Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 64 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Nedjelja, 22. jul 2018.

Kultura

PODGORICA–

Najmanje 10

nepokretnih spomenika

kulturepredloženo je za

brisanje izRegistrakultur-

nihdobaraCrneGore. Pret-

posljednji korakdopečaće-

njanjihove sudbine

napravili su još 2014. stručni

timovi projekta revaloriza-

cije, koji suzatražili brisanje

uglavnomzbog toga štona

terenunijesumogli dapro-

nađukulturnadobra stav-

ljenapodzaštitupedesetih i

šezdesetihgodina.

Nije im pomogla čak ni me-

morija najstarijih mještana

istraživanih područja, jer su

se u većini slučajeva, zbog

manjka relevantnih pisanih

tragova,moralioslonitijedino

nanjihovopamćenje.Zapoje-

dina dobra zatraženo je i do-

datno istraživanje, kako bi se

ipak pružila mogućnost da

baština bude otkrivena. Na

potezu je Uprava za zaštitu

kulturnih dobara, koja treba

da razmotri prijedloge struč-

nih timova i donese eventual-

na rješenja o brisanju iz Regi-

stra.

Sa druge strane, mogućnost

da dobra budu pronađena ve-

oma jemalabudućidasuzbog

nebrige, znatne građevinske

devastacije prostora i oskud-

ne dokumentacije maltene

nestali određeni tragovi o ci-

vilizacijskomrazvojunaovim

prostorima. Zanimljivo je da

se čak devedeset posto nesta-

lih nepokretnih dobara nala-

zilo na teritoriji opštine Her-

cegNovi.

BALŠABEZDVORA

Na osnovu Zakona o slobod-

nom pristupu informacijama

Pobjeda je od Uprave zatraži-

la elaborate o svih 16 spornih

nepokretnih kulturnih doba-

ra, budući da se ta brojka po-

minjeiuizvještajuorezultati-

ma projekta revalorizacije

koji je Vlada razmatrala 2014.

godine. Međutim, dobili smo

11 elaborata i tozanepokretna

dobra: Mogile (Igalo), Gradi-

šte, podzemna građevina (Su-

šćepan), Hasanov grob (Mo-

krine), Neznabožačko groblje

(Morinj), Zidovi Balšinog

dvora i bunar (Baošići),

Tumulusi (Žanjice), Gomila

(Babunci), Mogile (Nedajno),

Velika i mala gomila (Mrko-

vo), Prahovac i vatra (opština

Kotor) i Zemljište okoDonjeg

i Gornjeg manastira (Brčeli).

Uprvimizvještajimaprojekta

revalorizacije,međunestalim

nepokretnim dobrima pomi-

njani su i Turska stražarnica,

Antička mermerna stolica,

Tvrđava Vrbanja, Razvaline

turske tvrđaveu Igalu, Razva-

line turske tvrđave na Savina-

ma, Crkva Sv. Ivana i Turski

čardaci. Elaborate o ovih se-

dam nepokretnih dobara no-

vinarPobjededobio jeodsvo-

jih izvora.

Zidove Balšinog dvora i bu-

nar, koji supodzaštitustavlje-

ni 1957. godine, a u Registar

upisani 1961, stručni tim oka-

rakterisao je kao kulturno-

istorijski iprofani objekat, ali i

arhitektonskodjelo.

-Nepostojematerijalnitrago-

vi o postojanju kulturnog do-

bra, niti se bilo ko od velikog

broja mještana Baošića sa ko-

jima smo sproveli anketu sje-

ća ili bilo što zna o ovom kul-

turnom dobru. Očito da je

došlo do potpune devastacije

dobra i terena oko njega u pe-

riodu nakon njegovog upisa u

Registar, čime jedobropotpu-

no izgubljeno – navodi se u

zaključcima stručnog tima, u

kojem su bili arhitekta Mla-

den Kovačević, istoričarka

umjetnosti Aleksandra Si-

meunović, konzervatorŽivko

Radović i apsolvent arhitek-

ture IgorRadević.

Konstatujućidanematragova

o postojanju zidova dvora i

bunara, ovaj stručni timpred-

ložio jeda seovokulturnodo-

bro briše izRegistra.

POPOVASTUDIJA

Lokalitet ili područje, odno-

sno arheološko nalazišteMo-

gile stavljeno je pod zaštitu i

uvedenouRegistar1961.godi-

ne. Tokom obilaska teritorije

Igala stručni timnije uspio da

pronađenekropolunitiijedan

podatak o samom lokalitetu

sačuvan u pamćenju starijeg

lokalnog stanovništva.

- U „Boki - antropogeograf-

skoj studiji“ (1913) popa Sava

Nakićenovića navodi se topo-

nim Gomila, kao i da je više

Igala jedna neznabožačka go-

mila, ali se ne može sa sigur-

nošću tvrditi da se radi o kul-

t u r nom dob r u ko j e j e

stavljeno pod zaštitu – napo-

menuo je stručni timu elabo-

ratu i predložio brisanje iz

Registra nepokretnih kultur-

nihdobara.

