Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 64 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Nedjelja, 22. jul 2018.

Kultura

INTERVJU:

Vlatko Stefanovski, muzičar

Što više stvari

naučite, to vam je

bogatiji maternji jezik.

Kada se stvari zaborave,

onda ste siromašniji i za

ličnu kulturu, ali i za

nacionalnu

Tradiciju

čuvate

takošto

jeučite

KOTOR

Uživanjeupo-

znatimpjesmamapop i

rokmuzikemožedapoč-

nenaLjetnjoj pozornici u

ponedjeljak, 23. jula, u22

sata, naKotorArtDon

Brankovimdanimamuzi-

ke. Uokviruprojekta

„Rok simfonija“nastupi-

će jedanodnajboljihgita-

rista imuzičarauregio-

nu, VlatkoStefanovski i

Kamerni orkestar izBito-

lja.

Iakojegitarupočeodasvira

tek sa 13 godina, Stefanov-

ski je jedan od najboljih gi-

tarista ovih prostora, koji i

dalje uporno vježba i trudi

se da iz instrumenta izvuče

magiju. Osnivač je jednog

odnajvažnijihbendovabiv-

še Jugoslavije, legendarne

grupe „Leb i sol“, sa kojom

je snimio 14 albuma. Sredi-

nom devedesetih započeo

je vrlo uspješnu solističku

karijeru,tokomkojejesara-

đivao samnogimmuzičari-

ma širom svijeta i brojnim

orkestrima i ansamblima.

Autor je filmske muzike,

muzike za balete, pozoriš-

ne predstave, animirane i

kratkometražne filmove.

POBJEDA:

Iako često svi-

rateuCrnoj Gori, prvi put

ćete nastupiti u Kotoru, u

okviruKotorArt festivala.

Kakva je crnogorska pu-

blika?

STEFANOVSKI:

Nikada

ne dijelim publiku. Imam sre-

ću i zadovoljstvo da me crno-

gorska publika izvanredno

prihvatila, vjerovatno zato što

imamo sličan ili blizakmenta-

litet. Drugo, da nije visokih al-

banskih planina mi bismo bili

vazdušnomlinijomveoma bli-

zu jedni drugima.Treće, imam

ja i minuli rad koji vjerovatno

doprinosi tome da dobro pro-

lazim u Crnoj Gori. Radujem

se crnogorskoj publici, vjeru-

jemda ćemo u Kotoru ostaviti

dobar utisak i da ćemo oprav-

dati povjerenje čuvenog i veli-

kogKotorArta.

POBJEDA:

Koncert pod na-

zivom „Rok simfonija“ odr-

žaćete sa Kamernim orke-

strom iz Bitolja. Na sceni

spojićeserokmuzičarsamu-

zičarima koji imaju klasično

obrazovanje. Kako je došlo

doVaše saradnje?

STEFANOVSKI:

Pozvali su

me prošle godine da sa njima

nastupam i budemgost na nji-

hovim koncertima u Bitolju i

Ohridu. Prijatno sam iznena-

đen njihovom profesionalno-

šću, talentom i naročito zvu-

k om , k o j i s e n a o v i m

koncertimarazlikujeodnjiho-

vomklasičnog repertoara.

POBJEDA:

Koji programće-

te izvesti uKotoru?

STEFANOVSKI:

Na dosadaš-

njim koncertima smo svirali

Di-Si/Di-Si, Led Cepelin i ne-

ke moje kompozicije. Bilo je

vrlo zanimljivo. Ove godine

ćemo proširiti repertoar, pa će

program za KotorArt biti vrlo

bogat i raznovrstan.

POBJEDA:

Vašnovialbumse

zove „Mother Tongue“ (Ma-

Nijesamčovjekkojisjedi igledaTV

POBJEDA: Na čemu trenutno radite?

STEFANOVSKI:

Pripremam se za ove ljetnje

avanture. Neki koncerti su akustički, neki

električni, tako da morate pripremiti minimum

opreme za maksimumdoživljaja. Štimujem

gitare, štelujem ih, vježbam i tako se zabav-

ljamu ovim junskim toplimdanima. U julu i

avgustu imamdvadesetak kocerata na razli-

čitim stranama, pa planiram rute putovanja.

