Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Subota, 21. jul 2018.

Ekonomija

Ministar saobraćaja Osman Nurković odgovarao na pitanja poslanika

Završetakautoputa

mogaobi dakasni

Za gradnju druge dionice odMateševa do Andrijevice postoji interesovanje CRBC-a,

kineskih, a raste interesovanje i evropskih kompanija - kaže OsmanNurković

OsmanNurković jučeuparlamentu

PODGORICA

–Ministar sa-

obraćajaOsmanNurković

kazao je jučeuparlamentu

dabi ugovoreni rokza zavr-

šetakautoputaodSmokovca

doMateševamogaobiti pro-

dužen.

- To je uobičajena pojava kod

brojnih infrastrukturnih pro-

jekata i nije nešto što treba da

zabrinjava, jer se projekat rea-

lizuje u skladu sa ugovorom –

kazao jeministar odgovarajući

na pitanja nezavisnog poslani-

kaAleksandraDamjanovića.

- Topmenadžment kompanije

CRBC nas je uvjeravao da će

angažovati sve raspoložive re-

sursekakobiobezbijedilireali-

zaciju projekta u ugovorenom

roku, ipak vjerujemo da jemo-

guće da dođe do njegovog pro-

duženja - rekao jeNurković.

CRBC je do maja izveo radove

vrijedne 306 miliona eura.

- Izvođaču su za 2015. isplaće-

ne dvije rate avansa od 161,9

miliona, godinu kasnije 9,29

miliona, prošle godine 176,3

miliona, a ove 73,6 miliona -

precizirao je Nurković i dodao

da se za gradnju druge dionice

autoputa od Mateševa do An-

drijevice interesuju CRBC, ki-

neske i druge kompanije.

- Vjerujemo da će posebno biti

važno prisustvo evropskih

kompanija, jer raste i njihovo

interesovanje za projekat -

istakao je Nurković i pozvao

sve zainteresovane da predlo-

žeuslove imodele za realizaci-

ju ostalih dionica autoputa na

principima privatno-javnog

partnerstva.

Podsjetio je da su im, u okviru

Odgovarajući na pitanje šta preduzima da se otvori hotel ,,As“

u Perazića Dolu, ministar turizma Pavle Radulović je kazao da

bi okončanjem započetih sudjskih postupaka mogao da bude

završen i stavljen u funkciju.

- Pokrenuti su postupak za raskid ugovora i krivična prijava, a

cilj je traženje novog partnera za završetak hotela – odgovorio

je Radulović na pitanje Draginje Vukanović-Stanković (SDP) da

li je neko odgovarao u Vladi zbog toga što je investitor dostavio

lažnu bankarsku garanciju. Ministar je podsjetio da je krivična

prijava protiv šest osoba podnijeta marta 2016. godine, nakon

što je Sberbanka iz Moskve saopštila da nije izdala garanciju.

,,As“bimogaobitiotvoren

akosesporbrzozavrši

Berlinskog procesa, odobrena

bespovratna 3,1 milion eura za

elaborate procjene uticaja na

životnusredinuzadioniceMa-

teševo - Andrijevica, 2,4milio-

nazadionicuSmokovac-Tolo-

ši - Farmaci i 1,3 miliona za

novu studiju opravdanosti za

čitav autoput.

Odgovarajući na pitanje Raška

Konjevića (SDP) kazao je da

Montenegro erlajnz Aerodro-

mimaduguje 17,8miliona eura,

Poreskoj uprvi 18,2 miliona, te

da je uplaćeno 1,3miliona eura

doprinosa u ovoj godini. Kom-

panijaopštini Podgoricadugu-

je 360.000, a Hipotekarnoj

banci mjesečnu zbirnu ratu od

123.000.

- Vlada se krajnje senzibilno

odnosi prema ovoj kompaniji

– odgovorio je Nurković na pi-

tanjeKonjevića koliko je od ja-

nuara prošle godine Vlada iz

budžeta, indirektno preko Ae-

rodroma ili garancija, opredi-

jelila zaMA.

Konjević je pokazao, kako tvr-

di, tajni ugovor između Hipo-

tekarne banke iMA, tvrdeći da

gaVlada iMinistarstvo već go-

dinukrijuodjavnosti,aongaje

dobio ,,od ljudi iz MA i Aero-

droma“.

- Ugovorom je jedna poslovna

bankadala2,3milionaeurakre-

dita MA za likvidnost. Rok ot-

plate je sedammjeseci, akrajnji

rok 1. maj ove godine. Da li je

MA vratio ovaj kredit - pitao je

Konjević, koji tvrdi da je MA

Aerodromimaduguje 24milio-

na, od čega se 13miliona odnosi

na putnički servis.

M.P.M.

rvisani uglavnomza sezonske radnike

saoza

ćih i 18

sezonaca

Nagrađeni učenici ,,SergijaStanića“

od presudnog značaja za

uključivanje u proces stica-

njapraktičnogiradnogisku-

stva kroz sezonski rad u tu-

rizmu.

- Osim ponude odgovaraju-

ćih uslova rada, nadoknada,

iskustva, potrebno je kreira-

ti modalitete priznavanja

ovako stečenih znanja u da-

ljem nastavku školovanja,

odnosnodruštvenovalidira-

ti posvećenost i radni anga-

žman u budućim aplikacija-

ma za posao. Potrebno je

intenzivnije promovisati

upisenaovazanimanja,kroz

reformu, olakšavanje verti-

kalne i horizontalne pro-

hodnosti ovih kvalifikacija

tokom školovanja i prilago-

diti obrazovne programe

potrebama tržišta rada, još

od osnovne škole – smatraju

uPKCG.

