Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 64 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Nedjelja, 22. jul 2018.

Kultura

rijeti brisanje iz Registra

rimapresudili

inskemašine

Detalj iznovootkrivenogkompleksa turskihkuća imotrilja

Stručni timnije pronšao ni ostatke tvrđave

Vrbanja u Kumboru. Prema pisanju Ilije Lalo-

ševića, u venecijanskim izvorima za lokalitet

i tvrđavu u upotrebi je lokalni naziv Vrbanj

(Barbagno). Pošto je tvrđava bila naoružana

topovima koje su Turci nazivali „kumbara“,

ovaj naziv je gotovo pouzdano naslijeđen u

imenu lokaliteta Kumbor. Tvrđava je izgra-

đena u toku Kiparskog rata sredinom 1572.

godine i imala je za cilj da blokira Kotor. Po

istorijskimhronikama, tvrđavu je gradio

hercegovački sandžak-beg Hasan sa 2.000

majstora i argata. Često je pustošena i rušena.

- Tačna lokacija i opis kulturnog dobra se ne

mogu utvrditi. Pretpostavka je da se nalazilo

u okviru Vojnog kruga u Kumboru, u kopne-

noj zoni tjesnaca. Stanje nije moguće utvrditi,

mada je riječ omoguće morempotopljenom

objektu, a danas njegovimostacima. Moguće

je da su djelovi tvrđave sačuvani i integrisani

u sklopu nekog drugog objekta ili se nalaze

pod zemljom/morem – navodi se u elaboratu.

Stručni tim je predložio njegovanje predanja

o postojanju ovog kulturnog dobra i arhe-

ološka i sondažna istraživanja na području

Kumbora. Vrbanju su tražili arhitekta-kon-

zervator Srđan Marlović, konzervator-resta-

urator Slavica Orlandić, istoričar umjetnosti

Jasmina Žitnik i arhitekte Milan Jovićević i

Dušan Đurović.

TvrđavaVrbanjanestalauKumboru

Gravura tvrđaveVrbanj (Giusepe

Rosaccio, početakXVII vijeka)

1961. godine, u kojemse navo-

di da je riječ o groblju iz ilir-

skog ili ranoslovenskogperio-

da. Predložili su brisanje iz

Registra.

Nije im se posrećilo ni sa Go-

milom u Babuncima (Lušti-

ca), za koju se u Rješenju iz

1961. godine bilježi da je to

grobnica vjerovatno iz doba

Bogomila. Jedini trag jepono-

vo u studiji popa SavaNakiće-

novića, u kojoj se navodi da

„ima samo jedna gomila, za

koju vele da je bilo bogomil-

sko groblje“.

- U izvještaju projekta „Siste-

matsko arheološko rekognos-

ciranje teritorije S.R. Crne

Gore“ iz 1985. zabilježena je

„Disanova gomila“, udaljena

oko 500 metara od asfaltnog

putaRose –Babunci, prečnika

30 metara, nepristupačna –

napominje se u obrazloženju

stručnog tima i predlaže bri-

sanje izRegistra.

Istu sudbinu dijele i Mogile

(Nedajno, Herceg Novi), ar-

heološki lokalitet i staro gro-

blje koje stručni tim nije mo-

gaopronaći.Nikoodmještana

nije imaobilokakavpodatako

lokalitetu, anepominje seni u

stručnoj literaturi.

Velika imala gomila (Mrkova,

Luštica) takođe je zabilježena

kaoarheološkonalazište.Tač-

nije, riječ jeogrobnici, kakose

i navodi uRješenju iz 1961. go-

dine. Budući da je stručni tim

nijemogaopronaći, predlože-

no je brisanje izRegistra.

DODATNO ISTRAŽITI

Neznabožačko groblje uMo-

rinju takođe je ostalo nepo-

znanica za stručni tim. Nije

evidentirano.

- Predlažemo da se poništi ra-

nije Rješenje o uvođenju u re-

gistar iz 1961. i da se uradi do-

datnodetaljnorekognosciranje

ili briše iz Registra ovo kultur-

no dobro – saopštio je stručni

tim u kojem su bili arheolozi

TanjaPiperović,AnjaMićuno-

vić, Mladen Zagarčanin, kon-

zervator-restauratorBorisKu-

studić i arhitekta Marija

Knežević.

Lokalitet Prahovac i Vatra

ovajstručnitimtakođenijeot-

kriouKotoru. Predložili suda

se poništi ranije Rješenje o

uvođenju u Registar iz 1961. i

da se uradi dodatno detaljno

rekognosciranjeilibrišeizRe-

gistra ovo kulturnodobro.

Zemljište oko Donjeg i Gor-

njeg manastira Brčeli (Bar)

naravno nije nestalo, ali je za

stručni tim bilo zbunjujuće

zašto je baš stavljeno pod za-

štitu.Uinstitucionalnojdoku-

mentaciji nijesu našli razloge

zbog kojih se „kompleks ma-

nastirskog zemljišta“ uvodi u

Registar. Jedino opravdanje

pronašlisuuinformacijamaiz

Ljetopisa osnovne škole u Br-

čelimaza1889.godinu,kojesu

vjerovatno presudno uticale

da se zemljište stavi podzašti-

tu. Stručni tim je predložio

brisanjeizRegistrasamozbog

činjenice da se zemljište već

štitielaboratimairješenjimao

stavljanjupodzaštituDonjegi

Gornjeg manastira u Brčeli-

ma. Tim su činili arheolozi

MilevaNikolaidis,MileBako-

vić, Mladen Zagarčanin, Želj-

ko Čelebić, Anton Ljuljđuraj,

konzervator-restaurator An-

tonLjuljđuraj i arhitektaĐor-

đePopović.

