Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Subota, 21. jul 2018.

Društvo

PODGORICA

–Podaci po-

kazujuda jeproblematika

nasiljauporodici i nadžena-

mauCrnoj Gori intenzivno

izražena, aSavjet za građan-

skukontroluradapolicije

ocijenioda je to jednood

ključnihpitanjanacionalne

bezbjednosti koje zahtijeva

pojačanu i koordiniranu

profesionalnu i društvenu

brigu.

Na redovnoj sjednici održanoj

u Skupštini Crne Gore, kojom

je predsjedavao advokat Zo-

ran Čelebić, Savjet je analizi-

rao i razmotrioprimjenuKon-

vencije Savjeta Evrope o

sprečavanju i suzbijanju nasi-

ljanadženamainasiljauporo-

dici (Istanbulska konvencija).

-Prepoznali smoda jepoveća-

na odgovornost policije u za-

štiti odnasilja uporodici prio-

ritet ministra unutrašnjih

poslova. Zahvaljujući otvore-

nom dijalogu, primjedbe na

postupanje policije u slučaje-

vimanasiljauporodici suzna-

čajno smanjene. Potvrda toga

jedavećdužiperiodnemapri-

tužbi na policijski rad u Cen-

tru bezbjednosti Podgorica -

piše u saopštenju.

Savjet je ocijenio da svi rele-

vantni subjekti i društvene

strukture u zemlji mogu biti

zadovoljni i ponosni na odnos

i politiku Vlade kada je riječ o

Istanbulskoj konvenciji, bilo

da je riječ o stvorenoj (povolj-

noj i afirmativnoj) društvenoj

klimi bilo o njenoj primjeni u

praksi.

To tijelo zaključilo je da je po-

trebno pristupiti konkretni-

jemifleksibilnijemtumačenju

mogućih aktivnosti na koje

obavezuje član 16. Istanbulske

konvencije i da suuodnosuna

postojeću praksu neophodna

unapređenja.

- Postojeća rješenja nijesu do-

voljna da zaštite žene od svih

oblika nasilja i da se spriječi

dalje nasilje u porodici niti je

dovoljno istaknuta važnost

prevencije i obrazovanja uči-

nioca - naveli suoni.

Savjet je preporučio da se u

sklopuprimjenečlana 16. uve-

du servisi savjetovališta za

učinioce nasilje i to kako na

obaveznoj tako i na dobrovolj-

noj osnovi.

- Na potrebu uspostavljanja i

razvijanja savjetovališta uka-

zuje policijska i sudska stati-

stika i intenzitet problematike

nasilja nad ženama i nasilja u

porodici. Kroz uspostavljanje

savjetovališta pruža se prilika

za razvijanje dodatnog par-

tnerstva između Vlade i civil-

nog društva. Značajan dio ak-

tivnosti može biti povjeren

specijalizovanim nevladinim

organizacijama, što su i isku-

stva zemalja sa demokrat-

skom tradicijom - navodi se,

izmeđuostalog u saopštenju.

K. J.

PODGORICA

–Univerzi-

tetCrneGore reagovao je

na izjavuprofesoraElek-

trotehničkog fakulteta

UCGdr IgoraRadusinovi-

ćaobjavljenu jučeuPo-

bjedinomtekstu„Radusi-

nović: Još jednablamaža

Univerziteta“.

Reagovanjeprenosimo in-

tegralno i bez autorskih

intervencija.

„Na prvi interni konkurs za

predmet o kojemu je bila riječ

senije javioni jedankandidat.

Stoga je animiran mlađi stru-

čankadar da pomogne u izvo-

đenjunastave.Međutimupo-

novljenom konkursu, čija je

svrha bila da se angažuje više

mladih saradnika sa titulom

doktor nauka, prijavio se i

profesor Radusinović. Nakon

uvida u njegovo opterećenje

od 23 časa usvojeno planom

angažovanja od strane Senata

(nastavna norma je 8), postao

je upitan motiv tog naknad-

nog javljanjanakoji suupozo-

ravale kolege sa istog fakulte-

ta, uz gorak osjećaj ličnog

animoziteta kojeg dr Radusi-

nović unosi prema mlađem

kandidatu. Pogotovo činjeni-

ca da je uobičajeno da se na

Univerzitetu Crne Gore vrši

preraspodjela opterećenja

prilikomangažovanja,pojača-

va prethodno izrečeni utisak.