Treba stići iz Bugarske do Slovenije, preko

Crne Gore, Srbije, Hrvatske, od jednog do

drugogmjesta. Stalno otvarammape, gledam

kako da stignemod tačke A do tačke B, iako

samdobar poznavalac Balkana i balkanskih

puteva.

POBJEDA: Kakoprovodite slobodno vrije-

me?

STEFANOVSKI:

Nedavno sambio u parku,

priključio sam se ekološkoj akciji koju je orga-

nizovala Komercijalna banka. Čistili smo park.

Takođe, pokušavambiti i izički aktivan, pa

samdo tog parka vozio bicikl, skoro sedam

kilometara. Ja nijesam čovjek koji sjedi i gleda

TV.

ternjijezik).Daliseizanaslo-

va skrivaneka simbolika?

STEFANOVSKI:

Tako je. Ka-

da se odabere naslov za bilo

koji album, uprvommomentu

postoji bukvalno shvatanje tog

naslova, a onda se uvidi da ima

i dosta simbolike. Tako je i sa

albumom„Maternjijezik“.Sve

nas određuje mjesto i podne-

bljegdje smo rođeni, i odrasta-

nje uz kulturu okruženja. Ka-

da sve to naslijedite - to je vaš

maternji jezik. MuzikaMake-

donije jemojmaternji jezik, na

albumu sviram tradicionalne

melodijemakedonskogfolklo-

ra. Pri tom,moja idejaomater-

njemjeziku je i tečnost govora,

elokvencija, fluentnost izraza.

Prijesvega,mislimnasvojmu-

Imamsrećudame crnogorska publika

izvanredno prihvatila, vjerovatno zato

što imamo sličan ili blizakmentalitet

zički maternji jezik, na svoj

izraz govorenja preko gitare.

Govorenje je prirodno, au-

tentično i tačno.

POBJEDA:

Takosteialbum

snimili za samo četiri dana,

uz minimalne tehničke in-

tervencije. Reklo bi se - u

jednomdahu.

STEFANOVSKI:

Da, prva

numera „Bistra voda“ sni-

mljena je iz samo jednog svi-

ranja. Radi se opripremi koja

treba da bude dugačka, na-

porna i iscrpna. Nakon toga

samo sviranje ne predstavlja

veliki problem. Ako se dobro

pripremite, ako fino navjež-

bate, ako se spremite psiho-

fizički, imentalno, i spiritual-

no i tehnički, onda samo

snimanje ne predstavlja pro-

blemnego zadovoljstvo.

POBJEDA:

Gitara je stalno

uzVas?

STEFANOVSKI:

Jeste, stal-

nomi je u rukama.

POBJEDA:

Koliko gitara

imate?

STEFANOVSKI:

Dovoljno

za jednog balkanskog gitari-

stu – više od trideset, manje

od četrdeset.

POBJEDA:

Dobitnikstenaj-

više državne nagradeMake-

donijezaživotnodjeloukul-

tur i i umj e tnos t i „ 1 1 .

oktobar“. Vi ste, kroz Vaše

stvaralaštvo, dugogodišnji

čuvarmakedonsketradicije.

STEFANOVSKI

:

Tradiciju

čuvate tako što je učite, to je

dovoljno.Akoste jenaučili, vi

ste je sačuvali. Ako je zabora-

vite, vi ste je izgubili. Što više

stvarinaučite,tovamjeboga-

tiji maternji jezik. Kada se

stvarizaborave,ondastesiro-

mašniji i za ličnukulturu, ali i

za nacionalnu.

POBJEDA:

Kojim biste za-

nimanjem prvo sebe pred-

stavili - kso gitarista, kom-

pozitor, pjevač, glumac..?

STEFANOVSKI:

Glumac ni-

jesam, igrao sam samo jednu

epizodnuulogu.Jasammuzi-

čar.Modernidi-džejeviimaju

potrebudasebenazivajupro-

ducentima, vlasnicimadisko-

grafske kuće, hit mejkerima.

Meni je to patetično. Ako se

baviš muzikom - muzičar si.

Da me nazovete samo gitari-

stom, uskratili biste mi nešto

odmojih talenata.

POBJEDA:

Skoro četrdeset

godina komponujete i pri-

mijenjenu muziku. Izjavili

ste da u procesu kompono-

vanje pjesama, prvo stvara-

te muziku, a zatim tekst. U

slučaju primijenjene muzi-

ke, redoslijed jedrugačiji...

