Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Subota, 21. jul 2018.

Društvo/Hronika

Crnogorski ministar unutrašnjih poslova

u zvaničnoj posjeti Makedoniji

Potpisansporazumoborbi

protiv trgovine ljudima

PODGORICA–

Ministar

unutrašnjihposlovaMevlu-

dinNuhodžićpotpisao je ju-

če sakolegomizMakedonije

OliveromSpasovskimspo-

razumuoblasti borbeprotiv

trgovine ljudima, ucilju ja-

čanjanacionalnihmehani-

zama za efikasniji odgovor

na izazoveoovoj temi, saop-

šteno je iz crnogorskogMi-

nistarstvaunutrašnjihpo-

slova.

Kakojesaopšteno,Nuhodžićje

jučeboraviouzvaničnoj posje-

ti Makedoniji, te je sa sastanka

sa Spasovskim poručeno i da

borba protiv organizovanog

kriminala, nelegalnihmigraci-

jaiterorizma,kaoidrugihobli-

ka teškog kriminala, ostaje pri-

oritet regionalnog zalaganja.

Nuhodžić je, kako dodaju,

ovomprilikomčestitaozvanič-

nicima i građanima te zemlje

zbog nedavnog poziva za član-

stvo u NATO i skorog otpoči-

njanja pregovora za Evrop-

skomunijom.

-Ministar jeporučiodaMake-

donijauovimprocesimamože

računati na snažnu i prijatelj-

skupodrškuCrneGore, i iska-

zao je uvjerenje da će naše

iskustvo biti korisno i dobro-

došlo u evropskim i evroa-

tlantskim integracijama koje

Makedoniji predstoje. Poziv

Makedonijidaotpočneprego-

vore u vezi sa ulaskom u NA-

TO od naročitog je značaja sa

aspekta regionalne bezbjed-

nosti – saopšteno je.

R.D.

Predstavljeno prvo nacionalno istraživanje

o unosu natrijum-hlorida i kalijuma

Crnogorci unose

skoro tri putaviše

soli odpreporučene

PODGORICA–

Prosječan

unos soli unašoj državi je

11,6gramanadan, što je sko-

ro tri putavišeodpreporu-

čenevrijednosti Svjetske

zdravstveneorganizacije,

dok jeprosječanunos kaliju-

maveomamali (3,2 grama) i

samo 13odsto ispitanika ga

jededovoljno, pokazalo je

prvonacionalno istraživa-

njeounosu soli i kalijuma

koje jepredstavljeno juče.

Istraživanje, u koje je učestvo-

valo 630 ispitanika, od čega

285 muškaraca i 354 žene, od

25 do 65 godina, pokazalo je,

kako je istakla šefica Kancela-

rijeSvjetskezdravstveneorga-

nizacije u našoj državi Mina

Brajović, da je samosedamod-

sto ispitanika konzumiralo

preporučenu količinu SZO,

odnosno do pet grama soli na

dan.

Visok nivo unosa soli važna je,

kakosejučemogločutinakon-

ferenciji, determinantna viso-

kog krvnog pritiska. Tokom

2015. godine, kako su pokazali

podaci informacionog sistema

primarne zdravstvene zaštite,

udio primarne hipertenzije

kodpacijenatasakardiovasku-

larnimoboljenjima u našoj dr-

žavi bio je čak 64,5 odsto.

Brajović jenaglasilada senaša

država priključila globalnom

akcionomplanu SZO da se do

2025. smanje nezarazne bole-

sti za 25 odsto, te unos soli za

30 odsto, sa ciljemda se ide ka

dostizanju idealnogunosa soli

odpet grama dnevno.

-Smanjenjekoličineunosaso-

li sa 10 na preporučenih pet

grama na dan rezultiralo bi

smanjivanjem slučajeva mož-

danih udara skoro za četvrti-

nu, dok bi broj koronarnih sr-

čanihbolestibiosmanjenza18

odsto– istakla jeBrajović.