Ističemoičinjenicudajesadr-

žaj ovog predmeta sastavljao

profesor ETF-a koji je uputio

dopis Vijeću i rektoru da po-

menuti sadržaj nema nikakve

veze sa disciplinama koje

izvodi profesor Radusinović.

Na taj dopis, dr Radusinović

nije uopšte reagovao tako da

se moglo zaključiti da je pri-

hvatio argumentaciju.

Odluka Vijeća Elektrotehnič-

kog fakulteta o angažovanju

nastavnika je sporna, jer sjed-

nica Vijeća nije organizovana

u skladu sa poslovnikom, na

šta nam je pisanim putem

ukazao veliki broj uglednih

redovnih profesora sa ETF-a,

članova Vijeća. Već duži vre-

menski period dobijamo upo-

zorenjaodzaposlenihsaETF-

ada je takavnačin radapostao

manir, tedase tomemorastati

na kraj. Najiskusniji i najrefe-

rentniji ljudi sa ovog fakulteta

pišu i žale se na niz nezakoni-

tosti, na netransparentnost

radaVijećaiupraveFakulteta,

te da bi zaštitili profesionalni

integritet ne učestvuju u radu

istogvećduži vremenski peri-

od. Istovremeno jedini odgo-

vor rukovodstva Fakulteta na

to je izigravanje žrtvi u javno-

sti.

Takođe, što se tiče angažova-

nja saradnika sa doktoratom,

prije svega moramo skrenuti

pažnjunanečuveno, nekorek-

tno i neprofesionalno iznoše-

nje ličnih podataka u javnosti

(za koje on kao profesor ima

privilegovani pristup) te nji-

hovo zlonamjerno i manipu-

lativno tumačenje, što je za-

branjeno po Zakonu o zaštiti

ličnih podataka. S druge stra-

ne, radi informisanja javnosti,

pomenuti saradnik ima odlič-

ne rezultate (po kriterijumi-

ma dr Radusinovića ima refe-

r e n c e i z a r e d o v n o g

profesora). Uzgred, vrlo je za-

brinjavajući manir da kod

ovog kandidata analizira

uspjehe u disciplinama koje

on nikada nije ni slušao na

Elektrotehničkom fakultetu.

Dobro bi bilo da dr Radusino-

vić pokaže javnosti sa kakvim

referencama iz računarskih

mreža se birao u zvanje do-

centa. Očito mu je tada neko

dao šansu da se počne graditi

kroz tu disciplinu, pri čemu je

tadašnje rukovodstvo, procje-

njujući da ne može da se nosi

satime,dodijeliloIgoruRadu-

sinoviću laboranta sa ETF-a

za stručni nadzor, obuku i po-

moć u radu.

Već duži vremenski period

profesorRadusinović umedi-

jima iznosi niz neistinitih i

zlonamjernih navoda u vezi

akademskih pitanja na UCG.

Smatrali smo da se navedene

stvari mogu riješiti unutar sa-

mogUniverziteta,uzpoštova-

nje mišljenja svakog pojedin-

ca i autonomije Univerziteta.

Nažalost to u ovom slučaju

nije bilomoguće.

Dalje, vezano za navode pro-

fesora Radusinovića, napo-

minjemo da je uprava Fakul-

t e t a g rubo pov r i j ed i l a

postupak za mogući izbor u

zvanje docenta kojeg Radusi-

nović pominje, pa je zakonski

jedino bilo moguće prekinuti

taj postupak i obnoviti kon-

kurs, što je i učinjeno. Sa dru-

ge strane vezano za konkurs

za nastavnika na kojem je je-

dan od kandidata i dekan Ve-

ljović, procedura je pokrenu-

ta za vrijeme prethodnog

rukovodstva, ali je iz (ne)

objašnjivih razloga od strane

tadašnjeg rukovodstva Uni-

verziteta i samog dekana koji

jepoStatutuzaduženzaspro-

vođenje postupka, izborna

procedura prolongirana van

propisanog rokaod6mjeseci.

