Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Subota, 21. jul 2018.

Hronika

njana koji se terete

Na suđenju za pokušaj terorizma preslušani razgovori Saše Sinđelića i Mirka Velimirovića

Na suđenju okrivljenima za pokušaj likvidacije Nikšićanina predstavljen izvještaj ZIKS-a

,,Sveoči suuprteunas, Dikić

dobrodaorganizuje ljude“

PODGORICA

Utajno sni-

mljenimtelefonskimrazgo-

vorimakoji supreslušani ju-

čeuVišemsudumoglo se

čuti kakoSašaSinđelić saop-

štavaMirkuVelimirovićuda

jebitnoda stupi ukontakt sa

bivšimkomandantomsrpske

žandarmerijeBratislavom

Dikićem.

Prema navodima optužnice,

Dikićev zadatak je bio da orga-

nizuje grupe koje su iz Srbije

ušleuCrnuGorudapodržede-

monstrante. Njihovaulogabila

je da nasilno uđu u zgradu par-

lamenta nakon zatvaranja bi-

račkihmjesta.

Sudski proces protiv optuže-

nih za pokušaj terorističkog

napadanadanparlamentarnih

izbora 16. oktobra2016. godine

vodi sutkinjaVišegsudauPod-

gorici SuzanaMugoša.

NAGRADA

-UlazuSkupštinubićeotvoren

sa strane gdje se nalazi park.

Kaži Nikoli (Dikiću) da sve

grupe koje su tumoraju njemu

da se jave. Tu ima još grupa ali

ne znam ni ja gdje se nalaze.

Nađi plave trakice za ljude da

ih stave kako bi se prepoznali

između sebe. Bilo šta da pri-

mjetišdami se javi.Njemu(Di-

kiću) ću da javim da dobro or-

ganizuje ljude jer su sve oči

uprte u nas. Taj gleda na nas, i

mene i u tebe. Ončeka i nada se

usvenas–tosudetaljikojeSin-

đelić saopštavaVelimiroviću.

Sinđelić naknadno pojašnjava

Velimirovićuda ,,Dikić ne smi-

je da zajebe“ i nada se da sve

prođe u redu.

-Daj božeda sveprođeu redu i

daseovajMilopomirisasudbi-

nom. Ovi su rekli da ako dođe

Preslušan je i razgovor optuženog Mihaila Čađenovića i posla-

nika DF-a Slavena Radunovića.

- Poslaću Zokija po tebe. Ostavićete telefone kući – kaže Radu-

nović.

Na poziv Čađenovića da dođe u njegov domda popričaju,

Radunović kaže da neće sastanke održavati kod nikoga kući

jer ih prisluškuju.

- Naći ćemo se neđe i obaviti razgovor od pet minuta van vozi-

la. Onda idemo na piće gdje god hoćeš – kaže Radunović.

Radunović Čađenoviću:

Ostavi telefonkući,

razgovaraćemovanvozila

do gužve i ako se on (Đukano-

vić) slučajno pojavi i izađe, na-

gradasedajekogauhvati.Zna-

či, bićete nagrađeni ukoliko ga

uhvatite i snimite. Bukvalnoda

ga uhapsite tu. Bili bi nagrađe-

ni dobro – kaže Sinđelić na šta

Velimirovićodgovarapitanjem

,,kolika bi nagrada maogla da

bude“.

- Reci šta hoćeš – kazao je krat-

ko Siđelić.

Prethodno, Velimirović oba-

vještava Sinđelića da ima pro-

blem sa ljudima koji čekaju

daljeinstrukcijeakojeimonne

može prenijeti jer ne uspjeva

da ostvari komunikaciju sa

BratislavomDikićem.

- Imamovdje problemsa ljudi-

ma.Čekamočitavdan.Nijeovo

zajebancija. Što moji ljudi da

rade. Nešto ovdje nije u redu.