Ekspert SZO Frančeško Ka-

pučio rekao je da je istraživa-

nje pokazalo da muškarci u

našoj državi više unose so od

žena, dok brojevi unosa soli i

kalijuma variraju i značajno

zavise i od socio-ekonomskog

statusa ispitanika.

- Unos soli bio je niži kod ispi-

tanikasanajvišimobrazovnim

postignućima, a najviši kod

nezaposlenih i kod penzione-

ra. Za razlikuod toga, unoska-

lijuma bio je veći što je veći ni-

vo obrazovanja, ali i veći kod

ljudi koji su zaposleni – naveo

je, izmeđuostalog, on.

Ovuanalizu tehnički i finansij-

ski je podržala Svjetska zdrav-

stvenaorganizacija, arađena je

od 15. septembra do 15. decem-

bra prošle godine, u saradnji sa

Ministarstvom zdravlja, Do-

mom zdravlja Podgorica i Kli-

ničkimcentrom.

J. B.

Predstavnica Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja

Radana Damjanović najavila je da će uskoro, pomodelu

sastanka sa predstavnicima pekarske industrije, nakon čega

je kreiran pravilnik omaksimalnom sadržaju soli u hljebu i

drugimpekarskimproizvodima, biti organizovan sastanak sa

predstavnicima mesne industrije.

Sastanaksapredstavnicima

mesneindustrije

MORASESMANJITIUNOSSOLI:

Sakonferencije

AKCIJAKOSOVSKE I CRNOGORSKE POLICIJE:

Uhapšena dvojica Cet

da su saučesnici u ubistvu Radomira Đuričkovića

Vujačić iMašanović

uPrištini kao iMiloš

PODGORICA

–Samodva

dananakonhapšenjaPod-

goričaninaMarijaMiloše-

vića (38) kosovskapolicija

u saradnji sanašimistra-

žiteljima lisicena ruke

stavili suCetinjanima Igo-

ruMašanoviću (22) i Vu-

kanuVujačiću (23).

Prema saznanjima našeg

lista, Mašanović i Vujačić

uhapšeni su u Prištini i, ka-

ko nam je saopšteno, oni su

iznajmljivali stan u blizini

zgrade u kojoj se krio i Mi-

lošević.

Milošević, Vujačić i Maša-

nović uhapšeni su nakon

skoro tri godine bjekstva a

za njima su bile raspisane

crvene interpolove potjer-

nicezbogosnovane sumnje

da su učestvovali u ubistvu

Cetinjanina Radomira Đu-

ričkovića koji je, prema evi-

denciji bezbjednosnih

službi, bio blizak šakljar-

skoj grupi.

- U nastavku uspješne i efi-

kasne saradnje službenika

Uprave policije i policije

Kosova, realizovana je još

jedna zajednička akcija i slo-

bode su lišeni I. M. i V.V. za

kojima je NCB Interpol Pod-

gorica raspisao potjernicu.

Podsjećamoda je iM.M. lišen

slobode prije dva dana naKo-

sovu, asanjimjebio iĐ. P. (31)

iz Nikšića – navodi se u saop-

štenjupolicije.

Do zaključenja našeg lista u

Podgorici je pretreseno više

lokacija koje su koristile oso-

Ulicaukojoj jeubijenRadomirĐuričković

Odluka sudije za istrage Višeg suda

OdbijenzahtjevTužilaštvada

seKneževićuodredi pritvor

PODGORICA

–Sudija za

istrageVišeg sudaodbio je

zahtjevSpecijalnog tužilaš-

tvada se jednomod lidera

Demokratskog frontaMila-

nuKneževićuodredi dva

mjeseca zatvora jernije že-

liodaotkrije ime sudijekoji

mu jepredložioda sa 10.000

euraponišti osuđujućupre-

suduzbognapadanapoli-

cajca.