STEFANOVSKI:

Tako je, re-

doslijed je drugačiji. Kada

komponujete primijenjenu

muziku, radite u odnosu na

ono što zahtijeva reditelj,

producent, što zahtijeva sce-

na i karakter filma. To je je-

dan mukotrpan, intuitivan i

kreativan proces. Treba da

pogodite karakter, atmosfe-

ru... a tonije lako.

NatašaĐAČIĆ

TIVAT

Plesnapredstava

„San ljetnjenoći“, ukopro-

dukciji tivatskogCentra za

kulturu i Bitef teatra izBeo-

grada, premijernoćebiti

izvedena sjutrau21.30 sati

na sceni atrijumaLjetnikov-

caBuća-Luković, najavljeno

je jučenakonferenciji zame-

dije.

Predstava u koreografiji Isido-

re Stanišić uvrštena je i u ta-

kmičarski dio 13. Purgatorija, a

repriza je zakazana za utorak

na istommjestu, u istovrijeme.

-Ovo je treća koprodukcija sa

Bitefteatrom,drugiplesniŠek-

spir,atreći„Sanljetnjenoći“na

Purgatorijama. Sve je to svoje-

vrstan kuriozitet, a i govori o

istoriji Purgatorija koja može

da broji predstave u kontinui-

tetu. Zadovoljstvo nam je što

nastavljamouspješnusaradnju

sa Bitef teatrom - kazao je di-

rektor Centra za kulturu Ne-

venStaničić.

I direktor Bitef teatra Miloš

Latinović naglasio je da je sa-

radnjasativatskimCentromza

kulturu izuzetna.

-Nije to samopuki dogovor ne-

go poštovanje međusobnog in-

tegriteta repertoara. Ovo je

idejni projekat koji zaokružuje

cjelinu i odnjepravi viši stepen

saradnjeiumjetničkulinijuko-

ja traje, ne samokrozmomenat

kad nastaje, nego kroz cijelu

godinu.Ovosuuspješniprojek-

ti i volio bih da predstava „San

ljetnje noći“, koja je Šekspir u

novom tumačenju, bude dugo-

vječna - kazao jeLatinović.

Umjetnička direktorka Bitef

dens kompanije Jelena Kajgo

podsjetila jeda jepotrebada se

polje plesnog teatra razvija i

njeguje dovela do prve zajed-

ničke produkcije, „Magbeta“

Miloša Isailovića.

- Nastavak saradnje odveo nas

je veliki korak dalje, u formira-

nje Internacionalnog festivala

plesnog teatra u Tivtu, jedin-

stvene manifestacije ovog tipa

u Crnoj Gori. Ove godine za-

jednički produciramo „San

ljetnje noći“ kao osavremenje-

no i poetično viđenje čuvene

Šekspirove komedije - istakla

jeKajgo.

Kako je pojasnila koreografki-

nja Isidora Stanišić, radnja

predstave smještena je u neko

drugačije vrijeme od našeg, u

nekudaljubudućnost.

-Asocijacijakojusamdobiladi-

rektnoodŠekspira jestenjego-

va konstatacija: „Čovjek je tek

magarac, ako bi htio da razlaže

san“.Razrješavanjesnaupuću-

je na nešto racionalno i kalku-

latorsko, na nešto čemu u bu-

dućnosti težimo u smislu

usavršavanjamozga, priključi-

vanjanaračunare.To

jemnogo

bliža budućnost nego pretpo-

stavljamo - kazala je Stanišić,

uz konstataciju da su igrači

sjajni.

Upredstavi igrajuAnaIgnjato-

vić-Zagorac, Tamara Pjević,

BrankoMitrović,MionaPetro-

vić, Jakša Filipovac, Andrea

Dobrić, NikolaŽivković iNada

Lukić. Vizuelni identitet pred-

stave potpisuje Mačej Kuz-

minski, za kostime i scenu bila

je zadužena Slavna Martino-

vić, dizajn svijetla uradili su

Goran Balaban i Radovan Sa-

molov, a muzički saradnik je

Darja Janošević.

S.K.

Premijera plesne predstave „San ljetnje noći“ u koreogra ji Isidore Stanišić sjutra pred tivatskompublikom

Poetičnoviđenje

Šekspirovogdjela

Scena izpredstave „San ljetnjenoći“