Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Subota, 21. jul 2018.

Društvo

PODGORICA

–Otpuštena

nastavnica informatikeMir-

janaVidakovićna jučeodrža-

nomročištuupodgoričkom

Osnovnomsuduponovila je

da jevršiteljkadužnosti di-

rektoriceOsnovne škole

,,ŠtamparMakarije“Milica

Stankovićotpustilamimoza-

kona zbog čegaočekujeda

budevraćenanaposao.

Vidakovićjeuaprilupodnijela

tužbuprotiv škole i Stanković,

a za Pobjedu je juče kazala da

je zadovoljna što je ročište

održano prije kolektivnih od-

mora. Istakla je kako je na su-

đenju sutkinja Tamara Šuko-

vić, između ostalog, saopštila

da će kontaktirati podgoričko

Osnovno državno tužilaštvo

pred kojim jeVidaković, tako-

đe, pokrenula spor protiv

Stanković, jernamjeravadaga

spoji sa ovimkoji se vodi pred

Osnovnimsudom.

- Na tome samzahvalna, jer je

taj predmet u ODT već osam

mjeseci... Nadam se da ću na

jesen biti vraćena na posao –

rekla jeVidaković.

Navela je kako se nalazi u teš-

koj egzistenciji, jer ne prima

platuveć četirimjeseca. Poža-

lila seda jeunemogućnosti da

plaća račune, te da joj je bila

isključena struja zbog nepla-

ćenog iznosa od 179 eura.

-Devetdananisamimalastru-

ju. Žalosno je to… Kolege iz

škole su, zahvaljujući Biljani

Mosurović iz Sindikata pro-

svjete, sakupile po pet i deset

eura kako bi mi nadoknadile

makar jednu platu za ovaj pe-

riod–pričaVidaković.

Onajeuapriluostalabezposla

nakon što je Stanković po

okončanju disciplinskog po-

stupka ustanovila da je bez

odobrenja krajem januara iz

škole iznijela dio računarske

opreme i na taj način počinila

težupovreduradneobavezeiz

Grandskog kolektivnog ugo-

vorazaoblast prosvjete -nesa-

vjestan odnos prema imovini

poslodavca.Nastavnicanegira

krivicu tvrdeći da je krajem

januaraodnijela računar žele-

ći da sačuvapodatkekoji su joj

ranije nestajali.

N.Đ.

PODGORICA

-CrnaGora i

Azerbejdžanrazmotriće

mogućnosti povećanjamo-

bilnosti studenata, štoćebiti

dodatni podsticaj odličnoj

saradnji dvijudržava, za-

ključeno jena jučerašnjem

sastankuministraprosvjete

DamiraŠehovića, predstav-

nikadiplomatskemisijeRe-

publikeAzerbejdžanuCr-

noj Gori AnaraAdžamova i

direktoraKulturno-eko-

nomskog centraAzerbejd-

žanauCrnoj Gori Sejrana

Mirzazada.

Šehović je, kako je saopšteno,

tokom sastanka istakao da je

obrazovanje jedna od najvaž-

nijih oblasti spajanja naroda i

kultura, te da se u tom smislu

saradnjamožedodatnoojača-

ti povećanjem broja crnogor-

skih studenata koji se obrazu-

j u na un i verz i t e t ima u

Azerbejdžanu, ali i otvoriti

mogućnosti da studenti iz te

zemlje studiraju na crnogor-

skimfakultetima.

-Adžamovjenaglasiodajeod-

nos CrneGore i Azerbejdžana

više nego prijateljski, te da je

čvrstu ekonomsku saradnju

potrebno produbiti i sarad-

njom u oblasti obrazovanja i

kulture.

N.Đ.

PODGORICA

-UniverzitetCrneGore raspisaćekrajemav-

gustakonkurs zaupis studenatauprvugodinuosnovnih

studijau trećemupisnomroku, koji ćebiti objavljenucrno-

gorskimdnevnimlistovima.

Kako je saopšteno, za sada jeostalo slobodnihmjestanaBioteh-

ničkom, Elektrotehničkom, Fakultetu dramskih umjetnosti,

Fakultetulikovnihumjetnosti,Pomorskomfakultetu,Fakultetu

zasport i fizičkovaspitanje, Fakultetuza turizamihotelijerstvo,

Filološkom, Filozofskom, Mašinskom, Metalurško-tehnološ-

kom fakultetu, Pravnom fakultetu u Bijelom Polju i Prirodno-

matematičkomfakultetu.

- Javnost će blagovremeno biti obaviještena o detaljima trećeg

upisnog roka - saopšteno je saUCG.

NIKŠIĆ

–Upećima Instituta

za crnumetalurgiju juče je

povodom9. julaMeđuna-

rodnogdanauništavanja

oružja, uništeno je 1.357ko-

madaoružja, odčeganajviše

pištolja660.

Uništavanju oružja prisustvo-

vali su predstavnici Ministar-

stva unutrašnjih poslova,

UNDP-a, OEBS-a i CDT-a.

Prema riječima državnog se-

kretaraMUP-a Dragana Peja-

novića oružje je od građana

prikupljeno u kampanji ,,Po-

štuj život vrati oružje“, dok je

manji diooduzet upravosnaž-

no okončanom krivičnom,

prekršajnom i upravnom po-

stupku.

POZIVGRAĐANIMA

Prema riječima Pejanović,

uništeno je i 145metalnih dje-

lovazaoružje i 24.673komada

raznemunicije.