Uobrazloženjusenavodi da je

prijedlog Specijalnog tužilaš-

tva neosnovan. Nakon odluke

sudije za istrage Tužilaštvo je

izjavilo žalbuna to rješenje.

Knežević je u srijedu saslušan

u Specijalnom tužilaštvu, ali

nakonštonijeotkrio ime sudi-

je, tužiteljkaStojankaRadović

je zatražila dva mjeseca pri-

tvora zaKneževića.

Svi poslanici Demokratskog

fronta juče su potvrdili i pi-

smeno da imaju ista saznanja

kao iMilanKnežević u vezi sa

ponudomodvisokopozicioni-

ranog sudije koji mu je nudio

da mu za 10.000 eura poništi

sramnukaznu zatvora na koju

je osuđen umontiranompoli-

tičkomprocesu - saopšteno je

iz tog opozicionog saveza.

Izjavu sapotpisimapreostalih

17 poslanika DF-a, u kojoj po-

tvrđuju da imaju ista saznanja

kao i Knežević, predali su Vr-

hovnom državnom tužiocu,

postupajućemsudijiupostup-

ku pred Višim sudom i Skup-

štini CrneGore.

- Poslanici DF-a na ovaj način

željeli su da ogole svu besmi-

slenost ovakvog postupanja

prema izabranim predstavni-

cima građana, koje ima za cilj

obračunavanje za račun vlasti

sa jedinom pravom opozici-

jom– saopštio jeDF.

I.K.

AKCIJAPOSMATRAČ:

Uhapšen RožajacM. D. (32) zbog dječje pornografije

Utelefonuosumnjičenog

pronađeni pornografski sadržaji

ROŽAJE

- PolicijauRožaja-

mauakciji ,,Posmatrač“

uhapsila jeM. D. (32) iz tog

grada zbogkrivičnogdjela

dječjapornografija.

- M. D. je na društvenimmre-

žama koristeći lažne profi-

le stupaoukontakt sadjecomi

tražio od njih da se slikaju, ša-

lju fotografije intimnih djelo-

va tijela. Sumnja se i da je on

komunikaciju samaloljetnici-

ma započinjao slanjem foto-

grafija svojih intimnih djelova

tijela. Djeca su pretežno odbi-

jalakomunikacijusanjim,blo-

kirala lažne nalogeM. D. ili su

sa dobijenim fotografijama

upoznali svoje roditelje – na-

vodi se u saopštenjupolicije.

Inspektori suponaredbi sudi-

je za istragu Osnovnog suda u

Rožajamapretresli stanM.D. i

pronašli dva mobilna telefona

u kojem su se nalazili materi-

jali dječijepornografije i drugi

pornografskisadržaji.Zaplije-

njene su i dvije memorijske

kartice, čiji će se sadržaj utvr-

diti vještačenjem.

U akciji „Posmatrač“ koja je

započeta 2016. godine protiv

šest osoba podnijete su krivič-

ne prijave zbog osnovane

sumnje da supočinili krivično

djelodječja pornografija.

- U okviru ove akcije oduzeto

je više od400.000 fotografija i

video snimaka sa sadržajem

dječje pornografije. Dječja

pornografija je globalni pro-

blem protiv kojeg se bore sve

policije svijeta. U našoj zemlji

su proteklih godina zabilježe-

ni samo pojedinačni slučajevi

- posjedovanja materijala

dječjepornografije, dok sluča-

jeviizradeidistribucijetakvog

materijala nisu zabilježeni.

Takođe crnogorskoj policiji

građani u prethodnom perio-

du nijesu prijavili nijedan slu-

čaj koji bi se odnosio na to da

su djeca koja žive ili borave u

Crnoj Gori na bilo koji način

na našoj teritoriji zloupotrije-

bljenausvrhuizradematerija-

la koji bi se mogao smatrati

dječjom pornografijom – za-

ključuju iz policije.

C.H.

ILUSTRACIJA

MilanKnežević