Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 64 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Politika

Nedjelja, 22. jul 2018.

Čestitke crnogorskompredsjednikuMilu Đukanoviću povodomDana državnosti

Meta: Odnosi CrneGore i Albanijenikad jači

PODGORICA

Predsjednik Crne Gore Milo

Đukanović primio je čestitke povodom 13.

jula, Dana državnosti od državnika iz regiona,

kao i od čelnika država i organizacija širom

Evrope i svijeta.

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Her-

cegovine Bakir Izetbegović u čestitki u ime

Predsjedništva izrazio je čvrsto uvjerenje da

će se prijateljski odnosi između dvije zemlje

i dalje razvijati u duhu dobrosusjedstva i

saradnje u svimpodručjima od zajedničkog

interesa.

Predsjednik Republike Albanije Iljir Meta upu-

tio je najsrdačnije čestitke predsjedniku

Đukanoviću i prijateljskomnarodu Crne Gore

povodomDana državnosti i istakao značaj

vjekovima stare tradicije dobrih komšijskih

odnosa i zajedničke evroatlantske vizije za

pozitivan primjer saradnje u regionu.

- Na ovaj značajan dan za Vašu državu sa

velikim zadovoljstvom cijenim što su odlični

i prijateljski odnosi i saranja između Albanije

i Crne Gore bili ojačani i prošireni u posljed-

nje dvije dekade kao nikada ranije - kazao je

Meta.

Čestitke povodom 13. jula predsjedniku

Đukanoviću i građanima Crne Gore su uputili

i predsjednici Poljske Andžej Duda, Češke

Miloš Zeman, Portugala Marćelo Rebelo de

Sousa, kralj Tajlanda Maha Vačiralongkorn,

emir države Kuvajt Sabah Al-Ahmed Al-

Džaber Al-Sabah, predsjednik Vlade Kuvajta

Džaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah kao

i generalni direktor Organizacije za hranu i

poljoprivredu Ujedinjenih nacija Hoze Gracia-

na da Silva.

N.K.

PristupanjeEU je

odgovornost i vlas

PODGORICA

Srećan što

sam vidio da je opozicija u

Crnoj Gori optimistična, da

podržavaju učlanjenje ze-

mlje u NATO, što smatram

stabilizujućim faktorom za

Crnu Goru. Pristupanje EU

je zajednička odgovornost

zato što nije važno ko ruko-

vodi zemljom, važno je ne

mijenjati pravac i putanju,

kazao je u intervjuu za Po-

bjedu šef delegacije Evrop-

skogparlamentazapregovo-

reCrneGore saEU, bugarski

diplomata Peter Kurumba-

šev.

POBJEDA:

Kakoocjenjuje-

te brzinu pregovora Crne

Gore saEvropskomunijom

prije, a kako nakon što je

objavljen potencijalni vre-

menski okvir za pristupa-

nje Srbije i CrneGore 2025.

godina?

KURUMBAŠEV:

Teško je

reći da li je 2025. godina ta-

čandatumkadaćeCrnaGora

ili bilo koja druga zemlja Za-

padnog Balkana pristupiti

EU, jer sve zemlje će biti oci-

jenjene na osnovu rezultata

koje su postigle. U ovom tre-

nutku mi zaista možemo da

kažemo da je Crna Gora ze-

mlja predvodnik procesa ka

Evropskoj uniji, jer već imate

otvoreno 31 od 33 poglavlja i

nadamsedaćeprocespristu-

panja ići glatko, jer vjerujem

damožetezatvoriridostapo-

glavlja u narednim godina-

ma. Sa druge strane, važno je

naglasiti dapitanjavladavine

prava, borbeprotivkorupcije

i slobodemedija predstavlja-

ju suštinu poglavlja 23 i 24

koja suodavnootvorena i ko-

ja će vjerovatno biti zatvore-

na posljednja, i ova poglavlja

subazazasvaostalapregova-

račka poglavlja.

POBJEDA:

Prilično ste di-

rektnogovorilida

jetzv.pa

-

ket pristup za pojedine ze-

mlje Zapadnog Balkana

neprihvat-

ljiv za Crnu

Goru. Zbog

čega?Štavidi-

te kao najbolji

aranžman za

CrnuGoru?