ZaMogilamasutragaliarheo-

lozi Đorđe Ćapin, Radmila

Ćapin, Bogdan Lompar i Ni-

kola Borovinić, zatimkonzer-

vator-restaurator Božidar Jo-

vićevićiapsolventarhitekture

Filip Krgović. Isti stručni tim

tragao je i zaGradištem(pod-

zemna građevina) u Sušćepa-

nu (Herceg Novi), koje je pod

POBJEDASAZNAJE:

Nepokretnoj baštini koja nije pronađena tokomprojekta revalorizacije

Kulturnimdo

nebriga i građe

Ništa nije ostalo ni od kompleksa Turske stražarnice

u Lučićima (Herceg Novi). Objekat je građen u perio-

du turske vladavine, najvjerovatnije tokomXVI-XVII

vijeka. Nešto podataka nalazi se u studiji popa Sava

Nakićenovića, koji je zapisao da se u blizini Crkve Sv.

Gospođe u Prijevoru vide razvaline turske karaule

(stražarnice) koja je služila straži kako bi motrila na

Sutorinu, Kruševice i ulaz u Bokokotorski zaliv. Na

osnovu literature saznaje se da je ova kula nakon tur-

skog povlačenja služila Vukaloviću kaomotrilja, te da

ju je zapalio austrijski general Rodić.

- Kako kulturno dobro nije pronađeno, predlaže se

njegovo brisanje ili kategorizacija, tek nakon sprove-

denog rekognosciranja – navodi se u elaboratu.

Međutim, stručni tim je u širemokruženju Turske stra-

žarnice u blizini Lučića, pridnu uzvišenja Lober, otkrio

ruralnu stambenu cjelinu „Turske kuće i motrilje“. Čini

je nekoliko stambenih objekata sa svojimpratećim

pomoćnimobjektima namjenjenimprivređivanju,

izuzetno visokog stepena autentičnosti i očuva-

nosti. Unutar ove cjeline sačuvano je autentično

popločanje i sistemi za odvod atmosferskih voda.

- Kako je najveći dio ovog područja zadržao auten-

tičnost, u cilju prevencije od

moguće degradacije stihijskom izgradnjom koja

je već započela u pojedinim zonama, te trajnog

gubitka ovih ambijentalno vrijednih ruralnih cje-

lina, predlaže se utvrđivanje kulturne vrijednosti

dobra za Kulturno-istorijsko područje „Ruralne

cjeline Lučići-Tomin-Rajevići“ u okviru kojih bi

egzistirala pojedinačna kulturna dobra, Crkva sv.

Jovana i Turska stražarnica, u slučaju da bude

rekognosticirana na terenu u budućnosti – predlo-

žio je stručni tim.

Tražećistražarnicunašli turskekućeimotrilje

Mogućnost da

dobra budu

pronađena

veoma jemala

budući da su

zbog znatne

devastacije

prostora i

oskudne

dokumentacije

maltene izbrisani

određeni tragovi

o civilizacijskom

razvoju na ovim

prostorima.

Najveći broj

dobara nalazio se

uHerceg Novom

zaštitu stavljeno i u Registar

upisano takođe 1961. godine.

Urješenjuostavljanjupodza-

štitunavodi se da je građevina

po predanju u tursko doba

predstavljala tamnicu i da su

očuvani svodovi u zemlji.

-Tokomobilaska teritorijese-

la Sušćepan stručni tim nije

uspio naći Gradište niti jedan

podatak o nazivu samog loka-

litetasačuvanupamćenjusta-

rijeg lokalnog stanovništva –

navodi se u elaboratu i

predlaže brisanje izRegistra.

Jedini podatak o lokalitetu

stručni timnašao jeu literatu-

ri, tj. upomenutoj studiji popa

Sava Nakićenovića: „U Sušće-

panu su se nalazile neke pod-

zemne građevine, sa velikim

svodovima za koje se priča da

su bile turske tamnice, u koji-

ma su svoje roblje zatvarali.

Zovu ih ‘Gradišta’“.

NI TRAGAOHASANU

Hasanov grob, koji se nalazio

uMokrinama (Herceg Novi),

stavljen je pod zaštitu i upisan

uregistar 1961. godine.Upita-

nju je grobnica iz turskog do-

ba, a po predanju tu je ubijen i

zakopan Turčin Hasan. Kao i

u prethodnim slučajevima,

predloženo jedakulturnodo-

brobudeizbrisanoizRegistra,

jer stručni tim nije uspio naći

Hasanovgrobnitijedanpoda-

tak o nazivu samog lokaliteta.

Ponovosu,međutim,upomoć

pozvali studiju popa Nakiće-

novića, u kojoj je zabilježeno:

„Postoji i mjesto ‘Asanov

grob’.Na tommjestu1908. go-

dine trebalo je put proširiti te

zatoturazvalejednumeđu,iu

temelju njezinu nađoše pot-

pune kosti i nanjima trideset i

dva komada srebrnog novca

dubrovačkerepublike.Natom

je novcu slika Isusa Hrista, sa

gotskim natpisom, a sa druge

Sv. Vlaho, s mletačkim natpi-

som.Nađoše i jošnekolikoko-

mada bakrena novca, koji je

jako oštećen, te se samomože

raspoznati potpuno očuvana

glava, koja je, po svoj prilici,

bila od zlata. Tu je, po narod-

nom predanju, ubijen Turčin

Asan i zakopan“.

Ista ekipa stručnjaka nije ot-

krila ni Tumuluse u Žanjica-

ma. Citirali su Rješenje iz

Ugostiteljski objekat sa terenomzaboćanje

izgrađen na temeljimaCrkve Sv. Ivana

Hotel Boka srušen, ostaosamogradski park