ČARDACI I RAZVALINE

Nestali su i Turski čardaci u

Srbinama(HercegNovi),paje

stručni timpredložiobrisanje

izRegistra.

-Ovo kulturnodobrodatira iz

doba turske vladavine (16. vi-

jek) i u vrijeme kad je stavlje-

no pod zaštitu postojale su

dvije očuvane kule, a ostalo su

bili ostaci – navodi se u elabo-

ratu.

Pri izlaskuna teren, konstato-

vano je da ovo dobro više ne

postoji.

- Na njegovommjestu se da-

nas nalaze privatni stambeni

objekti – saopštio je timu ko-

jem su bili arhitekta Mladen

Kovačević, istoričarka umjet-

nostiAleksandraSimeunović,

konzervator Živko Radović i

apsolvent arhitekture Igor

Radević.

Nije imseposrećilonikodtra-

ganja za Razvalinama turske

tvrđave u Igalu.

-Nepostojematerijalnitrago-

vi ovogkulturnogdobra, pret-

postavka je da je tokom

izgradnje vile Galeb u potpu-

nosti uništeno – navodi se u

elaboratu i predlaže brisanje.

Takođe, nijesu našli ni Razva-

line turske tvrđave na Savina-

ma. Umjesto razvalina zatekli

suprivatne kuće.

Antička mermerna stolica, o

kojoj je Pobjeda već pisala

krajem januara 2016. godine,

dijeli sličnu sudbinu. Podsje-

timo, Rješenje iz 1953. godine

pokazuje da je bila na brdašcu

iznadtunelaukruguMiločera

kodBudve.

-Na osnovu istraživanja spro-

vedenog na terenu i u razgo-

voru sa lokalnim stanovniš-

tvom na Svetom Stefanu

nijesmo uspjeli doći do infor-

macije o lokaciji kulturnog

dobra ili eventualnom ukla-

njanju ili izmještanju Antičke

mermerne stolice na drugo

mjesto – saopštio je stručni

tim u kojem su bili inžinjeri

arhitekture Slobodan Mitro-

vić, SofijaHajrizaj,MarkoVu-

jisić, arheolog Milena Vrzić,

konzervatorka Suzana Kape-

tanović i istoričarka umjetno-

stiMirelaČomraković.

Nije im preostalo ništa drugo

nego da u elaboratu podsjete

na predanja i neposredna sa-

znanja: „Kada je kraljica Ma-

rijaKarađorđevićzavršilaMi-

ločer 1938. godine, donesene

su mnoge dragocjenosti sa

dvora u Beogradu, a dobijali

su i poklone. Tako je navodno

donesena mermerna stolica,

ili neka vrsta kamenog prije-

stola. (...) Po nekim izjavama

lokalnog stanovništva, Antič-

ka mermerna stolica je mogla

biti poklon donešen sa arheo-

loškog lokalitetaGamzigrad“.

Stručni timpredložio jeUpra-

vi za zaštitu kulturnih dobara

da sprovede pravno-admini-

strativnu proceduru kako bi

se, ukoliko je tomoguće, defi-

nisala konačna lokacijaAntič-

ke stolice i održivost njenog

statusa.

BOĆANANADCRKVOM

Nestala je i Crkva Sv. Ivana u

Đenovićima, o kojoj je u avgu-

stu prošle godine pisao portal

Analitika. Stručni tim je kon-

statovao da ne postoje pisani

tragovi o nastanku i istorijatu

kulturnog dobra.

-NamjestunekadašnjeCrkve

Sv. Ivana danas je novoizgra-

đeni ugostiteljski objekat sa

terenomzaboćanje–saopštio

je stručni tim i predložio bri-

sanje iz Registra, ali i dodatna

arheološka istraživanja.

Nije zatečen ni hotel „Boka“,

koji je pod zaštitu stavljen

1951. godine.

- Kulturno dobro ne postoji, u

potpunosti je srušeno i teren

na kom je bilo je očišćen.

Stručni tim je na mjestu kul-

turnog dobra zatekao gradski

parkHercegNovog-navodise

u elaboratu.

Iz Uprave do kraja ove nedje-

ljenijesmodobili odgovorena

pitanja koliko je tačno nepo-

kretnih kulturnih dobara

predloženo za brisanje ili je

izgubilo status kulturnog do-

bra, te da li će donošenju no-

vih rješenja prethoditi dodat-

na istraživanja. Obećano je da

ćemo odgovore dobiti tokom

naredne nedjelje.

JovanNIKITOVIĆ

Namjestunekadašnje Crkve Sv. Ivana

danas je novoizgrađeni ugostiteljski ob-

jekat sa terenomza boćanje – saopštio je

stručni tim i predložio brisanje iz Registra

Ortofotošire lokacijenakojoj se

najvjerovatnijenalazilaAntička

mermerna stolica