Ovdje imam23 čovjeka, to nije

mala stvar. Onamo je ,,rakija“

koja treba da se prespe iz flaše

u flašu i da se očisti, da vidimo

svekakojeištoje.Vidisačovje-

kom i reci mu da se javi – kaže

Velimirović.

Sinđelićmuujednomtrenutku

govori i daakonemožedačeka

neka sa svojimljudima upadne

u Skupštinu. Pojašnjava Veli-

miroviću i da Dikić ima posla

oko izviđanja terenadabi znao

šta da radi.

Naposljetku govori Velimiro-

viću ,,ako se plašiš ja ću poslati

druge ljude“.

SNIMAK

Usudnici su juče predstavljeni

dokazi koje je specijalni tim

prikupio mjerama tajnog nad-

zora po naredbi sudije za istra-

gu Višeg suda u Podgorici. Pri-

kazane su fotografije osoba iz

Zubinog Potoka ispredmotela

„Mala Venecija“ u Virpazaru i

manastira Ostrog, kao i s loka-

cije uGolubovcima.

Takođe su prikazane i fotogra-

fije Velimirovića i Dikića kako

razgovaraju ispred tržnog cen-

traDelta.

Uslijedio je i prikaz tajno sači-

njenog video snimka susreta

Dikića i Velimirovića ispred

istog tržnog centra.

Sa snimka se moglo primijetiti

da je Dikić na glavi imao kač-

ket, puštenu bradu i dosta se

mirno držao dokmu je Velimi-

rović nešto energičnije pričao

gestikulirajući rukama.

Specijalni tužilac Saša Čađe-

nović juče jepredložio sududa

se preslušaju razgovori koje je

optuženiDraganMaksićvodio

sa optuženim Aleksandrom

Aleksićem, NikolomĐurićem,

Mirkom Velimirovićem kao i

razgovori BrankeMilić sa Voj-

vodom Čarugom i Vojvodom

Pajom.

Sljedeće suđenje zakazano je

23. jul.

B.R.

PODGORICA

Nikšićanina

RadojicuZekovića jeuzatvo-

ru tri putaposjećivaoVasilije

Rafailovićkoji je trenutnou

bjekstvuzbog sumnjeda je

organizovaokriminalnugru-

pu i 7. decembra 2016. godine

počiniodvostrukoubistvo–

to je juče saopštio specijalni

tužilacSašaČađenović.

Tužilac jena tepodatkeukazao

nakon što je predstavljena evi-

dencija oposjetamaZekoviću.

Za podmetanje bombe pod au-

tomobil„golfV“kojije,postavu

Tužilaštva, koristio Zeković,

sudi se petočlanoj grupi na či-

jemje čelubioStevanStamato-

vić koji je povezan sa škaljar-

skim klanom. Stamatović je u

bjekstvu dok su na optuženič-

koj klupi Milan Lješnjak, Alek-

sandar Bojović, Dejan Deletić,

Đorđije Božović i Stefan Bale-

vić i oni se tereteda supokušali

likvidaciju Zekovića, koji je

prema evidenciji bezbjedno-

snih službi blizak kavačkom

klanu.

Zeković je na jednom od pret-

hodnihsuđenjanegiraovezusa

kriminalnimklanovimaitvrdio

damunijepoznatoda jenjegov

prijatelj Igor Božović vođa ka-

vačkog klana, a vjenčani kum

Vladimir Roganović član te

grupe.

VEZE

UdopisuZIKS-ajekonstatova-

nio da je Zekoviću odobreno

odsustvo od 19. do 26. maja

prošle godine kada je Stamato-

vićeva ekipa, prema navodima

Tužilaštva, i podmetnula bom-

bu pod automobil za koji se

smatra da ga je koristio Zeko-

vić.

Službenik nikšićke policije La-

zar Šćepanović juče jekazaoda

je 20. maja od kolega iz podgo-

ričkepolicijeMiljanaĆirovićai

Rada Stijovića oko 10 časova

dobio informaciju da je ispred

jedne zgrade u podgoričkom

naselju Zabjelo ispod vozila,

koje je prema operativnim po-

dacima koristio Zeković, nađe-

na eksplozivna naprava, te i da

sudvije osobe uhapšene.