To je uvelo kandidata u za-

konski problematičan status,

anovorukovodstvoUniverzi-

teta u poziciju da troši ogro-

mnu energiju da njegov pro-

blemriješi.

IzobrazloženjaIgoraRadusi-

novića, mogao bi se steći uti-

sak da se radi o veoma refe-

rentnom čovjeku. Međutim,

činjenice su ipak drugačije.

Za vanredovnog profesora

izabran samo sa par radova u

nižerazrednim časopisima, u

kojima sebavimultimedijima

za koje postoji mnogo refe-

rentija grupa. Sada već kao

redovni profesor nema čak ni

udžbenik iz predmeta za koji

tvrdi da je najreferentniji na

Univerzitetu Crne Gore. Nje-

gov naučni opus je krajnje

skroman o čemu svjedoči či-

njenica da recimo na ETF-u

postojinizprofesorakojiima-

ju 10 do 20 puta više citata i

publikacija odnjega.

Veoma problematična je i či-

njenica da se veći broj njego-

vih radova nalazi u časopisu

koji izdaje njegov lični prija-

teljikojijerevnosnoplaćansa

projekta kojim je rukovodio

IgorRadusinović tokomperi-

oda kada su publikovani ovi

radovi, a za šta postoje podaci

u finansijskoj službi Univer-

ziteta.

Projekat BIO-ICT je dobio

Univerzitet Crne Gore, a ru-

kovođenje je povjereno Elek-

trotehničkom fakultetu, uz

uslov da njime rukovodi je-

dan od profesora čiji su nauč-

ni rezultati i opus nemjerljivi

sa rezultatima profesora Ra-

dusinovića. Nije u potpunosti

jasno kako se Igor Radusino-

vić sa krajnje skromnim na-

učnim potencijalom našao u

poziciji da rukovodi jednim

takvimprojektom. Ne želimo

da vjerujemo da ga je prepo-

ručilo prijateljstvo sa deka-

nom Veljovićem. Naime, cr-

nogorskoj i međunarodnoj

javnosti je poznata činjenica

da na Elektrotehničkom fa-

kuktetupostojeljudikojiima-

ju ogroman broj publikacija i

svjetsku prepoznatljivost, a

dasupri tome isključeni izra-

da ovog projekta. Čak su i ek-

sperti Svjetske banke izraža-

vali čuđenje nad takvom

činjenicom.

Ono što zabrinjava je agresija

koju Igor Radusinović ispo-

ljava nakon loših rezultata na

ovomprojektu, ponašajući se

kao da je to njegova lična svo-

jina,teopstruirajućiogromne

napore koje UCG čini da bi

sanirao štetu koju je Radusi-

nović napravio. Prilikom sa-

opštavanja rezultata ne preza

da tuđe rezultate predstavlja

kao svoje (o čemu postoje pi-

sane izjave), što je kršenje

akademske etike i najbrutal-

niji vid plagijarizma. Univer-

zitetsepočeobavitiovimpro-

jektom nakon eksterne

recenzije eksperata u kojoj su

upozorili na mogući fijasko.

Univerzitet je uložio ogro-

mne napore da spasi i sačuva

obraz kolege Radusinovića,

ali se on ponaša kao da mu je

neko uzeo ličnu svojinu, a

svojukrivicuprikrivaulogom

žrtveipokazujenevjerovatnu

akademsku razmaženost.