KURUMBAŠEV:

Mislim da je princip

regatezapristupanjeEU

jedini pravi put jer svi ostali

tzv. paket pristupi nisu pri-

hvatljivi. Zato sam i postavio

retoričko pitanje, sa kimCr-

nu Goru da upakujete. Jer,

realno gledano, Srbija ima

veoma težak problem sa Ko-

sovom, Srbijaneželi dabude

članica NATO-a i razumije-

mo ih zašto ne žele. I ako na-

pravite paket izmeđuSrbije i

Crne Gore, to onda ne ide u

prilog Crnoj Gori. Sa druge

strane, biće teško napraviti

paket sa Albanijom i Make-

donijom jer oni čak nisu do-

bili ni pozivnicu za otpoči-

njanjepregovorasaEU.Tako

dasepostavljapitanje–sakim

se vaša zemljamože upakova-

ti. S druge strane, kao pred-

stavnik Bugarske želio bih da

vidim što je više moguće ze-

malja uEU, prvo kao kandida-

te,apotomikaočlaniceevrop-

ske zajednice. Bili bismo

srećni da vidimo sve njih u

Uniji, i Srbiju i Makedoniju, i

CrnuGoru i Albaniju.

POBJEDA:

Koliko je važna

ulogacivilnogdruštva iNVO

sektora u procesu pristupa-

nja, i kakoviditeulogutihor-

ganizacijauCrnoj Gori?

KURUMBAŠEV:

Mislim da

su vaše NVO na početku svog

puta. Najvjerovatnije, zrelija

civilna društva imaju razvije-

nije NVO. Sa druge strane, oni

suna početkuputa, ali postav-

ljaju važna pitanja, npr. pita-

nja nezavisnosti Javnog servi-

sa, o čemu se raspravljalo i u

našoj zemlji prije 20 godi-

na, ali to kod nas nije

bila velika stvar, jer

smo imali dosta

PODGORICA

Dobri odnosi

Crne Gore i Bugarske značaj-

no su osnaženi u proteklom

periodu - kazao je predsjednik

naše zemlje Milo Đukanović

na sastanku s odlazećim

bugarskim ambasadorom

MladenomČerveniakovim,

kome je uručiomedalju za

zasluge, visoko državno pri-

znanje za doprinos unapređe-

nju odnosa dvije države.

Predsjednik Đukanović

zahvalio je ambasadoru Čer-

veniakovu na predanom, pro-

fesionalnom i prijateljskom

angažmanu tokomobavljanja

diplomatske funkcije u Crnoj

Gori.

- Dobri odnosi Crne Gore i

Bugarske značajno su osna-

ženi u proteklomperiodu

- kazao je Đukanović kroz

dinamičan i kvalitetan politič-

ki dijalog na svimnivoima

- Oproštajna posjeta ambasa-

dora, bila je prilika i za zahval-

nost Bugarskoj na podršci u

evropskim i evroatlantskim

stremljenjima Crne Gore

i prepoznavanju važnosti

integracije Zapadnog Bal-

kana za njegovu stabilnost i

napredak. Ambasador Bugar-

ske zahvalio je na priznanju

koje mu je uručeno i iskazao

zadovoljstvo prilikomda svoj

diplomatski mandat obavlja

u Crnoj Gori. Posebno se

osvrnuo na značaj razvoja

ekonomskih veza između

dvije države i infrastrukturno

povezivanje - saopšteno je iz

kabineta predsjednika.

N.K.

Zahvalnost

Bugarskoj

napodršci

Crnogorski predsjednik

se sastao s bugarskim

ambasadorom

Đukanović je

Červeniakovuuručio

medalju za zasluge,

visokodržavno

priznanje za doprinos

unapređenjuodnosa

dvije države

Šef delegacije Evropskog parlamenta za pregovore Crne Gore sa

Srbija

ima veoma težak

problemsa Kosovom i ne

želi da bude članica Alijanse.

I ako napravite paket između

Srbije i Crne Gore, to onda ne ide u

prilog Podgorici. Sa druge strane, biće

teško napraviti paket sa Albanijom

i Makedonijom jer oni čak nisu

dobili ni pozivnicu za otpočinjanje

pregovora. Tako da se postavlja

pitanje – sa kimse Crna Gora

može upakovati - kaže

Kurumbašev

INTERVJU

Červeniakov i Đukanović

PeterKurumbašev