Šćepanović je ispričao da je

njegov kolega telefonom po-

zvao Zekovića koji se u policije

pojavio oko 13 časova.

- I odmah jedošao, nakondese-

tak minuta. A u periodu od 10

do 13 časova smo prikupljali

operativna saznanja o licu koje

se javilo da preuzme vozilo -

Bojanu Jeliću - kazao je Šćepa-

nović odgovarajući na pitanje

tužioca.

PRIJAVA

Svjedok je kazao da je Zekovi-

ćeva supruga prijavila policiji

da se dvije osobe vrzmaju oko

vozila, a da je to vidjela sa tera-

se.Šćepanovićjeispričaoidase

Zeković javio 19. maja da poči-

njedakoristi pogodnosti, i da je

urješenjupisalodatrebadabo-

ravi na teritoriji Nikšića.

-Zekovićnijekršiopogodnosti,

nije boravio van Nikšića, osim

što je jednom po odobrenju

ZIKS-aotišaokodstomatologa

uHercegNovi - naveo je on.

U svom iskazu pred sudom,

svjedok Saša Đurović, rukovo-

dilac potražne jedinice Sektora

kriminalističke policije, na dr-

žavnom nivou, kazao je da je

njegovomsektorustigaodopiso

ugroženojbezbjednostiZekovi-

ća, nakončega suoni obavijesti-

li ZIKS, koji je odmah odlučio

da prekine pogodnosti. Zeković

je odmahvraćenuZIKS.

Iako jeZekovićkazaodanezna

ništa o motivima podmetanja

bombe, na jednomod prethod-

nih suđenja optuženi Lješnjak

je priznao da je podmetnuo

900 grama eksploziva pod au-

tomobil za koji se kasnije utvr-

dilo da je u vlasništvu upravo

Radojice Zekovića. Ustvrdio je

da nije imao namjeru da nekog

ubije već samo da raznese auto

osobi sa kojom je imao sukob

zbog novca, a koju nije htio da

imenuje. On je ispričao da je

Dejan Deletić znao za njegov

plan i da ga je konstantno od-

vraćao od te ideje.

Policija je 20. maja prošle godi-

nespriječilaaktiviranjeeksplo-

zivne naprave ispod automobi-

la koji je koristio Zeković i tada

je na licumjesta uhapšenDele-

tić, aLješnjak je pobjegao.

Radojica Zeković je iz zatvora,

gdje služi sedamnaestogodiš-

njukaznuzadvostrukoubistvo

i ranjavanje, izašao na vikend

odsustvo. On izdržava kaznu

zbogubistvairanjavanjaubašti

restorana „Jadranska straža“ u

Budvi,septembra2007.godine.

B.R.

Zekovića

posjećivao

Rafailović

rili se

vić

be za koje se sumnja da su

pružale logistiku i pomoć u

bjekstvu Miloševiću, Vujači-

ću iMašanoviću.

- Nastavljaju se zajedničke

aktivnostipolicijeCrneGo-

re i policije Kosova u cilju

lociranja i lišavanja slobode

osoba koje potražuju crno-

gorski istražitelji - zaklju-

čujuu saopštenju.

Podsjećamo, Milošević je

uhapšen u srijedu ispred

zgrade u Prištini u kojoj je

stanovao, akodsebe je imao

pištolj i pokušao je da po-

bjegne.Ustanujepronađen

još jedan pištolj, droga i ko-

sovska dokumenta koja je

Milošević koristio.

Milošević je iznajmljivao

stanukomjevećnekovrije-

me boravio, a posljednjih

dana pridružio mu se Đor-

đe Pavićević, koji je 3. jula

pobjegao iz kotorske bolni-

ce.On

jeubolnicuuDobro-

ti prevezen iz zatvora u ko-

jem je bio zbog krivičnog

djelaotmicausticajusakri-

vičnimdjelomiznudaupo-

kušaju, počinjenog 15. sep-

tembra 2015. godine u

Kotoru.Milošević,Vujačići

Mašanović terete se da su

10. oktobra 2016. godine

ubili Đuričkovića.