Čitav problem za kolegu Ra-

dusinovića vezano za ovaj

projekatjenastaokadajeUni-

verzitet odlučio da preostalih

400.000 eura upotrijebi na

kvalitetniji način finansira-

njem većeg broja istraživač-

kih grupa iz iste ili srodnih

oblasti, umjesto da on takve

sume troši za konferencijske

radove sumnjivog kvaliteta

(dotadajepotrošio3.000.000,

i to imajući u vidu rezultate,

na način da je za konferencij-

ski rad prosječno trošeno

20.000 eu r a , odno s no

600.000 po nacionalnom pa-

tentu –poređenja radi, troš-

kovi EU patenta su svega ne-

koliko hiljada eura). Da

zaključimo, jedini problemdr

Radusinovića su ovih nepo-

trošenih 400.000, pogotovo

imajući uvidučinjenicuda su

njegove ,,sposobnosti“ ruko-

vođenja projektima tokom

obavljanja funkcije zamjeni-

ka ministra za nauku opšte-

poznate.

Na kraju, ostaje ružan utisak

da jedan redovni profesor

neetičkimponašanjempoku-

šavadauništi karijeru ljudima

kojijetekzapočinju,aparalel-

no stvara ružnu sliku i nanosi

velikuštetuiugleduUniverzi-

tetu. Zbog svega navedenog,

očekujemo da će se na Elek-

trotehničkomfakultetu situa-

cija riješiti na akademski na-

čin. Očekujemo i da će se

prekinuti sa praksom zastra-

šivanja i rukovođenja iz sjen-

ke od strane profesora Radu-

sinovića, te da se Fakultet

vrati staroj dobroj praksi gdje

senjegujeakademskidogovor

ipoštovanjekojivodekoncen-

zusu, a zbog kojih je ETF ne-

kad bio uzor ostalim jedinica-

ma na Univerzitetu Crne

Gore.“

J. BEHAROVIĆ

tolja

septembru istopiti još 24.673.

Ukupno,dokrajagodinebroje-

vi uništene municije će dostići

53.000. Iako se fokusiramo na

smanjenjeviškanelegalnogva-

trenog oružja uposjedu građa-

na, istovremeno radimo i na

unapređenjuopštebezbjedno-

sti u policijskom i vojnom sek-

toru–kazao jePaović.

Uz finansijsku podršku EU,

pod okriljem našeg SEESAC

programa, renoviraće, prema

njegovim riječima, dvije pro-

storije za čuvanje dokaznog

materijala, što će u krajnjoj li-

niji unaprijediti efikasnost

istražnogpostupka ikrivičnog

gonjenja.

KONTROLA

Šefica misije OEBS-a u Crnoj

Gori Maris Davije napominje

da država daje jak doprinos u

kontrolilakogoružjaimunicije.

OnajedodalaidaCrnaGoraza-

uzima vodeću poziciju u regio-

nu kada je uništavanje oružja u

pitanju, ali i dodala da je država

usvojila mapu puta koja se od-

nosi na održiva rješenja kada je

u pitanju ilegalni posjed, zlou-

potreba i trafiking lakog oružja

i municije u zemljama Zapad-

nogBalkana do 2024. godine.

- Ova mapa puta je izuzetno

značajan dokument, ali i oba-

veza koja, vjerujem, da će dati

jedan veliki doprinos daljoj

kontroli i smanjenju lakog

oružja i municije i cjeloku-

pnim različitim aktivnostima,

kao, između ostalog, i borbi

protiv terorizma. Kada je upi-

tanjuovakonkretnaaktivnost,

želimda izrazim komplimen-

te Crnoj Gori u borbi protiv

lakogoružjaimunicije–poru-

čila je Maris Davije šefica mi-

sijeOEBS-a uCrnoj Gori.

U proteklih nekoliko godina

na Institutu za crnu metalur-

giju uništeno je 4.412 komada

vatrenog oružja i 900 komada

djelova oružja.

S.D.

Održana sjednica Savjeta za građansku

kontrolu rada policije

Izraženaproblematikanasilja

uporodici i nadženama

Univerzitet Crne Gore reagovao na izjavu profesora ETF-a Igora Radusinovića

UCG: Radusinović

iznionizneistinitih i

zlonamjernihnavoda

Rektorat

Univerziteta

CrneGore

UNIŠTENO1.357

KOMADAORUŽJA:

Institut zacrnu

metalurgiju