

kan“, SDi SDPpodvamanda-

ta.

U Baru je potpisan koalicioni

sporazum između DPS-a,

SD-a i Grupa građana „Biram

Bar“. Konstituisana je Skup-

ština Opštine za čijeg pred-

sjednika je izabran Mićo Or-

landić iz SD. DPS je u Baru

osvojila 15 mandata, SD se-

dam, aGrupagrađana „Biram

Bar“ pet. Demokrate i Ura

osvojili su četri mandata, dok

su po dva pripala koalicijama

DF-SNP, kao i SDP- „Bar za

promjene“. Po jedan mandat

osvojili suBSiPravaCrnaGo-

ra.

TarzanMiloševićkažedaćeu

Golubovcima predsjednici

opštine i SO biti izabrani to-

kom ove sedmice. Šef OO

DPS-aGolubovci RatkoStije-

pović predložen je za pred-

sjednika lokalnog parlamen-

ta, dok još nije dogovoreno

kadrovsko rješenje za prvog

čovjekaopštine.UGolubovci-

makoji sudoovihizborabiliu

sastavu izbornih jedinica

glavnog grada, DPS je osvojio

16mandata i sa SD-omkojem

jepripaojedanmandat,činiće

vlast.Demokrate iUraosvoji-

lisuosammandata,akoalicija

DF-SNP sedam.

Predsjednik opštine biće iza-

bran i u Danilovgradu ove

sedmice. Za tu funkciju DPS

je predložila Zoricu Kovače-

vić, dok je zapredsjednikaSO

izabranZoranBošković.Lista

„Za dobro građana Dan-

lovgrada-Milo Đukanović“

(DPS-LP) osvojila je 19 man-

datauovoj opštini, Demokra-

te-Ura šest, SD tri mandata,

Narodna koalicija Časno za

DG-DNP-SNP-JKP – dva,

Nova-PzP dva, a Prava Crna

Gora jedan.

NaŽabljaku jeVidojeTomčić

ponovo izabran predsjednika

Skupštine, a za prvog čovjeka

opštine reizabran je Veselin

Vukićević. Koalicija DPS-SD

ima 18 mandata u lokalnom

parlamentu, DF-SNP sedam,

a Demokratska Crna Gora

šest odbornika. U Šavniku je

kandidat DPS-a Jugoslav Ja-

kić izabran za predsjednika

Skupštine opštine, dok će

predsjednik opštine biti iza-

bran naredne sedmice. Novi

saziv SO Šavnik čine DPS-SD

sa 19 odbornika, SNP-DF

osam i Demokrate sa tri od-

bornika.

U Podgorici DPS sa koalicio-

nimpartnerima privodi kraju

formiranje vlasti. Za pred-

sjednika SO izabran je Đorđe

Suhih iz SD-a, a IvanVuković

kandidat je DPS-a za grado-

načelnika. DPS je u glavnom

gradu osvojila 32 mandata,

Demokrate-Ura 17, DF-SNP

osam, SDtri, aAlbanskaalter-

nativa jedanmandat.

Zakon o lokalnoj samoupravi

predviđa da se prva sjednica

SO, koju saziva predsjednik

Skupštineprethodnogsaziva,

održava najkasnije u roku od

15 dana od objavljivanja ko-

načnih rezultata izbora. Sjed-

nica SOodržava se najkasnije

15 dana od sazivanja. Lokalni

izbori održani su 27. maja ove

godine.

I.K.

ajednička

i i opozicije

EvropskomunijomPeter Kurumbašev

privatnih televezija, tako da

nije igralo toliko važnu ulo-

gu. NVO takođe ističu i važ-

nost pitanja o pravima žena,

manjina, pitanja zaštitne ži-

votne sredine u Crnoj Gori i

mislimdasubrojnapitanjao

kojima se raspravljalo u cr-

nogorskomparlamentu po-

tekla upravo od NVO orga-

nizacija.

POBJEDA:

Nakon šest

mjeseci bugarskog pred-

sjedavanja EU, šta vidite

kao najveća dostignuća

ovog polugodišta? Šta oče-

kujeteodaustrijskogpred-

sjedavanja?

KURUMBAŠEV:

Smatram

da jedobrašansazavaš regi-

on što u narednom periodu

imamo tri predsjedavanja

zemalja koje su fokusirane

na Zapadni Balkan. Imamo

Bugarsku, Austriju i Rumu-

niju. S druge strane, treba

imati uviduda jepredsjeda-

vanje samo predsjedavanje,

idatezemljenemogudono-

siti odluke u ime Evropske

unije. Tako da ostaje pitanje

da li EU ima političke volje

za proširenjem. Ponavljam,

treba imati u vidu da dosta

društava u zapadnim evop-

skimzemljamanepo-

državaju proširenje tako da

je opasno da kada predsje-

davate EUobećate nešto što

nemožete da ispunite.

POBJEDA:

Koliko je pro-

ces pristupanja Evropskoj

uniji odgovornost vlasti, a

koliko odgovornost opozi-

cije?

KURUMBAŠEV:

Mislimda

je to zajednička odgovor-

nost. Bio samsrećan što sam

imao priliku da u Crnoj Gori

razgovaramsa predstavnici-

ma vladajuće partije ali i sa

predstavnicima uglavnom

ljute opozicije, koja i dalje

djeluje van parlamenta, što

smatrampogrešnim, jer vje-

rujemda sva debata treba da

se odvija u Skupštini. Bio

sam srećan što sam vidio da

su svi oni euro optimistični,

da svi podržavajuučlanjenje

zemljeuNATO,štosmatram

stabilizujućim faktorom za

Crnu Goru. To je i zajednič-

ka odgovornost zato što nije

važno ko rukovodi zemljom,

važnojenemijenjatipravaci

putanju.

JovanaĐURIŠIĆ

Uovomtrenutkumi

zaistamožemoda

kažemoda je Crna

Gora zemlja predvod-

nik procesa ka Evrop-

skoj uniji, jer već imate

otvoreno 31 od 33

poglavlja i nadamse da

će proces pristupanja

ići glatko, jer vjerujem

damožete zatvoriri

dosta poglavlja u

narednimgodinama

To je snaga partije,

ali istovremeno i

velika odgovornost

da ispunimo

očekivanja građana.

Zajedno ćemo sa

Vladom, u punoj

saradnji, realizovati

projekte koje smo

obećali građanima –

kazao jeMilošević

BS je osvojila apsolutnu

većinuuRožajama

i logično je da imaju

vlast. Hoće li ponuditi

nama i SD-u koaliciju,

njihov je izbor. Niti

insistiramona vlasti,

niti bježimo ododgo-

vornosti – kazao je

Milošević

TarzanMilošević

IljirMeta

ZgradaEvropskogparlamenta

AKTUELNO