Miloševićje,premanavodi-

ma Tužilaštva, za ubistvo

ĐuričkovićaangažovaoVu-

jačića i Mašanovića, koji su

mu pomogli u pribavljanju

automobila i oružja. Vuja-

čić je, kako istražitelji vje-

ruju, kupio automobil koji

sukoristili ukrivičnomdje-

lu, dok je Mašanović naba-

vio automatskupušku.

Istražitelji su na putu pre-

ma Ceklinu ispod Obodske

pećine pronašli izgorjeli

,,renomegan“, podgoričkih

oznaka, koji su koristile

ubice.

M.Ž.

SaprivođenjaZekovića

ARHIVAPOBJEDE

UNikšiću uhapšenMilovan Peruničić (63)

Zaplijenjenooružje i

djelovi za izradupet

eksplozivnihnaprava

NIKŠIĆ

–Šezdesettrogodiš-

njiMilovanPeruničić izNik-

šićauhapšen je jer sukod

njegapronađeni djelovi za

izradueksplozivnihmateri-

ja, pištolj imunicijau ilegal-

nomposjedu.

U saopštenju Uprave policije

navodi se da je na osnovu na-

redbe sudijeza istrage Osnov-

nog suda u Nikšiću pretresen

stanPeruničića.

-Prilikompretresapronađene

su elektronske komponente i

djelovi, koji sukakosesumnja,

bili namijenjeni za izradu pet

improvizovanih eksplozivnih

napravaipištolj„zastava“kali-

bra 6,35 milimetara u ilegal-

nomposjedu i veći broj muni-

cijerazličitogkalibra,takođeu

ilegalnomposjedu – navodi se

u saopštenjupolicije.

Svidjeloviimprovizovanihek-

splozivnih naprava bili su pri-

premljeni, kako se sumnja, za

povezivanjesaelektrodetona-

torskim kapislama i dalje sa

eksplozivnim punjenjem, a

način aktiviranja, sumnja se,

tako pripremljenih naprava,

bio bi daljinskimputem.

S.D.

BIJELOPOLJE

-DoktorEl-

dinLameževićosuđen je ju-

čeuVišemsuduna šestmje-

seci kućnog zatvora, zbog

smrti pacijentaMirsada

Bošnjaka. Odluku jedonio

sudijaRadoslavKonatar.

Lameževiću se optužnicom

stavljalo na teret teška djela

protiv zdravlja ljudi.

On je 12. avgusta 2013. godine

pregledao Bošnjaka nakon što

je pao sa terase porodične ku-

će u bjelopoljskom naselju u

Nedakusima. Stav Tužilaštva

je bio da optuženi prilikom

pregledanijeposvetiopotreb-

nu pažnju, kako bi utvrdio po-

stojanje povrede organa tr-

bušne i grudne duplje.

V.Šb

.

BIJELOPOLJE

-Apelacioni

sudpotvrdio jepresuduKo-

lašincuT. B. osuđenomna

osamgodina zatvora jer je

pretprošle godineu septem-

bru silovaomaloljetnicu.

T. B. se tereti da je na Javorju

(Kolašinu)prinudionaoblju-

bumaloljetnicu.

Kako je navedeno u obrazlo-

ženju presude, krivično djelo

je„počiniosposobandashva-

ti značaj svog djela i upravlja

svojimpostupcima“.

Upotrebom sile optuženi je

prinudio na obljubu seda-

mnaestogodišnjakinjudoksu

sjedjeli na livadi.

V.Šb.

Presuda Kolašincu

BIJELOPOLJE:

Presuda

Eldinu Lameževiću

Osamgodina

za silovanje

maloljetnice

Doktoru

kućni pritvor