- Uvažavajući preporuke me-

đunarodne zajednice usmje-

rene protiv organizovanog

kriminala i korupcije, kao i te-

rorizma, Vlada Crne Gore i

MUP preduzimajumjere i ak-

tivnosti u cilju suzbijanja ne-

zakonite proizvodnje, nabav-

ke, posjedovanja, trgovine i

krijumčarenja malog i lakog

oružja imunicije–kazao jedr-

žavni sekretar u MUP-u Dra-

gan Pejanović i pozvao građa-

ne koji imajunelegalnooružje

da ga predaju policiji, uz ga-

rantovanu anonimnost bez

snošenja pravnih posljedica

dok traje akcija ,,Poštuj život

vrati oružje“.

Šef Sektora za demokratsko

upravljanje i Sektora za eko-

nomiju i životnu sredinu u

Kancelariji UNDP u Crnoj

Gori,TomicaPaovićsmatrada

broj prikupljenog oružja u

kampanji ,,Poštuj život vrati

oružje“ ideuprilog tomeda su

građanisvjesnijiopasnostipo-

sjedovanja oružja i da se sve

više trude da očuvaju sopstve-

nubezbjednost, kao i bezbjed-

nost cjelokupne države.

- Da napomenem da ovo nije

samo jedna izolovana aktiv-

nost,mismobilivrijednitokom

cijele godine. U junu smo uni-

štili 27.757 metaka, dok ćemo u

PODGORICA

–Ministar

zdravljaKenanHrapović

smatradapričaoodlivu lje-

karanije realna, teda jeu

posljednjihpet godinabroj

doktoraucrnogorskom

zdravstvuporastaoza 311.

On je odgovarajući na pitanje

poslanice Demokratskog

fronta Vere Bulatović što je

Ministarstvopreduzeloda za-

ustavi masovnu migraciju

zdravstvenihstručnjakarekao

da ,,Vlada vodi odgovornu ka-

drovsku politiku u odnosu na

uočenimanjak ljekara, tedaće

kroz kontinuirano praćenje

ljudskih resursa u sljedećih

nekoliko godina biti ispunjeni

standardiupogledukadrakoji

pred nas postavlja Evropska

unija“.

ZLOUPOTREBA

- Neuspjeli pokušaji uznemi-

ravanja javnosti senzacionali-

stičkimvijestimadajeodlivom

ljekara ugroženo funksionisa-

nje zdravstvenog sistema plod

je loše namjere, a ne realnog

stanja - ocijenio je Hrapović,

naglasivši da se zloupotreblja-

vaanalizaspiskaljekarakojisu

napustili zdravstvo posebno

kada supitanjuoni koji suotiš-

li u penziju ili prešli da rade u

druguustanovu.

Prema njegovim riječima, je-

danbroj ljekaravraćase izpri-

vatnog u javni zdravstveni si-

stem što, kaže Hrapović

ohrabruje.

- Jasno je i to, da je po podaci-

ma iz regiona, iz Crne Gore

najmanji odliv ljekara u odno-

su na njihov ukupan broj i ra-

duje nas činjenica da ljekari iz

regiona često dolaze da rade u

crnogorskom zdravstvenom

sistemu - rekao jeHrapović.

On jekazaoda izuzetnedopri-

nose u unapređenju zdrav-

stvenog sistema treba nagra-

diti i dodao da je u završnoj

fazi izrada pravilnika o nagra-

đivanjuzdravstvenihradnikai

zdravstvenih saradnika.

PLATE

Hrapović jesaglasanda ljeka-

rima i ostalim zdravstvenim

radnicima i saradnicima tre-

ba povećati plate.

Sagledavajući budžet za

zdravstvoucjelini, treba ima-

ti u vidu da naši pacijenti do-

bijaju najinovativniju terapi-

ju, da se liječe u najboljim

klinikama u regionu i Evropi,

dijagnostikuju se i liječe na

savremenim medicinskim

aparatima, a tokošta - istakao

jeminister.

Prema njegovim riječima,

rješenje problema u crnogor-

skomzdravstvu je realnopla-

niranje troškova.

- Kada finansijske prilike bu-

du dozvoljavale da dobijemo

onolikonovcakolikonamtre-

ba, tada ćemo povećati plate

zdravstvenim radnicima. U

međuvremenu, sagledavamo

mogućnosti unutrašnje pre-

raspodjele sredstava kroz ra-

cionalizaciju poslovanja -

istakao jeHrapović.

Sl.R.

U podgoričkomOsnovnomsudu održano ročište u

predmetu protivOsnovne škole ,,Štampar Makarije“

Vidakovićočekuje

povrataknaposao

Treći upisni rok

krajemavgusta

Ministar prosvjete razgovarao sa predstavnikom

diplomatskemisije Republike Azerbejdžana

UNikšiću obilježenMeđunarodni dan uništavanja oružja

Istopljeno660pi

Ministar zdravlja u Skupštini odgovarao na poslanička pitanja

Hrapović: Pričaoodlivu

ljekaraplod lošenamjere

Rješenje problema u crnogorskomzdravstvu je realno

planiranje troškova. - Kada nansijske prilike budu dozvoljavale

da dobijemo onoliko novca koliko nam treba, tada ćemo

povećati plate zdravstvenim radnicima - rekao je Hrapović

PORASTAOBROJLJEKARA:

Ministar zdravlja jučeuSkupštini

U junu je uništeno 27.757metaka, dok ćemo

u septembru istopiti još 24.673. Ukupno, do

kraja godine brojevi uništenemunicije će

dostići 53.000 – kazao je Tomica Paović

Većamobilnost

studenata

Sa sastanka