GRAĐEVINARSTVO

U građevinarstvu poslodav-

ci navode da su deficitarna

zanimanja tesari, zidari, ar-

mirači, rukovaoci građevin-

skihmašina, asfalteri, izola-

teri, gipsari, fasaderi,

keramičari i podopolagači.

Skorodauopštenemaponu-

de ovihzanimanjana tržištu

rada.

-Mnogo je faktora koji utiču

nanezainteresovanost sred-

njoškolaca. Uglavnom se

smatra da su ovo jako teška

zanimanja koja ne obezbje-

đuju adekvatnumaterijalnu

satisfakciju - kažu iz PKCG i

dodaju da su u razgovoru sa

poslodavcimadošlidopoda-

takada je širok spektar zani-

manja u ovimoblastima i da

zalojalnogivrijednogradni-

ka plata zna višestruko da

pređe iznos prosječnih pri-

hoda na nivoudržave.

- Crna Gora kao zemlja u ra-

zvoju doživjela je ekspanzi-

ju u građevinarstvu, ali trži-

šteidaljenenudikontinuitet

poslovanja, a prisutna je i

sezonalnost zbog zabrane

građenja u toku turističke

sezone. Zbog toga poslodav-

ci nemogu da ponude cjelo-

godišnje zaposlenje građe-

vinskim radnicima, zbog

čega oni egzistenciju traže u

sigurnijoj cjelogodišnjoj ak-

tivnosti, po cijenu nižih pri-

manja - kažu iz Privedne

komore.

Izlaz je možda, kažu, u po-

javljivanju velikih kompani-

ja na našem tržistu, koje će

moći da zaposle više defici-

tarnih kadrova i eventualno

ih distribuiraju na inostrana

tržišta, jer su ova zanimanja

deficitarna u cijeloj Evropi.

Ne treba zanemariti ni pro-

cesprekvalifikacija,dokvali-

fikacija i afirmisanje zani-

manja, kroz prikazivanje

primjera dobre svjetske

prakse.

N.KOVAČEVIĆ

Mogućnost neovlašćenog

ulaskau ličnepodatke

PODGORICA

-Kadrovski in-

formacioni sistem(KIS)

Uprave zakadroveneobe-

zbjeđuje cjelovitost i ažurnost

centralnekadrovske eviden-

cije. Revizijomjekonstatova-

nodaUpravanijedonijela

obavezujuća aktakojimabi se

postigla ažurnost uvođenju

evidencije, konstatovala je

DRI u izvještajurevizije in-

formacionog sistemaUprave

zakadrove.

Da bi se stanje primijenilo DRI

je dala 11 preporuka. U izvješta-

jukoji susačinili senatoriRadu-

le Žurić i Zoran Jelić se objaš-

njava da KIS omogućava

administraciju i registraciju in-

formacijaolicimazaposlenimu

državnim organima i predstav-

lja osnov za analizu upravljanja

kadrovima. Obavezu uspostav-

ljanja centralne kadrovske evi-

dencije ima 116 organa. Revizi-

jom je konstatovano da postoji

mogućnost neovlaštenog uvida

u lične podatke zaposlenih.

- Nepotpisivanje izjave o zaštiti

podatakamože uticati na nesa-

vjestan odnos zaposlenih pre-

mapodacima kojima imajupri-

stup. Postoji mogućnost

neovlašćenog uvida u lične po-

datke zaposlenihu cjelokupnoj

državnojupraviodstranezapo-

slenih u Upravi za kadrove i u

kompaniji koja je po ugovoru

zadužena za održavanje KIS-a

-konstatovala jeDRI.

Upravazakadrovenemapropi-

sana pravila i procedure za

upravljanje hitnim promjena-

ma KIS-a, a tomože dovesti do

pogrešnog postupanja i kraha

sistema. Nepostojanje pravila i

procedura za upravljanje pro-

mjenama KIS može dovesti do

neadekvatnih zahtjeva za iz-

mjenama koje, naveli su, mogu

uticati na smanjenje funkcio-

nalnosti.

-Sektorza informacioni sistem

kadrova ima sistematizovanih

šestradnihmjesta,azaduženje

za uspostavljanje, vođenje,

ažuriranje i razvoj Centralne

kadrovske evidencije, što jene-

dovoljno za sistem koji koristi

116 državnih organa i oko 200

KISkorisnika-konstatovanoje

uizvještaju.Upravazakadrove,

nije imenovala lice za uspo-

stavljanje procesa upravljanja

rizicima i ne izrađuje dva puta

godišnje izvještaje o upravlja-

nju rizicima, ne pregleda i ažu-

rira registar.

- Baza podataka KIS-a se ne

skladišti na prenosive medije

najmanje jednomdnevno, sed-

mično, mjesečno i godišnje, za

potrebe obnove baze podataka,

a u skladu saUredbomomjera-

ma informacione bezbjednosti.

Ne postoji plan djelovanja u

vanrednim situacijama, pa u

slučaju nepredviđenog doga-

đaja postoji mogućnost preki-

da rada KIS-a. Uprava za ka-

drove nema usvojenu IT

strategijuKISkaoposebando-

kument - ocijenjeno je u izvje-

štaju.

M.P.M.

USD

1.15880

JPY 130.98000

GBP 0.89298

CHF

1.16220

AUD

1.58040

CAD

1.53510

Kursna lista

Revizija kadrovskog informacionog sistema Uprave za kadrove